Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
19.9.

Uznejte své úspěchy

Naši drazí, ve svém učení se a porozumění věcem už jste došli velmi daleko. Vložili jste do tohoto procesu hodně úsilí a mnohého jste už dosáhli. Chválíme vás a vybízíme vás, abyste i vy uznali své úspěchy.

Když se horolezec na cestě k vrcholu zastaví v půli cesty a ohlédne se zpět, aby se potěšil tím pohledem, obnoví se díky tomu jeho energie i motivace. Podobně je to i s vámi. Ano, upínáte svůj pohled k vyšším cílům, ale přesto můžete hodně získat, jestliže se na chvíli zastavíte, abyste se podívali, co všechno jste do této chvíle zvládli.

Dnes si vzdejte čest za všechno, čeho už jste dosáhli. I když si říkáte, že jde pouze o skromné začátky, vaše vnitřní já tuto pozornost ocení.

Myšlenka pro tento den

Projevuji si uznání za své dosažené úspěchy, což je velmi příjemná věc. Moje cesta za uskutečněním mých snů mi přináší radost. Mám za sebou v životě už velký kus cesty, který mi přinesl mnohé poučení.


18.9.

Důvěřujte tomu, že jste na správné cestě

My andělé vám tleskáme, protože jste na správné cestě, a posí­láme vám povzbuzení, abyste v ní i nadále pokračovali. Vaše nedávná rozhodnutí podniknout životní změny k lepšímu jsou vý­sledkem naší týmové práce. Vyžádali jste si naši pomoc, my jsme vás vedli a změny byly provedeny. Blahopřejeme vám!

Milujeme vás bez podmínek, bez ohledu na to, jak vypadá váš život nebo jaké kroky činíte. Máme z vás za všech okolností radost a koupeme se v záři vaší spokojenosti.

Protože pocit štěstí je pozemskou energií, která se nejvíce blíží energii Boha, je tato emoce naším i vaším nejvyšším stavem. Je to forma čisté lásky. Když se radujete, jsme všichni naladěni na stej­nou vlnovou délku jako Bůh. Vaše radost je klíčem, který ve vašem životě otevírá mnoho úžasných dveří.

Jste na správné a šťastné cestě, proto v ní pokračujte.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji zvolené cestě a mí andělé stojí po mém boku při každém kroku, který učiním. Přede mnou se otvírají dveře k novým příležitostem. Je pro mě bezpečné zlep­šovat svůj život.

17.9.

Soustřeďte se na podrobnosti

Když jste do někoho čerstvě zamilovaní, tak se přirozeně soustředíte na všechno, co máte společného. Energii lásky sdílejí všichni. Když se soustředíte na věci, které máte s lidmi ve svém ži­votě společné, vnášíte do každého vztahu láskyplné porozumění.

Ale vaše ego si libuje, když vás přiměje, abyste se s druhými porovnávali a soustředili se na všechno, co vás vzájemně odlišuje. To je způsob, jak podpořit iluzi, že jste odděleni od Boha, od nás andělů i od ostatních lidí.

Naproti tomu vaše vyšší já se soustřeďuje na pravou přirozenost lásky, a proto se dnes zaměřte na hledání rysů, které máte s dru­hými společné. Všímejte si něžných pocitů, které to vyvolává ve vás i ve vašich vztazích. Možná, že zjistíte, že máte s lidmi ve svém ži­votě společného mnohem víc, než jste si kdy mysleli.

Myšlenka pro tento den

Všímám si věcí, které mám s ostatními společné. Jsem v jednotě s Bohem i s každým člověkem ve svém životě a hledám podobnosti též mezi ostatními lidmi. Mé vztahy jsou teď láskyplné a harmonické.


16.9.

Odevzdejte nám své obavy

Abychom parafrázovali jednu z vašich vůdčích osobností na Zemi, není čeho se obávat, jen obav samotných. Tíha va­šich starostí zavírá vaše srdce vůči radosti a vaše neustálá nervo­zita týkající se vaší budoucnosti vás okrádá o radostné prožívání přítomného okamžiku. Obavy vysávají radost ze vztahů a cítíte se i vypadáte díky nim mnohem starší.

Pro člověka je obvyklé, že má starosti, takže o tom, že je máte i vy, s vámi teď my andělé nechceme hovořit. Raději se dnes zamě­říme na to, jak byste měli se svými starostmi naložit.

Už víte, že stavy úzkosti vám v ničem nepomohou a jsou navíc nezdravé. Víte už také, že když se na své obavy soustředíte, mo­hou se vyplnit tak, že je zmaterializujete na základě zákona o při­tahování podobného podobným. Řešením je vypěstovat si s námi spirituální partnerský vztah a všechny své obavy nám odevzdat. My je pak od vás odejmeme.

Kdykoli si uvědomíte svou úzkost, vzpomeňte si okamžitě na nás. Vaše myšlenka nás povolá k činu. Poté nám můžete odevzdat ener­gii obav nebo i vše, co je vyvolává. Výsledek bude tentýž.

Když nám odevzdáte své problémy, odlehčí se vašemu břemenu. Nejenže se vaše srdce zase otevře vůči radosti, ale do situace to vnese svěží vítr, takže bude moci být uzdravena.

Myšlenka pro tento den

Všechny své obavy dávám andělům. Volám je pokaždé, když mám z něčeho obavy, ať malé nebo velké. Není nic, kvůli čemu by bylo třeba si dělat starosti. Musím si jen pamatovat, že nemám zapomínat žádat anděly o pomoc. Díky své spolupráci s Nebesy mám více síly. Nebesa jsou připravena mi pomoci s každou situací, stačí jen požádat.

15.9.

Mějte rádi své tělo

Vaše fyzické tělo je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který vám pomáhá naplňovat vaše Boží poslání. Je to příbytek vaší duše během vašeho života na Zemi. Stejně jako se staráte o domov, ve kterém bydlíte, i vaše tělo potřebuje péči a lásku.

Vaše fyzické tělo má svou vlastní životní sílu a inteligenci. Ta je zakódována v DNA, která je spojujícím článkem mezi duchovním a fyzickým světem a která funguje jako vedení mezi vaším nevědo­mím (které je napojeno na duchovní svět) a vaším já (které je zakot­veno ve vašem těle). Elektrická rovnováha mezi těmito receptory a vodiči funguje lépe, když o své tělo dobře pečujete.

Domov vašeho ducha touží po chvále, ocenění a jiných formách péče, podobně jako jakékoli jiné živé stvoření. Čím více laskavých slov svému tělu říkáte, tím lépe vám bude sloužit.

Dnes projevujte svému tělu lásku i to, jak si jej vážíte. Odmění vás vyšší hladinou energie a vitality. Tak projevuje tělo vděčnost za vaši pozornost.

Myšlenka pro tento den

O své tělo se starám co nejlépe. Vážím si ho, protože je zdravé, silné a plné života. Nyní žádám anděly, aby po­slali mému tělu velkou dávku uzdravující energie.


14.9.

Smějte se

To, jak zní smích, sez pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské "hudbě sfér". Jeho nejčistší energie vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o tiché chichotání nebo hlasitý, hurónský smích, jeho moc je veliká.

Dnes hledejte důvody, proč se zasmát. Podívejte se třeba na komedii, přečtěte si legrační knihu nebo si s druhými vyprávějte vtipy. Hledejte humor ve všech možných situacích a pokuste se na věci dívat jako komik. Smát se pro vás bude s postupnou praxí stále jednodušší, podobně jako to platí o ostatních pozitivních aspektech života. A pokud si osvojíte tento nový zvyk, bude na vás mít dlouhodobý účinek.

Myšlenka pro tento den

S láskou a upřímností se směji všemu humornému, jímž je protkán vesmír. Když vidím rozmary života, směji se jim a mé srdce je potěšeno mou radostí.

13.9.

Důvěřujte si

Váš vnitřní kompas vás vede přesně ve směru vašich snů a tužeb. Důvěřujte jeho vedení, protože vyvěrá přímo z nekonečné moudrosti Boží a pomáhá vám na cestě k dosažení stavu štěstí, který je Nebem na Zemi.

Když jste radostní, vaše světlo září jasným světlem. Tím inspirujete ostatní k tomu, aby i oni směřovali k radosti. Důvěřujte svým vnitřním pocitům, nápadům a vizím, protože pocházejí od Boha a jsou nástroji, které vás mají přivést domů v míru a štěstí.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji své intuici a své vnitřní moudrosti. Činím kroky na základě vnuknutí svých andělů. Mám v sebe víru a vím, že mě bez ustání vede Boží láska.

12.9.

Dopřejte čas svým prioritám

Máte sny, aktivity a vztahy, které pro vás hodně znamenají. Mají pro vás velký význam, a když na ně myslíte, cítíte se dobře, protože představují vaše priority. Když se jim věnujete, nejenže máte radostnější náladu, ale díváte se pozitivněji i na sebe. Věnovat se tomu, čeho si ceníte, znamená pečovat o sebe.

Ačkoli se vám to může jevit právě naopak, jste to vy, kdo je pánem vašeho rozvrhu. Můžete se věnovat čemukoli, pro co se rozhodnete, a my andělé vás budeme chránit před vyrušením a pomůžeme vám, abyste dostáli i svým povinnostem. Přiznejte si všechny své strachy a obavy, které způsobují, že váháte. Uvědomte si také, že tyto emoce jsou zcela přirozené a normální a představují pouze překážku bránící štěstí, nic jiného. Láskyplně se svým starostem zasmějte, a pak se začněte věnovat svým snům.

I když tím, co je pro vás důležité, strávíte jen chvíli, zlepší se vám nálada a sebeúcta a budete mít také víc energie. Věnovat se svým prioritám se pak stane zdravým novým návykem, který si postupně osvojíte. Mějte proto se sebou trpělivost, když občas svým prioritám zapomenete věnovat svou plnou pozornost.

Myšlenka pro tento den

Věnuji čas svým prioritám. Odkládám všechno stranou a zabývám se tím, co je pro mě nejdůležitější. Malými krůčky postupuji směrem ke splnění největších tužeb svého srdce.

11.9.

Požádejte o pomoc

Nejste nikdy sami, zvláště pak nejste sami v době, kdy potřebujete pomoc. Cítíte-li se osamoceni nebo jste-li smutní, my andělé jsme vám ještě blíž. Jsme vám totiž neustále nablízku, připraveni vám kdykoli pomoci, když nás o to požádáte. Někdy však na naši přítomnost zapomínáte a snažíte se věci zvládnout úplně sami.

Dnes nás žádejte o duchovní pomoc ve všech situacích a začněte okamžikem, kdy vstanete z postele. Požádejte nás o vedení při oblékání, při jízdě autem, při chůzi, při cvičení a při každém setkání.

A žádejte o pomoc i druhé. Členové vaší rodiny, přátelé, spolupracovníci, ba dokonce i úplně cizí osoby cítí, že je někdo potřebuje, a ocení, když jim dovoláte, aby vám pomohli. Vaše vnitřní já povzbudí, že je o ně pečováno, když mu umožníte, aby vám druzí lidé pomohli nést váš náklad. Láskyplná energie, kterou vysílá každá skupina pomocníků a lidí, kterým požehnali svou pomocí, zaplaví celou planetu energií míru.

Je stejně důležité přijímat jako dávat. Dejte si za úkol, že budete žádat o pomoc, a dovolte si ji přijímat s radostí a uznalostí.

Myšlenka pro tento den

Nezapomínám žádat své anděly o vedení. Je známkou síly, když jim a jiným lidem dovolím, aby mi pomáhali. Přijímám pomoc s vděčností.

10.9.

Opusťte boj a napětí

Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.

Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.

Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.


9.9.

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.


8.9.

Požádejte Boha o úkol

Pokud chcete posílit svůj smysl života i své životní poslání, po­proste dnes Boha o úkol. Požádejte Stvořitele, aby vám dal úkol, který by odpovídal vašim osobním zájmům a schopnostem. Poté zcela odevzdejte svou modlitbu vesmíru s naprostou vírou, že bude vyslyšena a naplněna.

Odpověď přijde v náznacích, proto si musíte všímat všech příle­žitostí, které k vám začnou přicházet. Všímejte si silného popudu, který vás bude vyzývat k činu, a také témat, která před vámi lidé opakovaně zmiňují. To všechno jsou příklady znamení, jež vám ukážou cestu k vašemu poslání.

Celá Nebesa vám děkují za vaši ochotu přinášet světu mír. Největší prospěch ze svého Božího úkolu nakonec sklidíte vy, pro­tože vaše dávání vám přinese velké odměny.

Myšlenka pro tento den

Drahý Bože a andělé, žádám vás, abyste mi dali úkol, který využije mých schopností a zájmů. Toužím sloužit a využívat svůj čas smysluplným způsobem. Poskytněte mi prosím jasné vedení, kde a jak mohu pomoci. Děkuji.

7.9.

Vězte, že jste vždy milováni

Když se cítíte zanedbávaní a nemilováni, znamená to, že se soustředíte pouze na povrch věcí a na iluze. Skutečnost je taková, že vás v každém okamžiku miluje jak celé Nebe, tak každý člověk, bez ohledu na to, že se věci mohou jevit navenek jinak.

Bůh miluje všechny a je všudypřítomný. To znamená, že Boží láska je úplně všude, a vše, co vypadá opačně, je jen temným snem strachu. Protože to platí i o každém člověku, znamená to také, že všichni lidé vás mají rádi a že vy cítíte totéž vůči nim.

O to, abyste byli milováni nebo hodni lásky, se nemusíte sna­žit. Takové úsilí by znamenalo, že Boží lásku je třeba si zasloužit nebo si ji nějak vynutit. Přitom je to ta nejpřirozenější součást to­hoto světa. Namísto abyste se snažili, pouze dovolte, aby se roz­zářilo vaše pravé já. Ta část vaší bytosti, která je šťastná a vládne v ní mír, představuje Boží lásku, kterou Bůh skrze vás projevuje. Na tuto lásku reagují všichni lidé, protože si všichni touží připo­menout lásku Boží náruče. Díky vašemu štěstí najdou Boží lásku a radost ve svém nitru i ostatní.

Myšlenka pro tento den

Je o mne vždycky s láskou postaráno, protože si lásku naprosto zasloužím. Druzí mě mají upřímně rádi pro­stě za to, že jsem, kdo jsem, a já jejich city opětuji. Boží láska je všude, tedy i v mém nitru a v nitru všech lidí, s nimiž se setkávám.


6.9.

Uveďte do rovnováhy odpočinek a práci

Vydáváte obdivuhodné úsilí, abyste dali svému životu i lidem kolem sebe smysl. Jste mimořádně zodpovědní ve své péči o druhé a staráte se dobře i o sebe.

Dnes bychom se rádi zaměřili na téma udržování rovnováhy. Nedívejte se na toto téma jako na další z vašich úkolů, ale pova­žujte ho za možnost, jak ze života a z každého okamžiku vytěžit více radosti, produktivity a energie.

Když věnujete celý den jen práci, je výdej vaší energie nevyvá­žený. Právě z toho důvodu se pak cítíte vyčerpaní a máte potřebu jíst a pít, abyste povzbudili svého ducha. Elektrický proud je sinu­soidou výkonu a příkonu - tedy dávání a přijímání - a fungování vašeho těla vychází ze stejného základu.

Hravost doplňuje vaše tělesné obvody a obnovuje energii, tak abyste měli další palivo k dávání a tvoření. Když se dobře bavíte, vaše energie přirozené stoupá. Proto je hra stejně důležitá jako práce.

Obě aktivity představují negativní a pozitivní pól a tyto póly umožňují energetické proudění. Věnujte se dnes hře stejně jako práci a pak se radujte z odměny, kterou vám tato rovnováha přinese.

Myšlenka pro tento den

Každý den si dělám čas na hru a odpočinek, protože jsou stejně důležité jako práce. Rozhoduji se nyní pro vyrov­naný život a dovoluji si přijímat a dávat tak, aby oba tyto aspekty byly v rovnováze.

5.9.

Mávněte svou kouzelnou hůlkou

Jistě jste si mnohokrát přáli, abyste měli kouzelnou hůlku, a mohli tak změnit věci ve svém životě i v životě svých blízkých. My andělé bychom vám rádi ukázali kouzlo, které už ovládáte: je jím láska.

Když svůj život a jeho okolnosti obklopíte láskou a všemi podobami, které na sebe láska bere, jako je vděk, odpuštění, soucit, mír a tak dále, je to, jako byste mávli kouzelnou hůlkou, která má moc napravit jakoukoli nerovnováhu a nemoc. Požádáte-li nás o to, pomůžeme vám naladit se do tohoto stavu mysli, srdce i těla. Spojíme se s vaší energií a naplníme situaci kouzlem Boží lásky.

Myšlenka pro tento den

Mávám magickou hůlkou a obklopuji tuto situaci láskou, aby se tak proměnila a zcela uzdravila. Moje vřelé myšlenky, slova a pocity jsou tím nejmocnějším kouzlem, které existuje.

4.9.

Rozhodněte se v klidu

Přemýšlíte nad jedním rozhodnutím. Zápasíte sami se sebou a zvažujete všechna pro a proti a pohlížíte na věc ze všech mož­ných perspektiv. Už víte, na kterou stranu se kloníte, ale obáváte se nepředvídaných negativních důsledků své volby.

My andělé vám dnes pomůžeme se s vaším rozhodnutím smí­řit. Přestaňte myslet na různé možnosti, jimiž se zabýváte, a celé téma odložte stranou. Díky tomu se vaše mysl zklidní a otevře se Boží tvůrčí inspiraci, o niž jste ve své modlitbě žádali.

Zapomeňte na všechny pocity omezení. Čím více se myšlen­kově od daného tématu oprostíte, tím bude vaše rozhodnutí jas­nější. V tuto chvíli už to ani nebude rozhodnutí, protože odpověď vám bude tak zřejmá, že vám bude připadat, jako byste si jen uvě­domili nějakou dávno známou pravdu.

Myšlenka pro tento den

Jsem v klidu a otevírám svou mysl tvůrčí energii Ducha. Správné rozhodnutí týkající se mě i mých blízkých či­ním s lehkostí. Mé myšlení je jasné a soustředěné a vím přesně, co je třeba.


3.9.

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

Myšlenka pro tento den

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.


2.9.

Hledejte Boha

Bůh je v nitru každého člověka, kterého ve svém životě potkáte, i když se vám to někdy může jevit opačně. Podobně jako zlatokop hledá zlato, tak i vy můžete hledat a objevit Boží energii v každém vztahu. Vaše touha nalézt takto Boha vás vybavuje světlem, které vám pomůže najít v každém člověku alespoň jednu dobrou vlastnost.

Každý člověk má alespoň jednu dobrou stránku, která je zřejmá všem, kdo mají otevřenou mysl a srdce. Často ti, u kterých se vám zdá, že si vůbec nezaslouží lásku, nejvíce potřebují takového člo­věka jako jste vy, který v druhých hledá Boha.

Věřte, že dnes naleznete v nitru každého člověka zlato. Vaše mise, která má druhým přinést uzdravení, otevře mnoho srdcí a dá jim mnoho radosti, zvláště pak vám.

Myšlenka pro tento den

Vidím alespoň jednu dobrou vlastnost v každém člověku, s nímž se dnes setkám. Hledám Boha v každém vztahu. Protože vidím v každém člověku něco pozitivního, od­rážejí tento dar všechny mé vztahy. Čím více v druhých vnímám Boha a dobro, tím více totéž vnímám v sobě.

1.9.

Udělejte si na sebe čas

Naši drazí, jste anděly na Zemi. Dáváte druhým láskyplně a nesobecky a odměnou je vám velká radost a uspokojení. Rádi bychom vám však připomněli, abyste se pro svou štědrost nezapomněli starat také o sebe.

Všichni, kteří dávají, si potřebují dobíjet své baterie tím, že si udělají čas na příjemná potěšení a osobní radosti. Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abyste si našli čas i pro sebe. Může jít o něco spontánního nebo o zábavu, kterou máte rádi.

Co vám jako první vytanulo na mysli, když jste četli tato slova? Pokud po něčem toužíte, pak dnešek je tím pravým dnem k tomu, abyste svou touhu zrealizovali. Budeme vás plně podporovat, abyste měli nejen čas, ale i motivaci udělat všechno pro naplnění svých potřeb.

Myšlenka pro tento den

Dělám si čas na činnosti a zábavu, které mě naplňují. Energie, kterou investuji do sebe, je moudrým vkladem do mého štěstí a zdraví. Jsem pro své přátele i rodinu dokonalým příkladem toho, jak se má člověk o sebe starat.