Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2020
3.4.

Přijměte své zdraví

Tak jako bohatství, i zdraví je vlastně úhel pohledu, pro který se můžete rozhodnout. Čím více se soustředíte na duševní a fyzickou pohodu a zdraví své i druhých, tím více ho zakoušíte. Dnes si nevšímejte pozemského zdání nemoci nebo zranění, ný­brž se snažte vidět v každém člověku zdraví (zvláště pak v sobě).

Odevzdejte nám andělům všechny své obavy týkající se zdraví a snažte se soustředit na světlo, které je ve vás i v ostatních. Čím více se budete na tuto záři soustředit, tím více bude svítit. Božské vyzařování v každém člověku je jako vatra, která zahání temnotu. Je v něm obsažena dokonalá milost a mír, jež Bůh vložil při stvo­ření do nitra všech lidských bytostí.

Již jste zdraví a stejně tak i všichni kolem vás. Dnes si tuto pravdu opakujte co nejčastěji a vnímejte, jak se její síla promítá do vašeho těla. Najdete vždycky přesně to, co hledáte. Proto si dnes dejte za cíl hledat zdraví. Pokud se rozhodnete vidět jen zdraví a pohodu, pak také zdraví a pohodu zažijete.

Myšlenka pro tento den

Mí nejbližší i já jsme dokonale zdraví. Mým přirozeným stavem je celistvost, protože mě tak Bůh stvořil. Vidím jen zdraví a fyzickou a duševní pohodu, a to vše také zaží­vám. Všechny své strachy i zmatek odevzdávám Nebesům.

2.4.

Spolupracujte s archandělem Azraelem

Azrael přináší úlevu od utrpení a oblažuje srdce, která jsou potemnělá zármutkem. Předává nebeské světlo každému duchu, kterého se dotkne, a stačí pouhá jeho přítomnost, aby člověku trpícímu žalem pomohla znovu uvěřit v lepší zítřek.

Azrael potřebuje lidské pomocníky, aby předávali jeho vzkazy plné naděje. Stává se totiž, že pokud jsou lidé ponořeni do hluboké bolesti, nejsou schopni vnímat duchovní říši, a proto je nutné, aby jim vzkazy zprostředkovali jiní lidé. Můžete se stát takovými pozemskými anděly, požádáte-li Azraela, aby vás vedl k těm, již jsou smutní a sklíčení. Bude promlouvat vaším prostřednictvím, a tak budete pronášet ta pravá slova a současně druhým předávat silnou léčivou energii.

Přivolejte si dnes archanděla Azraela a spolupracujte s ním na zvýšení energie těch, kdo to potřebují. Azrael odstraní zbytky žalu i z vašeho srdce a poté se s vámi spojí, abyste společně prozářili také srdce druhých. Připomene vám, že stav štěstí je posvátný a že nejlepší způsob, jak prokázat úctu těm, kteří už odešli, je radovat se ze života.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Azraela, aby vedl má léčivá slova. Azraeli, žádám tě, abys uzdravil mé srdce od žalu, který mi brání vnímat lásku. Pomoz mi prosím přijmout změnu s důstojností a posilni mé vědomí, že nikdo a nic není navždy ztraceno.


1.4.

Přijměte své štěstí


O štěstí nemusíte usilovat ani zápasit, protože je to přirozený stav vašeho bytí. Bůh je čirá radost a jako jeho děti s ním tento jeho rys sdílíte. Skleslí jste jen tehdy, když se odkloníte od světla a hledíte do iluzorní temnoty. Dívejte se dnes vstříc zářícímu Světlu. Soustřeďte se na Boha při všem, nač budete myslet, co budete říkat a co budete dělat. A uvědomte si, že všechno je dobře.

Štěstí je váš přirozený stav. I v tuto chvíli je vaše nitro pronik­nuto štěstím. Abyste si ho uvědomili a mohli se z něj těšit, buďte k sobě a k druhým prostě jen upřímní. Pokud nás požádáte o po­moc, my andělé vám k tomu dodáme odvahu a sílu.

Máte právo být šťastní, stejně jako všechny Boží děti. Boží vůlí je, aby byl každý šťastný, a naším úkolem je vás tomu naučit. Dovolte nám dnes, abychom vám pomohli cítit radost, která je vám vro­zená a představuje vaši duchovní podstatu.

Myšlenka pro tento den

Prožívám skutečné štěstí, nyní i vždycky. K sobě i k dru­hým přistupuji s upřímností. Když jsem sebou, cítím přiro­zený optimismus. Je pro mě bezpečné a dobré se radovat.


31.3.

Dívejte se na všechny jako na zdravé

Váš pohled na zdraví lidí, kteří vás obklopují, má na vás stejný dopad jako vaše myšlenky týkající se prosperity. To znamená, že to, jak vidíte tělesnou i duševní pohodu druhých, ovlivňuje i váš zdravotní stav. Pokud považujete lidi za kypící zdravím, vitální a dokonalé, pak toto vnímání ozařuje také vaše vlastní fyzické tělo. Když se na ostatní díváte tímto způsobem, darujete si tak zdraví.

Zdraví je přirozený stav každého člověka. Tak stvořil Bůh každého muže i ženu. Pokud vidíte u každého člověka dokonalý stav zdraví - bez ohledu na vnější iluzi - pak vnímáte v daném člověku jeho Božství.

Dnes se snažte vidět a vyjadřovat zdraví všude, kam přijdete, a soustřeďte se na duchovní pravdu v každém člověku. Láska ve vás i ve druhých zažehává plamen zdraví, dobra a pohody a způsobuje, že se zvětšuje a nabývá významu v životě všech lidí.

Myšlenka pro tento den

Dokonalé zdraví je pravda, kterou vyznávám, protože to, co stvořil Bůh, je dokonalé. Vidím to na každém kroku, protože vnímám Božství v nitru každého člověka. Všichni lidé jsou zdraví.

30.3.

Vězte, že se vždycky vše vyřeší

Už máte z minulosti zkušenosti, že jste se kvůli něčemu trápili, jak to dopadne, a nakonec všechno dopadlo dobře. I nynější situace se vyřeší přímo dokonale, takže zklidněte své tělo i mysl a uvědomte si, že není třeba se ničeho obávat.

Bůh vás nikdy nenechal na holičkách a neudělá to ani v budouc­nosti. I když vesmír nemůže znásilnit vaši svobodnou vůli, rozhodnete-li se jít drsnou cestou směrem dolů, láska neustále obklopuje nejen vás, ale i všechny ostatní. To chrání každou zkušenost a po­máhá vám to vnímat za vším Boží řád.

Každá epizoda vašeho života vám pomohla stát se silnějšími, moudřejšími, trpělivějšími a také duchovně pokročilejšími. I ny­nější situace je příležitostí, jak vnést do svého života více světla. Všechno dobře dopadne. Zatím zhluboka dýchejte a při výdechu odevzdávejte všechny své obavy Bohu.

Myšlenka pro tento den

Věřím, že má nynější situace se vyřeší stejně úžasně jako všechny mé předešlé zkušenosti. Ve skutečnosti je už teď všechno vyřešeno. Odevzdávám všechny své obavy a stra­chy Bohu a andělům, protože jen láska je skutečná.

29.3.

Zaměřte se na to, co nejlepšího by se mohlo stát

Někdy dovolíme své představivosti, aby se zaobírala nejhorším možným scénářem. Takto dáváte tomuto strachu mož­nost, aby vám zabránil činit pozitivní životní změny. My andělé bychom vám však rádi ukázali jinou perspektivu. Místo abyste hloubali nad nejhoršími možnostmi, začněte uvažovat nad tím, co nejlepšího by se mohlo stát.

Dejte své představivosti naprostou volnost a představujte si ty nejúžasnější možnosti. Soustřeďujte se na pozitivní výsledky a vnímejte své vzrušení plynoucí ze všech těch skvělých příleži­tostí. Uvědomte si, že konečný výsledek může překonat všechno, o čem jste dosud snili.

Při každém kroku, kterým se přiblížíte ke svému snu, očekávejte to nejlepší. Vaše pozitivní očekávání vrhají zářivé světlo na každý další krok, který vás čeká. Takto osvícená cesta na sebe bere ma­gickou podobu, jež vám pomůže přitahovat a uskutečňovat ty nej­lepší možnosti.

Myšlenka pro tento den

Soustřeďuji se pouze na ty nejlepší scénáře. Mám ke všemu optimistický a pozitivní přístup a moje víra přitahuje úžasné nové možnosti. To mi přináší velké požehnání.

28.3.

Manifestujte hojnost

Protože jste nás anděly požádali, abychom zvýšili váš finanční příjem, budeme dnes pracovat na manifestaci hojnosti. Už jste udělali první důležitý krok správným směrem tím, že spolupracujete s Duchem.

Další krok je na nás. Musíme napravit některá vaše nastavení týkající se financí na úrovni myšlenek, přesvědčení, fyzických pocitů a emocí. Tento krok učiníme společně.

Pohodlně si lehněte a řekněte:

Bože, archandělé a mí strážní andělé, děkuji vám, že mě zbavujete mých úzkostí, které mi brání přijímat proud Božské hojnosti, který je stále přístupný naprosto všem.
Děkuji vám, že otevíráte mé srdce, aby mohlo přijímat.
Děkuji vám, že mé vědomí zbavujete staré zloby a zášti.
Děkuji vám, že mi pomáháte uvolnit mé svaly.
Nyní cítím uvolněnost, otevřenost a připravenost přijímat.
Cítím vděčnost a vnitřní mír.

Užívejte si pečující energie, které cítíte. Jakékoli zachvění, které cítíte ve svém fyzickém těle, je pozitivním znamením, že vše negativní odchází a vy se uzdravujete.

27.3.

Oslavujte nové začátky

Toto je pro vás doba pozitivních změn. Je důležité, abyste se soustředili na to, co nového přijde, místo abyste se trápili kvůli tomu, co opouštíte. Procházíte růstovým cyklem, a proto se mů­žete cítit zahlceni množstvím lekcí, které k vám přicházejí najed­nou. Vězte však, že všechno se už začíná zklidňovat.

My andělé bychom vám dnes rádi zvěstovali, že ve vašem životě nastávají nové začátky, a rádi bychom je s vámi oslavili. Našli jste odvahu vstoupit do neznámých vod, a proto je přirozené, že jste neklidní nebo že máte strach. Držíme vás však při každém kroku za ruku a nenecháme vás padnout. Je pro vás bezpečné jít vpřed. Stačí jen naslouchat svému vnitřnímu vedení, což je vlastně komu­nikační systém napojený přímo na Boha.

Pocity nervozity přetavte ve vzrušení ze všech těch úžasných příležitostí, které před vámi leží. Jste na prahu velkolepých nových možností, jež obohatí váš život netušeným způsobem.

Oslavujte dnes své nové začátky, naši drazí. Představují začátek něčeho úžasného a krásného.

Myšlenka pro tento den

Žehnám své budoucnosti a vím, že je bezpečná a skvělá. Všechny ty krásné příležitosti, které se přede mnou otví­rají, mne uvádějí v nadšení. Dělám krok vpřed s vírou, že Bůh a andělé bez ustání kráčejí po mém boku. Dnes oslavuji své nové začátky.


26.3.

Vnímejte sílu krásy

V každém okamžiku je ve vás i kolem vás nekonečná krása! Má v sobě obrovskou sílu, na kterou se můžete napojit a mít z ní prospěch. Jakmile si krásy všimnete, okamžitě vám předá svou energii. Krásu najdete v barvách přírody, ve své komunikaci s druhými lidmi a nebo v lidských výtvorech. Krásu však můžete spatřit také v tom, jak se zkušenosti stejného typu synchronně objevují ve stejnou dobu, abyste mohli vnímat Boží řád ve všem, co se vám děje.

Jste velmi krásné bytosti. Zář vašeho vnitřního světla nás uvádí v úžas, stejně jako i vaše laskavé úmysly a požehnání, které přinášíte ostatním! To vyzařuje z vašeho úsměvu, z vaší tváře, z držení těla, z vašich činů a z vašeho srdce.

Věnujte se dnes kráse. Pokud budete mít celý den na mysli krásu, budete ji také automaticky šířit kolem sebe. Její síla očistí vaše myšlenky, emoce a úmysly, jakmile si uvědomíte, že pochází od Boha a že všichni a všechno jsou součástí jediného Ducha oplývajícího krásou.

Myšlenka pro tento den

Všímám si krásy všude kolem sebe a ve všem, co dělám. Vnímám velkou krásu i ve svém nitru a také ve všech, s nimiž se potkám, jakož i v každé situaci. Pokud chci tuto krásu vidět, stačí se podívat kolem sebe.25.3.

Důvěřujte

Vesmír je bezpečným místem plným lásky. Láska je všude, kam se pohnete, naplňuje veškerý prostor kolem vás, bez ohledu na to, kam se vydáte. Čím více důkazů, že jste v bezpečí, hledáte, tím více jich najdete. My andělé nad vámi bdíme bez ustání, vedeme vás a ochraňujeme v každém okamžiku.

Důvěřujte tomuto světu a svým zkušenostem, které v něm získáváte. Mějte v sebe víru, důvěřujte své intuici, svému vnitřnímu hlasu, svým snům a touhám. Přestaňte být neustále ve střehu, uvolněte se a užívejte si svůj pobyt na hřišti, kterým je život.

Myšlenka pro tento den

Věřím v dobrotu druhých lidí a věřím, že můj život je zcela bezpečný. Mí nejbližší jsou pod nejvyšší ochranou za všech okolností, protože důvěřuji Bohu.

24.3.

Uvědomte si, že už jste vyhráli

Když vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot, vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu jste už vyhráli!

Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše, takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si, jaké to je plavat v moři svých splněných přání. Tento pocit si pak udržujte - spolu s vděčností - a stane se tak.

Jste naprostými vítězi. Čím více si tuto skutečnost uvědomíte, tím více ji budete žít.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a přijímám všechno cenné, co mi nebesa dávají. Cítím se v každém ohledu bohatý. Zasloužím si vyhrávat a moje výhra znamená úspěch i pro všechny ostatní. Snadno sbírám své odměny.


23.3.

Ukliďte si nepořádek

Vaše vnitřní nutkání udržovat pořádek vychází z vašeho vrozeného povědomí o toku energie. Jistě cítíte ten rozdíl, jste-li v místnosti, kde je pořádek, nebo naopak někde, kde je nepořádek. Určitě vnímáte, jak vás ovlivňuje nepořádek ve skříni, na pracovním stole, v garáži, na policích nebo kdekoli jinde. Pokud dá člověk svému prostředí řád a strukturu, očistí tak i svůj myšlenkový proces, protože ty nejjednodušší činnosti, jako je obléci se, najít klíče nebo si připravit něco k jídlu, pro něj najednou přestává být nikdy nekončící bitvou.

Ale mince má i opačnou stranu, totiž že se někdo stane na pořádku natolik závislý, že zcela ztratí svou spontaneitu. V takových případech je úklid jen strategií, jak se vyhnout směřování a usilování o naplnění vlastního životního poslání a cíle. Člověk by měl dělat rozdíl mezi užíváním si pořádku a mezi závislostí na něm.

Energie proudí fyzickými strukturami podobně, jako proudí voda nebo vzduch, Pokud je prostředí přeplněné předměty, jeho síla je zablokována. Mezi účinky takové blokády pak patří mimo jiné fyzická únava, neschopnost se koncentrovat, zvýšená chuť k jídlu a pomalé uskutečňování snů na materiální úrovni.

Všechny tyto informace jsme vám poskytli jako motivaci k tomu, abyste se zbavili nepořádku nejen u sebe doma, ale i v jiných oblastech svého života. Prospěch vám přinesou i takové malé zásahy, jako je uklizená skříň, narovnání klávesnice nebo vyhození nepotřebných věcí. Tím, jak se bude vaše energie prostřednictvím těchto malých kroků zvětšovat, zjistíte, že máte čas i dost síly na větší projekty.

Myšlenka pro tento den

Uklízím postupně jednu oblast za druhou. Pokud nějaký předmět nepoužívám nebo se mi nelíbí, tak ho prodám nebo daruji někomu, komu přinese prospěch. Dělám si čas na uspořádání určité věci ve svém životě a tento krok mi přináší velký prospěch.

22.3.

Radujte se z pravé lásky

Láska, kterou vám my andělé dáváme, je stálá a bez podmínek. Respektujeme a chápeme všechno, co děláte a jak se chováte. Často vás vedeme novými směry, ale vždycky tak činíme v souladu s ces­tou, kterou jste si zvolili vy sami. Vše konáme v harmonii s vašimi modlitbami podle Boží vůle.

Pravá láska se v žádné situaci nemění. Bez ohledu na to, co se děje, zůstává neochvějně stálá. Vždycky vidíme vaši dobrotu a vaši vnitřní záři. Když jste si jisti naší láskou, jste uvolnění a záříte ještě jasnějším světlem.

Mějte stále na mysli, že jste milováni, nyní i vždycky. Požádejte nás, abychom vám pomohli naši lásku cítit, a vnímejte, jak k vám po celý den proudí.

Myšlenka pro tento den

Mám na paměti, že mě mí andělé milují, a umožňuji si cítit jejich láskyplnou péči. Moje srdce je naplněno ne­beským citem.


21.3.

Respektujte svou vnitřní moudrost

Máte v sobě moudrost, která vyvěrá přímo z Boží studny nekonečného vědomí. Vaše nápady přicházejí ze stejného místa jako objevy těch nejgeniálnějších lidí, kteří žili na této planetě. Máte přístup ke stejnému Zdroji jako kdokoli jiný.

My andělé vás dnes žádáme, abyste své vnitřní moudrosti dů­věřovali a ctili ji. Víte, která cesta je pro vás nejlepší, i když lidé kolem vás tomu nerozumějí. Vaše intuice dokonale odpovídá vaší situaci, názory druhých nikoliv.

Pokud si nejste svými nápady nebo myšlenkami jisti, můžete nás anděly vždycky požádat, abychom vám potvrdili nějakým zname­ním, že se nemýlíte. Čím více se řídíte hlasem své vnitřní moud­rosti, tím více budete mít příležitostí, abyste mohli plně rozvinout svou víru v Boha, což je jediný základ pravého štěstí.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji své vnitřní moudrosti, která je jedno a totéž co univerzální Boží moudrost. Vím, co je pro mě nejlepší. Naslouchám názorům druhých, ale vždycky ctím svou in­tuici, která mi umožňuje přístup k mé vlastní moudrosti.

20.3.

Rozdávejte úsměvy

My andělé se soustředíme na to, abychom ve vás posilovali lásku, kterou cítíte, dáváte a přijímáte. Dnes vám ukážeme, jak vypadá láska, která na sebe bere formu úsměvu.

Už víte, že tento výraz ve tváři je nakažlivý v tom nejlepším slova smyslu. Váš úsměv vzbuzuje v druhých radost.

Sledujte dnes, kolik úsměvů budete schopni vyvolat svým vlast­ním úsměvem. Podobá se to zapalování svíček svým vlastním plamenem. Tím, že budete posílat dál svou radost, projasníte den mnoha lidem (jakož i sobě).

Myšlenka pro tento den

Všem, s nimiž se dnes potkávám, posílám požehnání a tvářím se na ně přátelsky. Tím v sobě i v nich zažehávám Božský plamen. Posílám dál svůj úsměv a těší mě představa, kolik štěstí asi vyvolá taková kladná ře­tězová reakce.

19.3.

Soustřeďte se na podrobnosti

Když jste do někoho čerstvě zamilovaní, tak se přirozeně soustředíte na všechno, co máte společného. Energii lásky sdílejí všichni. Když se soustředíte na věci, které máte s lidmi ve svém ži­votě společné, vnášíte do každého vztahu láskyplné porozumění.

Ale vaše ego si libuje, když vás přiměje, abyste se s druhými porovnávali a soustředili se na všechno, co vás vzájemně odlišuje. To je způsob, jak podpořit iluzi, že jste odděleni od Boha, od nás andělů i od ostatních lidí.

Naproti tomu vaše vyšší já se soustřeďuje na pravou přirozenost lásky, a proto se dnes zaměřte na hledání rysů, které máte s dru­hými společné. Všímejte si něžných pocitů, které to vyvolává ve vás i ve vašich vztazích. Možná, že zjistíte, že máte s lidmi ve svém ži­votě společného mnohem víc, než jste si kdy mysleli.

Myšlenka pro tento den

Všímám si věcí, které mám s ostatními společné. Jsem v jednotě s Bohem i s každým člověkem ve svém životě a hledám podobnosti též mezi ostatními lidmi. Mé vztahy jsou teď láskyplné a harmonické.


18.3.

Dopřejte čas svým prioritám

Máte sny, aktivity a vztahy, které pro vás hodně znamenají. Mají pro vás velký význam, a když na ně myslíte, cítíte se dobře, protože představují vaše priority. Když se jim věnujete, nejenže máte radostnější náladu, ale díváte se pozitivněji i na sebe. Věnovat se tomu, čeho si ceníte, znamená pečovat o sebe.

Ačkoli se vám to může jevit právě naopak, jste to vy, kdo je pánem vašeho rozvrhu. Můžete se věnovat čemukoli, pro co se rozhodnete, a my andělé vás budeme chránit před vyrušením a pomůžeme vám, abyste dostáli i svým povinnostem. Přiznejte si všechny své strachy a obavy, které způsobují, že váháte. Uvědomte si také, že tyto emoce jsou zcela přirozené a normální a představují pouze překážku bránící štěstí, nic jiného. Láskyplně se svým starostem zasmějte, a pak se začněte věnovat svým snům.

I když tím, co je pro vás důležité, strávíte jen chvíli, zlepší se vám nálada a sebeúcta a budete mít také víc energie. Věnovat se svým prioritám se pak stane zdravým novým návykem, který si postupně osvojíte. Mějte proto se sebou trpělivost, když občas svým prioritám zapomenete věnovat svou plnou pozornost.

Myšlenka pro tento den

Věnuji čas svým prioritám. Odkládám všechno stranou a zabývám se tím, co je pro mě nejdůležitější. Malými krůčky postupuji směrem ke splnění největších tužeb svého srdce.

17.3.

Hledejte Boha

Bůh je v nitru každého člověka, kterého ve svém životě potkáte, i když se vám to někdy může jevit opačně. Podobně jako zlatokop hledá zlato, tak i vy můžete hledat a objevit Boží energii v každém vztahu. Vaše touha nalézt takto Boha vás vybavuje světlem, které vám pomůže najít v každém člověku alespoň jednu dobrou vlastnost.

Každý člověk má alespoň jednu dobrou stránku, která je zřejmá všem, kdo mají otevřenou mysl a srdce. Často ti, u kterých se vám zdá, že si vůbec nezaslouží lásku, nejvíce potřebují takového člo­věka jako jste vy, který v druhých hledá Boha.

Věřte, že dnes naleznete v nitru každého člověka zlato. Vaše mise, která má druhým přinést uzdravení, otevře mnoho srdcí a dá jim mnoho radosti, zvláště pak vám.

Myšlenka pro tento den

Vidím alespoň jednu dobrou vlastnost v každém člověku, s nímž se dnes setkám. Hledám Boha v každém vztahu. Protože vidím v každém člověku něco pozitivního, od­rážejí tento dar všechny mé vztahy. Čím více v druhých vnímám Boha a dobro, tím více totéž vnímám v sobě.


16.3.

Zrekapitulujte si, co jste se naučili

Když jste byli malí, vaši rodiče se vás jistě ptali. "Co jste se dnes ve škole naučili?" A vy jste jim pak vyprávěli něco z probrané látky. I tehdy, kdy jste řekli, že jste se nic nového nenaučili, jste v hloubi svého srdce věděli, že jste přece jen objevili něco nového.

Moudrost získáváte ze všech životních zkušeností, včetně těch nepříjemných. Podívejte se zpětně na bolestivé události ve vašem životě a zeptejte se sebe: Jaké mi z toho vyplynulo poučení? Tato otázka vám pomůže rozpoznat dar obsažený v dané události. Pochopíte, že jste neprožili nic, co by nemělo vyšší smysl.

Každá okolnost vás učí trpělivosti, soucitu, síle a jiným cenným věcem. Dopřejte si dnes okamžik na to, abyste se podívali, co jste se v poslední době naučili. Čemu jste se naučili včera? A čemu dnes? Všechny absolvované lekce jsou vzácnými poklady, o které nikdy nepřijdete. Proto si jich važte a radujte se z nich.

Myšlenka pro tento den

Vidím dar v každé své zkušenosti. V každém vztahu nebo situaci vždycky najdu něco, čemu se mohu naučit. Vážím si svých životních lekcí, a podobám se tak potápěči, který najde krásnou perlu.

15.3.

Rozpoznejte svou hodnotu

Přestaňte poměřovat svou hodnotu světskými měřítky, a podívejte se na sebe z naší andělské perspektivy. V našich očích máte tu nejvyšší hodnotu a už jen samotná skutečnost, že žijete, je velice cenná. Váš dech a tlukoucí srdce vysílají lásku a ukotvují na Zemi nebeské světlo.   Vaše modlitby nám znějí jako rajská hudba, protože nám dávají možnost s vámi spolupracovat a tvořit jeden tým. Pohlížíme hluboko do vaší duše a vidíme jen moudrost a dobrotu.

Jste hodnotnými lidmi a tato planeta vás potřebuje, i když si možná ještě nejste jistí svým úkolem. Vaše přítomnost je pro mnoho lidí požehnáním a my věříme, že budete mít víru ve svůj život. Bude jednodušší, slibujeme vám to.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si, že jednoduše to, že jsem, kdo jsem, má hodnotu. Právě v tuto chvíli mne zcela a bez podmínek miluje Bůh i jeho andělé. Moje přítomnost je pro svět požehnáním.

14.3.

Uvědomte si, že jste našli, co jste hledali

Všechno, po čem toužíte, už jste našli v tom okamžiku, kdy jste na to pomysleli. Vaše přání předávají vesmíru vzkazy podobně, jako když si něco objednáte přes internet. Když si objednáte nějaký produkt, věříte, že vám bude doručen co nejrychleji, a podobně to je i s vašimi myšlenkami: každá z nich velmi rychle vytváří svůj zrcadlový obraz v realitě.

Namísto abyste to, co chcete, hledali vně, soustřeďte se na vytvoření myšlenkových obrazů svých tužeb. Obklopte je energií pocitu bezpečí, vděčnosti a víry. A věřte, že to, co jste hledali, už je v tuto chvíli na cestě k vám.

Netrapte se tím, jak se vaše přání splní, podobně jako se netrápíte podrobnostmi, jak se k vám dostane vaše objednávka z internetového obchodu. Podobně jako se o část svých povinností v tomto procesu postará pošta, stejně tak se postará o svou část úkolu vesmír. Na vás pak je otevřít dveře, když vaše přání dorazí, a těšit se z plodů, které vám přineslo vaše pozitivní myšlení.

Myšlenka pro tento den

Všechno, po čem toužím, je obsaženo v mém nitru. Otevírám svou náruč, přijímám dary vesmíru a myslím přitom pozitivně. Důvěřuji tomu, že všechno, co chci, je už skutečností, a že si takové dobro zasloužím.

13.3.

Uvědomte si, že vaše Božská moc funguje dokonale

Jako Boží děti jste zdědili duchovní dary od svého Stvořitele a ty vždycky dokonale fungují. Protože vaše moc je prodloužením Boží moci, nemůže být nikdy blokována ani se nemůže zmenšit. Vždy vyzařuje plnou intenzitou, připravená k tomu, abyste ji použili.

Tato moc mění vaše myšlenky, pocity a přání v činy. Protože je jako paprsek laseru, musíte si dávat pozor, kam ji zaměříte. Pečlivě si vybírejte jen takové myšlenky, které odrážejí touhy vašeho srdce, a nevkládejte svou energii do svých úzkostí, jinak je tím uvedete v život.

V tom, co děláte se svými Božskými dary, jste vedeni Bohem. Dnes jich využijte k posílení svých láskyplných myšlenek a pocitů. Během jediného dne můžete ve svém životě obrovsky zvýšit míru lásky. Vaše nebeská moc vám umožní posílit jakýkoli aspekt va­šeho života, proto ji používejte s láskou.

Myšlenka pro tento den

Moje Božská moc funguje vždycky naprosto dokonale, protože pochází přímo od Boha. Využívám ji k posílení a uskutečnění svých přání, která odrážejí jen energii lásky. Je pro mě bezpečné mít tuto moc.


12.3.

Odkryjte svůj největší poklad

Je snadné nalézt a otevřít svůj největší poklad. Je jím láska k sobě samým. Mnohokrát jste už slyšeli, že druhé můžete ocenit a mít rádi jen do té míry, do jaké jste schopni si cenit a mít rádi sebe. Tím se chce říci, že k tomu, abyste měli otevřené srdce, musíte milovat sebe.

Pokud někoho obdivujete, a přitom sami sebou pohrdáte, pak si nebudete vážit citu, který druhému člověku věnujete. Když si uvědomíte, že tato láska pochází od Boha, pocítíte spojení mezi sebou, milovanou osobou a Bohem. A to je vlastně sebeláska: v žádném případě to neznamená, že jste lepší než ostatní, ale znamená to, že všechno, co se vám líbí na druhé osobě, je zrcadlem vaší vlastní vnitřní krásy.

Snažte se dnes šířit lásku ze svého srdce k ostatním a dále pak až k Bohu. Přitom pozorujte a prožívejte své pocity, protože to je způsob, jak objevíte svůj největší dar.

Myšlenka pro tento den

Mám v sobě pokladnici Boží lásky. Dovoluji si vážit si sebe za to, kdo jsem, a otevírám své srdce vůči láskyplnému zájmu, kterým mne zahrnuje Bůh.

11.3.

Najděte dar obsažený v bolestných situacích

Držet se bolesti není žádná ctnost. Nemá to ani smysl. Hodnotu má však to, jak jste schopni se ze svého utrpení pozvednout, podobně jako se letadlo vznese nad vrstvu mraků. V utrpení je skryto sdělení, které si žádá vaši pozornost. Budete-li je přehlížet nebo maskovat, nic tím nevyřešíte. Najde si totiž jiný způsob, jak na sebe upozornit.

Dnes s vámi budeme pracovat na rozpoznání daru, který vám vaše trápení přineslo, a poté na tom, abyste je nechali se soucítěním odplynout. Ať už je příčinou vašich bolestných pocitů váš vztah, finanční situace, nějaká ztráta, starost o milovanou bytost nebo nerovnováha ve vašem těle, postup je stejný.

Nyní se zhluboka nadechněte a soustřeďte se na téma, které vás trápí. Co nejvíce se snažte zklidnit svou mysl a potom požádejte o pomoc při odhalení toho, jaký dar je pro vás ukryt v této bolestivé situaci. Každé utrpení vždycky skrývá nějaké požehnání, jako například možnost naučit se trpělivosti a soucítění, naučit se odpouštět, být silní a podobně.

Jakmile objevíte za utrpením dar, který vám má zprostředkovat, už se nebude muset domáhat vaší pozornosti. Protože vám předalo svůj vzkaz, může se zase stáhnout. Jakmile tento "posel" odejde, vnitřní mír, který vás vždycky naplňoval, bude ještě zjevnější. To je základ řešení jakéhokoli zdánlivého problému.

Společně odevzdáme vaši bolestnou situaci Bohu s důvěrou, že byla vyřešena na duchovní úrovni, a s vědomím, že se to teď  projeví také na fyzické úrovni. Otevřeme náruč daru smírného řešení, uzdravení a zázraků.

Myšlenka pro tento den

Vnímám dary obsažené v každé situaci, se kterou se setkám. Mám sílu, vnitřní jistotu a stabilitu. Bůh zná řešení každého problému v mém životě. Odevzdávám tuto situaci s láskou a vírou Bohu a Jeho nekonečné moudrosti. Děkuji ti, Bože, že mi ve všem pomáháš. Nyní cele přijímám tvou pomoc.


10.3.

Napište svému osobnímu příběhu šťastný konec

Někdy máme obavy ze své budoucnosti a z toho, zda všechno dobře dopadne. Podobá se to napínavému filmu: zápletka je tak komplikovaná, že nemáte ponětí, jaký bude konec. Hlavní postavy jsou ale klidné, protože vnitřně dozrály díky tomu, co už prožily. Nakonec všechno dobře dopadne.

Všechny situace, které vám nahánějí strach, jsou už na du­chovní úrovni vyřešeny. My andělé jsme se podívali na konec va­šeho „filmu" a ujišťujeme vás, že skončí šťastně. Každý zdánlivý problém se sám vyřeší, a to obvykle tvůrčím způsobem.

Neprozradíme vám, co jsme viděli a jak to dopadne. Kromě toho, velká část vašeho života není dosud napsána a čeká, až svému životu dáte vy sami směr. Ale můžeme vám prozradit, že všechno bude mít šťastný konec s mnoha povzbudivými a potěšitelnými zážitky.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům s vědo­mím, že všechno je už vyřešeno. Soustředím se na prožívání šťastných okamžiků, a přesně ty také nastávají. Vědomě se rozhoduji žít svůj život jako Boží mistrovské dílo.

9.3.

Uznejte své úspěchy

Naši drazí, ve svém učení se a porozumění věcem už jste došli velmi daleko. Vložili jste do tohoto procesu hodně úsilí a mnohého jste už dosáhli. Chválíme vás a vybízíme vás, abyste i vy uznali své úspěchy.

Když se horolezec na cestě k vrcholu zastaví v půli cesty a ohlédne se zpět, aby se potěšil tím pohledem, obnoví se díky tomu jeho energie i motivace. Podobně je to i s vámi. Ano, upínáte svůj pohled k vyšším cílům, ale přesto můžete hodně získat, jestliže se na chvíli zastavíte, abyste se podívali, co všechno jste do této chvíle zvládli.

Dnes si vzdejte čest za všechno, čeho už jste dosáhli. I když si říkáte, že jde pouze o skromné začátky, vaše vnitřní já tuto pozornost ocení.

Myšlenka pro tento den

Projevuji si uznání za své dosažené úspěchy, což je velmi příjemná věc. Moje cesta za uskutečněním mých snů mi přináší radost. Mám za sebou v životě už velký kus cesty, který mi přinesl mnohé poučení.


8.3.

Dovolte svým andělům, aby vám pomohli

Téma svobodné vůle jsme my andělé s vámi probírali nedávno. Vysvětlili jsme vám, jak a proč nás musíte požádat o pomoc, než vám ji můžeme poskytnout. Pamatujte si, že vítáme vaše neustálé prosby o naši pomoc, a proto se nikdy neobávejte, že byste nás příliš zatěžovali. Jsme bytosti, jejichž posláním je komunikovat a sloužit, a oddáváme se pouze těmto aktivitám. Čím více nás žádáte o pomoc, tím více pracujeme všichni v souladu. Chvíle našeho společného usilování pro nás představují okamžiky největší radosti.

Chceme vám pomáhat naprosto se vším, naši nejdražší! Myslete proto prosím během dne na to, abyste nás žádali o pomoc co nejvíce.

Myšlenka pro tento den

Se svými anděly mluvím o všem. Nezapomínám je žádat o pomoc a otevřeně ji přijímám. Mí andělé mi chtějí pomoci úplně ve všem, ať se jedná o věci velkého, nebo malého významu.


7.3.

Oddávejte se velkým snům

Místem, kde vznikají vaše budoucí zkušenosti, je vaše představivost. Jste jako kuchař, který rozhoduje, co přidá do jídla, jež připravuje, bez ohledu na to, jaké jsou vnější vlivy nebo okolnosti.

Co byste rádi ve své mysli uvařili? Vaše rozhodnutí přímo rozhodne o vaší budoucnosti. Je samozřejmé, že byste dali přednost šťastným koncům, ale chápete skutečně, že si je můžete zajistit?

Vezměte dnes osud do svých rukou a představujte si svou budoucnost, i kdyby měla být jakkoli exotická a nákladná. Povedeme vás při tom a pomůžeme vám dávat pozor, abyste do svých představ nepřidali něco ve skutečnosti nechtěného. Dnes se oddávejte velkým snům. Je jedno, jestli si naplánujete zážitek plný pohody a klidu, nebo něco dobrodružnějšího. Vaše volby by však měly odrážet vaše nejniternější pocity.

Myšlenka pro tento den

Mám velké sny! Svou představivost ničím neomezuji a dávám prostor své vnitřní moudrosti a tvůrčím impulsům. Odkládám své strachy a pochyby a nahrazuji je odvahou a láskou. Dávám své budoucnosti tolik lásky, kolik si zaslouží právě narozené dítě.


6.3.

Podrobnosti nechte na Bohu

Naši drazí, my andělé vidíme, že si děláte starosti, jak ve svém životě postoupit o kus dál. Jsme zde, abychom vás ujistili, že nad každou vaší modlitbou bdí mocné bytosti, které vám pomáhají. Všechny podrobnosti týkající se vašeho úsilí jsou bezvýznamné a zcela jistě nemá smysl se kvůli nim trápit.

Ano, je pravda, že si připadáte, že máte větší kontrolu nad svým životem, když víte, co se děje. Ale porozumění má mnoho úrovní. Záleží na tom, zda se soustředíte na nižší, nebo vyšší energetickou úroveň záležitosti. Na nejnižší úroveň se dostáváte, když si mys­líte, že musíte druhým lidem brát, abyste uspokojili své potřeby. To je založeno na přesvědčení, že zdroj hojnosti je omezený, a že je proto nutná konkurence.

Nejvyšší úroveň naopak nejlépe vystihuje slovní spojení „ra­dostná víra", která představuje opravdové odevzdání se do Božích rukou, kde obavy nemají své místo. Lidé s tímto přístupem chápou, že jakmile jednou vyřkli svou modlitbu, Bůh se postará o všechny detaily a povede je, pokud to bude nutné, k nějakému dalšímu kroku, aby se vývoji napomohlo. Tak vypadá spolupráce s Duchem.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám Bohu a andělům jakékoli obavy a starosti týkající se toho, jakou formou se splní mé modlitby a touhy.


5.3.

Dopřejte čas svým prioritám

Máte sny, aktivity a vztahy, které pro vás hodně znamenají. Mají pro vás velký význam, a když na ně myslíte, cítíte se dobře, protože představují vaše priority. Když se jim věnujete, nejenže máte radostnější náladu, ale díváte se pozitivněji i na sebe. Věnovat se tomu, čeho si ceníte, znamená pečovat o sebe.

Ačkoli se vám to může jevit právě naopak, jste to vy, kdo je pánem vašeho rozvrhu. Můžete se věnovat čemukoli, pro co se rozhodnete, a my andělé vás budeme chránit před vyrušením a pomůžeme vám, abyste dostáli i svým povinnostem. Přiznejte si všechny své strachy a obavy, které způsobují, že váháte. Uvědomte si také, že tyto emoce jsou zcela přirozené a normální a představují pouze překážku bránící štěstí, nic jiného. Láskyplně se svým starostem zasmějte, a pak se začněte věnovat svým snům.

I když tím, co je pro vás důležité, strávíte jen chvíli, zlepší se vám nálada a sebeúcta a budete mít také víc energie. Věnovat se svým prioritám se pak stane zdravým novým návykem, který si postupně osvojíte. Mějte proto se sebou trpělivost, když občas svým prioritám zapomenete věnovat svou plnou pozornost.

Myšlenka pro tento den

Věnuji čas svým prioritám. Odkládám všechno stranou a zabývám se tím, co je pro mě nejdůležitější. Malými krůčky postupuji směrem ke splnění největších tužeb svého srdce.


4.3.

Nakrmte ptáky

My andělé úzce spolupracujeme s ptáky, kteří vám přinášejí naše láskyplné vzkazy. Pokud uvidíte ptáka, který se nějak podivně chová, nebo najdete-li ptačí pírko na nečekaném místě, pak si můžete být jisti, že jsme za tím my.

Je důvod, proč nás zpodobňujete s křídly. Protože my i ptáci se vznášíme nad všemi zdánlivými omezeními a problémy. Přesto však nepřestáváme bedlivě sledovat, co se děje dole: my sice neprožíváme ty boje, co vy, ale pomáháme vám při všem, co vás potká.

Když komunikujete s ptáky, máte možnost pociťovat naši energii mnohem jasněji. Ptáci vám pomáhají komunikovat s anděly přírody, s archanděly, ale také s vašimi anděly strážnými a předky. Proto dnes ptáky nakrmte a pobuďte nějaký čas v jejich společnosti. Potěší je vaše štědrost a vás zase jejich zpěv, přítomnost a energie.

Myšlenka pro tento den

Krmím ptáky a cítím, jak je mé srdce najednou lehounké jako pírko. Všímám si andělských znamení. Dovoluji svému duchu, aby létal stejně svobodně jako pták.


3.3.

Uvolněte se

Vaše krása, moc a světlo jsou nejsilnější, když se smějete a naplňuje vás radost. Optimismus je pozemským stavem nejbližším Nebi. Když si říkáte, že byste si chtěli užít víc veselosti, znamená to, že toužíte po Božském pocitu radosti.

Vaše srdce je touto emocí naplněno přirozeně, neboť je to stav bytí, kterým vás obdařil Bůh. Pouze když jste přespříliš vážní, štěstí a radost jsou zastřeny. My andělé pozorujeme, jak začínáte být upjatí, když zjistíte, že vaše velké úsilí bude odměněno. Avšak skutečný prospěch, který hledáte, přichází mnohem jednodušeji, když jste bezstarostní.

Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abychom odlehčili vaše cítění, myšlenky i pohled na svět. Odebereme z vašich beder bře­mena starostí a místo nich vám dáme radost. V takto zvýšené ener­gii se zintenzívní vaše schopnost uskutečňovat svá přání.

Myšlenka pro tento den

Drazí andělé, děkuji vám, že jste mi pomohli se uvolnit a vidět všechny dary, které přede mnou leží. Pomozte mi prosím zbavit se všech obav, tak aby se mé srdce mohlo na­plnit vírou, že všechno se odehrává přesně podle Božského plánu. Nepotřebuji znát všechny podrobnosti tohoto pro­cesu. Potřebuji pouze, aby mé srdce zůstávalo otevřené a plné radosti, a potřebuji též ochotu přijímat všechno to dobré, které mi každý den přinášíte.

2.3.

Odevzdejte své starosti Bohu a andělům

Co vás tíží nebo čeho se obáváte, naši drazí? Nezůstávejte s tě­mito svými pocity sami. Odevzdejte je nám andělům. Zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na naši láskyplnou pří­tomnost. Při výdechu vydechněte všechny své starosti a my je chy­tíme a odneseme je vzhůru ke světlu, aby se uzdravily. Jakmile se zbavíte svých obav, pocítíte svobodu, kterou obnáší život bez sta­rostí. To nemá nic společného s nezodpovědností, jak se někteří lidé mylně domnívají. Znamená to naopak plnit své povinnosti s láskou, vášní a nadšením. Obavy vaše úkoly strhávají dolů a dě­lají z nich upocenou dřinu.

Dnes si užívejte lehkosti bytí tak, že nám odevzdáte všechny své starosti, jakmile si je uvědomíte. Odevzdejte nám je úplně všechny a buďte klidní díky vědomí, že Nebesa vám neustále na vaší cestě pomáhají.

Myšlenka pro tento den

Jsem zcela bez starostí a všechny své obavy odevzdávám Bohu a andělům. Nemusím nic dělat osamoceně, protože jsou vždycky se mnou.


1.3.

Najděte si nové přátele

My andělé vám můžeme pomoci s vašimi vztahy k přátelům, jak starým, tak novým, pokud nás o to požádáte. Pomůžeme vám, když nastane nedorozumění mezi vámi a vašimi přáteli, ale také v obecné komunikaci, a budeme vás inspirovat k tomu, abyste oslavovali lásku mezi vámi a těmi, které milujete.

Velmi rádi vám také přivedeme do života nové přátele. Protože jste stále duchovnější, proměnily se pravděpodobně také vaše vztahy. Osoby, které vám byly dříve blízké, z vašeho života odcházejí, a zdá se, že se liší i vaše zájmy od zájmů vašich nejbližších. Ale nebojte se, všechny tyto změny se brzy vyrovnají.

Požádejte nás, abychom vám s vašimi vztahy s přáteli pomohli. Uvědomte si, že někteří lidé, s nimiž jste se nedávno potkali nebo se s nimi brzy potkáte, jsou odpovědí na vaše modlitby. Očekávejte proto jen úžasné a harmonické vztahy a výsledek je nevyhnutelný.

Myšlenka pro tento den

Mám skvělé nové známé, protože vím, co je to pravé přátelství. Žádám své anděly, aby mi pomáhali v každé oblasti mých vztahů. Důvěřuji jak svým starým, tak novým vztahům.