Get Adobe Flash player

 

Rady andělů 2019

27.6.

 

Otevřete svou náruč, abyste mohli přijímat

Vesmír vám neustále dává jak malé, tak velké věci. Když vám někdo nabídce pomoc, koupí vám oběd nebo vám dá dárek, otevřete náruč a přijměte to. Čím více přijímáte požehnání, tím více k vám a také skrze vás proudí univerzální energie. Pokud odmítáte nabízenou pomoc, zavíráte před touto hojností dveře.

 

Otevřete dnes svou náruč a přivítejte každý dar, který k vám přijde, a přikývněte tak proudu univerzální energie. Dovolte si přijmout pomoc a lásku.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám všechna požehnání, která mi život nabízí. Je pro mě bezpečné přijímat, a proto otevírám svou náruč dokořán a přijímám dary lásky, které mi sesílá vesmír v každém okamžiku.

 

26.6.

 

Vydejte se za svým životním posláním

Velice vás zajímá, co byste měli udělat jako další krok na své životní cestě. Odpověď zní: řiďte se svou vnitřní moudrostí, která vás nabádá, abyste udělali určité životně důležité kroky, jako například změnili svůj životní styl nebo kontaktovali nějakou osobu, přečetli si určitou knihu nebo se zapsali do určitého kurzu.

 

Když vás Nebesa vedou na cestě k vašemu životnímu poslání, činí tak krok za krokem. Když dokončíte jeden krok, ukáže se vám další. Ať už obdržíte jakékoli sdělení, poznáte, že je to naše odpověď na vaše modlitby, podle toho, že se sdělení opakuje, že vás povznáší a že je v pozitivním duchu.

 

Myšlenka pro tento den

 

Naslouchám svému vnitřnímu vedení. Všímám si svých myšlenek, pocitů, vizí a slov. Mám sílu i odvahu se jimi řídit a činit kroky, které mi byly vnuknuty.

 

25.6.

 

Probouzejte v druhých jen to nejlepší

Každý člověk má ve svém nitru jiskru génia a léčivou energii, přičemž obojí jsou dary od Boha. Můžete druhým pomoci probudit jejich duchovní talenty a inspirovat je k tomu, aby se na věci dívali pozitivně.

 

Abyste tak mohli činit, musíte se v každém člověku, kterého potkáte, soustředit na světlo a dobrotu. Při rozhovoru se snažte, aby hovor zněl pouze harmonicky, a nedovolte, abyste se stali nástrojem, který vyluzuje falešné tóny. Užívejte pouze pozitivní a láskyplná slova.

 

Vaše vlastní štěstí je vaším nejlepším nástrojem, pomocí něhož můžete učit druhé a pomáhat jim. Je to intenzivní energie, jež vyzařuje hlubinně léčivé paprsky světla, které pozvedají ducha. Není třeba, abyste se snažili druhé napravovat, protože váš vnitřní mír to učiní zcela automaticky. Proto vědomě usilujte o stav radosti a ostatní už se zařídí samo.

 

Když jste šťastní, probouzíte to nejlepší v sobě i v druhých.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dopřávám si pocit radosti. Cítím štěstí, protože to je má volba.

 

24.6.

 

Pokračujte

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

 

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

 

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.

 

23.6.

 

Buďte k sobě laskaví

Naši milovaní, máte citlivou duši a stejně citlivé srdce. Chovejte se proto k sobě laskavě. I když nejste žádné křehké bytosti, přesto si zasloužíte ohledy, které plynou ze soucítění. Představte si, jako byste v rukou něžně drželi krásnou holubici. Žádáme vás, abyste se podobně chovali i sami k sobě.

 

Dopřejte si dnes více času, nehoňte se, nepospíchejte. Jste drahými Božími dětmi a zasloužíte si moře nekonečné laskavosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přistupuji k sobě s laskavostí. Vykonávám všechno, co je třeba, s lehkostí a radostí. Nespěchám.

 

22.6.

 

Pošlete do své budoucnosti pozitivní slova

Podobně jako můžete do své budoucnosti poslat láskyplnou energii, která na vás počká a každou situaci nastaví na nejvyšší potenciál, můžete učinit totéž prostřednictvím svých slov. Jak už víte, každé slovo, které řeknete nebo si myslíte, má mocný účinek - podobný, jaký má objednávka zboží, v níž žádáte, co byste si přáli.

 

Proto dnes volte slova tak, aby odrážela, co si opravdu přejete. Ať každé slovo vychází z milující bytosti ve vašem nitru, která vás i celý svět miluje opravdovou láskou. A podobně, jako vás potěší, když najdete něco, co jste kdysi dávno někam schovali, tak i vaše slova vám v budoucnosti přinesou radost a potěšení.

 

Myšlenka pro tento den

 

Protože jsem stvořením lásky, je i všechno moje tvoření zrozeno z lásky. Všechna má slova plynou z mého milujícího nitra. Každé slovo, které vyslovuji, je naplněno láskou. O sobě i o druhých mluvím laskavě. Mluvím, naslouchám, píšu a myslím s láskou - a s radostí přijímám otisk svých slov v realitě.

 

21.6.

 

Vězte, že jsme na vás pyšní

Během celého vašeho života stojíme po vašem boku a všechno prožíváme s vámi. V některých chvílích jste nás požádali o naši pomoc, kterou jsme vám velmi rádi poskytli. Jindy vám bylo pří­jemnější poradit si bez nás.

 

Ale vždycky jsme na vás byli pyšní. I v tuto chvíli jsme dojati, jak si stojíte za svou pravdou. Vyrostli jste, naučili jste mnohému, dávali jste a přijímali. Nemůžeme být více spokojeni.

 

Stůjte dnes zpříma a uvědomte si, že jste drahocennými by­tostmi. Zasloužíte si úctu jak ze své strany, tak i ze strany druhých. Pro svět jste požehnáním.

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím se dobře jako člověk, který je, kdo je, a zasloužím si úctu svoji i druhých. Mí andělé jsou na mě hrdí. Vážím si sebe za všechno, co dělám, i za to, kdo jsem.

 

20.6.

 

Dívejte se na druhé očima andělů

Lidské ego způsobuje znepokojení - to je jeho pravá podstata. Dráždí vás a vytváří napětí, aby vás odvedlo od lásky. Takové změny v energetickém poli pociťujete jako nepříjemné.

 

Když budete věnovat pozornost egu druhých lidí, vždycky budete mít potíže, protože budete vidět jen temnotu a stíny. Takové vnímání vede ke strachu, že dobro je jen fantazie a že jste osamělí a nemilovaní. Jedinou cestou z této propasti je dívat se na sebe i ostatní očima andělů. To, na co se soustředíte, je to, co potom také uvidíte a s čím se setkáte.

 

Pokud byste rádi cítili více lásky a měli větší sebejistotu, pak se dívejte hlouběji do svého nitra a pomiňte své ego. Dívejte se za znepokojivé rysy, tam, kde v každém člověku sídlí láska a světlo. Pokud se budete soustředit na tuto pokladnici v každém člověku, dostanete se tak k vnitřnímu míru, na který jste už dávno zapomněli.

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustředím se u druhých lidí na lásku a světlo. Protože ego člověka zneklidňuje a trápí, rozhoduji se, že zaměřím svou pozornost jinam a budu se dívat na lidi očima andělů. Čím více lásky v každém člověku vidím, tím více jí také cítím ve svém nitru.

 

19.6.

Nespěchejte

Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho úkolu ke druhému ještě nikomu nic nepřineslo, a už vůbec ne klidnou duši. Naopak, spěch vás nutí, abyste se soustředili na budoucnost, namísto abyste si naplno užívali přítomného okamžiku.

Už tím, že teď čtete naše sdělení, se o sebe začínáte starat. Pečujete tím o svou duši a vytváříte si nový zdravý náhled na věc. My andělé však od vás ještě chceme, abyste se během dneška snažili zvolnit své tempo.

Splnit, co je potřeba, a současně nespěchat, nejsou dvě věci, které se navzájem vylučují. Zvládnete toho mnohem více, když jste plní energie a máte výbornou náladu, která plyne z toho, že se při tom, co děláte, dobře bavíte. Tento pocit štěstí vychází z toho, že si všímáte krásných, zábavných a výjimečných okamžiků dne. To však vyžaduje dát si na čas, abyste si takových podrobností mohli všimnout.

Můžete také požádat druhé, aby vám s vašimi povinnostmi pomohli, což mimo jiné znamená požádat o pomoc i nás. Užijte si krásně dnešní den!

Myšlenka pro tento den

Nespěchám a přistupuji k dnešnímu dni s úžasem a potěšením. Všímám si výjimečnosti každého okamžiku. Je naprosto v pořádku, když zvolním své tempo, protože i když budu postupovat klidněji, dokončím všechno, co je třeba.

 

18.6.

Uskutečněte zdravé životní změny

Vaše touha zlepšit svůj život bude vyžadovat určité změny. Přirozený odpor, který vůči tomuto procesu pociťujete, je dávným vzorcem, který je vlastní všem lidským bytostem. Na druhé straně zase jinou část vaší duše vzrušuje, že něco nového začíná. Tyto protikladné pocity jsou zcela přirozené.

My andělé jsme s vámi během každé změny, kterou provádíte. Procházíme s vámi každými nově otevřenými dveřmi. Neustále s námi hovořte, protože my vám pomůžeme zvýšit vaši motivaci, odvahu a energii, abyste mohli proměnit svůj život. Můžeme vám také zajistit materiální pomoc a stejně tak vám můžeme pomoci rozeznat, které řešení je to nejlepší.

Myšlenka pro tento den

Otevírám se zdravým změnám. Rozhoduji se o sebe co nejlépe starat a řídit se vnuknutími, která se týkají mých životních rozhodnutí. Mí andělé mě v procesu, kdy se učím žít co nejčistěji, plně podporují.

17.6.

 

Odkryjte svůj největší poklad

Je snadné nalézt a otevřít svůj největší poklad. Je jím láska k sobě samým. Mnohokrát jste už slyšeli, že druhé můžete ocenit a mít rádi jen do té míry, do jaké jste schopni si cenit a mít rádi sebe. Tím se chce říci, že k tomu, abyste měli otevřené srdce, musíte milovat sebe.

 

Pokud někoho obdivujete, a přitom sami sebou pohrdáte, pak si nebudete vážit citu, který druhému člověku věnujete. Když si uvědomíte, že tato láska pochází od Boha, pocítíte spojení mezi sebou, milovanou osobou a Bohem. A to je vlastně sebeláska: v žádném případě to neznamená, že jste lepší než ostatní, ale znamená to, že všechno, co se vám líbí na druhé osobě, je zrcadlem vaší vlastní vnitřní krásy.

 

Snažte se dnes šířit lásku ze svého srdce k ostatním a dále pak až k Bohu. Přitom pozorujte a prožívejte své pocity, protože to je způsob, jak objevíte svůj největší dar.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám v sobě pokladnici Boží lásky. Dovoluji si vážit si sebe za to, kdo jsem, a otevírám své srdce vůči láskyplnému zájmu, kterým mne zahrnuje Bůh.

 

16.6.

 

Nehledejte na sobě chyby

My andělé už jsme se zmínili o moci, kterou mají vaše slova. Proto se dnes budeme soustředit na detoxikaci vašeho slovníku, což znamená, že ho očistíme od oslabujících myšlenek nebo frází. Dnes se budeme celý den snažit konkrétně o to, abychom z řeči vyloučili jakékoli stížnosti.

 

Kdykoli vyjadřujete nespokojenost, prohlašujete tím, že někdo nebo něco má nad vámi moc. Stížnosti jsou afirmace potvrzující vaši pozici oběti a představují jakési pasivní volání o pomoc.

 

Jako bytosti světla a lásky nemůžete být nikdy oběťmi a nee­xistuje větší moc než ta, kterou máte právě teď ve svém nitru. Nic a nikdo nad vámi nemá moc a nemůže vámi manipulovat, dokud jste si vědomi, že v sobě máte Boha.

 

Dnes si dejte za cíl nestěžovat si. Vždycky existuje způsob, jak pozitivně formulovat své pocity, aniž by bylo nutné „hudrovat". Všímejte si, jak silní se cítíte, když mluvíte ze svého vnitř­ního středu, tedy z místa své síly, a také, jak ostatní pozitivně re­agují na vaše žádosti o pomoc. Když dovolíte své vnitřní síle, aby všechno jednoduše vyřešila, brzy zjistíte, že neexistuje nic, nač byste si měli stěžovat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mluvím z pozice své vnitřní síly. Nehledám na sobě chyby a používám slova, která posilují nejen mě, ale i ostatní. Mám dostatek síly i schopností, nyní a vždycky.

 

15.6.

Vězte, že žijete ve vesmíru, který oplývá hojností

esmír ve své nekonečné expanzi pulzuje energií dávání. Vysílá nekonečné množství lásky, která je jádrem každé žádoucí zku­šenosti. Všechno, po čem toužíte, je živeno touto silou.

Strach a obavy vás izolují od prožitku a vnímání lásky a od hoj­nosti vesmíru, podobně jako uzel na hadici zpomaluje proud vody. Otevřete se dnes co nejvíce stálému proudu Boží lásky a hojnosti. Odpočívejte s vědomím a jistotou, že o všechny vaše potřeby je postaráno.

Připomínejte si, že žijete ve vesmíru hojnosti. Hledejte kolem sebe důkazy, že tomu tak je, a buďte otevření vůči přijímání darů, které k vám přicházejí. Čím více si budete tímto bohatstvím jisti, tím více ho bude stabilně proudit vaším životem.

Myšlenka pro tento den

Žiji ve vesmíru plném hojnosti, kde je o všechny mé po­třeby postaráno. Přijímám dobré s vděčností a říkám ano přijímání hojnosti.14.6.

Učiňte další krok

Modlíte se a přemýšlíte o tom, jaký další krok byste měli učinit na cestě za svým životním posláním. My andělé vás dnes chceme ujistit, že každý váš krok má hodnotu, podobně jako se o každou částku, kterou vložíte do banky, zvýší váš vklad.

Vesmír reaguje na vaše úsilí tím, že k němu přidává i svou energii. Každý čin, který podniknete, vytváří energetickou vlnu, a tento výron energie je pak vyvažován energií, která se vám vrací.

To znamená, že každá pozornost, kterou věnujete svému životnímu poslání, má význam a přinese pozitivní výsledky. Proto dnes učiňte tímto směrem alespoň malý krok. Všechny obavy, zda je krok správný nebo nejlepší, odevzdejte nám, a my vás ujistíme, že jste na té pravé cestě.

Myšlenka pro tento den

Dělám kroky, které mě přiblíží k mým snům, k tomu, po čem toužím, co mě zajímá, i k mým talentům. Vím, že mám životní poslání, které přijímám bez jediného zaváhání. Co se týká mých úkolů, soustředím se jen na dnešní den s vírou, že dobře dopadne i každý další den.

 

13.6.

Odpoutejte se s láskou

Pokud se vaše touhy nenaplňují tak rychle, jak byste si přáli, položte si následující otázky:

* Snažím se přespříliš dosáhnout svého?
* Mám podvědomý strach, že se mé sny nesplní?
* Lpím na své představě o tom, jak by se měly mé touhy naplnit?
* Obviňuji za tuto situaci někoho (včetně sebe) ?

Odpovíte-li na jakoukoli otázku "ano", znamená to, že je třeba, abyste se od svých tužeb odpoutali a odevzdali je Bohu, Nekonečnému zdroji všeho. Pokud své touhy jasně zformulujete a poté je odevzdáte vesmíru, velmi rychle se naplní.

Dnes s vámi chceme pracovat na tom, abyste se vzdali svých tužeb. Někteří lidé si myslí, že vzdát se něčeho odpovídá stavu apatie, a že pokud se něčeho vzdají, znamená to, že už po tom netouží. Ve skutečnosti je to právě naopak: čím více po něčem toužíte, tím důležitější je odevzdat svůj sen vesmíru. Jinak ve vás může vaše tužba vyvolat vlnu úzkosti, která váš sen zbaví veškeré energie, jež je nutná k jejímu uskutečnění.

Dnes vám pomůžeme se od svých tužeb odpoutat s láskou a ujišťujeme vás, že Nekonečná mysl vám již v tomto okamžiku dává všechno, co potřebujete (ačkoli si možná toto zaopatření dosud neuvědomujete).

Modlitba pro tento den

Bože a andělé, odpoutávám se od lpění na splnění svého snu, jímž je ........ (doplňte). Víte, že pro mě moc znamená a že velice toužím, aby se teď hned splnil nebo aby se splnil ve formě, která překoná má očekávání. Děkuji, že mi poskytujete jasné vedení a pomáháte mi, aby se můj sen mohl co nejdříve uskutečnit.

 

12.6.

 

Vězte, že máte božskou podstatu

 

Dnes za vámi přicházíme, abychom vám připomněli vaše Božství. Jste svaté bytosti, které přišly na svět skrze našeho Stvořitele v atmosféře naprosté lásky a s určitým cílem. Vaše věčná duše byla stvořena a požehnána samotným Bohem.

 

Byli jste stvořeni velice důmyslně a s velkou péčí - a s určitým záměrem, což znamená, že celá vaše bytost byla dokonale připravena a promyšlena. Všechno, co souvisí s vaším skutečným já, je dokonalé! Připomínejte si svůj Božský původ během dne, aby se vaše svatost promítala do každého vašeho kroku.

 

Uvědomte si, že každý člověk je součástí vaší svaté rodiny. Vnímejte svatost ve svém nitru i v nitru ostatních a váš den bude vskutku Božský.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem Božskou a svatou bytostí, protože mi osobně požehnal Bůh. Jsem navždy dokonalým Božím stvořením.

 

11.6.

 

Dívejte se na sebe očima andělů

 

Váš názor na sebe samé je často filtrován vaším vlastním egem nebo egem někoho jiného. Avšak právě tato část lidské bytosti se bojí světla, a proto rozeznává pouze stíny. Pokud se tedy na sebe díváte přes brýle ega, uvidíte a ucítíte jen temnotu. Opravdu nezáleží na tom, co si o vás myslí druzí, protože vaši pravou duchovní podstatu nemůže změnit ničí názor.

 

Dnes se na sebe dívejte očima andělů. My vnímáme pouze vaši vyšší pravdu a Božství a vidíme, že jste stejně čistí a svatí jako my. Vaše duše je bez viny a je ve všech směrech dokonalá. Máte mnoho cenných talentů, které jsou pro tuto planetu skutečným přínosem.   Jste dokonale laskaví a milující a my vás hluboce milujeme.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vidím se očima svých strážných andělů. Bez ohledu na to, co o mně říkají nebo co si o mně myslí druzí lidé, je moje duchovní podstata stálá a věčná. Jsem dokonalým a svatým dítětem Božím, nyní i vždycky.

 

10.6.

 

Požehnejte své minulosti

 

Vaše zkušenosti a vztahy vám daly mnoho darů. Mnoho jste se díky nim naučili, získali jste moudrost, sílu, trpělivost a mnoho dalšího. Nastal čas, abyste se smířili se svou minulostí a uvědomili si, že všechno se stalo z dobrých Božských důvodů. Nelitujte ni­čeho, co se stalo, protože díky svým zkušenostem jste se stali tou úžasnou bytostí, kterou jste.

 

Požehnejte své minulosti a všemu, co se v ní stalo i o čem si myslíte, že potřebuje uzdravení.

 

Cokoli tíží vaši mysl a tělo, bude mít z vašich dnešních lásky­plných záměrů prospěch.

 

Pošlete do svého života uzdravující energii, a to do všech ob­dobí. Ctěte svou matku, svého otce a všechny ostatní, na které si ze svých minulých zážitků vzpomenete. Čím více požehnání vyšlete do své minulosti, tím více darů obdržíte v přítomnosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Posílám požehnání všem a všemu ve své minulosti. Mám prospěch ze všeho prožitého. Všechny mé zkušenosti byly úžasnými lekcemi, které ze mne učinily člověka, kterým jsem dnes. Odevzdávám teď svou minulost Bohu.

 

9.6.

 

Pokračujte

 

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

 

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

 

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.

 

8.6.

 

Zvolte si štěstí

 

Štěstí je stav bytí, který si sami vytváříte. Je to volba, která vychází z vašeho nitra, bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Dejte si dnes tento terapeutický dárek. Štěstí je totiž emoce, která má schopnost rozřešit krize, uzdravit nemoc, napravit nedorozumění a přivolat nové příležitosti.

 

Pocit štěstí je nejvyšším projevem víry, že vaše modlitby byly vyslyšeny a naplněny. A vaše víra je vždycky odměněna formou slastných překvapení. Čím jste radostnější, tím více přitahujete zážitků, které stav štěstí posilují - je to velmi zdravý cyklus. Zvolte si proto štěstí a dejte si dnes za cíl, že se dnes na vše budete dívat optimisticky a s láskou. Pokud vás to začne svádět k negativitě, vzpomeňte si na radost. Už sama myšlenka na radost vyvolává její světlo, které negativitu zahání.

 

Sviťte dnes jako majáky radostí a štěstím, tak abyste k témuž rozhodnutí mohli inspirovat a vést i druhé. Koneckonců, nejlepším způsobem, jak druhé naučit štěstí, je praktikovat ho sami.

 

Myšlenka pro tento den

 

Volím si štěstí a udržuji si optimistické myšlenky a pocity. Pozvedám ducha ostatních a šířím kolem sebe radost.

 

7.6.

 

Vylijte nám své srdce

My andělé jsme vám neustále k dispozici. Když se cítíte rozrušení nebo zklamaní, svěřte se nám. Řekněte nám úplně všechno, včetně myšlenek a pocitů, které vám nejsou příjemné.

 

Učiníte-li tak, uleví se vám jako po terapii, protože pro nás není nic tajemstvím. My i bez toho víme, co prožíváte. Jsme s vámi za všech okolností, protože naše láska je bez posuzování a bez podmínek.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vylévám svým andělům své srdce jako svému největšímu důvěrníkovi. Mí andělé jsou mými nejlepšími přáteli v těžkých chvílích, ale i jindy.

 

6.6.

 

Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").

 

Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.

 

Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.

 

5.6.

 

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

 

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

 

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.

 

4.6.

 

Odpoutejte se s láskou

Pokud se vaše touhy nenaplňují tak rychle, jak byste si přáli, položte si následující otázky:

 

* Snažím se přespříliš dosáhnout svého?
* Mám podvědomý strach, že se mé sny nesplní?
* Lpím na své představě o tom, jak by se měly mé touhy naplnit?
* Obviňuji za tuto situaci někoho (včetně sebe) ?

 

Odpovíte-li na jakoukoli otázku "ano", znamená to, že je třeba, abyste se od svých tužeb odpoutali a odevzdali je Bohu, Nekonečnému zdroji všeho. Pokud své touhy jasně zformulujete a poté je odevzdáte vesmíru, velmi rychle se naplní.

 

Dnes s vámi chceme pracovat na tom, abyste se vzdali svých tužeb. Někteří lidé si myslí, že vzdát se něčeho odpovídá stavu apatie, a že pokud se něčeho vzdají, znamená to, že už po tom netouží. Ve skutečnosti je to právě naopak: čím více po něčem toužíte, tím důležitější je odevzdat svůj sen vesmíru. Jinak ve vás může vaše tužba vyvolat vlnu úzkosti, která váš sen zbaví veškeré energie, jež je nutná k jejímu uskutečnění.

 

Dnes vám pomůžeme se od svých tužeb odpoutat s láskou a ujišťujeme vás, že Nekonečná mysl vám již v tomto okamžiku dává všechno, co potřebujete (ačkoli si možná toto zaopatření dosud neuvědomujete).

 

Modlitba pro tento den

 

Bože a andělé, odpoutávám se od lpění na splnění svého snu, jímž je ........ (doplňte). Víte, že pro mě moc znamená a že velice toužím, aby se teď hned splnil nebo aby se splnil ve formě, která překoná má očekávání. Děkuji, že mi poskytujete jasné vedení a pomáháte mi, aby se můj sen mohl co nejdříve uskutečnit.

 

3.6.

 

Radujte se z láskyplných myšlenek

Druzí lidé ve vašem životě jsou odrazem vás samých a zrcadlí vaši vlastní sebeúctu. Když se cítíte dobře, vaše vztahy jsou harmoničtější a šťastnější. Pokud se sebou nejste spokojeni, probí­hají podobně i vaše vztahy s druhými lidmi. Sami sebe často hod­notíte podle toho, co si o vás myslí nebo co o vás řeknou ostatní. Ale ve skutečnosti to funguje naopak, protože pokud si vážíte sami sebe, váží si vás i ostatní.

 

Dnes přistupujte ke svým vztahům následujícím způsobem. Předtím, než se s někým setkáte, naplňte své nitro láskou. Je to totéž jako si ráno vzít vitamíny. Řekněte si: Jsem k pomilování, protože mě tak stvořil Bůh. Boží láska je všudypřítomná, je v mém nitru i v nitru všech, s nimiž se dnes potkám. Snažte se v sobě i v dru­hých vidět jen lásku. Časem to pro vás bude jednodušší a jedno­dušší, podobně jako je to s každým zvykem, než si ho zcela osvojíte.

 

Vaše duše je čistou kapkou Stvořitelovy energie. Základem vaší bytosti je láska. Spojte se dnes s ostatními prostřednictvím této emoce a pozorujte, jak se vaše vztahy zázračně uzdravují.

 

Myšlenka pro tento den

 

Čím více si vážím sebe, tím více mne milují i ostatní. Než dnes vyjdu do světa, plním své nitro laskavými myšlenkami. V sobě i v druhých se soustředím jen na lásku. Vnímám svou hodnotu Božíma očima, tedy jako dokonalou.

 

2.6.

 


Pošlete do své budoucnosti pozitivní slova

Podobně jako můžete do své budoucnosti poslat láskyplnou energii, která na vás počká a každou situaci nastaví na nejvyšší potenciál, můžete učinit totéž prostřednictvím svých slov. Jak už víte, každé slovo, které řeknete nebo si myslíte, má mocný účinek - podobný, jaký má objednávka zboží, v níž žádáte, co byste si přáli.

Proto dnes volte slova tak, aby odrážela, co si opravdu přejete. Ať každé slovo vychází z milující bytosti ve vašem nitru, která vás i celý svět miluje opravdovou láskou. A podobně, jako vás potěší, když najdete něco, co jste kdysi dávno někam schovali, tak i vaše slova vám v budoucnosti přinesou radost a potěšení.

Myšlenka pro tento den

Protože jsem stvořením lásky, je i všechno moje tvoření zrozeno z lásky. Všechna má slova plynou z mého milujícího nitra. Každé slovo, které vyslovuji, je naplněno láskou. O sobě i o druhých mluvím laskavě. Mluvím, naslouchám, píšu a myslím s láskou - a s radostí přijímám otisk svých slov v realitě.

 

1.6.

Projevujte své city tvůrčím způsobem

Vaše city jsou čistá energie, jako sluneční paprsky. Také touží se projevit a rozprostřít. Potlačované pocity vytvářejí fyzické stavy, jako je únava, podrážděnost a závislost. Proto se dnes se svými pocity spřátelte. Ctěte je všechny, i ty, které vám vadí, a uvědomte si, že každý z nich má Božský důvod své existence. Pokud se všemi svými pocity a city soucítíte a respektujete je, můžete čerpat z jejich síly.

Vaše pocity a city potřebují být stejně jako všechny energie vyjádřeny, jinak ve vás budou nekontrolovaně vřít jako páry pod pokličkou a jídlo, které vaříte, se rozvaří.

Vyneste tvůrčím způsobem na světlo, co máte na srdci. Způsob, jak to uděláte, je až na druhém místě. Na prvním místě je čin samotný. Jde jen o to, aby vám přinesl radost. Vaše emoce budou velmi silně reagovat na tvořivou formu, jejímž prostřednictvím se chtějí vyjádřit, a možností máte nepřeberné množství. Můžete zkusit fotografovat, vyrábět bižuterii, barvit látky, něco šít nebo psát či zpívat, můžete hrát na nějaký hudební nástroj, můžete se začít učit břišnímu tanci nebo aranžovat květiny nebo můžete zvolit malování či kreslení, háčkování nebo pletení či výrobu barevného mozaikového skla, můžete jít na kurz pro vizážisty nebo se naučit paličkovat krajku. Můžete prostě dělat, cokoli vás napadne.

Myšlenka pro tento den

Vyjadřuji své pocity tvůrčím způsobem. Dovoluji si hrát a dobře se přitom bavit. Díky tomu, že s radostí tvořím a odpočívám, cítím neustálý příliv nových sil a jsem svěží.