Rady andělů na každý den
Get Adobe Flash player

Rady andělů

22.8.

 

Věřte svým nápadům

Mnoho vašich myšlenek a nápadů je odpovědí na vaše modlitby. Když se modlíte a žádáte o Boží pomoc, my andělé vám často odpovídáme tak, že vám šeptáme do ucha rady, které pak vnímáte jako myšlenky, pocity, vize nebo konkrétní slova. Pokud například žádáte o finanční pomoc, pošleme vám myšlenku, která vám pomůže zvýšit váš příjem.

 

Podobně jako to děláte i s ostatními dárky, i naše vzkazy je třeba otevřít, používat a radovat se z nich. Nikdy nepochybujte o své schopnosti vdechnout nějaké myšlence život. Jste moudrými Božími dětmi a máte stejné schopnosti jako každý jiný člověk.

 

Dnes vás proto požádáme, abyste věřili svým myšlenkám a nápa­dům. Začněte tím, že si je budete zapisovat. Poté se s námi o všem poraďte a my vám pomůžeme připravit plán činnosti. Energie, kte­rou nyní vložíte do tohoto procesu, vám přinese velké požehnání v budoucnosti. Vyživujte svůj nápad a on se pak postará o vás, až bude hotový.

 

Myšlenka pro tento den

 

Věřím si a vím, že mám všechno, co potřebuji k uskuteč­nění svých nápadů. Vesmír mě ve všem dokonale podpo­ruje a mé plány jsou úspěšné.

 

21.8.

 

Jasně se rozhodněte

Cesta k manifestaci neboli k uskutečnění vaší touhy začíná u dokonale jasného rozhodnutí týkajícího se toho, co chcete. Vaše manifestace budou nejasné, dokud si v sobě neučiníte pořádek a neurčíte si, co si skutečně přejete. Není možné se nerozhodnout nijak, protože nevybrat si nic je také rozhodnutí.

 

Možná si řeknete, že vůbec nevíte, co chcete a co potřebujete. Nebesa vám mohou poskytnout základní informace, ale ostatní je na vás. Proces rozhodování je vlastně postaven na partnerství. Modlíte se, abychom vám ukázali vaši cestu, a pak se můžete rozhodnout, zda se na ni vydáte. Ale nevíte-li, co chcete, jste jako řidič, který neví, kam jede. Vaše rozhodnutí jsou vlastně vaše automapy.

 

Učiňte dnes jasné rozhodnutí týkající se něčeho, co si moc přejete. Může jít o uskutečnění nějakých životních změn, které zlepší váš život, nebo o podporu nějaké kauzy, ve kterou věříte, anebo cokoli jiného, k čemu se cítíte osudově přitahováni. Není ani nutné, abyste věděli, jak svého cíle dosáhnout nebo jaké kroky podniknout. Stačí se jen soustřeďovat na svůj sen. Když tak učiníte, najednou vám bude jasné, co pro něj máte udělat. My andělé jsme s vámi po celý den.

 

Myšlenka pro tento den

 

Je pro mě zcela v pořádku učinit jasné rozhodnutí ohledně toho, co chci. Prosím Boha, aby mi poskytl informace týkající se mých cílů a přání. Jdu za svým srdcem a naslouchám své intuici.

 

20.8.

 

Říkejte slova, která léčí

My andělé jsme se už zmínili o tom, jakou mají slova energii, sílu a dopad. Dnes se zaměříme na jejich uzdravující moc. Toto sdělení jsme prostoupili obzvláště silnou dávkou léčivé ener­gie a vy ji nyní, při čtení těchto řádek, absorbujete. Začněte me­ditovat, nadechujte zhluboka tuto sílu do sebe. Vnímejte, jak vám posíláme lásku a podporu na všech možných úrovních.

 

Spolupracujme společně na tom, abyste používali uzdravující slova, ať už mluvíte nebo píšete o čemkoli. Pokud chcete, můžeme vést vaše vyjadřování tak, aby bylo prosyceno nejvyšší terapeutic­kou energií. Vaše slova vysílají jiskry Boží lásky a ostatní vnímají jejich dopad. Jako prostředníci, skrze které proudí léčivá slova, po­cítíte jejich účinek i vy.

 

Myšlenka pro tento den

 

Bože a andělé, děkuji vám, že dnes vedete má slova. Žádám vás, aby byl můj slovník nasycen láskou a po­zitivní energií. Ať všechno, o čem mluvím, přinese těm, kteří mi naslouchají, prospěch. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá.

 

19.8.

Poměřujte všechno láskou

Někdy lidé měří svůj pokrok v životě výší svého příjmu nebo velikostí svých šatů, ale na čem doopravdy záleží, je to, jak moc jste během svého života na Zemi milovali. Ve skutečnosti zá­leží jen na tom.

Když otevřete své srdce, abyste cítili, přijímali a vysílali lásku, jste opravdovými hrdiny. Cesta k hranicím lásky je nejdůležitější ze všech cest. Máte všechno, co potřebujete, abyste se cítili bez­pečně, a proto dovolte svému srdci, aby se ještě více otevřelo dá­vání i přijímání citu. Klíčem je odpoutat se od všech bloků, které vám brání v lásce, hlavním z nichž je odsuzování.

Když soudíte sebe nebo někoho jiného, posilujete svou oddělenost od Boha i od ostatních lidí. Vaše závěry jsou zcela nereálné, ale tím, že jim věříte, vytváříte iluzi, že jsou skutečné, a tak vzniká pocit odcizení se Bohu.

Dovolte si dnes více milovat. Když pohlížíte na druhé, dívejte se pod povrch a uvědomte si, že jste s nimi v jednotě, že jste spolu spojeni láskou.

Myšlenka pro tento den

Přestávám soudit sebe i druhé, a prožívám tak jednotu všech věcí. Dovoluji si více milovat a to je zdrojem mého uzdravení.

 

18.8.

Dívejte se na všechny jako na úspěšné

To, jak vnímáte druhé, má obrovský dopad na vaše vnímání sebe. Když se díváte na druhého člověka jako na úspěšného, pak to znamená, že vnímáte bohatství i v sobě.

Bez ohledu na vnější vzhled se dnes u lidí soustřeďte na to, čeho úspěšně dosáhli. Prokazujete tím velkou laskavost sobě i jim, protože na energetické úrovni se to rovná tomu, jako byste darovali všem lidem (včetně sebe samých), které potkáte, peníze.

Náš vesmír je štědrý a má mnoho darů pro všechny. Ale proud jeho hojnosti je otevřený pouze pro ty, kdo si tu skutečnost uvědomují, to jest lidem, jejichž mysl je nastavena tak, že umí hojnost vnímat. Tuto schopnost získáte tím, že se naučíte vnímat bohatství na každém svém kroku.

Myšlenka pro tento den

Vidím úspěch a hojnost, kamkoli se podívám, protože se dívám očima, které jsou schopny vidět bohatství života. Čím více ho vidím, tím více ho ke mně proudí. Všechna má slova odrážejí požehnání hojnosti, kterou přináším všem, s nimiž se potkávám.

 

17.8.

 

Jste požehnáním pro svět

Jsme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši dokonalost.

 

Jste zářivé Božské bytosti, které mají obdivuhodné dary, jako například schopnost prožívat velkou radost, moudrost a obrovské soucítění. Každý má prospěch z vaší přítomnosti na této planetě, protože z vás každý den vyzařuje též láska.

 

Znamenáte pro svět požehnání ve velice mnoha ohledech, z nich některé se vzpírají pozemské logice. Mělo by však stačit, když řekneme, že vaše existence na této planetě je velmi oceňována.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem pro svět velkým požehnáním a přináším světu velké požehnání. Celý vesmír mi žehná. Tyto dary zcela a ve všech ohledech přijímám.

 

16.8.

 

Přijměte své bohatství

Čím více jste si vědomi svých požehnání, tím více se vám jich dostává. Cesta k bohatství je vydlážděna vděčností a uvědomo­váním si hojnosti. Dnešní rada je velmi jednoduchá a jasná: všímejte si všech forem hojnosti ve svém životě. Existuje jich velké množství, například hojnost času, možností, lásky, energie, krásy a podobně.

 

Když si uvědomujete bohatství v jedné oblasti svého života, za­čnete ji přitahovat i do ostatních.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám velké bohatství, protože Nebesa jsou ke mně štědrá. Vidím a zažívám hojnost v každé oblasti svého života. Ke všem darům, kterých se mi dostává, přistupuji s vděč­ností. Děkuji ti, Bože, za všechna ta požehnání. Prosím, aby ke mně nepřestávala přicházet.

 

15.8.

 

Dnes pište

Psané slovo je úžasný prostředek k sebevyjádření, učení sebe i ostatních. Je to také způsob, jak navázat spojení s Nebesy prostřednictvím informací přicházejících z Božských sfér. Pravděpodobně jste měli během života mnohokrát pocit, že psaní je součástí vaší přirozenosti a životního poslání. Proto si dnes najděte čas, sedněte si a vezměte do ruky pero.

 

Proces psaní vás otevře novým myšlenkám a informacím. Napojíte se na svého vnitřního učitele i na moudrost vesmíru, takže se netrapte tím, na jaké téma budete psát. Sedněte si jednoduše ke svému počítači nebo notebooku a začněte psát cokoli, co vám přijde na mysl. Vůbec nevadí, jestliže vaše slova nebudou ze začátku dávat smysl nebo když začnete myšlenkami nebo pocity, které jsou zmatené. Jakmile jednou začnete, téma se samo vytříbí.

 

Pokud je to možné, učiňte tuto aktivitu součástí svého života tak, aby se stala vaším každodenním zvykem. My andělé vám pomůžeme překonat nedostatek důvěry a povedeme vás, pokud nás o to požádáte. Udělejte si dnes čas na psaní a všímejte si, jaký blahodárný účinek na vás psaní má, jak na úrovni citové, tak co se týče vaší sebeúcty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Když píšu, vyjadřuji se pomocí slov, která jsou inspirována Duchem a požehnaná anděly. Mohu si tak zaznamenávat sdělení svého srdce.

 

14.8.

Uvědomte si, jak jste úžasní

Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé - milující a milovaní - a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.

Jak vidíte, jsou to samé dobré zprávy. Všechny negativní představy, které o sobě máte, jsou falešné, a proto nejsou hodny toho, abyste jim věnovali svůj čas.

Dnes si dejte za úkol myslet na sebe nebo mluvit o sobě jen laskavě. Všímejte si, jak vám tato slova dopomáhají k pocitu síly a radosti z toho, kdo skutečně jste. Když jste pozitivní, vyjadřujete tak své skutečné já.

Myšlenka pro tento den

Znovu se vracím k pravdě o sobě: jsem dokonalým Božím dítětem. Myslím a mluvím jen pozitivně a v modlitbě prosím o pomoc, kdykoli potřebuji útěchu.

 

13.8.

 

Radujte se z odpovědnosti za sebe

Jedním z důvodů, proč jste měli pocit, že váš život v minulosti postrádal rovnováhu, bylo, že jste nepřijali plnou odpovědnost za své štěstí. Představa, že byste se na sebe museli cele spoléhat, ve vás vyvolávala úzkost a tlaky, kterým jste se chtěli vyhnout.

 

Nyní si už uvědomujete, že odpovědnost za sebe není zkouška, u které můžete uspět, nebo propadnout. Být za sebe odpovědní znamená reagovat na sdělení svého vnitřního já - vždyť nikdo jiný nemůže vědět, co vás učiní šťastnými.

 

Být věrní tomu, kdo skutečně jste, je stejně radostné a naplňující jako pomáhat lidem. Vaše vnitřní já k vám vyzařuje lásku a děkuje vám za to, že se o ně tak dobře staráte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Plně přijímám skutečnost, že odpovídám za své štěstí. Chovám se k sobě s úctou a láskou.

 

12.8.

 

Věřte, že si ve svém životě zasloužíte jen dobré

Jste milováni stejně jako všichni Boží tvorové. Někdy vám však připadá, jako byste měli nižší hodnotu než ostatní lidé. Tyto pocity jsou ozvěnou vašeho strachu a nejsou založeny na pravdě. Skutečností je, že Bůh si pro vás přeje jen to nejlepší, podobně jako si každý rodič přeje to nejlepší pro své dítě. Zasloužíte si dobré věci stejně, jako si každý jiný člověk zaslouží podporu, lásku a péči.

 

Když přijímáte dary, naplňujete studnici požehnání, která vám dovoluje pomáhat ostatním. Vaše schopnost přijímat je také naplněním Božího přání vás obdarovávat. Pokud si dovolíte přijímat, napojíte se na hudbu vesmíru, který pulzuje jedinou myšlenkou: všem rozdávat své dary.

 

Jste naprosto bez viny a jste hodni lásky. Neudělali jste nic špatně a všechno je s vámi v pořádku. Jste nevinnými, vzácnými a hluboce milovanými Božími dětmi. Dopřejte si dnes všechno dobré, otevřete svou náruč, přijímejte a poděkujte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dovoluji si přijímat. Chovám se k sobě láskyplně, a tak lásku i dostávám. Čím láskyplněji se k sobě chovám, tím milovanější se cítím. Čím více lásky cítím, tím větší mír vládne v mém nitru. A čím více míru pociťuji, tím více přispívám ke světovému míru. Je v pořádku, že přijímám, protože si stejně jako všichni ostatní zasloužím dobro na všech úrovních.

 

11.8.

 

Zasaďte semínko

Rostlina je úžasným symbolem vašeho života! To, jak malá sazenička raší v půdě a proráží skrze ni nahoru, aby dosáhla světla, odráží v mnoha aspektech váš vlastní vývoj.

 

Proto vás dnes vyzýváme, abyste zasadili semínko, a to doslova. Kupte si je na trhu nebo použijte čerstvé semínko z nějakého ovoce či zeleniny. Než vložíte semínko do země, soustřeďte se na nějaký svůj nový projekt, na kterém chcete začít pracovat. Držte semínko v ruce a přitom je naplňte modlitbami za sebe i za rostlinu. Pak je slavnostně vložte do země.Starejte se jak o semínko, tak o svůj nový záměr. I když ještě nevidíte, jak semínko v zemi roste, tam dole už probíhají změny. Mladá rostlinka potřebuje péči k tomu, aby se jí podařilo prorazit na povrch, a podobně je to i s vaším usilováním. Tak jako se staráte o svou zahradu, čiňte každý den potřebné kroky i k dosažení svého cíle.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasazuji semínko a činím tak jeden krok k dosažení svých snů. Pečuji jak o svou rostlinu, tak o své cíle. Mí andělé mi v tuto chvíli neviditelně pomáhají.

 

10.8.

 

Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").

 

Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.

 

Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.

 

9.8.

 

Projděte otevřenými dveřmi

Před vámi se právě teď otevřely dveře k novým příležitostem. Není nic, co by pro vás bylo nedostupné nebo co by vám bylo uzavřeno. Otázkou je, do kterých dveří chcete vstoupit, protože volba je zcela na vás.

 

Někdy se můžete cítit tolika možnostmi až zahlceni. Nebo mů­žete pochybovat o svých schopnostech projít určitými dveřmi. My andělé vám dnes pomůžeme vnímat možnosti, které před vámi leží. Propůjčíme vám také jasné vědomí a odvahu, abyste prošli dveřmi, jež vás dovedou ke snům, po nichž toužíte. Odevzdejte nám všechny své strachy, otázky nebo námitky týkající se tohoto procesu.

 

Učinit krok vpřed někdy znamená zanechat něco za sebou. My vás bezpečně povedeme a budeme vám během této změny pomáhat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přede mnou se otevřely dveře k úžasným příležitostem. Mohu dělat, být nebo mít cokoli, pro co se rozhodnu. Mí andělé mi pomáhají mít jasnou mysl a také odvahu změ­nit pozitivně svůj život. Přijímám velké životní změny s vírou v Nebesa.

 

8.8.

 

Važte si této chvíle

Každý okamžik vašeho života je vzácným darem. Za všech okol­ností, bez ohledu na to, jak se věci jeví, můžete vnímat světlo Boží lásky, jak bez ustání září. Dovolte, aby vás dnes zahřálo.

 

Váš jemný přístup na druhé působí uzdravujícím způsobem. Druzí možná nevědí, proč se ve vaší společnosti cítí lépe, ale jsou přitahováni k vašemu světlu, protože jim připomíná jejich ne­beský domov.

 

Užívejte si dnes každého okamžiku, i když by se vám některé mohly zdát obyčejné nebo bolestné. Vzhledem k tomu, že nyní mi­lujete, jste schopni čerpat ze svého života maximum radosti, pro­tože štěstí může být prožíváno pouze v přítomnosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vážím si této chvíle. Za každou okolností vnímám lásku a radost a soustředím se na pozitivní stránku každé situace.

 

7.8.

 

Vyjděte si do přírody

My andělé vám radíme, abyste trávili čas venku na čerstvém vzduchu mezi stromy, rostlinami a ptáky. Vnímáme doslova terapeutické účinky, který má takový pobyt na vaše tělo, mysl a duši. Slyšeli jste naše slova a cítíte potřebu rozmlouvat s přírodou. Dnes vám to pomůžeme uskutečnit. Bez ohledu na to, co jste si už naplánovali, vybízíme vás, abyste dnes strávili nějaký čas v přírodě. Pokud žijete nebo pracujete ve městě, i tam existují parky, stromy a tráva.

 

Příroda uvolňuje napětí, které pramení z namáhavé snahy splnit všechny požadavky vašeho časového rozvrhu. Nejste však stroj podobný hodinám, a proto vaše křečovitá snaha dostát lhůtám a termínům vašich závazků narušuje váš přirozený rytmus a vyvolává ve vás pocit roztříštěnosti, mrzutosti a dezorientace.

 

Dovolte dnes přírodě, aby uzdravila všechny tlaky a napětí ve vašem životě a opět si začněte více uvědomovat své já. Snažte se znovu získat svůj instinkt pro dobré načasování tím, že se postavíte nohama na zem, opřete se o strom a budete dýchat čerstvý vzduch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnes si udělám čas pro sebe tak, že půjdu na procházku do přírody. Cítím, jak ožívám, když vdechuji čerstvý vzduch. Dávám si dárek ve formě přírody.

 

6.8.

 

Přestaňte tak urputně bojovat

Někdy tak velice zápasíte a napínáte síly, abyste něčeho dosáhli, že se namísto toho bezděčně blokujete. To platí obzvlášť v případě, kdy něco tak strašně moc chcete, že to zkoušíte znovu a znovu, jen abyste toho dosáhli.

 

Vesmír reaguje na strach, který je obsažen v energii zápasu. Tato skrytá úzkost, že se možná vaše touha nenaplní, se k vám vrací ve formě omezení, zpoždění a neuspokojivé realizace toho, čeho si přejete dosáhnout.

 

Odevzdání přináší okamžité výsledky. Když předáte své přání vesmíru, zbavíte se tak i strachu, který vás předtím blokoval. Vzdát se lpění na svém přání je, jako byste řekli: "Vím, že moje touha se uskuteční v té nejlepší možné formě, i když přesně nevím, jak se to stane." Taková víra v podstatě znamená totéž, co otevřít dveře svého domu a pozvat předmět svého přání dál.

 

Proto dnes berte všechno s větším nadhledem a dovolte vesmíru, aby pracoval na uskutečňování vašich přání. Váš díl práce spočívá v tom, že si věc přejete, a tím to končí.

 

Nyní všechno odevzdejte Bohu a radujte se z tvořivých způsobů, jejichž prostřednictvím se vaše přání splní.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvolňuji se a odevzdávám všechna svá přání Bohu. Nekonečná Boží moudrost a láska se vždycky postará o mé potřeby tím nejlepším způsobem. Zlehka dýchám, otevírám svou náruč a ve víře přijímám splnění svých přání.

 

5.8.

 

Rozhodněte se, jaký den byste chtěli prožít

Máte schopnost a moc udat svému dni tón.  Učiňte tak tím, že se rozhodnete, jaký typ zkušeností byste chtěli prožít. Položte si nyní otázku: Jak chci tento den prožít? Vizualizujte si to a vnímejte jen ty nejvyšší energie. Pokud zjistíte, že se soustře­díte na negativní scénáře, požádejte nás anděly, ať energii strachu proměníme v lásku.

 

Jste režiséry svého dne. Pro každou situaci existuje ten nejlepší možný výsledek a vy se posunete na vyšší úroveň díky svému od­hodlání mít výjimečné zážitky.

 

Zasloužíte si všechnu krásu a velkolepost, kterou život může nabídnout. Chopte se dnes bohatství, které vám náleží, a rozhod­něte se, že se chcete mít úžasně.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnešní den bude plný............. Žádám své anděly, aby mi pomohli zůstat během celého dne v pozitivní a optimis­tické náladě. Zasloužím si mít se nádherně a prožívám každou situaci a vztah na jejich nejvyšší možné úrovni.

 

4.8.

 

Čerpejte ze zdroje všech odpovědí

Máte přístup do neuvěřitelné databáze, která vám může poskytnout rady, vést vás na vaší cestě a ukázat vám další směr - nachází se právě teď ve vás. Zdroj všech odpovědí je vám pří­stupný, kdykoli mu položíte otázku. Neexistuje problém, který by nebylo možné s jeho pomocí vyřešit.

 

Někdy bude odpovídat přímo slovy, myšlenkami nebo obrazy zjevujícími se před vaším vnitřním zrakem. Jindy vám jako odpo­věď sešle synchronicity. Každá otázka je vždy přesně zodpovězena, pokud jste otevření a jste si vědomi, že k vám odpovědi přicházejí.

 

Tento zdroj informací není nic tajemného ani nadpřirozeného. Je to nejpřístupnější a nejpřirozenější síla ve vesmíru - nekonečná moudrost Boží mysli, která je napojena na vaši mysl.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám nyní v sobě zdroj všech odpovědí. Mohu mu po­ložit jakoukoli otázku a okamžitě dostanu odpověď. Vnímám a chápu odpovědi, které dostávám na své dotazy a modlitby. Moje mysl je napojena na nekonečnou Boží moudrost.

 

3.8.

 

Pochvalte se

Každý potřebuje uznání a chválu. My andělé k vám neustále vysíláme pozitivní slova, ale možná je neslyšíte nebo jim nevěříte, protože vám je neříká lidský hlas, který by současně chválil vaše úsilí. Avšak uznání, které potřebujete nejvíce, je vaše vlastní. Když vás chvíli ostatní, je to příjemné, ale jejich chválu nemusíte zcela přijímat. Něco ve vás před lichotkami uhýbá, protože se obává moci a energie skryté za podobnými slovy. Proto je pro vás dvojnásobně důležité, abyste uměli pochválit sami sebe.

 

Dnes se doslova poplácejte po zádech a pochvalte se za něco, čeho jste v poslední době dosáhli. Pochvala se může týkat i něčeho méně významného. Ale uvědomte si, že každý velký úspěch sestává z mnoha takových "méně významných" kroků. Pokud se pochválíte za každý takový malý čin, budete mít mnohem více chuti učinit i ten další.

 

Myšlenka pro tento den

 

Chválím se a gratuluji si za všechno, čeho se mi už podařilo dosáhnout. Zasloužím si chválu, protože i když je můj cíl mnohem výš, uznání za to, jak už jsem daleko, je pro mne velmi důležité. Děkuji si a oceňuji se za schopnost překonat těžké časy a radovat se z časů lepších.

 

2.8.

 

Obdarujte se

Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.

 

Přistupujte k dnešnímu dni s otevřenou myslí a dovolte nám, abychom vás navedli na tu nejlepší odměnu. Může to být nějaká činnost, jako například návštěva kina nebo přečtení knihy, nebo si můžete dopřát masáž či pedikúru. Nebo dokonce dáte přednost tomu se jen tak ponořit do vany či si jít odpoledne na chvíli lehnout.

 

V žádném případě to ale neznamená, že byste si měli dnes dopřát jen jednu radost. Dělejte si radost tak často, jak to budete cítit, a poznáte účinek, který vám vaše nadšení a radost přináší.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dávám si dárek a mám radost, že o sebe takto pečuji. Zasloužím si pozorné zacházení a odměňuji se s láskou.

 

1.8.

 

Važte si svých úspěchů

My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.

 

Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.