Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2019
10.12.

Soustřeďte se na podrobnosti


Když jste do někoho čerstvě zamilovaní, tak se přirozeně soustředíte na všechno, co máte společného. Energii lásky sdílejí všichni. Když se soustředíte na věci, které máte s lidmi ve svém ži­votě společné, vnášíte do každého vztahu láskyplné porozumění.

Ale vaše ego si libuje, když vás přiměje, abyste se s druhými porovnávali a soustředili se na všechno, co vás vzájemně odlišuje. To je způsob, jak podpořit iluzi, že jste odděleni od Boha, od nás andělů i od ostatních lidí.

Naproti tomu vaše vyšší já se soustřeďuje na pravou přirozenost lásky, a proto se dnes zaměřte na hledání rysů, které máte s dru­hými společné. Všímejte si něžných pocitů, které to vyvolává ve vás i ve vašich vztazích. Možná, že zjistíte, že máte s lidmi ve svém ži­votě společného mnohem víc, než jste si kdy mysleli.

Myšlenka pro tento den

Všímám si věcí, které mám s ostatními společné. Jsem v jednotě s Bohem i s každým člověkem ve svém životě a hledám podobnosti též mezi ostatními lidmi. Mé vztahy jsou teď láskyplné a harmonické.


9.12.

Najděte znovu svou schopnost pocítit úžas a posvátnou úctu

Děti přirozeně vidí svět nevinnýma očima. Jsou svým okolím okouzleny, zaujaty a baví se jím a tento pocit úžasu a posvátné úcty by neměl nikdy zmizet. Svým životem můžete začít být nad­šeni již díky svému prohlášení, že je to váš záměr.

Nuda přichází tehdy, když věříte, že opakované podněty se stá­vají nezajímavými. Věci považujete za nudné, jestliže vnímáte svůj život jako mrtvý a rutinní. Avšak ve fyzickém světě se všechno mění: barvy, světlo a mnoho dalších nuancí prochází stálou pro­měnou. Díky působení času je nemožné, aby na Zemi zůstalo něco neměnné. Země je protikladem duchovního světa, který zůstává tentýž navěky.

Tím, že budete cvičit své smysly, aby byly schopny vnímat tyto jemné (a někdy i méně jemné) proměny a rozdíly, znovu získáte část ze svého nadšení ze života, které jste přirozeně pociťovali v dětství. Všímejte si dnes bohatství různých proměn, které vám nabízí každý zážitek.

Myšlenka pro tento den

Mé nitro je plné úžasu a potěšení. Vnímám drobné de­taily a obměny svého okolí. Když se otevřu kráse života, pak ji vidím vždycky. Mé srdce je otevřené úžasným no­vým zážitkům.

8.12.

Zjistěte, co vás vášnivě zajímá, a věnujte se tomu

Jsou činnosti a témata, díky nimž vaše srdce zpívá radostí a které ve vás vyvolávají vášnivé zaujetí, protože se cítíte blíže svému po­slání. Objevíte je tak, že si budete všímat, která témata vás přita­hují nebo na která často myslíte. Stačí si je jen prakticky vyzkou­šet. Zda jde o vaši vášeň, poznáte okamžitě - podobně jako když se setkáte se svým osudovým partnerem.

Jakmile zjistíte, co vás přitahuje, najděte si čas, abyste se dané činnosti mohli věnovat. Takové chvíle jsou sladkou odměnou a po­máhají vám přenést Nebe na Zem. Jsou skvělou investicí, která vám bude vynášet vysoké dividendy ve formě zvýšené hladiny energie, motivace a inspirace.

Myšlenka pro tento den

Soustředím se na činnosti, které mě vášnivě zajímají, a přemýšlím o nich. Vyhledám kurzy nebo skupiny, které se danými aktivitami zabývají, a přihlásím se do nich. Každý týden se pravidelně věnuji věcem, které miluji.

7.12.

Uznejte, že děláte všechno dobře

V čem by se lišil váš život, kdybyste věděli, že všechno, co uděláte, je dokonalé, a že se nikdy nemůžete zmýlit? Byli byste klidnější a šli byste za svými sny s větším nadšením? Cítili byste se šťastnější a ve větším bezpečí?

My andělé bychom se s vámi chtěli podělit o duchovní pravdu: Nemůžete se dopustit omylu. Všechno, co uděláte, je v pořádku.

Z hlediska vesmíru platí, že všechno, co stvořil Bůh, je dokonalé, tedy včetně vás. Protože jste jen rozšířením Boha samotného, pak všechno, co děláte, je nutně bez chyby. Lidský úsudek může dospět k závěru, že jak Boží, tak lidské výtvory dokonalé nejsou, ale to nic nemění na duchovní skutečnosti, že tomu tak není. Lidský rozum často není schopen vnímat celkovou perspektivu, podle níž spolu všechno logicky souvisí.

Všechno, co děláte, pochází od Boha, protože existuje jen Bůh. Jak by mohlo být na Bohu něco chybného?

Dnes se uvolněte s vědomím, že všechna vaše rozhodnutí a činy jsou poznamenány zárukou Stvořitelovy dokonalosti. Všechny zkušenosti nakonec přinášejí růst, lásku, mír a uzdravení, takže se nemůžete dopustit chyby.

Myšlenka pro tento den

Dělám všechno správně. Své obavy, ze se nerozhoduji nebo nepostupuji správně, odevzdávám Bohu a andě­lům. Cítím spokojenost s tím, ze jsem, kdo jsem. Mám také dobrý pocit z toho, co dělám, protože se přijímám se vším všudy.

6.12.

Pošlete do své budoucnosti pozitivní slova

Podobně jako můžete do své budoucnosti poslat láskyplnou energii, která na vás počká a každou situaci nastaví na nejvyšší potenciál, můžete učinit totéž prostřednictvím svých slov. Jak už víte, každé slovo, které řeknete nebo si myslíte, má mocný účinek - podobný, jaký má objednávka zboží, v níž žádáte, co byste si přáli.

Proto dnes volte slova tak, aby odrážela, co si opravdu přejete. Ať každé slovo vychází z milující bytosti ve vašem nitru, která vás i celý svět miluje opravdovou láskou. A podobně, jako vás potěší, když najdete něco, co jste kdysi dávno někam schovali, tak i vaše slova vám v budoucnosti přinesou radost a potěšení.

Myšlenka pro tento den

Protože jsem stvořením lásky, je i všechno moje tvoření zrozeno z lásky. Všechna má slova plynou z mého milujícího nitra. Každé slovo, které vyslovuji, je naplněno láskou. O sobě i o druhých mluvím laskavě. Mluvím, naslouchám, píšu a myslím s láskou - a s radostí přijímám otisk svých slov v realitě.

5.12.

Buďte laskaví

Jeden laskavý skutek denně může zvýšit vaši energii, protože vás povznese vděčnost těch, jimž laskavost projevíte. Jednáte-li na základě soucítění, pak doslova vysíláte svou sílu jako paprsek světla, který pomáhá druhému a pozvedá jej. Když pak tento člověk vůči vám pocítí vděčnost, naplní vás velmi mocná vlna energie. Kdykoli na vás někdo s povděkem pomyslí, pozvedá tím i vašeho ducha. Dokonce to můžete pocítit jako zlepšení nálady nebo jako hřejivý pocit u srdce.

Vykonáte-li každý den jeden pozorný čin pro dobro někoho jiného, je to investice do vašeho vlastního duchovního růstu a pokroku. Dalo by se vlastně říci, že takovým skutkem prokazujete laskavost sobě samým. Jde o situaci, v níž získává každý.

Myšlenka pro tento den

Nechávám se vést a šířím dobro. Rozdávám bez zábran prostřednictvím láskyplných slov, myšlenek, energií, nápadů a pomoci. Mluvím laskavě o sobě, druhých i o svém světě.

4.12.

Rozprostřete svou energii

Abyste si prodloužili pocit klidu, který právě vládne ve vaší duši, pošlete si jeho energii napřed do celého dne. Představte si, jak je každá příští minuta a hodina prosycená harmonickou energií. Vnitřní mír tak na vás bude již čekat a přivítá vás, jakmile k němu v čase dospějete.

Darujte si den plný míru. Soustřeďujte se na vyrovnanost, která je vždycky přítomna ve vašem nitru. Nadechujte se zhluboka, abyste tuto energii zvýšili, a pak ji vydechujte předem do nastávajícího dne. Použít přitom můžete kteroukoli čakru, tak jak se budete cí­tit vedeni. Každou situaci a člověka (známého i neznámého) dnes obklopte touto mírumilovnou láskou.

A pak už si jen všímejte, o kolik je váš den příjemnější. Druzí lidé budou podvědomě vnímat vaši energii a jejich vděčnost bude zřejmá. Pak už si jen užívejte ovoce, které vám tento dar přinese.

Myšlenka pro tento den

Cítím hloubku svého vnitřního klidu. Ve skutečnosti jsem vždycky ve stavu klidu, protože ve mně vládne Boží mír. Vysílám do svého dne harmonickou energii, obklopuji jí každou osobu a situaci, s níž se setkám. Tato síla se ne­ustále obnovuje, protože čím více klidu dávám, tím více ho zakouším.


3.12.

Důvěřujte Božímu načasování

Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká "Božské načasování" a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.

Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a naplněny. Důvěřuji Božskému načasování vesmíru, protože jsem součástí dokonalého proudu dávání a přijímání. Můj život se stává magickým díky tomu, že k němu přistupuji s vděčností a vírou.

2.12.

Přijměte své bohatství

Čím více jste si vědomi svých požehnání, tím více se vám jich dostává. Cesta k bohatství je vydlážděna vděčností a uvědomo­váním si hojnosti. Dnešní rada je velmi jednoduchá a jasná: všímejte si všech forem hojnosti ve svém životě. Existuje jich velké množství, například hojnost času, možností, lásky, energie, krásy a podobně.

Když si uvědomujete bohatství v jedné oblasti svého života, za­čnete ji přitahovat i do ostatních.

Myšlenka pro tento den

Mám velké bohatství, protože Nebesa jsou ke mně štědrá. Vidím a zažívám hojnost v každé oblasti svého života. Ke všem darům, kterých se mi dostává, přistupuji s vděč­ností. Děkuji ti, Bože, za všechna ta požehnání. Prosím, aby ke mně nepřestávala přicházet.

1.12.

Těšte se z milostného vztahu

Váš milostný život je podmíněn tím, jak mluvíte se sebou sa­mými. Když si říkáte pozitivní a láskyplná slova, posilujete svou sebehodnotu. Neexistuje mocnější kouzlo, jak do svého života při­táhnout milostný vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

Musíte se milovat cele, a to i ty části svého charakteru, o kterých jste přesvědčeni, že potřebují zlepšit. Čím více lásky si dáváte, tím vyšší je vaše hladina energie. To je základ milostné přitažlivosti. Pamatujte si, že k sobě přitahujete osoby, které vysílají podobné energetické vlnění. Abyste k sobě přitáhli emočně zdravého part­nera, postavte ve svém nitru nutný základ tím, že se budete mít rádi a budete se přijímat.

My andělé stojíme i v tomto okamžiku po vašem boku a čekáme, až nás požádáte, abychom vám v tom pomohli. Ať už si myslíte, že potřebujete generální opravu své sebeúcty, nebo jen její menší úpravu, jsme připraveni vám pomoci.

Učiňte dnes s námi dohodu a dejte si závazek, že se budete snažit, aby jazyk, kterým popisujete sami sebe, byl láskyplný. Uvědomte si, že jsou vám otevřeny všechny možnosti - stačí jen jedno vaše slovo.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si velkou lásku. Jsem dobrou a laskavou by­tostí a vážím si sebe za to, kdo právě teď jsem. Zcela se uzdravuji.