DATUM NAROZENÍ a jeho vliv na náš charakter

Úvod
Proč vznikla tato kniha? Dostala jsem se do životního období, kdy mě neustále kontaktoval stejný typ lidí. Dotyční, aniţ by znali hodinu svého narození, chtěli, abych jim o nich řekla něco hned, neboť nemají čas, žijí ve chvatu a vyhledávat nějakou hodinu a minutu po porodnicích či matrikách je prostě ztráta času. Ač nemám ráda reklamy, jedna se mi vybavila, neboť je výše zmíněnému blízká. „Nastala doba zkracování”, a já bych dodala: „Nastala doba zrychlování.”
Nějak mi v tom období přišlo na mysl, že Člověk se má dozvědět o sobě jen to, na co je připraven a co je ochoten přijmout, a vypracovávat podrobný horoskop by byla ztráta času pro obě zúčastněné strany. A jak říká jedno hezké přísloví „Bez práce nejsou koláče”, neboli „Bez snahy udělat něco pro poznání sebe sama se o sobě dozvíš jen tolik, kolik je třeba pro úroveň, na kterou jsi dosel”, takţe jsem dospěla k závěru, ţe toto dílo můţe být mnohým nápomocné při orientaci v psychice svého okolí a sebe sama. Asi mám v sobě silně zakódovanou uţitečnost, která můţe být prospěšná širšímu společenství.
Tuto knihu nechci věnovat jen těm, kteří chtějí z rychlíku nahlédnout do svého charakteru, ale i těm, kteří se chtějí snadněji orientovat v lidech kolem sebe. Ne všichni lidé, kteří vstupují do našeho ţivota, jsou pro nás natolik významní, abychom je museli studovat pod drobnohledem. Oni tedy významní jsou, neboť nás zpravidla přimějí přemýšlet o nás samých a o našich činech, ale pravděpodobně není vţdy potřebné si pro kaţdého jednotlivce nechat zpracovat osobní horoskop. Mnohdy stačí jen poodkrýt roušku, abychom porozuměli tomu, jaký člověk vstupuje do našeho ţivota a jaké poselství nám nese. Ti vnímavější si mohou snadno odvodit, co bude ze směsice našich vlastností následovat. Zda vyplynou ty pozitivní, nebo naopak ty negativní vlastností.
Domnívám se, že pokud informace uvedené v této knize spojíte s informacemi, které obsahuje má první kniha Jméno a numerologie – vliv křestního jména na charakter z pohledu numerologie, dozajista naleznete správný obraz sebe sama či člověka, který stojí před vámi.
Ale vraťme se zpět k této knize, která sestává ze dvou částí. První tvoří vypracované charaktery, jeţ nám dává do vínku náš den a měsíc narození, a druhá část nastiňuje charaktery jednotlivých ročníků.
Tak se s chutí zahloubejte do charakteru svého a svých bliţních a na chvíli se nenechejte ničím vyrušovat.
Kalendář – den narození a náš charakter
Hodnota čísla dne data narození nese značný podíl na charakteru jedince. Samozřejmě se význam čísla mění s určitým ţivotním rytmem a s dalšími prvky celého data narození. Proto nelze například všechny lidi narozené kaţdého L či 2. atd. dne jednotlivých měsíců zhodnotit stejně. Abych tyto rozdíly zachytila, přihlíţím zde k hodnotě čísla dne narození, jeho součtu a případně mezisoučtu, k postavení Slunce ve znamení, vládci znamení a dekanu. Pokud jste se narodili v den, kde jsou v řádku uvedena lomítka, značí to pouze to, ţe první uvedený údaj má silnější vypovídací hodnotu, ale částečně se mísí s druhým prvkem. Je třeba zdůraznit, že zde nejsou zvážena další vstupní data, jako je rok, jméno či hodina narození. Nejde o vypracování osobního horoskopu.
Text je směřován ke zrozenci (muži i ženě) daného dne.
Leden
l. leden. Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Jednička poukazuje na to, ţe jste velký individualista. V kombinaci se Saturnem dokáţete vykázat značnou ctiţádost, cíle-vědomost, pevnou vůli, čestnost, nezávislost a připravenost houţevnatě sledovat vytyčené cíle. Venuše poukazuje na vaši společenskost. Patříte dozajista k zábavným a přitaţlivým bytostem, ale rozhodně potřebujete ke svému štěstí své soukromé království. Rád si o věcech rozhodujete sám. Jste laskavý a dokážete se vcítit do situace jiných. Negativně můžete trpět citovými bloky ČÍ nevyrovnaností, ţárlivostí, sobeckostí, zatvrzelostí, roztěkaností. Pozor na přílišnou kritičnost, výbušnost, důvěřivost a ustrnulá pravidla. Těžce nesete přerušení přátelství nebo partnerského vztahu.
2. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Jste intuitivní, citový a laskavý člověk, který dokáţe naslouchat druhým. Máte potřebu společnosti druhého člověka. Ať děláte cokoli, neděláte to nikdy jen pro sebe. Máte kolektivní cítění a často stavíte zájmy ostatních lidí nad své vlastní. Reagujete na nevyslovené, protože je to pro vás realita, tak jako slova, která byla řečena. Nebudete vůdcem, ale máte dobré diplomatické schopnosti. Dejte si pozor, aby vaše ochota upřednostňovat zájmy druhých nebyla zneužívána. Z negativních vlastností by se mohla projevit nerozhodnost, nepraktičnost, netrpělivost, zranitelnost, chybějící sebedůvěra, lehká ovlivnitelnost. Pozor na nadměrné emocionální reakce až vydírání a manipulaci s ostatními.
3. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Jste činorodý, šarmantní, společenský, upřímný, nápaditý člověk s rychlým, zábavným a originálním myšlením. Oplýváte velkou kreativitou. Své představy můţete uskutečnit díky své pevné vůli. Největší radost máte, kdyţ si můţete popovídat s jinými lidmi. Máte schopnost přesně a kriticky ocenit a zhodnotit kaţdou situaci. Jste přímý a otevřený. V milostném vztahu chcete být nezávislý. Jste iniciativní. Rád po sobě zanecháte stopu. Je pro vás důležité najít si partnera pro společnost. Milujete úspěch a cestování. Je třeba učit se objektivitě, být přizpůsobivý a neplýtvat energií, zajímat se o všechny příležitosti a ihned je neodmítat. Z negativních vlastností hrozí hyperaktivita, nervozita, výstřednost, roztěkanost, přílišná kritičnost, diktátorské sklony či tendence působit na city druhého.
4. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
V kladném smyslu se zde čtyřka a Saturn skvěle doplňují a dodávají vám na organizačních schopnostech, vytrvalosti, silné vůli, důkladnosti, praktičnosti a houţevnatosti. Máte značný potenciál dosáhnout úspěchu, neboť ihned rozpoznáte, co je a co není reálné a kde je potřeba vynaloţit námahu, abyste sklidil úrodu. Navíc jste schopen zmobilizovat svou koncentraci a vloţit ji do díla. Díky Venuši projevujete citlivost a přátelskost, kterou si získáváte podporu svého okolí. Negativně byste se vsak mohl stát příliš dominantní, sobecký, těţkopádný, ne-pruţný a ovládaný zavedenými vzorci chování. Vaše přehnaná přesnost vás můţe brzdit ve vývoji. Své city můţete potlačovat a popírat svou hravou a něţnou stránku, coţ můţe vést k
6
depresím a melancholii.
7
5. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Pětka je číslem expanze, ţivostí, nestálosti, nezávislostí, dobrodruţství, obratnosti, touhy po novém prostředí, poznávání a cestování. Máte sklon ţít přítomností a oplýváte nadšením. Rozhodně jste Člověk milující společnost. Díky Saturnu jste schopen svou svobodomyslnost korigovat. Dá se tedy říci, ţe nepatříte k lidem nezodpovědným a v jádru máte jistý praktický základ. Se svým optimismem jste schopen snadněji překonávat překáţky. Venuše vám dodává na citlivosti a vnímavosti vůči okolí. Je třeba se však zmínit i o záporech, jako je nestálost, neklid, nevyrovnanost, nedůslednost, náladovost, konfliktnost, ukvapenost či rozpolcenost. V rozčilení byste dokázal být hrubý, podráţděný a vnucujete druhým své názory. Máte v sobě vnitřní napětí a snadno propadáte stresu. Pozor na ustrnutí ve svých zajetých kolejích a na záludnosti ve vztazích.
6. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
V tomto případě je v souladu číslo 6 s Venuší. Oba aspekty podporují tvořivost, citlivost, laskavost, bezelstnost, potřebu harmonie, vyrovnaných vztahů a lásku ke kráse. Je pro vás důleţitá rodina a domov. Saturn vám můţe přidávat na vyrovnanosti, rovnováze, pevností, spolehlivosti a čestnosti. V kladném pojetí tedy projevujete nesobeckost, mírumilovnost, nestrannost a jste ochoten bojovat za své zásady a ideály. Nechybí vám nadšení, veselost a optimismus. Chyby byste spíše mohl hledat v sobě. Rád pociťujete, ţe někam patříte a máte své místo. Někdy býváte naivní a nedokáţete prohlédnout druhé lidi. Hledáte a potřebujete sebepotvrzeni. Jinak jste nespokojený, ostýchavý a úzkostlivý. V kritických situacích by mohla vystupovat na povrch lenost, návaly emocí, nedostatek sebevědomí, pomstychtivost, sobeckost. Můţe se objevit i tendence k závislostem.
7. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Symbolem sedmičky je planeta Saturn, a tudíţ se vlastnosti Saturnu v tomto dni zvyšují. Sedmička představuje něco zvláštního, záhadného., nevypočitatelného, coţ zároveň přitahuje pozornost lidí. Tudíž i vám lze tyto vlastnosti připsat k dobru, stejně jako snaživost, houževnatost, touhu po dokonalosti, vědění, vyhledávání neprobádaného, inspirací, fantazii, představivost, snahu být nejlepší či velkou přemýšlivost. Venuše podporuje citlivost, společenskost a snahu o upřímnou pomoc ostatním. Dejte si pozor na snivost, která můţe vést k nečinnosti, neschopnosti vývoje a utíkání do samoty, melancholie, skleslosti a zoufalství. Může se projevit i nedostatečná schopnost se vyjádřit. Ač na jednu stranu rád volíte cestu vlastní zkušenosti a nenecháte si poradit, opačný extrém můţe nastat i ve strachu projevit svůj světonázor z obavy, abyste neřekl něco, co by druhá strana nepřijala.
8. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Osmička je symbolem síly, zdatnosti, kázně, materiálního úspěchu, výkonnosti, pevné vůle, schopnosti organizovat a uskutečňovat cíle, ke kterým se dochází pomalu, vytrvale a plánovitě. Saturn vám tyto vlastnosti ještě více podpoří. Vaše ambice tak mohou dosáhnout úspěchu, neboť píle vám rozhodně nechybí. Moţná, aţ jednou budete obklopen tím materiálnem, můţete mít pocit, ţe vám něco chybí ke štěstí. Lásku druhých si moţná můţete koupit, ale asi moc trvalá nebude. V citech tedy spíše riskujete osamělost a zklamání, pokud se nezačnete učit pěstovat upřímné a otevřené vztahy. Jste opravdu hodně výkonný člověk a
8
ne všichni jsou schopni s vámi udrţet krok. Navíc můţete projevovat panovačnost a sebestřednost, coţ ve vztazích na větší vřelosti a láskyplnosti nepřidá. Tím se ještě více izolujete od druhých. Osobní kontakty je třeba brát stejně váţně jako profesi.
9. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Máte velký smysl pro odpovědnost. Jste tichý, skromný, zakřiknutý, analytický, citlivý člověk se spolehlivým charakterem a pronikavým vnímáním. Hledáte hlubší smysl ţivota. Saturn vám dodává na ctiţádosti, ambicióznosti, houţevnatosti, odhodlání, tvůrčích a organizačních schopnostech. Máte sklon k poznávání, vzdělávání a spirituálnímu zaměření. Přitahujete k sobě hlavně lidi s citovými problémy. Jste pro ně tzv. dutou vrbou. Přílišná cílevědomost vám můţe ubírat na radosti z obyčejného světského ţivota. V kritických situacích by se mohla projevit nedůtklivost, impulzivnost, agresivita aţ krutost, hněvivost, arogance, netolerantnost, strach z maličkostí. Dáte se snadno vyprovokovat. Pozor na sklon k vytváření sporů a negativních postojů v manţelství, ke spolupracovníkům či přátelům, dále na tendenci ke snobismu a kousavým poznámkám. Můţe se projevit vyčerpanost a nespavost z přehnané odpovědnosti.
10. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše
Desítka vám poskytuje neuvěřitelnou emocionální sílu, nezávislost, soběstačnost, tvořivost, cílevědomost, zásadovost a sebevědomí, coţ jsou vlastnosti, které podpoří i Saturn. Máte obchodního ducha a je ve vás velká touha dokončit započaté dílo. Střeţíte si své soukromí a v tomto směru jste rezervovaný a uzavřený člověk, který proto můţe mnohdy působit povýšeně. Okolí tak často ani netuší, ţe se s vámi něco děje. Nemáte problém získat si respekt a úctu ostatních, ale především vždy spoléháte na sebe a na svou soběstačnost. Naopak jste velmi ochotný pomáhat svým přátelům v nesnázích. Venuše dodá na přátelskosti a komunikativnosti. Z negativních vlastností by se mohly projevit rezervovanost a uzavřenost. Doplácíte na svou hrdost. Je těţké vám porozumět, protoţe nemáte schopnost sdělit své pocity druhým. Pozor na závislosti, také na nadřazenost, odtaţitost, neústupnost, netrpělivost či sklon manipulovat s druhými.
11. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur
Jedenáctka podporuje citlivost, tvořivost, otevřenost a přímočarost. Sečteme-li dvě jedničky, dostaneme dvojku, a ta poukazuje na to, ţe jsou pro vás důleţité vztahy. V jedenáctce je poněkud rozpor, neboť jedničky chtějí nezávislost, dvojka naopak družnost. Díky Saturnu a Merkuru byste tento rozpor mohli vcelku dobře zvládat, neboť jste schopen konstruktivně seřadit fakta, objektivně pohlédnout na daný problém a najít logické řešení. V základu jste spolehlivý a zodpovědný. Na druhou stranu jste citově dosti uzavřený. City posuzujete rozumově, coţ vám můţe komplikovat vztahy. Uspokojení nacházíte, pokud své úspěchy můţete sdílet s partnerem. Dokáţete se chovat velmi diplomaticky, ale jedenáctka dokáţe být i velmi jedovatá a sarkastická, pokud se dostane do úzkých. Ve vašem případě bude šlehnout slovem velmi snadné a především trefné.
12. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur
Dvanáctka je číslem všestrannosti, Činorodosti a bystrosti. Rozloţíme-li toto číslo, jednička posiluje nezávislost a samostatnost, dvojka přátelskost a druţnost a součtem těchto čísel dostáváme trojku, která poukazuje na společenskost, komunikativnost a citlivost. Za
9
podpory Saturnu a Merkuru, tj. vytrvalého, neúnavného, praktického a střízlivého rozumu, není pochyb o velmi dobrém základu pro budoucí úspěch. Je ve vás dostatek síly dovést věci do konce, neboť vaše vize jsou zaloţené na promyšleném základě, nikoli na iluzi. Nemáte moc rád, kdyţ vám někdo říká, ţe něco nedokáţete. Negativně byste v sobě mohl mít potřebu být středem pozornosti, být příliš sebevědomý a netrpělivý, neboť ţijete v domnění, ţe jste nej…, a o tom nesmí nikdo pochybovat. City a názory druhých nerespektujete a ke konfliktu pak nikdy není daleko.
13. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur
Číslo třináct vám dodává na samostatnosti a ctiţádosti (jednička), společenskostí a duševní bystrosti (trojka) a sečtením dostáváme číslo 4, poskytující organizační schopnosti a odpovědnost. Saturn s Merkurem nejsou s těmito hodnotami v rozporu, ba naopak je mohou jen kladné podpořit. Jste tedy člověk, který bude usilovat o osobní, ale i materiální zlepšení a nevyhýbá se odpovědnosti. Vztahy byste mohl brát velmi váţně. Jsou ve vás jisté sklony partnera ochraňovat, milovat a udrţovat věrnost. Ve vztahu byste mohl pokládat za důleţité materiální zabezpečení, coţ je u vás jakýsi projev lásky a citu. K negativům třináctky patří odčerpávání sebedůvěry a pocitu vlastní hodnoty. Můţete tedy na sebe klást vysoké poţadavky, které nejste schopen uskutečnit, či být ovládán osvědčenými vzory myšlení a uzavírat se pozitivním změnám. Umíte ublíţit slovem. Pozor si dejte na nedůtklivost a uráţlivost.
14. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur
Klíčovým slovem pro Čtrnáctku je cílevědomost, kterou velmi podporuje i Saturn. Čtrnáctka má vsak v sobě jistý rozpor mezi čtyřkou, poukazující na organizační schopnosti, ale i jistou preciznost, a součtovou pětkou, která je svobodomyslná, nespoutaná a bezprostřední. Můţete být proto osoba velmi vznětlivá, a pokud vás něco vyvede z míry, bude trvat déle, neţ se dostanete do normálu. Ideální je pro vás bezpečné prostředí, poskytující jistou svobodu a dostatek podnětů. Přílišný tlak a mnoho podnětů vám brání v práci. Ve vztazích projevujete věrnost a ohleduplnost, ale vyţadujete volné pole působnosti a také partnera, který vás dokáţe upoutat. Vaším negativem můţe být sklon nerespektovat druhé. Mohl byste se stát diktátorem určujícím pravidla čí člověkem neschopným kompromisů, který prosazuje pouze své zájmy.
15. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur
Nechybí vám odvaha a kuráţ a usilujete o porozumění, soulad, vyrovnanost a dokonalost. Jednička je nositelem nezávislosti a ctiţádosti, pětka bystrosti a svobodomyslnosti a součtová šestka představuje větší citlivost a vnímavost vůči harmonii a kráse. Máte potřebu pomáhat druhým. Jste velmi bystrý a stres vás vyvádí z rovnováhy. Rodina je pro vás důleţitá, a ač je zde dosti ambiciózních prvků v podobě jedničky, pětky a Saturnu, myslím, ţe uspokojení docházíte i v uspořádaném rodinném kruhu a v potřebě náklonnosti vašich blízkých. Svůj soukromý ţivot si střeţíte a v tomto směru jste relativně zdrţenlivý. K negativům by mohla patřit vzpurnost, schopnost ventilovat své názory zcela bez zábran a emocionální nevyrovnanost. Moţná je i výbušnost, hrubost, pomstychtivost, neústupnost, sklon obviňovat druhé či posedlost prací.
16. leden, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn , Uran, vládce dekanu Merkur
10
Jednička vám dává nezávislost, kterou současně podporuje i Uran. Šestka poukazuje na smysl pro harmonii a součtová sedmička zdůrazňuje nezlomné odhodlání vše si vyzkoušet na vlastní kůţi a velké pozorovací schopností. Fungujete-li pozitivně, je to skvělý základ. To, co proţijete a vypozorujete, jste schopen díky Merkuru a Saturnu důkladně zpracovat a Uran tomu dodá nějakou tu zvláštnost a jiskru a šestka cit (myslíte Í na druhé). Můţete skvěle fungovat jako dobrý rádce, ale i tvůrce. Jste přímočarý a máte pevné názory. Partnery hledáte silné a nezávislé a nechybí vám vášnivost. Z negativ by mohly vystoupit na povrch exhibicionismus, panovačnost, nejistota, deprese, přílišná zahleděnost do sebe, emocionální nevyrovnanost, snaha zasahovat do ţivota druhých, chlad, vypočítavost, přílišná fixace na vlastní rodinu nebo lenost.
17. leden, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn, Uran, vládce dekanu Merkur
Kombinace jedničky, součtové osmičky a Saturnu vám dodává na vůdcovských schopnostech, výkonnosti, pracovitosti, houţevnatosti a ctiţádostivostí. Díky Uranu a Merkuru jste schopen rychlého a pohotového myšlení. Sedmička posiluje citlivost a soucit při pomoci druhým. Prostřednictvím Uranu se vám dostává nápaditosti, originálnosti a ţivosti. Máte mnoho kladů, které vzbuzují u druhých obdiv, ale jako všude se i zde najdou záporné vlastnosti. Jste velmi výkonný jedinec, ale je třeba si uvědomit, ţe ne všichni s vámi stačí udrţet tempo. Máte snahu druhé kontrolovat a i trochu popohánět, coţ by se ostatním nemuselo líbit. A protoţe můţete být pevně přesvědčen o svých pravdách, konfliktní situace na sebe nenechají dlouho čekat. Vaše tvrdohlavost, panovačnost a případný egoismus vám mohou velmi ztěţovat vztahy s ostatními. Pozor byste si měl dávat na vaší posedlost úspěchem a majetkem, a pokud se ho nedostává (i kdyţ předpokladů k úspěchu je hodné), můţe to vést k úzkostem.
18. leden, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn, Uran, vládce dekanu Merkur
Jednička, osmička a součtová devítka poukazují na mimořádně silnou osobnost. Je zde zvýšená mentální energie (8, 9), v kombinaci s Merkurem a Uranem poukazuje na pronikavou inteligenci, pokud budete schopen udrţet rovnováhu. Jste nezávislý, zodpovědný a zvídavý jedinec, intelektuální typ, kterému nechybí fantazie. Dokáţete jít do hloubky, věci analyzovat, ale přitom se v nich i dosti rychle orientovat. Jste schopen pro vaše cíle strhnout jiné. Jste hledač pravdy a moudrosti, který je neustále v běhu. Nesnášíte nudu. V milostném vztahu jste ochoten hodně dávat, ale stejné tak hodné očekáváte. Touţíte po těsných a hlubokých vztazích. Negativně by se mohla projevovat výbušnost v jednání, neklid, nepokoj, netrpělivost a náladovost. Pozor byste si měl dát na sklony k ţárlivosti. Pokud nejsou uspokojeny vaše zájmy, propadáte prázdnotě či unikáte do světa fantazie.
19. Seděn, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn, Uran, vládce dekanu Merkur
Je to číslo mocné a pro některé slabší jedince bude těţké se s tím vyrovnat. Jednička představuje ego, ctiţádost a nezávislost, negativně sobeckost a zištnost. Naopak devítka je číslem celistvosti, odpovědnosti, pravdy, moudrosti, štědrosti a nezištnosti. Součtová desítka posiluje kreativitu, sebedůvěru, sílu, výmluvnost a intuici, coţ dohromady dává člověku velké moţnosti. Máte v sobě dost síly vyrovnat se s překáţkami na cestě vlastním ţivotem. Jednička a Saturn vţdy přinášejí i pocity osamění a izolace. Rozhodně se vám nedá upřít trpělivost, chápavost a odpovědnost. Mnoho lidí vás v ţivotě proto bude ţádat o pomoc a radu. Máte zvídavou povahu a potřebu intelektuálních podnětů. Pokud neudrţíte poněkud protichůdné energie v rovnováze, budete trpět neklidem, depresemi, pocity osamění, náladovostí,
11
nesolidností, panovačností čí ţárlivostí. Pozor na extrémy.
20. leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran
Dvacítka poukazuje na laskavost, oddanost, veselost, potřebu společnosti druhých, klidu, harmonie a spolupráce. Je pro vás důleţité partnerství a těţce snášíte samotu. Díky Uranu byste mohl rád budit pozornost a zájem lidí kolem. Máte velmi citlivou vnitřní rovnováhu. Stres vás snadno velmi rychle rozruší. Stačí málo a ztratíte sebeovládání. Váš hněv můţe být prudký a ve zlosti vyslovíte věci, které nemyslíte váţně. S trochou pochopení však dokáţete vyjít s kýmkoli, neboť umíte dobře řešit spory, protoţe se vţdy snaţíte o dohodu a jste tolerantní. Pozor byste si měl dát především na nerozhodnost, náladovost, ztrátu sebeovládání, zlostnost, vzteklost, netrpělivost, nervozitu a emocionální projevy. Můţete projevovat i tendenci k manipulaci s druhými čí přílišnou nezávislost.
21. leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran
Ač je dvojka v primární pozici a posiluje více citlivou a intuitivní stránku vaší povahy a jistou potřebu být v kontaktu s druhými a vstřícnost, dá se říci, ţe síla jedničky, tj. nezávislost, je současně podporována Uranem. To naopak vypovídá o větší svobodomyslností, originalitě a potřebě zdůraznit sebe sama. Spolu se součtovou trojkou posílenou Uranem lze usuzovat, ţe patříte k lidem, kteří se potřebují svobodně vyjádřit, tvořit a jsou výrazné společenští. Máte osobní kouzlo a umíte přitáhnout ostatní. Usilujete o štěstí jiných, ale přesto nemáte rád, pokud vás někdo bude někam tlačit. Stejně tak odmítáte omezení a zábrany. Je pro vás důleţitá komunikace. Okolí se bude muset naučit respektovat vaši svébytnost. Pokud vás někdo vyprovokuje, pouţijete na obranu svůj ostrý jazyk. Z negativ mohou vystoupit hněvivost, netrpělivost, nadřazenost, střídání nálad a emocí.
22. Leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran
Dvě dvojky poukazují na senzitivitu, intuicí, citlivost, laskavost a potřebu vztahu, ve kterém se hledá opora. Jejich součtem dostaneme čtyřku, která vytváří vyrovnaný a praktický základ, jenţ ladí se Saturnem. Ten je tu ale jiţ ve slabší pozici. Uran sice dokáţe pracovat pečlivě a vytrvale, je schopen objektivních postojů a pohlíţí na problémy z ptačí perspektivy, ale čtyřka svým významem spíše poukazuje na vymezený prostor (čtyři steny). Dvojky jsou o citech, ale Uran a Saturn jsou v této oblasti spíše chladnější, zdrţenlivější a odtaţitější. Datum na mě působí spíše rozporuplně. Idealistické představy versus omezení. Negativně byste se mohl chovat velmi impulzivně, bezohledně, sobecky, začínat mnoho věcí, ale bohuţel nic nedokončovat, či trpět nerozhodností, netrpělivostí a osamělostí. Pokud vsak originalitu a nápaditost Uranu propojíte s intuicí a citlivostí dvojky a zaštítíte to organizačními a praktickými schopnostmi čtyřky a Saturnu, úspěchu dozajista dosáhnete.
23. leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran
Vaší význačnou charakteristikou je svobodomyslnost, podnikavost a dobrodruţnost, kterou vám do vínku dává především Uran spolu se součtovou pětkou. Ţijete svůj vlastní ţivot. Ač jste velmi společenský člověk, vystačíte si sám, spoléháte se především na sebe a chcete mít neustále pocit volnosti. Nemáte rád omezení, svazování a stálost. Svými individualistickými a originálními nápady a postoji přitahujete ostatní. Jste otevřený novým inspiracím, rád cestujete a poznáváte nové lidi a prostředí. Dvojka poukazuje na vaši citlivost a potřebu partnera. Své city vsak před ostatními skrýváte, sám se v nich nevyznáte a jste v
12
tomto směru náročný a spíše snílek. Z negativních vlastností mohou vystoupit chladnost, sobeckost, necitlivost, náladovost, nezodpovědnost, nesoustředěnost či výbušnost. Ve vztazích můţete projevovat nestálost a přelétavost.
13
24. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Dvojka vám dodává na citlivosti a intuici. Čtyřka přidává na praktičnosti, vyrovnaností, organizačních schopnostech a metodickém přístupu k ţivotu. Součtová šestka poskytuje smysl pro krásu a harmonií a Uran podporuje fantazii, intuicí a originalitu. V kladném smyslu přitahujete ostatní svou přátelskostí, citlivostí, porozuměním a originalitou. Vyhovují vám spíše menší kolektivy, které jsou více osobnější a jste v nich schopen snadněji projevit sám sebe, neboť k úspěchu potřebujete podporu okolí. Kombinace výše zmíněného je vhodná pro obecně prospěšné aktivity a porozumění pro lidi. Je lépe se vyhýbat stresu, který vám neprospívá. Ze záporů se mohou projevovat především problémy se sebedůvěrou, kterou dosti zvyšuje kombinace šestky a čtyřky, dále přecitlivělost, bezohlednost či zahleděnost do sebe.
25. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Dvojka vám do ţivota vnáší citlivost, laskavost, mírumilovnost a potřebu partnerského vztahu. Pětka posílená vlivem Uranu ve vás probouzí svobodomyslnost, nezávislost a velkou vnímavost. Součtová sedmička posiluje citlivost, pozorovací schopnosti a samozřejmě velkou touhu vše si vyzkoušet na vlastní kůţi. Jste citlivá bytost, která je velmi vnímavá vůči podnětům svého okolí. Vstřebáváte nálady druhých a svými radary vše zaznamenáváte a nešetrnost druhých se vás velmi dotýká. Ač jste tedy člověk nadmíru volnomyšlenkářský, nezávislý a touţící po kontaktu s druhými, negativní vlivy vás mohou zahánět do občasné samoty a staţení se do sebe. Razíte si však cestu osobní zkušenosti a na rady druhých moc nedáte. Zpravidla reagujete na podněty prudce, máte neustále naspěch a k ţivotu potřebujete výzvu, změnu a vzrušení. Negativně budíte dojem nestálosti, nerozhodnosti, roztěkanosti s náladovosti, podráţděnosti či obav ze změn. Naučte se udrţovat rovnováhu mezi citem a rozumem.
26. Leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Datum narození poukazuje na kombinaci druţnosti, intuice, originality, nezávislosti, citlivosti, laskavostí., harmonie, starostlivosti, síly, průraznosti, význačných vůdčích a organizačních schopností. Jste bystrý a intuitivní člověk a nic vám neunikne. Nechybí vám nadšení a nebojíte se vyslovit svůj názor. Díky své bystrosti a organizačním schopnostem jste schopen své skvělé nápady svérázným způsobem dovést ke zdárným cílům. Ač osmička posiluje vaši ctiţádost a nezávislost, díky šestce jste schopen udrţovat rovnováhu. Máte potřebu uchovávat si své vlastní soukromí. Kariéra a vztahy jsou pro vás důleţité. V lásce jste chápavý, láskyplný a rád řešíte problémy druhých. Nesporně jste výkonný jedinec, který by však stejné výkony mohl poţadovat Í od jiných, a tato srovnávací taktika by vám mohla komplikovat vztahy. Můţete trápit, ovládat či zastrašovat jiné, být náladový, přecitlivělý, agresivní nebo pomstychtivý.
27. leden. Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Kombinace intuice a citlivosti dvojky, pozorovací schopnosti citového čísla 7, moudrost, pevné zásady a poctivost součtové devítky a svobodomyslnost, nezávislost a originalita Uranu dodávají skvělé předpoklady pro uspokojení vaší touhy po úspěchu. Svou svrchovaností, otevřeností a odhodláním vyjádřit svůj názor jste oproštěn od vlivu společenských norem a vyšlapáváte tak nové stezky k dosaţení cílů, i kdyţ mnohdy můţete na druhé působit poněkud
14
bezohledně. Na oplátku přijímáte ostatní takové, jací jsou. Nedosáhnete klidu, dokud své představy nenaplníte. Hnacím motorem je pro vás dokázat něco sám sobě. Vztahy jsou pro vás velmi důleţité. Rád si však vychutnáváte samotu v rámci jistoty blízkého partnerství. Zklamání můţe vést k citovému uzavírání. Negativně se můţete uzavírat příliš do sebe, nebo naopak podléhat nestálosti, vrtkavosti a smyslovému pokušení. Pozor si dejte na váš sklon k závislosti či ke sebezničení.
28. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Spojení citlivosti, intuice, síly, schopností, ctiţádosti, nezávislosti, nespoutanosti spolu s originalitou poukazuje na to, ţe jste člověk nezávislý, mající rád věci pod kontrolou, který se rozhoduje sám za sebe a snaţí se uspět. Jste tolerantní k odlišným názorům druhých a jste průkopníkem nových hodnot a ideálů. Řídíte se prvně citem a pak rozumem, coţ vám dává dobré předpoklady být skvělým vyjednavačem, ale na druhou stranu můţete hned jednat a pak se nad situací zamýšlet, coţ vám do ţivota občas přináší nejedno nedorozumění. Ve své podstatě však netouţíte vyvolávat svým jednáním konflikty. Máte potřebu ţít partnerským ţivotem. Velký význam má pro vás komunikace, i kdyţ byste mohl mít problém vyjádřit své hlubší city. Negativně se můţe projevit agresivita, zášť, hněv, nepřizpůsobivost, neústupnost či obtíţ ţít po boku jediného partnera.
29. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Čísla 2 a 9 spolu s Uranem velmi posilují vaši intuici. Je to potenciál pro téměř mimosmyslové vnímání. Součtová jedenáctka je vysoce senzitivní číslo. Výše zmíněná kombinace zdůrazňuje vaši citlivost, vnímavost, ale současně i zranitelnost. Máte velkou schopnost vcítit se do druhých lidí a nešetříte pomocí těm, kterým je jí třeba. Pokud se pro něco nadchnete, jste veden svými ideály a prudkou ctiţádostí. Rychle vše chápete. Jste bystrý, pilný, snaţivý, pracovitý, vytrvalý a houţevnatý a jste schopen své nápady a inspiraci zuţitkovat a současně podnítit k aktivitě i své okolí. Negativně máte tendenci vyvolávat nedorozumění. Pro vaše okolí jste moţná dost nečitelná bytost. Své city uzavíráte hluboko v sobě a nesnaţíte se vyloţit svá stanoviska. Máte na druhé příliš velké nároky; ve vztazích se proto můţete cítit osamělý. Pozor byste si mel dát na výbušnost, hádavost, podráţděnost, nedůtklivost, ukvapenost, výstřednost a psychickou vyčerpanost.
30. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Tento den vám vkládá do vínku pronikavou bystrost, tvůrčí představivost, radikální názory a postoje. Jste silná a výrazná osobnost nesnášející průměrnost. Citově se nedáte ovlivnit. K problémům přistupujete s rozumovou úvahou a následně se rozhodujete. Díky vašim rychlým myšlenkovým pochodům se bezpečně a hbitě orientujete a podle toho domýšlíte a upravujete vaše rozhodnutí. Jdete si svou cestou a nenecháte se z ní snadno svést. Působíte dojmem vyrovnané sebejistoty. Můţete však projevovat i výstřednost a radikálnost. Ač si potrpíte na komunikaci a potřebujete si vyměňovat názory s druhými, negativně můţete svou přílišnou kritičností sráţet druhé. Pozor si dejte na povrchnost, nesoustředěnost, nervozitu, konfliktnost, manipulaci s druhými, neschopnost omluvit se a nesoucitnost. V sexuální a citově oblasti je moţná nevyrovnanost.
31. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran
Vynikáte mentální bystrostí a vaše nápady a představivost jsou vskutku značné a
15
originální. Jste schopen vše metodicky a organizačně uvést do praxe, coţ je kombinace vskutku skvělá. Navíc máte pevnou vůli, odpovědnost, ambice a snadno se nevzdáváte a nebojíte se práce. Přesně víte, co od ţivota chcete, a podle toho si stanovujete cíle. Máte rád společnost a komunikace je pro vás velmi důleţitá. Je však třeba zdůraznit, ţe patříte k lidem, kteří na sebe, ale i na druhé kladou velké nároky, kterým je mnohdy těţké dostát. Projevuje se zde i tendence k malé sebedůvěře, kterou však dokáţe pozvednout podpora vašeho blízkého okolí. Vyvarovat byste se měl povrchnosti, nesvědomitosti, zlomyslnosti, panovačnosti, umíněnosti, zlostných výbuchů, uzavřenosti, pocitů osamělosti a následných depresí. Je třeba mírnit své vysoké nároky.
Únor
1. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Jednotlivé prvky tohoto dne se vzájemně velice dobře podporují. Kladně poukazují na soustředěnost, píli, úsilí, vůdčí schopnosti, tvořivost, soustředěnost a cílevědomé směřování k neustálému pokroku. Dáváte přednost cílům, ke kterým vede přímá cesta, a nedáte se zastrašit překáţkami. Nebojíte se vstupovat na nová pole působnosti a vytvářet tak něco jiného, originálního a osobitého. Spoléháte se především sám na sebe, na své schopnosti, odlišnost, sílu a vytrvalost. Negativně byste mohl mít problém vyslechnout názory druhých, lpět na svých přesvědčeních a omylech. V komunikaci s druhými můţete uplatňovat pouze vaše stanoviska a nedokáţete zváţit argumenty protistrany. V honbě za svými ideály nevidíte druhé. Vystupuje vaše ego, panovačnost a tvrdohlavost. Nesnášíte kritiku, ale přitom sám rád kritizujete. Pozor na riskování a unáhlená rozhodnutí. Neškodilo by více trpělivosti.
2. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Nelze vám upřít intelektuální schopnosti a přehled. Jste schopen hledat nové poznatky a cesty, propracovat se k jádru problému, vţdy najít logickou a přiměřenou odpověď. Potřebujete mít pocit, ţe máte věci pod kontrolou. Ţízníte po vědění a nadšení se učit. Rychle chápete a realizujete své myšlenky a ideje. V myšlení jste tolerantní, liberální a humanisticky zaměřený. Vůči druhým jste štědrý. Mohla by se u vás projevovat i výrazná intuice. V ţivotě je pro vás důleţitá harmonie, kterou je potřeba naučit se udrţovat. Bez partnera vám bude teskno, ač je v datu dvojka, která vypovídá o citlivosti a schopnosti vcítit se do druhého, vaše city se zdají být potlačené, neboť u vás vládne jasný rozum. Z negativních vlastností se mohou projevit přecitlivělost a snadná zranitelnost, zahořklost, hněvivost, ne dokončování započaté práce, sklon k manipulaci s druhými a vyvolávání malicherných hádek. Pozor si dejte na stravování.
3. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Potřebujete neustále mentální stimul a jste rád uprostřed jiných lidí. Jste bystrý, inteligentní, nápaditý, Šarmantní, dobrodruţný, vţdy a všude oblíbený. Málokdy se ocitáte bez přátel, které dokáţete nakazit svým překypujícím nadšením. Ke svému ţivotu potřebujete pocit svobody, nezávislosti a také partnera do společnosti. Důleţitá je pro vás komunikace. Vaše činorodá mysl dovede kriticky zhodnotit a ocenit kaţdou situaci a zuţitkovat ji v originálním nápadu. Nemáte strach se od druhých odlišovat. Jste dítě štěstěny. Vaším kladem je přímost a upřímnost, která se v negativním směru můţe proměnit v přílišnou otevřenou kritičnost. Máte dar vystihnou slabá místa protivníka a svými poznámkami se přesně strefovat do slabých míst druhých. Pozor byste si měl dát na nervozitu, roztěkanost, povrchnost,
16
nespolehlivost, výstřednost, bezstarostnost či zesměšňování ostatních.
17
4. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Kombinace Uranu a Merkuru posiluje vaši bystrost, zvídavost, originalitu, objektivitu a otevřenost vůči všemu novému. Díky praktické, spolehlivé, pevné čtverce, které nechybí pevná vůle, energie, síla, houţevnatost a vytrvalost, můţete své nápady zhmotnit v reálném světě či se dostat do neprobádaných oblastí a vynést na světlo jejich poklady. Dokáţete tvrdé pracovat a máte neustálé nutkání něco dělat. Jdete za vytyčeným cílem. Ač je ve vás cosi nespoutaného, je pro vás důleţité i dosaţení jistoty, stability a hmotného zabezpečení. V citech moc otevřený nejste. Lásku projevujete spíše morální oporou, dobrou radou či povzbuzením. Slova plná něhy vám nebudou vlastní. Pozor byste si měl dát na nejistotu, ztrátu vlastní osobnosti pod vlivem dominantního partnera, rezignaci, neschopnost a odvahu se vzchopit nebo na přílišné utrácení. Projevit se můţe i útočnost, hrubost, sobeckost, unáhlenost, rozptýlenost, netrpělivost, povrchnost a malá sebekázeň.
5. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Nechybí vám lehkost, nadšení, odvaha, zásadovost, otevřenost, energie a optimismus. Jste přístupný dojmům, pravdám, pokroku a jste nerad někým či něčím omezován, a organizován. Potřebujete dostatek prostoru a jste rád svým pánem. Otevřeně sdělujete své postoje. Pokud uznáte, ţe názory jiných jsou lepší neţ ty vaše, jste ochoten je přijmout. I ve vztazích nemáte rád omezení a majetnický přístup. Váţíte si lidí, kteří vědí, co chtějí, nemají problémy se sebeuplatněním a jsou nezávislí a silní. Osvědčujete se v situacích, kde je zapotřebí rychlých a hrdinských činů. Negativně jste příliš kritický a odmítáte se přizpůsobit. Neuroticky si střeţíte svobodu. Můţete projevovat náladovost, nedůtklivost, podráţděnost, vnitřní napětí, uzavřenost do sebe, konfliktnost, nadřazenost, nadutost nebo přílišný sklon si věci idealizovat. Ţivot s vámi můţe být krajné obtíţný.
6. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Spojení Šestky a Uranu s Merkurem poukazuje na potřebu svobody v myšlení a jednání s ostatními lidmi. K ţivotu potřebujete intelektuální podněty a výzvy. Jste vybaven intuicí, zvídavostí a silou. Vyţadujete svobodu v konání, lásku, teplo domova, obdiv a snaţíte se dosáhnout harmonie. Partnerství je pro vás důleţité. Nesnášíte však omezování a přílišné závazky. Na jednu stranu jste individualista poţadující svobodu, na druhou stranu rád pociťujete, ţe někam patříte. Umíte projevit pevnost, spolehlivost, nesobeckost, smysl pro nestrannost a nikdy neopomenete bojovat za zásady, ve které věříte. Pokud nejste pro něco dostatečně stimulovaný a nadšený, mohou vystoupit vaše negativní stránky, jako je lenost, nuda, útěk od povinností a hledání nových stimulů, sobeckost a posedlost. Pozor na tajnůstkářství, obtíţe v hledání partnera, Či naopak na útěk z partnerství.
7. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Jste citlivý a vnímavý člověk, který má velmi dobře vyvinutý pozorovací talent. Nic vám neunikne a vše dokáţete dobře vyuţít a zuţitkovat. Jste vybaven bystrostí, intuicí a originalitou, coţ vám umoţňuje činit rychlá rozhodnutí a hned je realizovat. Nechybí vám snaţivost a touha po vědění. Vyhledáváte neprobádané a studujete věci málo známé. Ač máte rád svou nezávislost, partnerské vztahy jsou pro vás důleţité. Nerad trávíte delší čas o samotě. Čerpáte zde mnohdy podporu, odvahu a emocionální sílu. Problém byste mohl mít s
18
autoritami. Na rady druhých moc nedáte a vše si potřebujete vyzkoušet na vlastní kůţi. Varování a dobré rady druhých vás od vašich záměrů neodradí. Moudrosti docházíte díky vašim citovým vzestupům a pádům. Pozor si dejte na sklon k přílišné snivosti, melancholii, naivitě, cynismu, nečinnosti a intrikám.
8. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Jste člověk bystrý, kreativní, inteligentní, podnikavý, výkonný, sebevědomý, nabitý energií, se skvělými vůdcovskými a organizačními schopnostmi. Máte dobrou představivost a obrazotvornost. V ţivotě jste schopen dosáhnou úspěchu, pokud udrţíte v rovnováze svou sílu, energii a city. Důleţitou roli pro vás hraje ocenění. Nemáte rád ţádné omezování, škatulkování a vynucované zaujímání stanovisek. V jádru se snaţíte uchovat si své soukromí. Ve vztahu býváte popudlivý a náladový a je třeba se učit větší ústupnosti a projevovat opravdovou vřelost. V oblasti citů jste dost bezradný; své city před druhými skrýváte, neboť se obáváte své zranitelnosti a ublíţení ze strany ostatních. Negativně můţe vystoupit sobeckost, neústupnost, panovačnost, tvrdohlavost, nepochopení pro ostatní, netolerantnost, snaha získávat výhody na úkor jiných. Pozor na sklony ke kritice, klamu, trudnomyslnosti či zaplétání se do milostných dobrodruţství.
9. Únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur
Myslím, ţe devítka s Uranem souzní v touze činit lidstvu dobro. Oba prvky spolu s Merkurem posilují velký idealismus, bezprostřednost, snahu po vědění a vytvářejí tak hluboce myslící bytost, která rychle chápe, je ctiţádostivá, snadno si získává důvěru ostatních lidí a má smysl pro počestnost, poctivost, odpovědnost a píli. Máte odvahu vyslovit své názory veřejně a jste přesvědčivý řečník. Obvykle si snadno získáte váţnost a ostatní se na vás mohou spolehnout. Lidé se vám snadno svěřují se svými problémy. Vy je dokáţete vyslechnout, ale Í přispět dobrou radou. Ještě tak kdybyste se svými moudrými radami dokázal řídit vy sám. Moţná by nebylo na škodu více se zaobírat í vlastními problémy, ne řešit jen starosti jiných. Negativně můţete brát vše příliš váţně, strachovat se kvůli maličkostem, vyhýbat se odpovědnosti, zanedbávat sebe sama, neřešit své problémy či brát na sebe příliš mnoho povinností, coţ vede k vyčerpanosti.
10. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše
Spoléháte se především sám na sebe, na svou soběstačnost a intuici. Jste velmi emocionálně silný, nezávislý, hrdý, pracovitý, sebevědomý, zásadový, čestný, přímočarý jedinec, soustřeďující se na úspěch. Projevujete stálost při sledování vašich cílů a záměrů. Své nápady umíte pohotové formulovat. Potřebujete respekt svého okolí. Milujete svobodu a špatně snášíte nadvládu. Pro vaši citlivost a uzavřenost vám bývá těţké porozumět. Střeţíte si své soukromí a mnohdy můţete proţívat pocity izolace a osamění. Umíte ocenit umění a krásu vůbec. Vaší slabinou je rezervovanost a uzavřenost, které mnohdy budí dojem nadřazenosti. Můţete projevovat zarputilost, odtaţitost, neústupnost, závislost na někom či na něčem, ovlivnitelnost, hádavost či arogantnost.
11. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše
Jste kreativní, zvídavý, druţný a společenský člověk, který projevuje optimismus, originalitu, rozumové nadšení a smysl pro humor. Máte rád lidi. Jste charismatická osobnost, hluboce senzitivní, s darem intuice. Umíte se chovat velmi diplomaticky a okouzlit okolí.
19
Vaše revoluční myšlení vás Ţene do stále nových úkolů, kde můţete zuţitkovat vaše nadání. Máte schopnost vyvést sebe, ale i jiné z těţkých situací. Dokáţete si dobře poradit v materiálním světě a můţete v tomto směru dosáhnout velmi významných úspěchů. Po citové stránce je to uţ horší. Nerad sdělujete své city a pravděpodobně nevěnujete dostatečnou pozornost svým citovým potřebám, ale Í citovým potřebám vašich blízkých. Mohl byste v tomto směru způsobovat mnohá nedorozumění. Pozor byste si měl dát na emoce, hněv, výbuchy vzteku, závislost na jiných, tvrdohlavost, sobec-kost nebo snahu manipulovat s druhými.
12. únor. Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše
Vyznačujete se přátelskostí, otevřeností, veselostí, činorodostí, odvahou, profesionální zdatností, všestranností, myšlenkovou bystrostí, rychlou chápavostí a touhou po nastolení harmonie. Máte Šanci vyniknout v řadě oblastí. Dovedete velmi dobře vycházet s jinými lidmi a projevujete potřebu zpřístupnit jim své zkušenosti. Komunikace je pro vás velmi důleţitá. Jste nezávislý a rád cestujete a poznáváte odlišné kultury; sbíráte poznatky o světě a lidech či jen shromaţďujete informace o věcech, které vás zajímají, neboť vás těší získávat myšlenkové podněty. Nemáte rád, kdyţ vám někdo říká, ţe něco nedokáţete. Jste velmi citlivý jedinec a rodina, partnerství čí přátelství má ve vašem ţivotě významné místo. Umíte ocenit umění a krásu. Z negativ si dejte pozor na impulzivnost, lhostejnost, tvrdohlavost, ţárlivost, majetnickost, prudké emoce, vášně a smyslnost.
13. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše
Stále hledáte nové příleţitosti a cíle. Jste společenský a duševně bystrý. Umíte projevit samostatnost, ctiţádostivost, pracovitost, odpovědnost, spolehlivost, organizační schopnosti, praktičnost a připravenost. Jste vůdčí osobnost a rád zastáváte zodpovědná místa. Ve vztazích jste otevřený, milující, ochranitelský a oddaný. Dovedete vytvořit bezpečí domova a kladete důraz na materiální zabezpečení. Býváte oddaný přítel. Vaše povaha je snadno vznětlivá, zranitelná a občas býváte velmi nedůtklivý a uráţlivý. Pokud se můţete opřít o svou rodinu či přátele, své případné pocity smutku, pesimismu a podráţdění nenesete tak těţce. Navíc vám podpora vašich bliţních pomáhá vyrovnávat se s vaší ne právě velkou sebedůvěrou. Pozor si dejte na hádavost, vyhraněné názory, vyprovokování scén, extrémní přístup k druhým či závislosti. Vaše slova dokáţí ublíţit.
14. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše
Jste vnímavý člověk, přístupný změnám a inovacím. Vaše myšlení zůstává nezávislé a vţdy nakloněné novým ideám. Potřebujete neustále nové úkoly. Jdete si za svým, neohlíţíte se okolo a zařizujete si ţivot podle sebe. Vynikáte skvělou logikou. Svou výmluvností a přímými argumenty odzbrojíte kaţdého oponenta a přesvědčíte ho o správnosti vašeho postoje. Věříte, ţe vlastním přičiněním a usilovnou prací dosáhnete toho, čeho dosáhnout chcete. Umíte projevit ohleduplnost, pozornost, spolehlivost, dobrosrdečnost, vytrvalost a odpovědnost. Vţdy se chopíte příleţitosti v pravý čas. V ţivotě budete pravděpodobně čelit mnoha překáţkám a obtíţím a i ve vlastní rodině se často setkáte s nesouhlasem. Materiálního úspěchu však dosahujete poměrně rychle. Z negativních vlastností můţe vystoupit netrpělivost, vznětlivost, impulzivnost, nervozita, chybný odhad, špatné plánování, zbrklost, sklon k diktátorství či poučování.
15. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše
20
Patříte k jedincům vnímavým, citlivým, nezávislým, s osobním magnetismem, mladistvým vzhledem a vytříbeným vkusem. Jste společenský, milujete cestování, jste stále v činnosti a vţdycky pilný. Pociťujete spojení s přírodou, krásou a vyhýbáte se rušivým faktorům ţivota i prostředí, ve kterém ţijete. K práci potřebujete klid a nemáte rád, kdyţ vás někdo vyrušuje. Jste bystrý a taktní a bez většího úsilí pronikáte do nálad a přísně střeţených tajemství druhého člověka. Sám umíte skrývat své city a hněv za krásný úsměv. S oblibou se obklopujete přepychem a zkrášlujete své okolí. Rodina je pro vás důleţitá. Máte však rád i volnost a nevázaný ţivot. Pozor si dejte na vzpurnost, zlostnost, zlomyslnost, neústupnost, emocionální nevyrovnanost, obviňování druhých, posedlost prací, přílišně utrácení, rozmařilý ţivot a závislosti. Je třeba se učit přijímat realistické závazky.
16. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše
K vašim kladům náleţí jasný názor, velmi dobrá intuice, výtečné pozorovací schopností, smysl pro harmonii a soucit. Jste velmi vnímavý jedinec se smyslem pro realitu a snaţíte se udělat něco pro její zlepšení. Jste idealista i materialista v jedné osobě. Ţijete svými plány plnými dobra. Na druhou stranu tyto projekty umíte dobře prodat. S druhými vycházíte dobře a snaţíte se pochopit, co potřebují. Dáváte přednost nezávislým a silným partnerům. Vaše touha ujímat se vedení vám občas můţe komplikovat ţivot. Milujete změny, cestování, jste aktivní a býváte přetíţen prací i myšlenkami, z čehoţ můţe pramenit váš neklid a roztěkanost. Nemáte rád pravidla a omezení. Neúspěch vás značné trápí. Pozor na nadměrnou přecitlivělost, snivost, nerozhodnost, nervozitu, pesimismus, sklon k depresím a pochybnostem o sobě či na snahu zasahovat do ţivota druhých a intrikovat.
17. únor, Vodná, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše
Ač je ve vás značná síla, odvaha, statečnost, nezávislost, ctiţádost a svobodomyslnost, zároveň prokazujete i velkou ústupnost, účastnost, citlivost a bezelstnost. Je to pravděpodobně dáno tím, ţe máte vrozenou vnímavost a pozorovací talent. Nic vám neunikne. Jste ochoten pomoci trpícím a zanecháváte výraznou stopu svými lidumilnými činy. Můţete se sice prezentovat jako neochvějný člověk, ale pod drsnou slupkou se vţdy skrývá citlivý jedinec. Vyznačujete se výkonností, bystrostí, pracovitostí a vůdcovskými schopnostmi. I přes řadu překáţek, i potíţí umíte zdárné dosáhnout vytyčených cílů a získat materiální ohodnocení. Je třeba být opatrný při výběru přátel. Ve vašem případě je nutné naučit se udrţovat rovnováhu a pěstovat toleranci. Můţete být náchylný k citovým výlevům nebo se stahovat do ulity, aby vám nikdo neublíţil. Pozor na zlostnost, egoismus, panovačnost, pomstychtivost, touhu po majetku a úspěchu nebo na snahu vnucovat jiným svou pomoc.
18. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše
Jste dominantní osobnost s velkými ideály, velkorysá, tvůrčí, neustále v pohybu a poháněná k činnosti. Nedokáţete odpočívat, dokud nedosáhnete svého vytyčeného cíle. Nebojíte se experimentovat. Jste odváţný, ctiţádostivý, ambiciózní, zodpovědný, milujete dobrodruţství a díky své pevné vůli a organizačním schopnostem jdete tvrdě za svými představami. Navenek jste tvrdý, neotřesitelný, disciplinovaný. Uvnitř jste však plný citů a soucitu. Vaše charisma a schopnost povzbudit druhé vás předurčují k tomu být dobrým nadřízeným, který si umí získat váţnost. Pozor byste si měl dát na vnitřní konflikty, které mohou přerůstat v duševní zmatek. Z dalších negativ se můţe projevit sobeckost, svárlivost, náladovost, podezíravost, pýcha, pokrytectví, arogance, sklon zaujímat negativní postoj či bezhlavě riskovat.
21
19. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste intelektuální typ člověka, plný ţivotní síly, elánu a inspirace. Do vínku jste dostal moudrost, chápavost, šlechetnost, velkorysost, účastnost a schopnost nepodléhat tíţivým situacím a Čelit náhlým změnám. Trpělivě se snaţíte vycházet vstříc ostatním a usilujete o přispění k obecnému dobru. Lidé se na vás často obracejí se ţádostí o pomoc. Budíte důvěru a svou pomocí a účastí se současně pozvedáte nad své vlastní problémy a učíte se lépe porozumět sobě, coţ velmi přispívá k rozvoji vaší osobnosti a posiluje víru v sebe samotného. Není dobré, kdyţ vás někdo klame, zneuţívá nebo ignoruje. V tom případě se setká s vaším hněvem. Někdy je těţké vám porozumět. Pozor byste si měl dát na nevyrovnanost, náladovost, nervozitu, podlézavost, nadřazenost a snahu být výjimečným. Projevit se můţe i malá sebedůvěra a sebelítost.
20. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste velmi intuitivně vnímavý a přemýšlivý jedinec, který se snadno orientuje v náladách lidí ve svém okolí. Vaše inspirace a jemnocit vám pomáhají v práci. Potřebujete svobodu. Nerad plánujete a nerad ţijete podle programu, a uţ vůbec nerad jste manipulován a kritizován. V povaze máte laskavost, toleranci, pečlivost, starostlivost, jemnocit, oddanost, smysl pro harmonii a soucítění. Jste dobrý diplomat a výborně řešíte spory. Máte dar slova a můţete být skvělý moderátor a řečník. Nebráníte se dobrodruţství, rád cestujete a poznáváte nové lidi. Jste charismatická osobnost. Zaujmout a upoutat své okolí je vám vlastní. Negativně můţete svého šarmu zneuţívat ve svůj prospěch. Zaujímáte vyhraněné postoje vůči ostatním a projevujete náladovost, netrpělivost, neklid nebo ztrácíte sebeovládání. Více reálnějšího přístupu ve vašem ţivotě by moţná nebylo na škodu.
21. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Vyznačujete se výjimečnou citovostí, vnímavostí, intuicí, laskavostí a tolerancí. Snaţíte se pochopit druhé a v případě potřeby jim pomoci. Máte potřebu stýkat se s lidmi; jste společenský, přátelský a v jednání diplomatický. Komunikaci povaţujete za velmi důleţitou a máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. Umíte se zorientovat v jakékoli situaci. Do všeho jdete s tvůrčím elánem, nebráníte se změnám a případným dobrodruţstvím. Nechybí vám optimismus a pozitivní přístup k ţivotu. Vaše snaha o upřímnost a mnohdy i váš ostrý jazyk mohou vyvolat nespokojenost druhých a následně vaše staţení se do své ulity. Můţete mít tendenci potlačovat své city, pocity a potřeby. Pozor si dejte na přílišnou důvěřivost, netrpělivost, úzkostlivost, nadřazenost, střídání nálad a vyvolávání sporů a nedorozumění.
22. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste velmi citlivý, vnímavý, zvídavý a hloubavý jedinec, který se snaţí ochraňovat své blízké a pomáhat druhým lidem v nouzi, na coţ poukazuje nejen číslo 22, ale i znamení Ryb, Neptun a Jupiter. Máte bujnou představivost, nadšení a smysl pro realitu. Pokud tyto prvky dokáţete spojit, jste na nejlepší cestě dosáhnout všeho, po čem touţíte. Vyznačujete se odpovědností, houţevnatostí, praktičností, výkonností, spravedlivostí, nesobeckostí, ohleduplností, soucitností, laskavostí, snahou o harmonii a láskou k domovu. Nemáte-li však své cíle dost jasně stanoveny, vaše tvůrčí úsilí nepřekročí oblast představivosti a do vašeho ţivota můţe následně vstoupit strach, uzavřenost, úzkosti, frustrace a všeobecná
22
nespokojenost se ţivotem. Nemáte rád citové konfrontace a mohl byste mít sklon manipulovat s ostatními a stát se necitlivým vůči potřebám druhých. Jste snadno zranitelný. Nerad se pouštíte do konfliktů a snadno vyklízíte pole.
23. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Touţíte po realizaci svých představ. Jste člověk přemýšlivý, podnikavý, se spoustou nápadů a se schopností vyjádřit se. Umíte si druhé přitáhnout na svou stranu. Jste otevřený novým poznáním, fantaziím a dobrodruţstvím. Jen byste si snad mel dát pozor, abyste svou energii netříštil a pro jednu věc nezapomněl na druhou. To by pak mohlo vést k nedokončování započatých cílů a následným pocitům nejistoty, klesání na mysli a malému ţivotnímu optimismu. Negativně můţete trpět tragickým pocitem, ţe vás nikdo nechápe, a po mnohých zklamáních se můţete stát nakonec skeptickým vůči svému okolí. Ač touţíte po partnerství, chcete pociťovat volnost a nemáte rád omezení. Můţe vyvstat i problém citové se otevřít druhému. Je to jistá sebeobrana a strach z ublíţení. Těţko se s vámi jedná o věcech, které neodpovídají vašim, idealizovaným představám. Mohl byste utíkat před odpovědností a stát se nesoustředěným a nestálým.
24. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste velmi citlivý člověk, duší romantik a vůči druhým lidem se snaţíte chovat přátelsky, velkoryse, laskavě a starostlivě. Upřednostňujete harmonii a krásu. Máte rád, kdyţ jde vše tak, jak má, to znamená bez velkých obtíţí a komplikací. Nechybí vám praktičnost, houţevnatost, vytrvalost a organizační schopnosti. Ostatní vědí, ţe se na vás mohou obrátit s prosbou o pomoc. Obětujete se a prokazujete lidem velké sluţby. Pozor byste si měl dát na váš sklon k sebeobětování. Snadno přehlíţíte nedostatky druhých a oni by vás mohli vyuţívat. Nebude na škodu občas pouţívat sílu vlastních loktů a nesnaţit se neustále oddalovat řešení vzniklých problémů. Očekáváte, ţe ostatní vaši vstřícnost pochopí a ţe vás ocení. Nejlépe asi uděláte, kdyţ se oceníte sáni a budete tak trochu egoista i proti vašemu vlastnímu přesvědčení. V opačném případě se můţete dočkat mnohých zklamání, stát se skeptickým, coţ nakonec můţe zasáhnout i spoustu nevinných lidí ve vašem okolí.
25. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter
V ţivotě můţete vsadit na vaši intuici a určitě neuděláte chybu. Máte potřebu nezávislosti, velký smysl pro detail a nic vám neunikne. Všimnete si kaţdé nespravedlnosti a nepravostí. Potřebujete změny, vzrušení a za něco bojovat. Jste plný energie a s nadšením se pouštíte do naplnění svých ideálů. Řídíte se více svými instinkty neţ rozumem. Jste nesobecký, zábavný, laskavý, komunikativní a skvělý společník. Projevujete pohotovost, hloubavost, tvořivost, skromnost a nenáročnost. Upřednostňujete cestu vlastní osobní zkušenosti a jakékoli omezování odmítáte, neboť chcete zůstat sám sebou. Negativně se můţete cítit zahořkle, ublíţeně, osamoceně a závisle na druhých. Nešetrnost okolí se vás velmi dotýká. Ostatním se těţce otvíráte. Pozor na sobeckost, nerozhodnost, roztěkanost, náladovost, vzdorovitost, deprese a neochotu řešit vzniklé problémy.
26. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Dvojka a šestka jsou citlivá čísla a spolu se znamením Ryb a Neptunem tedy poukazují na povahu velmi citlivou, laskavou a chápající. Tyto vlastnosti však nedáváte příliš na odiv a spíše je zakrýváte, k čemuţ přispívá součtová osmička, ale i znamení Ryb. Ke kladům vám
23
lze přičíst ctiţádost, velkorysost, nezávislost, houţevnatost, pracovitost, sebe ovládání, skvělé diplomatické a organizační schopností a vůdcovské kvality. Řídíte se svým svědomím, jste bystrý a nic vám neunikne. K ţivotu potřebujete pocit svobody. Umíte oddělit osobní ţivot od práce. Jste schopen podporovat a inspirovat druhé. Pozor si dejte na svou přecitlivělost, náladovost a emocionální napětí. Mohl byste občas ztrácet smysl pro realitu, přeceňovat své síly, být příliš kritický, arogantní či propadat pasivitě. Projevit se můţe i závislost na jiných či vyhýbání se vyjádření vlastních citů.
27. Únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Číslo 27 poukazuje na velmi citlivého, citového a intuitivního jedince, v jehoţ ţivotě hrají důleţitou roli vztahy. Spolu se znamením Ryb se tato problematika ještě více vyostřuje, neboť Ryby sní o tom „ideálním partnerovi”. V této oblasti bude zaznívat mnoho emocí, a záleţí tedy více na vás, jak je budete schopen drţet na uzdě a jak vysokou laťku poţadavků nastavíte nejen druhým, ale i sám sobě. Váš osobní ţivot by proto mohl být občas poněkud bouřlivý. Na druhou stranu jste plný energie. Je ve vás jistá svědomitost. Dokáţete prosadit své nápady, plány a ideály. Jste bystrý, chápavý, vnímavý a v práci vykazujete soustředěnost, coţ jsou dobré předpoklady k dosaţení vašich vytyčených cílů. Pokud vaši náladovost, nerozhodnost, nervozitu, sklony k sebezničení čí kritizování udrţíte v přijatelných mezích a vaše analytická mysl bude analyzovat věci prospěšné, jste dozajista na dobré cestě uspět.
28. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Řídíte se více svým citem a intuicí neţ rozumem. Chcete uspět a víte, kam nasměrovat svou energii, sílu, intuici a tvořivost. Rychle se rozhodujete. Snadno si získáváte respekt a uznání okolí. Kladete důraz na svou nezávislost a sebeurčení. Jste přitaţlivý, originální, nezávislý, soběstačný, ambiciózní a uvědomujete si svou cenu. Nebráníte se dobrodruţství. Nesnášíte omezení a občas projevujete svou tvrdohlavost. Máte potřebu rozhodovat se sám za sebe. Bude dobré učit se většímu sebeovládání a kázní. Při prosazování vlastních názorů často volíte konflikt. Pozor si dejte na výbušnost, přecitlivělost, ne-přizpůsobivost, uráţlivost a snahu manipulovat, sekýrovat čí ovládat druhé; ale i ostatní vás mohou zneuţívat. Vaše touha po partnerském vztahu a potřeba nezávislosti vám můţe komplikovat vaše vztahy. Můţete si mnohdy připadat osamělý.
29. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Tento den je zvláštní uţ tím, ţe se v kalendáři nevyskytuje kaţdý rok – a moţná Í vy si můţete připadat poněkud zvláštní. Dvojka vám dává intuici, citlivost, laskavost a bezprostřední pochopení bez racionální úvahy. Devítka posiluje ‘analytické schopnosti, odpovědnost a idealismus. Ryby výše zmíněné vlastnosti taktéţ posilují. V pozitivním směru jste člověk, který přitahuje ostatní svým kouzlem osobnosti. Jste vstřícný, kreativní, vynalézavý, plný nápadů, obdařený odpovědností a schopností vcítit se do druhých, inspirovat je a pomáhat jim. Máte snahu slouţit dobré věci. Na škodu vám však můţe být vaše velká vnímavost a citlivost aţ přecitlivělost. Jste si velmi vědom sám sebe a neustále zkoumáte, co si o vás druzí myslí nebo co k vám cítí. Můţe se projevit i uzavřenost, tajnůstkářství, vnitřní neklid, závislost na mínění druhých, nadřazenost, nebo naopak vnitřní nejistota a pocit osamělosti.
Březen
24
1. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Jednička je symbolem individua a ega. Ryby jsou naopak citlivé vůči lidskému utrpení a snaţí se pomáhat druhým, to znamená, ţe nejsou tolik zaměřené pouze jen na sebe. Měsíc taktéţ podporuje větší citlivost jedince, ale zvyšuje jeho náladovost. Tato kombinace by v pozitivním směru mohla vytvářet osobnost, která je schopná správným poměrem sloučit cit s rozumem, dobře ovládat své proměnlivé emoce a udrţet rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami druhých. Dokáţete se řídit svými instinkty a udrţet si vědomí nezávislosti, ale současně nezapomínáte na potřeby svého okolí. Jste člověk tvořivý, ctiţádostivý, který umí vyuţít svou inspiraci a zaměřit ji na svůj cíl, který by mohl slouţit nejen osobním zájmům. Pokud ţivot nejde tak, jak má, mohl byste mít tendenci být tvrdohlavý, nedůvěřivý, nestálý, často měnit své názory, nerad se podřizovat, uzavírat se do sebe, trpět nevyrovnaností, depresemi a pocity osamění a izolace či se stát na někom závislým.
2. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Uvedené prvky, počínající dvojkou a končící Měsícem, upozorňují na velkou citlivost. Tato směs ve vás vytváří značnou ohleduplnost, oddanost a schopnost vcítit se do problémů druhých, umět je vyslechnout a vyvinout úsilí pomoci jim. Jste skvělý diplomat, neboť máte úţasnou intuici a víte jak, ale hlavně kdy se rozhodnout, jednat nebo něco udělat. Je pro vás důleţitá harmonie; vyhýbáte se konfliktům a vţdy volíte smírnou cestu. Ke Šťastnému ţivotu potřebujete partnera, domov a zázemí. Mel byste se učit větší průbojnosti, odvaze a ctiţádostivosti. Mnohdy snadno vyklízíte pole, neboť se nerad pouštíte do otevřených bojů. Vaše přílišná vstřícnost můţe druhé dusit. Vaše velká citlivost inklinuje k přecitlivělosti a následně ke snadné zranitelnost. Vaší obranou se pak stává zahořklost, nedůvěřivost, staţení se do sebe, sklon k výčitkám, citovému vydírání nebo manipulování s druhými.
3. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
I přes vaši značnou citlivost, kterou vám poskytuje Měsíc a znamení Ryb s Neptunem a kterou nedáváte na odiv okolí, spíše vyzařujete velkou přímost, upřímnost, samostatnost, ne ohroţenost, nezávislost, nadšení, nápaditost a schopnost jít za svým cílem a postarat se o sebe. Jste společenský člověk a rád se obklopujete přátelí, neboť máte potřebu komunikace. Pozor byste si měl dát na vaši nestálost, kterou podporuje jak Měsíc, tak i číslo 3. V kladném smyslu to poukazuje na vaši snadnou přizpůsobivost ke změnám podmínek, kdy bez velkých obtíţí nacházíte nová pole působnosti. Negativně však můţete tříštit svou energii a stát se roztěkaným, vrtkavým, snadno se vzdávat svých záměrů a odhazovat příleţitosti pro jiná lákadla. Můţete jednat skrytě a s úspěchem maskovat vaše motivy. Váš ostrý jazyk dokáţe druhé zasáhnout. Moţná se příliš drţíte úsloví „Nejlepší obrana je útok”,
4. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
V kladném smyslu se vám rozhodně nedá upřít praktičnost, spolehlivost, odpovědnost, vytrvalost, snaha po pochopení druhých, smysl pro poctivost, prospěšnost a plnění všedních povinností, ale i obtíţných úkolů. Dokáţete jít houţevnatě za vaší vizí a vyvinout velké pracovní úsilí. Tvrdě pracujete, abyste dosáhl jistoty a stability. Umíte dobře hospodařit s majetkem a úspěšně ho rozmnoţovat. Jste tvrdohlavý člověk, který si hledá tu svou vlastní cestu ţivotem. Jste velmi citlivý, se schopností inspirovat druhé. K ţivotu potřebujete cítit lásku svých bliţních, i kdyţ vy sám své city mnohdy potlačujete a své milované zanedbáváte. Nebude na škodu dát si pozor na sobeckost, tendenci k útočnému chování, neschopnost čelit
25
neočekávaným překáţkám a sklon chodit svými vyšlapanými a probádanými cestami.
26
5. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Máte velkou potřebu neomezené volnosti a potřebujete si organizovat ţivot sám. Nesnášíte nadřazenost a majetnické chování. Jste otevřený vůči všem podnětům. Rád cestujete a máte v sobě touhu po dobrodruţství, novém prostředí a zkušenostech. Nechybí vám intuice, mnohostrannost, nadšení, obratnost a dovednost. Stále se opakující procesy a problematika všedního dne vás nenaplňují. Máte touhu po činu, schopnost rychle reagovat, být ve střehu a ve sloţitých situacích vymýšlet praktická a působivá řešení. Jste hodně citlivý a vnímavý jedinec. Ač jste velmi společenský, občas se potřebujete uzavřít do sebe a svého světa myšlenek a pocitů. Hodně podléháte náladám. Pokud se cítíte v pohodě, jste šarmantní a snaţíte se uspokojit potřeby druhých. V opačném případě projevujete náladovost, nevyrovnanost, nerozhodnost, nestálost, netrpělivost, rozpolcenost či zanedbáváte své blízké. Jste neschopný pochopit stanoviska druhých. Můţete lhát a podvádět. Přílišné dobrodruţství vás vede k nesmyslným podnikům.
6. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Jste člověk hledající odezvu u druhých. Usilujete o vyrovnanost, rovnováhu, harmonii, soulad, přesnost, pečlivost, spolehlivost, svědomitost, nesobeckost, spravedlivost, mírumilovnost, nestrannost, taktnost a laskavost. Bojujete za zásady, ve které věříte. Váţíte si pravdy a jste dost velký idealista, hluboce citlivý a velmi vnímavý. Nedokáţete ţít bez lásky a ke šťastnému ţivotu potřebujete rodinu a partnera. Jste hodně náročný člověk nejen vůči sobě, ale i od druhých očekáváte hodně. To by vám v mnohých případech mohlo komplikovat vztahy. Nebude na škodu, kdyţ se přestanete upínat ke svým vzorům, neboť se s nimi můţete přespříliš srovnávat a to by vám mohlo ubírat na vašem sebevědomí. Do ţivota vloţte více realismu. Občas kroťte míru vašeho optimismu. Příliš neváhejte a nevzdávejte se své ctiţádostí. Trochu více razantnosti také neuškodí; nemusíte se nechat utlačovat a zraňovat druhými.
7. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Sedmička patří k citlivým číslům a na citlivost upozorňují i další výše uvedené prvky. Lze tedy usuzovat, ţe jste velmi vnímavý, citlivý a intuitivní člověk s velkou představivostí a inspirací. Jste hodně přemýšlivý, skvělý pozorovatel a nic vám neunikne. Následně vše analyzujete a vyhodnocujete nejlepší řešení k dosaţení svého cíle. Zpravidla si volíte cestu vlastní zkušenosti a v mnohých případech zanedbáváte potřeby svých blízkých, kteří by nemuseli chápat vaši občasnou potřebu samoty, uzavřenost ČÍ zapálení pro věc. Ke kladům se vám dá přičíst snaţivost, duševní odvaha a vnitřní síla, se kterou snadněji překonáváte těţkosti ţivota. Pozor byste si měl dát na svůj sklon k melancholii, který můţe vést ke skleslosti a zoufalství. Vaše náladovost můţe vyústit v samotářství, neboť si rád v tichu přemýšlíte a vzpomínáte. Vaše přílišná hloubavost není na Škodu, ale prokládat ji vetší druţností vás dozajista také obohatí.
8. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Ač máte v sobě jistou dávku intuice a vnímavosti, kterou vám poskytují Ryby, Neptun a Měsíc, číslo 8 spíše hovoří o střízlivém, realistickém, praktickém pohledu na svět, materiálním zaměření, odhodlanosti, útočnosti, vůdcovství, prozíravosti a zdatnosti. Na
27
peníze spíše hledíte jako na prostředek k dosaţení cíle. Kdyţ se do něčeho pustíte, rozhodně nemyslíte pouze na sebe. Svá poznání předáváte dál a snaţíte se o to, aby z nich měli uţitek i ostatní. Vaším záporem je samolibost. Mnohdy odvrhujete obvyklé postupy, neboť se vám mohou zdát příliš všední, ale ve skutečnosti k úspěchu napomáhají. Nebude na škodu dát si pozor i na panovačnost a sklony k tyranství, neboť si tím můţete zbytečně přidělávat nepřátele. Bude dobré uhlídat si i vaši vrtošivost. Pokud se dáte na scestí, zpravidla těţce rozeznáváte, ţe jste odbočil ze správné cesty.
9. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Číslo 9 je symbolizované planetou Neptun, a tudíţ se zde jeho vlastnosti zesilují. Převládají u vás upřímnost, citlivost a přátelství. Jste velký idealista, nechybí vám ctiţádost, vědění, inspirace, píle, snaţivost, bezprostřednost a ctnost. Nedáváte přílišnou váhu praktickým znalostem, spíše se zajímáte o abstraktní vědění. Rychle chápete. Máte vrozené vlastnosti, které vyplouvají na povrch. Snadno získáváte úspěch, uznání, vliv a důvěru ostatních. Nesmírně si váţíte pravdy a poctivosti. Přes početné klady máte i vy nějaké nedostatky. Především vše berete příliš váţně, z čehoţ by mohla plynout vaše nedůtklivost. V běhu normálního ţivota postrádáte praktičnost. Snadno se necháte vyprovokovat. Můţe vystoupit prudkost, impulzivnost, vznětlivost, roztrţitost a neklid. Vady byste mohl hledat více na jiných neţ na sobě. Pozor na zasněnost, která by vás mohla zcela vzdálit realitě.
10. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc
Berete ţivot tak, jak přichází. Snadno se přizpůsobujete změnám a je vám vlastní bezstarostnost a radost z přítomné chvíle. Oplýváte zdravým sebevědomím, tvořivostí, originalitou, intuicí, citlivostí, inspirací a optimismem. Touha po dobrodruţství ve vás probouzí schopnost poradit si v kaţdé situaci. Vyhýbáte se rutině a potřebujete mít svobodu výběru. Odmítáte obecně uznávané normy a omezení. Jste smělý, odváţný, proměnlivý, všestranný, vynalézavý, zvídavý, předvídavý a prozíravý. Máte bujnou fantazii. Pozor byste si měl dát na vaši přecitlivělost, která mnohdy vede ke staţení se do sebe a svého světa fantazie. Negativně dále můţete projevovat roztěkanost, úzkostlivost, nervozitu, přílišnou bezstarostnost, nedbalost, povrchnost či sklon k bohémskému ţivotu. Můţete se chovat jinak, neţ se ve skutečnosti cítíte.
11. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto
Číslo 11 spolu s Marsem a Plutem poukazují na to, ţe jste jedinec, který dokáţe ostatní strhnout. Jste skvělým vůdcem davů. Máte schopnost ovlivňovat druhé. Nelze vám upřít originalitu, činorodost, vysoké ambice, ctiţádost, intuici, vnímavost, nekonvenčnost, ráznost, autoritativnost, ale i sklony k idealismu a hledání pravdy ve prospěch jiných. Dokáţete se ovládat a soustředit vůlí. Uvědomujete si svou vlastní hodnotu. Je ve vás touha po svobodě a volnosti, a proto nebude na škodu vloţit do ţivota více realismu a rovnováhy. Směle se pouštíte do realizace svých plánů a mnohdy je z vás přímo průkopník. Negativně můţete projevovat fanatismus, nesnášenlivost, mít tendenci manipulovat s druhými, vnucovat jim svou vůli a nerespektovat jejich názory. Můţete se vztekat a být podráţděný, pokud věci nejdou tak, jak si přejete. Pozor na panovačnost, sobeckost, nestálost, netrpělivost a přehnanou ctiţádostivost, nebo naopak lenost.
12. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto
28
Jste všestranně nadaný jedinec, který se rád obklopuje svými přátelí. Jste velmi citlivý, vnímavý a zvídavý, na coţ poukazuje nejen znamení Ryb a Neptun, ale i dvojka obsaţená v čísle 12. Na druhou stranu vám nelze upřít i hodně energie a snahu prosadit se a ukázat svou sílu, moc a jedinečnost, coţ podporuje jednička, Mars a Pluto. Tato směsice z vás vytváří osobnost společenskou, tvořivost hnanou kupředu stále novým a novým poznáním. Jste činorodý člověk, který se dokáţe i obětovat., přizpůsobit a prokázat vstřícnost. V jádru máte potřebu být druhým uţitečný a prospěšný. Máte vyjadřovací schopnosti a chcete za sebou zanechat nějakou stopu. Svým nadšením strháváte druhé a jste schopen je přimět, aby sledovali a podporovali vaše cíle. Pozor si dejte na vnitrní napětí, nerozhodnost, sklon zabývat se více problémy jiných neţ svými vlastními. Moţná se i hodně rozdáváte a následně byste se mohl uzavírat do sebe či projevovat vztek, mstivost a ţárlivost.
13. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto
V tarotu třináctka představuje smrt a proměnu, stejné jako je Pluto symbolem smrti a znovuzrození. Zdá se, ţe tento prvek u vás nabývá na důleţitosti. Jste Člověk, kterému nechybějí ideály. Skoro to vybízí k tomu, ţe některé ideály musíte nechat zemřít, aby vznikly nové, které budete současně schopen postavit na nových a pevných základech (součtová čtyřka z čísla 13). K vašim kladným vlastnostem by mohla patřit rozhodnost, odpovědnost, nesmlouvavost, pevnost, stálost, tvořivost, originalita, aktivita a citlivost. Stále vás něco popohání kupředu a vy to chcete odkrýt a definovat. Jste citlivý, a proto také snadno zranitelný, uráţlivý a nedůtklivý a můţe tím utrpět i vaše sebevědomí a sebedůvěra. Slovem dokáţete ublíţit druhým, neboť máte schopnost postřehnout jejich slabiny a v příhodný čas se „trefit” do černého. Pozor na vznětlivost, hádavost, vyprovokovatelnost a různé závislosti.
14. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto
Při pohledu na směsici prvků mě napadají dvě přísloví: „Kuj ţelezo, dokud je ţhavé” a „Kam vítr, tam plášť”. Jste člověk, který oplývá spoustou ideálů, a rozhodně vám nechybí houţevnatost, ctiţádostivost, originalita, plno nápadů, spolehlivost, aktivita, tvořivost, schopnost předvídat události a chuť činit prospěšné věci. Pokud váš zájem o něco, trvá, dozajista tyto klady v sobě dokáţete najít, a proto snad ono první přísloví, neboť máte opravdu předpoklady něco pozoruhodného vytvořit. Na druhou stranu jsou tu součtová pětka a Ryby s Neptunem. Příliš velký řešitel problémů nejspíš nebudete. Rád si uţíváte a před obtíţemi byste mohl utíkat. Snadno se přizpůsobujete a mohl byste podléhat lenošení, bezstarostnému a veselému ţivotu a nechat se lehce strhnout k jiným, lákavějším zájmům a zkušenostem. Pozor na chybný odhad, nervozitu, vznětlivost a zahazování dobrých příleţitostí.
15. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto
Jste svou duší tak trochu dobrodruh a dokáţete si vychutnat smyslové podněty tohoto světa. Mísí se ve vás citlivost, vnímavost a smysl pro krásu, představované součtovou šestkou a znamením Ryb a Neptuna, s ambicozností, aktivitou, energičností, kuráţí, odvahou, smělostí, nezávislostí a vůdčími schopnostmi, které reprezentuje jednička, pětka, Mars a Pluto. Disponujete originalitou a nebojíte se riskovat. Ač vás vaše ctiţádost ţene kupředu za novými poznáními, rozhodně nezapomínáte na vztahy, neboť jste plný vášní a hledáte Í fyzické uspokojení. Chcete partnera poblouznit, nadchnout, ale moţná si ho i podmanit a vlastnit. Pozor si dejte na smyslovou poţivačnost, nestálost, vnitřní neklid, sklon stát se sběratelem nových záţitků, ovládat jiné, citovou vznětlivost, emotivnost, výbušnost,
29
nenasytnost, sobectví, svárlivost, sklony k násilí, vzteklosti, ţárlivosti či hysterii.
16. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto
Máte dobrou pozorovací schopnost, smysl pro detail a nic vám neunikne. Jste silná osobnost vyuţívající intuici pro dosaţení svých cílů. Je ve vás touha uspět. Mnohdy si volíte cestu vlastní zkušenosti a na dobré rady druhých nedáte. Odhodlaně se pouštíte do vytyčených projektů a hrdost vám nedovoluje přiznat omyl. Je ve vás odvaha a nebojíte se výzev ţivota a jít si za svými ideály. V kladném směru projevujete nebojácnost, obezřetnost, ctiţádostivost, hrdost a snahu vycházet s druhými a pochopit, co potřebují. Ze záporných vlastností můţe vystoupit sklon k sobectví, povýšenost, pedantství, neopatrnost, dogmatičnost, tendence vyuţívat ostatní, manipulovat s nimi či jím příliš zasahovat do ţivota. Nemáte rád pravidla a omezení. Neúspěch vás trápí a někdy můţete být zahleděn příliš do sebe a být velmi přecitlivělý. Pozor na neochotu brát v úvahu cizí názory.
17. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto
Nechybí vám tvůrčí síla, představivost, intuice, optimismus, odvaha, hloubavost, přátelskost, citlivost, vůdcovské a organizátorské kvality. Dokáţete vyuţít vlastní zkušenosti, pracovitost a výkonnost. Projevujete nezávislost, ale současné jste soucitný, štědrý, velkodušný, ústupný a účastný. Máte skvělé pozorovací schopnosti a smysl pro realizaci svých plánů. Nespokojíte se s pouhou dokonalou vnější slupkou a chcete objevovat stále něco nového. Negativně touţíte jen po obdivu a jste příliš zaměřený na sebe. Můţete se chovat panovačně, tvrdohlavě, zlomyslně, nestrpíte odpor a jste uráţlivý. Je však ve vás i kus naivity, a proto můţete inklinovat i k přílišné důvěřivosti, snivosti, melancholii, únikům do světa iluzí, nespolehlivosti, k dramatickým citovým výlevům a dělání scén či sebepoškozování. Je třeba se učit nevyhýbat se odpovědnosti a směřovat přímo k cíli.
18. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto
Jste silná, schopná, vnímavá, tvůrčí, energická a pracovitá osobnost. Vyzařujete charisma. Jste šarmantní a snadno si získáváte přátele a váţnost svého okolí svou otevřeností a vyváţeností. Vţdy máte na zřeteli i zájmy jiných, nejen ty svoje. Vyznačujete se nezávislostí, odpovědností a silnou vůlí. Jste hodně přemýšlivý typ člověka, neustále věci analyzujete, musíte mít stále co dělat a něco uvnitř vás pobízí pouštět se do nových věcí. Vaše představivost by mohla přecházet aţ v jasnozřivost, negativně však i v úzkostné stavy, které se těţce zvládají. Ze záporných vlastností byste mohl projevovat ţárlivost, neboť máte sklon zaplétat se neustále do osobních dramat. Dále se můţe projevit náladovost, nestálost, podezíravost a citlivost vůči kritice. Osmnáctka se ráda vyhýbá přímým konfrontacím a nemá ráda problémy stejně jako Ryby a Neptun, tak si dejte pozor na úniky z reality.
19. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto
Stáváte se průkopníkem ve věcech, do kterých se pouštíte. Nechybí vám elán a energie. Máte velkou vnitřní sílu, obrovskou vnímavost vůči okolí, intuici a dar inspirovat druhé. Projevujete nezávislost, moudrost, nezištnost, chápavost a účastnost. Uvnitř cítíte jakési nutkání pomáhat ostatním a vyhovět jejich ţádostem. Vaše neochvějná víra v sama sebe však mnohdy můţe vyvolávat pocity izolace a osamění. Negativně můţe vystoupit nevyrovnanost plynoucí z rozporu přílišného soustředění na sebe, ale současně i snahy pomáhat druhým, a ne vţdy se to daří skloubit ve správném poměru. Ač nesnášíte leţ, mnohdy se můţe stát vaším
30
dobrým prostředkem. Můţete druhým vnucovat své názory, být nevyrovnaný a trpět vnitřním napětím, které vede k výbušným reakcím či únikovým aktivitám. Pozor na plachost, nebo naopak panovačnost. Moţná nebude na škodu učit se větší otevřeností a občas naslouchat Í druhým a nelpět na vlastní neomylnosti.
20. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto
Patříte ke společenským a přátelským jedincům. Rozhodně neupřednostňujete samotu, ale současně máte velkou potřebu spřízněné duše. Umíte se dokonale vyladit na partnera. Nelze vám upřít velkou citlivost, vnímavost, intuici, laskavost, lidskost, spontánnost a vynalézavost, která snadno upoutá pozornost druhých. Vţdy nalézáte originální řešení vašich problémů a tím se posiluje vaše sebevědomí. Zároveň je však ve vás i jistá dávka bojovnosti, odvahy a snahy postupovat stále kupředu. Jste velmi vnímavý vůči stresu. Negativně můţete projevovat předráţděnost, výbušnost a vztek. V takovém rozpoloţení často vyslovíte věci, které ve skutečnosti nemyslíte váţně. Můţete mít málo sebeúcty a potřebujete cítit uznání okolí. Mnohdy se můţete chovat nemístně, nepřiměřeně aţ neomaleně. Pozor na sklon k přetvářce. Buďte sám sebou. Není nutné stylizovat se do určitých rolí.
21. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars
Jste velkorysý, tvořivý, společenský a komunikativní Člověk. Dovedete svým optimismem nadchnout jiné pro své cíle. Máte v sobě prozíravost a jistou dávku vnímavosti, kterou vám poskytuje dvojka a znamení Ryb s Neptunem. Na druhou stranu je ve vás touha být viděn, prosadit se a uspět, na coţ upozorňuje číslo 21 spolu se znamením Berana a Mars. Tato směsice prvků poukazuje v kladném směru na bystrého, rozváţného a ohleduplného jedince, který svým diplomatickým umem, spojeným se ctiţádostivostí, přímostí, rozvahou a smyslem pro spravedlnost můţe v ţivotě snadno dosáhnout vytyčených cílů. Dejte si pozor, aby se vaše snaha uspět nezvrhla v pouhou touhu po slávě, nadřazenost, okázalost a snobismus a vaše komunikační schopnosti nepřerostly v hádavost a jedovatost. Projevit se můţe Í netrpělivost, roztrţitost či nepozornost.
22. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars
Jste člověk schopný získat si ostatní a strhnout je pro svou věc. Nebude proto od věci brzy si ujasnit, kam směřujete a jaké cíle chcete v ţivotě sledovat. Intuitivně cítíte, ţe byste měl učinit něco ve prospěch všech. Pokud dokáţete spojit svou bujnou představivost s moudrým smyslem pro realitu, tak spolu s vaší velkou citlivostí, vytrvalostí, Činorodostí, odvahou, praktičností, podnikavostí, vyrovnaností a schopností ovládat se můţete dosáhnout mnohé. Jsou-li vaše cíle mlhavé, můţete pociťovat frustraci, hlubokou nespokojenost a přílišné duševní přetíţení. Můţete mít obtíţe s rozhodováním, se spoluprací a citově se odcizovat. Mohl byste popírat danou skutečnost. Vaše rozumové úvahy nemusejí být vţdy v souladu s vašimi city, z čehoţ mohou následně plynout výbušnost, impulzívnost, umíněnost, nevyrovnanost, netrpělivost, omyly, bloumání ţivotem; své plány nedotahujete do konce.
23. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars
Jste člověk bystrý, zvídavý, přemýšlivý a společenský, který se rád obklopuje lidmi. Rád se cítíte svobodný a nesvázaný ometeními a preferujete různorodost a změny. Touţíte po realizaci svých snů a představ a umíte je sebejistě a se zápalem sledovat. Nerad se necháváte ovlivnit, neboť se chcete rozhodovat sám. Po pracovní stránce obvykle problémy nemáte, zato
31
v oblasti citů to bude poněkud horší. Ač touţíte po volnosti, nedokáţete být sám a potřebujete cítit, ţe jste milován. Sám však své city před druhými spíše skrýváte. Příliš velký řešitel problémů nejste a vzniklé obtíţe byste mohl zametat pod koberec, coţ k vyjasnění vztahů také nepřispívá. Obtíţné se s vámi jedná o věcech, které neodpovídají vašim vytyčeným cílům. Mohl byste projevovat malou vytrvalost, nesoustředěnost, nestálost, náladovost, výbušnost a pouţívat ostrý jazyk. Ve vztazích můţete projevovat sobeckost, necitlivost aţ chlad.
24. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars
Patříte ke společenským, pilným a výkonným jedincům, kteří dokáţí projevit organizační a praktické schopností a svou houţevnatostí, vytrvalostí, zapáleností pro věc, intuitivními instinkty a svou vůlí snadno dokáţí smést překáţky z cesty, na kterou se vydali. Moţná nebude na škodu zamyslet se nad tím, zdali jste si tím sám nezpůsobil nějakou nehodu, nebyl k někomu příliš shovívavý, neobětoval se pro nepravou věc nebo nesprávnou osobu, či naopak neignoroval své bliţní. Dá se ale říci, ţe v práci jste ve svém ţivlu. Máte rád lidi a snaţíte se jim pomáhat, ale mohl byste zanedbávat své blízké v zájmu „blaha všech”. Pozor si dejte na unáhlené jednání. Mohl by vystoupit Í přílišný idealismus, velké nadšení a smysl pro povinnost, které vás někdy přivádějí ke zklamání. Stres vás velmi oslabujete, vyčerpává a můţe vést k náladovosti, depresím, pasivitě, nezodpovědností nebo rozmrzelosti.
25. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars
Vyznačujete se velkou potřebou nezávislosti a samostatnosti. Potřebujete změny, vzrušení, bojovat za něco či o něco usilovat. Jste obvykle společenský, tvůrčí a vnímavý jedinec, kterému nic neunikne. Dokáţete být zábavný a zasmát se i sám sobě. Jste citlivý a za své dobré skutky nejednou zaţijete nevděk ostatních. Volíte si cestu vlastní zkušenosti a učíte se přes osobní vzestupy a pády, které vás formují a přetvářejí. Pozor na náladovost, ale pravdou je, ţe vaše špatné nálady velmi rychle pominou. Mnohdy byste se mohl uzavírat do sebe, abyste si v sobě něco srovnal a vyřešil. Lehce se dáte vyprovokovat, neboť inklinujete k impulzivnímu chování. Nešetrnost druhých se vás dotýká a mohl byste se cítit zahořkle, ublíţeně a osamoceně, nebo naopak závisle na někom. Projevit se můţe i přílišná vzdorovitost a sobeckost.
26. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars
Číslo 26 je v numerologii symbolem průraznosti, coţ skvěle ladí s vlastnostmi znamení Berana a Marsu. Se zápalem a vytrvalostí se pouštíte do vašich záměrů. Máte vnitřní sílu překonat překáţky. Nechybí vám bystrost, vnímavost, intuice, chápavost, organizační, vůdcovské, ale i diplomatické schopnosti a citlivost. Máte silné zásady. Dokáţete oddělit osobní ţivot od práce. Jste ctiţádostivý, cílevědomý, velkorysý, obvykle máte vysoké nároky a jste schopen tvrdě pracovat. Potřebujete cítit podporu druhých. Negativně můţete přeceňovat své síly, ztrácet smysl pro realitu, být příliš arogantní, mstivý, touţit po moci a špatně vycházet s ostatními. Ač jste dosti kritický vůči druhým, sám jste na kritiku vašeho okolí velmi citlivý. Můţete sebe a svou práci podceňovat, být nestálý a projevovat sklon k negativnímu myšlení a pasivitě.
27. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars
Mísí se ve vás citlivost, vnímavost, moudrost a nesmírný elán. Svou energii směřujete zpravidla k těm nejvyšším ideálům. O vše se velmi zajímáte. Víte, co od ţivota chcete, a
32
hledání pravdy a smyslu tohoto bytí je pro vás důleţité. Nepodléháte ţádným vlivům a jdete si za svými cíly s plným nasazením a úspěšně je dokáţete prosadit. Máte skvěle vyvinuté pozorovací schopnosti a umíte se koncentrovat. Ač jste společenský člověk, potřebujete trávit jistý čas o samotě, abyste si udrţel svou nezávislost a přímost. V zápalu práce byste mohl opomíjet své blízké a zanedbávat své osobní potřeby a uzavírat se do svého světa. Můţete podléhat náladovosti a stát se hádavým, vůči druhým kritickým a tvrdohlavě prosazovat pouze své názory a poţadavky, nepřijímat dobré rady druhých a podléhat sebezničujícím sklonům. Součtová devítka je symbolem moudrostí a pravděpodobně v ţivotě mnohokrát narazíte, neţ k ní skutečně dojdete. Kladete na sebe vysoké nároky, coţ vede k vyčerpání, a případné neúspěchy by vám mohly ubírat na sebevědomí.
28. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars
Nelze vám upřít bystrost, pohotovost, přímost, otevřenost, dynamičnost, ambicióznost, chápavost a zájem o věci veřejné. Jste plný energie, kterou je třeba pozitivně ventilovat, a pokud víte kam, pak se s vervou pustíte do díla. Snadno si získáváte respekt a uznání ostatních. Projevujete nezávislost, soběstačnost a uvědomujete si svou cenu. Rychle se rozhodujete a máte rád vše pod svou kontrolou. Často volíte konflikt při prosazování svých názorů. Nesnášíte omezení a umíte se hlasitě ozvat. Nemáte rád, kdyţ vás někdo k něčemu nutí. Můţete se stát velmi dominantním, tvrdohlavým a negativně působit na druhé, sekýrovat je a stát se agresivním. Moţná nebude na škodu více poslouchat vlastní intuici. Rozhodně má ve vaší osobnosti své místo prostřednictvím součtové desítky. Vaše problémy pramení především z přemíry uvědomování si svého Já a z obtíţí vyrovnat se s autoritou, ať uţ vlastní, nebo těch druhých.
29. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars
Jste společenská bytost. Nelze vám upřít všestrannost, pracovitost, vytrvalost, spolehlivost, vynalézavost, intuici, duchaplnost, duchapřítomnost, vnímavost, pozorovací talent, pohotovost v komunikaci a elán, se kterým se pouštíte do díla. I přes vaši velkou citlivost disponujete silnou vnitřní vůlí, takţe to vypadá, jako byste tu citlivost v sobě potlačil a sílu směřoval na vytyčené cíle. Rozum a vůle většinou zvítězí nad citem. Jste si vědom sám sebe a neustále zkoumáte, co si o vás druzí myslí a co k vám cítí. Jste-li tlačen do kouta, zaujímáte obranný postoj. Negativně máte sklon potlačovat své city a jste citově velmi zranitelný Mnohdy velmi přeháníte, zacházíte do krajností, vyvoláváte nedorozumění a chováte se rozporuplně. Pozor na tvrdohlavost a nekompromisnost v prosazování názorů. Můţe se projevit panovačnost, neopatrnost, hádavost, jízlivost či domýšlivost. Veškerou moudrost světa jste nesnědl a není nutné si stále něco dokazovat.
30. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars
Číslo 30 je v numerologii symbolem ráznosti, a stojí-li mu po boku znamení Berana Mars, myslím, ţe velká impulzivnost, smělost, elán a věta „Hurá do akce” vám asi budou velmi známé. Rád se obklopujete společností, přitahujete druhé a umíte se na ně vyladit. Máte vynikající tvůrčí představivost. Jste silná, výrazná a nepřehlédnutelná osobnost s profilovanými názory. K vašim kladům patří skvělá schopnost vyjádřit se a ovlivnit jiné slovem, pronikavá bystrost, vynalézavost a temperament. Nesnášíte průměrnost. Po citové stránce je to s vámi poněkud sloţitější, neboť své city příliš najevo nedáváte a v tomto směru jste uzavřenější. Pozor byste si měl dát především na vaše nekontrolovatelné a impulzivní jednání, kterým často popuzujete druhé, hádavost, přílišnou kritičnost, extrémně vyhraněné
33
názory, které Často povaţujete za jediné správné, rozviřovaní emocí, nesoucitnost či nesoustředěnost.
31. březen, Beran, vládce Mars, osobní planeta Mars
Číslo 31 je symbolem motivace. Součtová čtyřka dodává na stabilitě a energie Marsu je tak zakotvena. Nechybí vám bystrost, nápaditost, odpovědnost, pracovitost, spolehlivost, odvaha, organizační předpoklady a ambicióznost. Díky energii a elánu znamení Berana a Marsu se s vervou pouštíte do díla a jste na dobré cestě uspět, neboť vaše cíle jsou vţdy reálné a dosaţitelné. Máte rád lidi. Jste komunikativní, velkorysý, ohleduplný a ochotný zasadit se i o věci veřejné. V oblasti profese jste sebejistý. V soukromí by to mohlo být s vaší sebedůvěrou sloţitější. Bude důleţité si v sobě srovnat rozpor mezi rozumem a citem. Máte vysoce posazenou laťku nejen pro sebe, ale i pro druhé, coţ můţe vést ke konfliktům. Vaše výbuchy hněvu jsou značné, ale naštěstí trvají krátce. Jste velmi pracovitý a výkonný a ostatní by s vámi nemuseli udrţet poţadované tempo. Mohl byste se stát netrpělivým, nejistým, lítostivým, izolovat se, být nespolečenský, fungovat proti sobě a trpět frustracemi.
Duben
1. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Symbol Slunce je v tomto dni zvýrazněn, neboť je nejen vládcem dekanu, ale i v numerologii je tato planeta přirazena k jedničce. Vyzařuje z vás velké sebevědomí, energie, odvaha a síla. Máte příjemné vystupování. Chováte se důstojně, sebejistě, přesvědčivě, uváţlivě a vzbuzujete autoritu, obdiv a důvěru druhých. Jste nezávislý a rád se sám rozhodujete. Nerad se drţíte přesně stanovených předpisů. Vyjadřujete se jasně a přímo a nesnaţíte se nic utajovat. K vašim kladům lze dále přičíst ctiţádostivost, vytrvalost, spolehlivost, odpovědnost, velkorysost, rozhodnost a optimismus. Vaše snaha uspět můţe vést k přílišné touze po moci, namyšlenosti, povýšenosti, aroganci a sebepřeceňování. V honbě za sebeuplatněním nevidíte ostatní, špatně snášíte nadvládu druhých. Při neúspěchu můţete propadat pesimismu a depresím. Problémy vás čekají na polí partnerských vztahů.
2. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
V pozitivním smyslu jste osobnost, která si svým příjemným, uváţlivým a přesvědčivým vystupováním snadno získává autoritu, uznání a obdiv ostatních. Jste Člověk velkorysý, společenský, podnikavý a svým diplomatickým umem, intuicí, organizačními schopnostmi a ctiţádostí umíte dosáhnout svých citů; být viděn a oceněn. Útěchu v nepřízni ţivota nalézáte ve vztazích, které jsou pro vás velmi důleţité. Jako milenec jste velmi galantní a pozorný. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, ţe předností dvojky (značná citlivost a ohleduplnost) neladí s charakterem ostatních prvků, kterým tyto klady nejsou aţ tak vlastní. Negativně byste mohl být snadno zranitelný, nerozhodný, hádavý, netrpělivý, nerozváţný, málo přesvědčivý ve svém konání a neschopný kompromisů. Vůči druhým se můţete chovat necitlivě; váš citový ţivot by se mohl stát aţ přespříliš bouřlivý.
3. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Jste velmi společenský, příjemný, čitelný, optimisticky laděný a rád se obklopujete přáteli. Patříte k bytostem velmi tvořivým, činorodým, iniciativním, nezávislým, otevřeným, upřímným, přímým a plným nápadů. Chcete být viděn a zanechat za sebou nějakou stopu.
34
Umíte jít za svým cílem a nemáte strach lišit se. Jste schopen nakazit druhé svým ţivotním nadšením. Nechybí vám vášnivost, odvaha, ambicióznost a bojovný temperament. Svou neohroţeností, statečností, dravostí a flexibilitou máte předpoklady prosadit se. Negativně byste se mohl stát agresivním, necitlivým, roztěkaným, tříštit svou energii a nedotahovat věci do konce; hnát se za slávou a popularitou. Můţete být příliš samolibý, pedantský, utápět se v přehnané pýše nebo se snaţit utiskovat druhé. Pro city druhých nemáte pochopení a zaměřujete se přespříliš na sebe. Jste vznětlivý a dokáţete ublíţit slovem.
4. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Energii a elán Berana a Marsu dokáţete díky čtyřce zasadit do pevného rámce a soustředěně ho nasměrovat na své ideje. Jste přesný v tom, co děláte, umíte se ovládat, podnikat, organizovat, velet i řídit a jste si vědom všech svých kvalit, coţ jsou předpoklady k dosaţení úspěchu. Dokáţete se zapálit pro věc a s překáţkami se vypořádáte rychle. Nemáte příliš smysl pro humor, především pokud je směřován vůči vaší osobě. Sám se vyznačujete přímostí, otevřeností a čestností. Své city však nedáváte příliš najevo a v tomto směru byste se mohl setkat s problémy. Moţná jen chcete, aby vše šlo podle vašich představ. Pozor na sobeckost. Negativně by se vaše vytrvalost mohla změnit v zatvrzelost, nekompromisnost, vzpurnost a ve vnucování vaší vůle druhým. Můţete se ve svém chování stát útočným. Vnitřní nejistota vás můţe vést k honbě za získáním úspěchu, majetku, ocenění a k přepracování.
5. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Chcete být svým vlastním pánem, nikým neomezován a neorganizován. Dokáţete se ovládat. Jste čestný, přímý, velkorysý a odmítáte kompromisy. Přistoupíte na názory jen těch lidí, kterých si váţíte. Nesnášíte nadřazenost a majetnické chování. Jste otevřený změnám, pokroku, pravdě a všem novým podnětům. Jste činorodý člověk se širokým intelektuálním záběrem, který sleduje své představy. Kdyţ touţíte někoho nebo něco získat, jdete si neúnavně za svým. Umíte být velmi přesvědčivý a snadno získáte druhé ke svým záměrům. Potřebujete uspokojit vaše morální hodnoty, abyste nalezl smysl pro povinnost. Máte potřebu být uţitečný a obětovat se, ale jen v podmínkách, které si sám stanovíte. Mohl byste postrádat vytrvalost a vaše vznětlivost a impulzivnost vám také mohou být na škodu. Projevit se můţe malá vnímavost vůči potřebám druhých. Pozor na vnucování svých názorů ostatním.
6. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Jste štědrý, společenský, šarmantní, velmi tvůrčí, všestranně nadaný a spontánní jedinec. Máte potřebu ţít pro druhé a snadno si získáváte přátele. Láska a rodina jsou pro vás hnacím motorem. Snadno se zamilujete, ale zamilovanost by mohla trvat jen krátce, ač i přesto dozajista půjde o lásku hlubokou a intenzivní. Pro dosaţení vlastní vyrovnanosti si potřebujete vytvořit vědomí vlastní ceny a uvést své představy na pravou míru a následně do nich vkládat svou energii. Negativně by se u vás mohla projevit jistá nevypočitatelnost, kdy z přecitlivělosti snadno přejdete od něţností k výbuchům vzteku či z nadšení do smutku a melancholie. Dále by mohla vystoupit nestálost, povrchnost, posedlost, vznětlivost, pomstychtivost, necitlivost, sobeckost, snaha uspokojovat pouze své potřeby, nadměrná touha po luxusu, lenost, ţárlivost, nadřazenost či nereálná očekávání od druhých.
7. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Nezávislost se odráţí jak ve vašem charakteru, tak i ve vašem jednání s lidmi. Chcete vše
35
poznat a sám pochopit na vlastní kůţi. Není snadné vás ovlivnit v tom, co děláte. Jste člověk se skvěle vyvinutými pozorovacími schopnostmi, kterému nic neunikne, a kaţdý detail má pro vás velký význam. V práci projevujete svědomitost, pracovitost a nepodléháte náladám. Chcete uspět a stanovujete si přesné cíle. Jdete za nimi přímo a většinou úspěšně. Současně však nezapomínáte na lidi kolem, kteří vás na této pouti doprovázejí, a jste k nim velmi štědrý. Jste nerad sám, a proto se snadněji můţete stát závislým. V citovém ţivotě tedy pozor na krajnosti a nestabilitu, neboť máte velkou potřebu být milován. K vašim záporům by mohla náleţet nervozita, neklid, náladovost, výbušnost v chování, uzavřenost, osamělost, sklon k melancholii, sobectví či nevnímání druhého. Pozor na jednání bez rozmyslu, pochybnosti, podléhání iluzím a falešným představám.
8. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Jste velmi silná osobnost, schopná čelit všem obtíţím ţivota. Většinou se umíte skvěle ovládat. Nechybí vám bojovnost, ne-bojácnost, statečnost a smělost. Překáţky v ţivotě chápete jako příleţitost k jejich odstranění. Své záměry plánujete s přesvědčením, ţe uspějete. Oplýváte výjimečným odhodláním a odvahou všechno dostat, dokázat a zvítězit. Ke kladům vám lze přičíst přímočarost a upřímnost. Nerad si přiznáváte poráţku. Vůči svým blízkým jste velkorysý, Štědrý a usilujete o to, aby byli Šťastní. Pokud v ţivotě dokáţete udrţet stabilitu a vyváţenost, není pochyb, ţe dosáhnete svých cílů. Negativně můţete potlačovat své city, chovat se chladně, bez soucitu či ţárlivě. Na škodu můţe být i přílišná ambicióznost a sklon k materialismu. Můţete být velmi kritický a neustále v opozici. Pozor na předráţděnost, netolerantnost a vznětlivost. Do popředí můţe vystoupit krutost nejen vůči druhým, ale i vůči sobě samotnému.
9. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Touţíte švů] ţivot proţít intenzivně. Máte tendencí upínat se k nějakému snu a usilovat o jeho dosaţení. Díky energii, kterou vám poskytuje Mars, máte předpoklady své ideály dovést do zdárného cíle, pokud však do ţivota vloţíte notnou dávku realismu. Nesnášíte omezení a odpor a máte odvahu říci, co si myslíte. Jste jedinec laskavý, přátelský, upřímný, přímý, odpovědný, originální, vynalézavý, cílevědomý, velmi citově zaloţený a vnímavý vůči atmosféře kolem sebe. Nikdy neodmítnete ţádost o pomoc. Dokáţete čelit obtíţným situacím. Vynakládáte dosti energie na získání sympatií a obdivu. K negativním vlastnostem patří nedůtklivost, neboť vše berete příliš váţně. Snadno se necháte vyprovokovat. Pozor si dejte na neklid, impulzivnost, vzteklost, netolerantnost, arogantnost,
namyšlenost, nevhodnou výbojnost, snobismus či bezhlavé riskování.
10. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce
Berete ţivot, jak přichází, s radostí se přizpůsobujete změnám a odhodlaně se pouštíte do zdolávání překáţek a dosahování vašich vytyčených cílů. Jste neustále v pohybu. Máte sklony k vůdcovství, neboť dobře dokáţete prosazovat své cíle a zájmy. Je ve vás touha po dobrodruţství a jste schopen poradit si v kaţdé situaci, jste spontánní, pohotový, nezávislý, soběstačný, hrdý, pracovitý, zásadový a sebevědomý. Umíte chytit štěstí za pačesy. Nechybí vám dobrodruţnost, smělost, odvaha, důvtip, zvídavost, tvořivost a především všestrannost. Negativně můţete projevit roztěkanost, unáhlenost, nadřazenost, odtaţitost, neústupnost, nezodpovědnost, přílišnou bezstarostnost či dětinskost. Můţete být tak trochu hráč, hazardér, bohém, povrchní zahaleč či úzkostlivý zbabělec.
36
11. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter
Jste jedinec mající vysoké ambice, sílu, velkou ctiţádost a vědomí vlastní důleţitosti a důvěry. K dobru vám lze přičíst optimismus, podnikavost, odvahu, rozhodnost, činorodost, tvořivost, silnou intuici, vnímavost, nekonvenčnost, originálnost, otevřenost či hledání pravdy ve prospěch lidstva. Jste výjimečná osobnost, která dokáţe strhnout ostatní a přesvědčit je o správnosti svého smělého plánu. Touţíte po volnosti a svobodě. Máte potřebu být obdivován. Snadno podléháte lásce na první pohled. Negativně byste si měl dávat pozor, aby vaším činům nechyběl realismus a rovnováha; následně by ve vašem ţivotě mohla převáţit předráţděnost, nesnášenlivost, netrpělivost, impulzivnost, nervozita, fanatismus či příliš autoritativní a rázné postoje, kterými vnucujete svou vůli ostatním. Zdá se, ţe pro vaši spokojenost bude nutné naplnit alespoň některou z vašich představ.
12. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter
Máte potřebu být uţitečný, překonat sám sebe a neustále se zdokonalovat. Patříte k všestranným, bystrým, činorodým a profesionálně zdatným jedincům. Jste člověk vnímavý, štědrý, obětavý, ochotný pomoci, plný ideálů a snadno se necháte nadchnout pro správnou věc. K vašim kladům patří schopnost vyjádřit se; můţete tak své ideje předávat dále. Je pro vás důleţité cítit se uţitečným a vědět, ţe si okolí váţí vaší práce, obětavostí a odříkání. Kladete hodné vysoké nároky nejen na sebe, ale Í na lidi kolem. Moţná ve vašem případě nebude na škodu zabývat se více vlastními problémy neţ problémy těch druhých. Negativně byste se mohl stát přecitlivělým fantastou a zaslepeným snílkem, který bude aţ přespříliš obětavý, nepraktický a podléhající iluzím. Pozor si dejte na lhostejnost, impulzivnost, tvrdohlavost či mstivost. Přespříliš energie můţete vkládat do svých ideálů a zapomínat na ty nejbliţší. Chyby byste mohl hledat jen v druhých.
13. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter
Věříte ve své ideje a zpravidla si je stavíte na pevných, realistických a praktických základech. Jdete za nimi s plným nasazením a houţevnatostí. Jste připraven podstoupit radikální a definitivní změny, pokud jste přesvědčen o správnosti svého konání. V takovém případě se dokáţete odpoutat od všeho starého a rozhodně následovat nové plány. V činech za sledováním vašich cílů projevujete odhodlanost, vytrvalost, rozhodnost, nesmlouvavost a nepoddajnost. U druhých oceňujete rozhodnost a přímost. Nemáte rád vytáčky a věci nazýváte pravými jmény. Pokud vám okolí nevychází vstříc, můţete to povaţovat za uráţku a chovat se odtaţitě, rozčarovaně, sklíčeně, lhostejně či skepticky. K vašim záporům by mohl náleţet přílišný pesimismus, nedůvěřivost, nespravedlnost, uráţlivost, nedůtklivost, zatrpklost, nerozhodnost, nedůvěra v sebe sama Či mylné posuzování lidí. Váš styl prosazování můţe druhé odrazovat. Pozor tedy na vaše mnohdy vyhraněné názory.
14. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter
Rád se bavíte, uţíváte si ţivota a zařizujete si jej podle svých představ. Jste bystrý, vnímavý a otevřený novým poznáním. Vadí vám, kdyţ vám někdo organizuje ţivot, neboť máte v sobě vnitřní touhu po svobodě. Ke spokojeností potřebujete změnu a neustále nové podněty, coţ přispívá k vašemu zájmu o cestování, poznávání nových zemí a kultur. V práci jste vytrvalý, ambiciózní, zvídavý a plný nápadů. Dovedete tvrdě pracovat, vydělat peníze a k dobru vám lze připsat houţevnatost a vůdcovské a organizační schopnosti. Umíte vyuţít nabízených příleţitostí. Upřednostňujete svou vlastní cestu a často byste mohl vnucovat své
37
názory ostatním. Nerad přistupujete na kompromisy, neboť se tím cítíte svázán. Mnohdy utíkáte před řešením svých problémů. Pozor si dejte na zbrklost, chybný odhad a nesprávné plánování, neboť byste tak mohl zahazovat dobré příleţitosti.
15. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter
V práci jste ambiciózní, aktivní a energický. Své ideje tvrdošíjně prosazujete. Zájem okolí a nové podněty vám dodávají chuť do ţivota. Jste nepřehlédnutelná osobnost, která dokáţe druhé nadchnout, poblouznit či si je podmanit. Chcete ţít co nejintenzivněji. Do všeho jdete tělem i duší a bez citového zaujetí neuskutečníte ţádný ze svých vytyčených záměrů. Rodina je pro vás důleţitá, ale na druhou stranu můţete inklinovat k nevázanému ţivotu a upřednostňovat volnost. V citech jste velmi vášnivý, a pozor tedy na extrémy a emocionální nevyrovnanost a bezstarostnou nezodpovědnost. Nový cit vţdy přijde vhod, aby nahradil ten bývalý jste vnímavý, citlivý a dokáţete ocenit krásu. Můţete jednat podráţděně, vznětlivě, ţárlivě a sobecky či obviňovat druhé, pokud se vám nedaří získat si je.
16. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter
Jste člověk společenský, s touhou uspět. Nebojíte se převzít odpovědnost. Vystavujete na odiv své schopnosti a vţdy odpovídáte na výzvy, které uspokojují vaši ctiţádost a mohou vám zajistit ocenění. Ke kladům vám lze přičíst odvahu, hrdost, ne-bojácnost a obezřetnost. Máte jasný názor na to, co je v ţivotě dobré a co špatné, a ozýváte se proti netoleranci. Vaše intuice a pozorovací schopnosti jsou skvělé. Ač si často neoblomně stojíte za svými názory, umíte ostatní přimět k tomu, aby stáli na vaší straně. Touha po úspěchu vás můţe dovést ke krajnostem, přehmatům, stresovým situacím, přemrštěným cílům a vysokým nárokům, které nejste schopen naplnit. Mnohdy na druhé můţete působit povýšeně, nadutě či sobecky. Pozor si dejte na přílišnou zahleděnost do sebe a emocionální nevyrovnanost. Pokud moţno se vyhýbejte provokování druhých, neboť nerad přijímáte jejich názory.
17. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter
Číslo 17 znamená naději, štěstí, tvůrčí sílu a představivost. Ty vlastnosti představuje i Jupiter, a tudíţ se tyto klady násobí. Stejně tak nabývá na síle citlivost a něţnost čísla 17 podporovaná Venuší. Jste společenský jedinec a přátelství je pro vás důleţité. Duší jste romantik, kterému nechybí značná dávka optimismu, a bezesporu máte mnoho ideálů, které touţíte naplnit. Díky energii Marsu a součtové osmičce na to rozhodně máte, neboť tyto komponenty vám dodávají na síle, odvaze, ctiţádosti, bystrosti, pracovitosti a smyslu pro realizaci plánů. Patříte k lidem soucitným, něţným, láskyplným, velkodušným a umíte druhé okouzlit a udělat na ně dojem. Navíc máte skvělé pozorovací schopnosti. Ve vztazích by se mohla projevit náchylnost k dramatickým citovým projevům. Pozor na panovačnost, netolerantnost, tvrdohlavost, egoismus či posedlost úspěchem, který sice můţe být prudký, ale následné neúspěchy vedou k úzkostem a zhroucení.
18. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter
Jste člověk, který neustále usiluje o poznání nového. Nesnášíte nudu a vzhledem k vysoké hladině mentální energie je pro vaši vnitřní spokojenost nutné, abyste byl neustále něčím zaměstnán, měl o čem přemýšlet či mohl něco analyzovat. Jste tvořivý jedinec s velkou představivostí a vysokými ideály, které jste schopen uvést praktickým způsobem do ţivota. Nedokáţete odříct nikomu pomoc a relativně dobře umíte sladit svou profesi s rodinným
38
ţivotem. Rodinné zázemí je pro vás velmi důleţité a ve vztazích patříte k vášnivým a hluboce citlivým partnerům. K vašim záporům patří to, ţe máte vysoké nároky nejen na sebe, ale i na druhé; vaše ideály mohou být mnohdy nerealistické a nedosaţitelné, z čehoţ můţe následně plynout náladovost, nesolidnost, výbušnost, nečinnost a ztráta motivace. Pozor na nestálost a plýtvání energií.
39
19. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter
Jste jedinec cílevědomý a ctiţádostivý, který rád vidí výsledky svého úsilí. Máte vysoké ideály a svou houţevnatostí a vytrvalostí se je snaţíte naplnit. Jste tak trochu průkopníkem ve vámi zvoleném oboru, neboť často rád uplatňujete své osobní metody, které povaţujete za ty jediné správné. Jste přímý a totéţ očekáváte od druhých. Vaše víra v sebe sama vám velmi napomáhá ve vašem úsilí dosáhnout vytyčených cílů. Máte štědré srdce a těší vás Štěstí blízkých, které citlivě vnímáte. Jste člověk, který přespříliš lpí na svých poţadavcích a názorech a tvrdošíjně si jde za svými cíli, coţ můţe vést k nezávislosti a originálnosti, ale někdy i k osamocení, litování sebe sama, nedostatku sebedůvěry či k přecitlivělé nedůtklivosti. Mnohdy reagujete emotivně a propadáte nekontrolovatelnému jednání. Pozor na nadřazenost, panovačnost, tvrdohlavost a přílišnou kritičnost.
20. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter
Máte velmi dobře vyvinutou intuici, vynalézavého ducha a vţdy nacházíte originální řešení svých problémů. Svou spontánností, nadšením, nápaditostí a organizačními schopnostmi snadno dokáţete upoutat a vzbudit pozornost. Nečiní vám obtíţe hovořit k většímu počtu lidí. Společenské vztahy, publikum či předvádění se na veřejnosti vám přinášejí uspokojení. Pokud se vám vsak nedostává kladné odezvy, snadno ztrácíte sebevědomí, nebo naopak kritiku odmítáte. Obojí jednání vede k nerozhodnosti, k únikům z reality a k neschopnosti přijmout reálný stav věcí. Potřebujete podporu a uznání. Hledáte harmonii a vztahy, láska a něha mají ve vašem ţivotě významné místo, neboť samotu snášíte těţce. Snadno podléháte lichotkám a lehce se urazíte. Pozor si dejte na snahu ovládat či manipulovat s druhými, netolerantnost, předráţděnost Či ztrátu sebeovládání.
21. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše
Patříte k jedincům společenským, tvořivým a tolerantním. Komunikace a styk s ostatními lidmi zaujímají ve vašem ţivotě význačnou roli. Řídíte se instinktem, umíte se prosadit a snaţíte se věci dotahovat do konce. Máte rád úspěch, bez snahy se vyvyšovat či si na něco hrát, a jste neustále otevřen novým výzvám. Realisticky dokáţete zhodnotit stav věcí a svou vytrvalostí, usilovností, výkonností a disciplínou jste schopen zdárně dojít ke svým vytyčeným cílům. Na své cestě jste ochoten pomáhat jiným lidem a současně je motivovat a povzbuzovat. K vašim negativním vlastnostem by mohla náleţet přílišná kritičnost a v mnohých případech dovedete druhé slovně zranit. Dále by se mohl projevit snobismus, rozhazovačnost, kariérismus či sklon k extrémům a smyslovým poţitkům.
22. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše
Číslo 22 má v sobě velkou dávku citlivostí, laskavosti, harmonie, porozumění, přátelskosti a schopnosti dávat a přijímat, kterou současně posiluje i Venuše. Součtová Čtyřka pak přidává na vlastnostech, jako je vytrvalost, trpělivost, houţevnatost, výkonnost, přesnost, organizační a praktické schopnosti, potřeba jistoty a stability, které posiluje i znamení Býka. Jste energická bytost s výjimečným elánem, pevností, výdrţí a potenciálem, která dokáţe odpovědně, neúnavně a se soustředěním pracovat na svých záměrech a snadno si vydobude uznání okolí svými činy. Vaše nadměrná ochota vycházet druhým vstříc by se však mohla zhoupnout do nerovnováhy mezi krajnostmi dávat příliš mnoho či málo a následně přecházet
40
do vzdoru, pocitů zneuţívání či odcizení, Pozor na nedostatek sebedůvěry, umíněnost, neústupnost a netrpělivost, kdy se ţenete za cílem, ale zapomínáte si vychutnat i cestu. Odměnou se vám pak stává pouze stres a vyčerpání.
23. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše
Pokud máte před sebou stále nové úkoly, jste ve svém ţivlu a houţevnatě a vytrvale usilujete o jejich naplnění. Rozhodujete se sám, nedáte se ovlivnit a touţíte po realizaci svých představ, které praktickým způsobem naplňujete. Jste společenská, upřímná, soucitná, laskavá a otevřená bytost s vrozeným smyslem pro spravedlnost, která má úspěch při jednání s lidmi. V pracovní oblasti zpravidla dosahujete skvělých výsledků. Vaší slabší stránkou můţe být citová nevyrovnanost a uzavřenost. Ač na jednu stranu touţíte po svobodě a volnosti, na druhou stranu potřebujete uznání druhých a snaţíte se naplnit očekávání okolí. Můţete tak zanedbávat vaše potřeby, své vnitřní pocity nesvobody projektovat do vztahů, manipulovat s druhými, chovat se sobecky, emotivně aţ dramaticky. Pozor na tříštění energie, nesoustředěnost či citovou nestálost.
24. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše
Patříte k lidem kamarádským, ochotným, soucitným, velkorysým a starostlivým. Pokud se spoléháte více na sebe a hledáte v sobě vlastní velkou sílu, jste dozajista na dobré cestě k úspěchu. Jste zodpovědný, vytrvalý, houţevnatý, výkonný, velmi pilný a konstruktivní jedinec se skvělými organizačními schopnostmi a lze se na vás vţdy plně spolehnout. Usilujete o dokonalost, která můţe vést k přílišnému perfekcionalismu, nebo negativně ke ztrátě sebevědomí či nejistotě, pokud ona pomyslná měřítka bezchybnosti nejsou naplněna. Povinnosti berete velmi váţně. Snaţíte se pomáhat druhým a usilujete o shodu a harmonii. Své ambice a vztahy kladete na stejnou rovinu a chcete v obou těchto směrech dosáhnout příkladnosti, coţ by mohlo vést k přepínání sil a vyčerpání. Ze záporných vlastností by mohla vystoupit pasivita, lenost, nezodpovědnost, výbuchy emocí, náladovost, lpění na blahobytu či prestiţi.
25. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Máte dobrou intuici, pozorovací schopnosti, smysl pro detail a potřebu za něco bojovat či do něčeho smysluplného vloţit svou energií. Volíte cestu vlastní zkušenosti a na rady druhých příliš nedáte; usilovně sledujete vytyčené záměry vlastním způsobem, který povaţujete za ten jediný správný. S plným nasazením a odhodláním směřujete k uskutečňování vašich vizí. Jste obvykle skvělý společník, zábavný, laskavý, komunikativní, pohotový a hloubavý. Pozor si dejte na sobeckost, nedostatek pruţnosti a trpělivosti. Nebude na škodu zamyslet se více nad následky svých činů dříve, neţ se pustíte do jejich realizace, a snaţit se být otevřenější vůči dobrým radám svého okolí. Zarputilost v prosazování své jediné pravdy vám můţe přinášet mnoho komplikací do vztahů. Vzdorem a podráţděností dojdete pouze k trýznivým stavům, izolovanosti a pocitu osamocení.
26. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Máte velkou vnitřní sílu, která vám umoţňuje zdolávat obtíţe při dosahování vámi vytyčených cílů. Patříte k jedincům schopným, výkonným, prakticky zaloţeným, realistickým; kteří si díky svým skvělým organizačním schopnostem své záměry nejprve naplánují a následně je krok za krokem realizují. Jste ctiţádostivý, ale současně velkorysý a
41
dobrý diplomat. V jádru jste velmi citlivá, laskavá, chápající bytost s dobrým srdcem. Jak kariéra, tak i vztahy ve vašem ţivotě hrají stejně důleţitou roli. Neškodilo by do ţivota vloţit více pruţností jak vůči názorům druhých, tak i v přizpůsobování se vyvstalým změnám, neboť byste se mohl uzavírat novým moţnostem. Vaše značná přecitlivělost můţe vést k náladovosti, neschopnosti udrţovat rovnováhu v jednání, odpouštět, k pocitu ublíţení, nebo naopak přecházet k emocionálnímu vypětí, ke krutosti či mstivosti.
27. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Jste jedinec stálý, přátelský, velmi vnímavý, citlivý a ochotný pomáhat jiným lidem. Vyznačujete se odpovědností, vytrvalostí, houţevnatostí, usilovností, rozváţností, bohatou představivostí a intuicí. Dokáţete se poučit z vlastních zkušeností. Nerad dáváte nahlíţet do svého nitra a inklinujete k samotářství, kde se uzavíráte do vašeho vnitřního bohatého světa a hloubáte nad myšlenkami, které k vám přicházejí. Ke svému spokojenému ţivotu však potřebujete jen jistou dávku soukromí a vlastního klidu, coţ si druzí mohou vykládat jako vaši nadřazenost a odtaţitost. I přesto dokáţete být velmi společenský, hýřit humorem a bavit přátele. Dejte si pozor, abyste se ve vašem vnitřním světě nezapomněl a zcela se neizoloval od okolního světa. Negativně se můţe projevit náladovost, snadná zranitelnost, nerozhodnost, tvrdohlavost, nedůvěra v sebe sama, která můţe vést k sebezničení, sebetrestání, úzkostem či depresím.
28. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Patříte k lidem nezávislým, soběstačným, dynamickým, ambiciózním, aktivním a tvořivým. Dokáţete svou energií nasměrovat k vytyčeným cílům a odhodlaně a houţevnatě je sledovat. Díky vaší skvělé intuici víte, kdy a jak správně jednat, a své záměry jste schopen naplnit. Máte vrozenou autoritu a snadno přitahujete ostatní a získáváte si jejich respekt. Druhé umíte inspirovat a poskytnout jim praktickou radu. Těţko vás lze k něčemu přinutit a nemáte rád omezení, neboť upřednostňujete mít vše pod kontrolou a rozhodovat se sám. Pozor si dejte především na tvrdohlavost, neústupnost, umíněnost, aroganci, ješitnost a nepřizpůsobivost. Můţete mít sklon manipulovat s druhými či se je snaţit ovládat. Za kaţdou cenu chcete dosáhnout svého, coţ vám můţe přinášet mnoho komplikací ve vztazích s ostatními lidmi.
29. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Jste tvořivý stratég, věrný spojenec a vstřícný kamarád, který dokáţe druhé nadchnout a inspirovat. Vyznačujete se výjimečnou vitalitou, entuziasmem, vytrvalostí, kreativitou, spolehlivostí, duchapřítomností, silnou vůlí, optimismem, hlubokou citlivostí, vnímavostí a mírumilovností. Máte snahu slouţit dobré věci a spolupracovat s ostatními. Vynikáte dobrými myšlenkovými postupy, pracovitostí a vynalézavostí. Snadno navazujete kontakty. Vzhledem k vaší velké vnímavosti a citlivosti je snadné vás zranit. Nemáte rád nudu a s radostí si uţíváte ţivota. Mohl byste podléhat lehkomyslným výstřednostem a bohémskému stylu ţivota. Projevit se mohou pocity osamělosti. Pozor si dejte na chladnou manipulaci s ostatními, hádavost, výbušnost, nevyváţenost, podráţděnost Čí přílišný sklon k detailům, který vede aţ k puntičkářství.
30. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Jste všestranně nadaný jedinec a vynikáte velkou tvůrčí představivostí, kterou se snaţíte
42
realizovat. Za svými ideály jdete vytrvale a houţevnatě. Jste velmi společenská a šarmantní bytost a máte silnou potřebu nějakým způsobem se vyjádřit. Nesnášíte průměrnost a nepřipouštíte prohry. Víte, co chcete, a usilujete o realizaci vašich záměrů s plným nasazením a přesvědčením, ale je v tom současně lehkost, radost a hravost. V jádru jste optimista, na kterého je spolehnutí, a umíte podpořit a povzbudit druhé. Svým pozitivním naladěním snadno získáváte lidi na svou stranu. Negativně svých předností zneuţíváte pro získání toho, co chcete v ţivotě dosáhnout. Můţete na svá bedra přebírat mnoho povinností, kterým lze jen s obtíţemi dostát. Pozor na mrhání energií a dotahování záměrů do zdárného konce. Projevit se u vás můţe sklon k manipulaci s druhými, ţárlivosti, hádavosti či neuspořádanému sexuálnímu ţivotu.
Květen
1. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste velmi vnímavý, bystrý a přímý jedinec, který se spoléhá sám na sebe. Shromaţďujete fakta, ve kterých se rychle orientujete, a díky svému analytickému myšlení máte schopnost vše posoudit a správně se rozhodnout. Své tvořivosti vyuţíváte k prosazení svých cílů a hledání nových moţností, za kterými jdete cílevědomě, vytrvale a systematicky. Jste laskavý a rád pomáháte druhým. Dovedete ocenit krásu a milujete ţivot a harmonické prostředí. Rád se uchýlíte do soukromí, abyste si srovnal myšlenky. Pozor si dejte na lpění na vlastních názorech, tvrdohlavost, panovačnost, podráţděnost, kritičnost, obtíţe v komunikaci, sobeckost, ţárlivost či lenost. Můţete jít nekompromisně za svými cíli a neohlíţet se na druhé. Mohl byste se stát i nerozhodným a zmítat se mezi tím, co říká vaše intuice a co rozum, a následně se stát lehce ovladatelným.
2. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Patříte k silné vnímavým, bystrým, zvídavým, společenským a houţevnatým jedincům. K ţivotu potřebujete společnost druhého člověka. Váš pocit jistoty je závislý na mínění druhých a mnohdy stavíte zájmy ostatních lidí nad své vlastní. Vaše pohoda a psychická rovnováha jsou závislé na okolí. Nejste přímo vůdce, ale máte skvělé organizační a diplomatické schopnosti. Své cíle si dokáţete logicky seřadit a vytrvale postupovat krok za krokem k jejich naplnění. Zpravidla jednáte přímo. Negativně můţete projevovat přílišnou tvrdohlavost, ambicióznost a panovačnost. Můţete druhé emocionálně vydírat či s nimi nějakým způsobem manipulovat. Ač máte cit pro komunikaci, dejte si pozor na občasné lpění na vašich názorech a představách, coţ by vám mohlo komplikovat vaše vztahy s ostatními- Mohl byste mít i sklon hromadit majetek ve snaze překonat pocity vlastní nedostatečnosti.
3. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste Činorodý, upřímný, vytrvalý, společenský, kreativní, šarmantní, nápaditý člověk s rychlým, zábavným a originálním myšlením. Máte rád úspěch. Obvykle se to, co chcete vykonat, nejdříve odehraje ve vaší mysli. Máte schopnost přesně a kriticky ocenit a zhodnotit kaţdou situaci a vnášet do chaosu řád. K ţivotu potřebujete změnu, neustálé mentální podněty a stále nové výzvy. Nechybí vám přímost, otevřenost, iniciativa, optimismus, zápal a odvaha bránit si své názory a postoje. Chcete po sobě zanechat stopu. V milostném vztahu chcete být nezávislým. Díky své chápavosti a rychlému úsudku můţete být velmi zranitelný. Negativně byste mohl plýtvat svou energií, být příliš roztěkaný a nervózní. Měl byste si dát pozor na zbytečné diskuse a diktátorské sklony především doma. Na škodu můţe být i moţná ţárlivost,
43
kritičnost či vyčítavost.
44
4. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
V tento den se spojuje intelekt s praktičností, odpovědností, stálostí, solidností, soucitností, citovostí a vnímavostí. Jste Člověk, na kterého se druzí mohou spolehnout. Dokáţete být dobrým a spolehlivým přítelem. V kritických situacích jste skvělý, nenecháte se vyvést z míry. Nevyhýbáte se zodpovědnosti a jste vţdy po ruce, kdyţ je potřeba. V partnerství jste vášnivý, stálý a tolerantní. Partnera dokáţete povzbuzovat a nebráníte mu v individuálním růstu. Umíte poskytnout dobrou radu druhým, pokud však není přijata, hluboce se vás to dotýká a umíte to dát důrazně najevo. S velkou pravděpodobnosti neoplýváte sebedůvěrou, k níţ se budete muset v průběhu ţivota dopracovat. V tomto případě si dejte pozor na ztrátu osobnosti aţ rezignací. Na druhé byste mohl působit i poněkud nepruţně. Negativně můţete projevovat sklon k dominanci, sobeckosti, unáhleným rozhodnutím ČÍ melancholii.
5. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Dokáţete jít neúnavně za svým a být velmi přesvědčivý a schopný ovlivnit ty, kteří vám mohou být nějak nápomocni, kdyţ touţíte něco nebo někoho získat. Jste přímý, otevřený pravdě, pokroku a změně. Máte odvahu a schopnost prosadit se, vytrvat v nastoupené cestě a jít si za svými ideály. Jste energický, odváţný, zásadový, zvídavý, samostatný, srdečný, veselý a pohotový. Jste rád svým pánem. Zpravidla máte jasno v tom, co chcete, a všechno musí být pro vás vţdy moţné. Rád komunikujete s druhými. Máte rád úspěch a ocenění. V kritických situacích by se mohla projevit náladovost, nedůtklivost, konfliktnost, tvrdohlavost a ješitnost. V rozrušení byste dokázal být hrubý a podráţděný. Snadno se můţete druhým odcizit. Mohl byste mít sklon vnucovat ostatním své názory. Pozor na záludnost a přílišnou dominanci ve vztazích. Máte v sobě vnitřní napětí a snadno propadáte stresu.
6. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Tento den vám do ţivota přináší značnou dávku citlivosti, intuice, optimismu, velkorysosti, tolerance, odpovědností, ale i pozoruhodné organizační schopnosti, vytrvalost a notnou dávku bystrého intelektu. Umíte se jasně vyjadřovat a máte potřebu své zkušenosti předávat ostatním. Máte vytříbený vkus. Snadno uspějete v umělecké oblasti či v profesích, které vyţadují smířlivost. Pokud se jednou pro něco rozhodnete, dokáţete se chopit i velmi obtíţných úkolů. Máte velkou potřebu harmonie a důleţité jsou pro vás vztahy, domov a rodina. Rád pociťujete, ţe někam patříte a máte někde své místo. Upřednostňujete týmovou práci. Dovedete být vysoce tvořivý. Ve vztahu byste se mohl projevovat majetnicky. Pozor na naivitu, neboť někdy nedokáţete prohlédnout druhé lidi. Projevit se můţe i váhavost, nerozhodnost, nedostatečná pozornost vůči nebezpečí a rizikům či snaha volit cestu nejmenšího odporu.
7. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste velmi citlivý a vnímavý člověk se skvělým pozorovacím talentem, který si uvědomuje, ţe ke svým cílům musí dojít svou vlastní cestou. Učíte se a rostete na poznání, kterého se vám dostává prostřednictvím vašich citových vzestupů a pádů. Máte vysoké cíle a nikdy nemluvíte naplano. Dovedete dobře analyzovat vzniklý stav věcí. Oplýváte skvělými komunikačními schopnostmi a umíte druhé nadchnout pro své záměry. U druhých spíše
45
hledáte sebe potvrzení neţ dobrou radu pro ţivot. Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filosofického hledání a nechybí jí originalita, nezávislost a zájem o vše zvláštní a neobvyklé, coţ podporuje i Merkur. Současně jste i pesimista trpící úzkostí, a proto si dejte pozor, abyste se neuzavíral do sebe a nebloudil v kruhu. Projevit se můţe neklid, roztěkanost, citová zdrţenlivost, odtaţitost, sobeckost či tendence nepřemýšlet nad realizací plánů, bez rozmyslu je uskutečňovat a následně litovat.
8. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste aktivní, energický, rozhodný, sebevědomý, výkonný, inteligentní a bystrý člověk se silnou vůlí a velkou ţivotní silou, která vám umoţňuje odolávat zatěţkávacím zkouškám v ţivotě. Systematicky, houţevnatě a s plným nasazením sledujete své cíle. Díky vaším neustále novým myšlenkám a nápadům jste schopen své ambice naplnit, vytvořit něco trvalého a dosáhnout společenského uznání a postavení. Snadno si získáváte autoritu. Navíc máte dar přesvědčit ty, které potřebujete pro uskutečnění svých ctiţádostivých plánů. Osmička však (od vás vyţaduje udrţovat v rovnováze svou sílu, energií, city a moc. Vaše přesvědčení o pravdivosti vašich názorů a postojů můţe vést k arogantnímu jednání a vnucování vlastního přesvědčení jiným. Pozor si tedy dejte na tvrdohlavost, neústupnost, sobec-kost, egoismus a malé pochopení pro druhé.
9. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Odpovědnost, štědrost, tolerance, nezištnost, přizpůsobivost a schopnost porozumění jsou hlavními stránkami vašeho charakteru. Jste ochoten být aktivní a sledovat jen ty ideály, o kterých jste naprosto přesvědčen, ţe jsou správně. Pro velké věci se dokáţete obětovat. Touţíte naplnit svůj ideál a být druhým uţitečný. Pokud se domníváte, ţe sledujete tu správnou věc či ideu, jdete do toho s houţevnatostí, odvahou, celou svou bytostí a oplýváte značnou vynalézavostí a vůdčími kvalitami. Hledáte hlubší smysl ţivota. Pokud nenaleznete svou cestu a rovnováhu, můţete se stát intelektuálně či citově přelétavým tulákem. Můţete projevovat impulzivnost, hněvivost, snadnou vyprovokovatelnost, netolerantnost či sklon ke kousavým poznámkám. Pozor si dejte na vyčerpanost z přehnané odpovědnosti, nespavost a zneuţívání své osoby druhými.
10. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Vyznačujete se společenskostí, zásadovostí, pracovitostí, houţevnatostí, přátelskostí, komunikativností, logickým myšlením a vůdcovskými kvalitami. Máte silné vědomí vlastního Já. Jste inteligentní a nemáte strach se ozvat. Cílevědomě se zaměřujete na plnění vlastních ambicí. Odhodlaně odstraňujete všechny vzniklé překáţky, svou energií vkládáte do vámi vytyčeného cíle a téměř nic vás nezastaví. Druzí se na vás mohou spolehnout. Poněkud vám chybí schopnost vcítit se do situace ostatních a máte sklon povaţovat podporu svých bliţních za samozřejmost. Dejte si proto pozor na vaši neústupnost a citovou rezervovanost a uzavřenost, které by mnohdy mohly působit jako nadřazenost a odtaţitost. Druzí by vás mohli špatně chápat, neboť nemáte schopnost podělit se s nimi o své pocity. Sám byste se tak mohl izolovat od lidí, které milujete.
11. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn
Máte v sobě tvůrčí potenciál, ctiţádost spojenou s vytrvalostí; vnitrní sílu zůstat si věrný a schopnost zvládnout i ty nejtěţší úkoly. Nechybí vám smysl pro odpovědnost, trpělivost a
46
spolehlivost. Projevovat můţete sklon k perfekcionalismu a autoritativnímu chování. Oplýváte jistou dávkou intuice a jste velmi vnímavý. V citové oblasti jste lehce zranitelný a máte blízko k tomu stáhnout se do své ulity, jakmile se objevují těţkosti. V citech jste obvykle zdrţenlivý a nerad je dáváte na odiv. Musíte se naučit zacházet se svou nedůtklivostí konstruktivně. Milujete rolí ochránce a opatrovníka svých nejbliţších a mohl byste být občas aţ přehnaně starostlivý. Z negativních vlastností by se mohla projevit umíněnost, tvrdohlavost, sobeckost, zranitelnost, přecitlivělost a sklon způsobovat nedorozumění či závislost na druhých. Pozor na výbuchy vzteku, povrchnost nebo snahu manipulovat s druhými.
12. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn
Oplýváte zdravým sebevědomím a většinou víte, co chcete. Jste spolehlivý, vytrvalý, houţevnatý, usilovný, cílevědomý, bystrý, činorodý, profesionálně schopný, zvídavý, otevřený a zpravidla klidně rozváţný. Svou sílu shromaţďujete vnitřní koncentrací. Vţdy dokončíte to, do čeho jste se pustil. Stále vás něco pohání, neboť nesnášíte nečinnost. Jste typ myslitele a i nejtěţší problémy řešíte s obdivuhodnou lehkostí a nic neděláte nepromyšleně. Máte rád nezávislost, soulad a krásu. Jste velmi duševně čilý. Vaše přátelská povaha je vţdy otevřena pomoci druhým. Nemáte rád, kdyţ vám někdo říká, ţe něco nedokáţete. Mnohdy hledáte chyby spíše v ostatních neţ v sobě. Mohou se u vás projevovat pocity úzkosti a napětí. Pozor si dejte na tělesné vyčerpání, lhostejnost, uzavřenost, tvrdohlavost, ţárlivost, majetnickost, jedovatost v řeči či skrývání emocí, neboť nerad odkrýváte své nitro před druhými.
13. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn
Jste velmi silná vůdci osobnost, projevující nezávislost, samostatnost, ctiţádostivost, odpovědnost, vytrvalost, otevřenost a věrnost. Své plány sledujete houţevnatě a s plným nasazením. Máte skvělé organizační schopnosti. Současně je ve vás i notná dávka citu, porozumění a intuice. Dokáţete druhé inspirovat a nadchnout. Rád pracujete pro získání materiálních hodnot. Je ve vás nezlomná touha postupovat stále kupředu a dosáhnout moci, vlivu Či úcty a ţádná překáţka není dost velká, abyste si s ní nedokázal poradit. Vţdy se spoléháte především na vlastní sílu neţ na podporu druhých. Ač milujete hluboce a z celého srdce a v podstatě jste romantická, věrná a stálá duše, negativně byste mohl mít problém se po citové stránce někomu skutečně oddat a necháváte si otevřená zadní vrátka. Projevit se můţe egoismus, nedůtklivost, puntičkářství, kritičnost, nostalgie a pocit, ţe nejste druhými pochopen.
14. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn
Jste svobodymilovný, vnímavý, intuitivní člověk s organizačními schopnostmi, spolehlivý, ambiciózní, tvořivý, vytrvalý, moudrý, inteligentní, plný nápadů a rozený podnikatel. Dokáţete tvrdě pracovat, jít houţevnatě za svými cíli, odhodlaně prosazovat své názory, uspět a vydělat peníze. Chcete co nejvíce vyuţít nabízených příleţitostí. Ve styku s lidmi jste zdvořilý. Rád komunikujete a máte podmanivý, vytříbený projev. Nechybí vám sociální cítění. Oplýváte nadšením a jste ohleduplný a pozorný, ale současně projevujete potřebu zařizovat si ţivot po svém. Negativně byste mohl působit osamoceným dojmem s povahou diktátora. Těţce zapomínáte na křivdy, a kdyţ přijde váš čas, umíte zasáhnout na citlivém místě. Mohl byste se stát nepřístupným vůči poţadavkům a pocitům okolí. Pozor na zbrklost, netrpělivost, nepřizpůsobivost, chybný odhad, nesprávné plánování a hmotné ztráty.
47
15. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn
Jste ambiciózní, aktivní a energická bytost. Máte kuráţ a odvahu. Vzhledem k vaší tvořivé energii, bystrému duchu, vysokým měřítkům a perfekcionalistickým nárokům se vám zpravidla vţdy podaří uspět. Jste nadaný jedinec a velkomyslný stratég, který dokáţe druhé inspirovat, a díky vašemu soustředění a kázni můţete udělat mnohé nejen pro sebe, ale i pro druhé. Máte ve zvyku idealizovat si lidi bez ohledu na jejich skutečné vlastnosti a charakter. Můţete proto proţívat mnohá zklamání, jelikoţ ostatní nejsou ve vašich očích dost dokonalí, nebo naopak vaše ideály rychle vymizí v okamţiku zjištění charakterových vad. Negativně byste mohl tříštit energii, postrádat vytrvalost, nechat se snadno odradit a propadat netrpělivosti. Pozor na emocionální nevyrovnanost, bezohlednost, tvrdost, neústupnost a obviňování druhých.
16. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn
Máte vznešené ideály, pronikavý intelekt a touhu poznávat vše daleko hlouběji. Sršíte tvůrčí energií, tíhnete k perfekcionalismu a hledáte hlubší spojení se ţivotem. Aktivně prosazujete svá přesvědčení. Jste ctiţádostivý, společenský a dovedete na sebe převzít odpovědnost. Máte smysl pro obecné zájmy a harmonii. Ozýváte se proti netolerantnosti. Je ve vás ale jistý konflikt: chcete nezávislost, přejete si však klidnou a harmonickou rodinu a vlastní zkušenost je pro vás nejdůleţitější. Budete si tedy muset najít partnera, který tyto protichůdnosti pochopí. Bude to asi sloţité, neboť i vy sám mnohdy nevíte, za čím se to občas vůbec ţenete. Negativně se můţete cítit zatrpklý, zrazený, nepochopený, mít sebezničující sklony a pochybnosti o svých schopnostech. Můţete se stahovat do sebe a uzavírat se před ostatními, neboť máte strach z kritiky. Projevit se můţe sklon k provokování a exhibicionismu.
17. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn
Vyznačujete se tvůrčí silou, hloubavou myslí, představivostí, ideály, optimismem, velkou vnímavostí a citlivostí. Dokáţete být ctiţádostivý, výkonný, samostatný, zároveň však ústupný a účastný. Jste rozený vůdce. Máte skvělé pozorovací schopnosti, dobré logické myšlení, smysl pro realizaci vlastních plánů, touhu dobrat se kořenů věcí a nalézt jejich hlubší význam a příčiny. Nespokojíte se s pouhou dokonalou vnější slupkou. Vnitřní puzení k úspěchu spolu s kreativním potenciálem, pracovitostí a silnou vůlí vás zpravidla dovedou ke zdárnému uskutečnění vašich záměrů. Z negativních vlastností by se mohly projevit tvrdohlavost, panovačnost, netolerantnost, uráţlivost či zlomyslnost. Nestrpíte odpor. Pozor na posedlost úspěchem či majetkem. Moţná je snaha ovládat jiné, ale i vy sám můţete být druhými manipulován.
18. květen, Býk, Blíženci, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Saturn
Vynikáte organizačními schopnostmi, houţevnatostí, cílevědomostí a silnou vůlí. Jste vyváţený, zdatný, moudrý a silný člověk, ochotný pomáhat druhým. Máte nesmírný mentální potenciál a jste velmi přemýšlivý. Umíte vyvinout nesmírné nasazení pří dosahování vašich záměrů. Ke kladům vám lze přičíst otevřenost, upřímnost a zásadovost. Navíc oplýváte osobním kouzlem a magnetismem. Touţíte po uznání a mohou u vás převaţovat poněkud materialistické sklony. Jste rád, kdyţ vás někdo potřebuje, ale mohl byste mít potíţe stanovit si hranice. Máte vyhraněné názory a chcete mít vţdy pravdu. Měl byste méně kritizovat a snaţit se druhé pochopit. Vaše zatvrzelost by vám zbytečně mohla komplikovat ţivot. Pozor
48
na negativní myšlení a náladovost, neboť jste velmi citlivý vůči tomu, co řeknou druzí. Ač váš vnější svět můţe vypadat skvěle, len vnitřní můţe být plný zmatků a potlačených obav.
19. květen, Býk, Blíženci, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Saturn
Jste člověk mající schopnost hlubokého porozumění a praktické moudrostí. Oplýváte velkou silou, elánem a neochvějnou vírou v sebe sama. Máte v sobě hodně tvůrčí energie a současně jste velmi vynalézavý a nápaditý. Jste velmi vnímavý vůči názorům ostatních, na něţ se bud spoléháte, nebo je odmítáte. Umíte vyslechnout mínění ostatních, aniţ byste se při tom cítil ohroţen či byl v obranném postavení nebo svou vůlí a myšlenkami klamal lidi kolem vás. Máte v sobě hodně vnitřní síly drţet se pevně a vytrvale vytyčeného směru navzdory vyvstalým překáţkám. Pokud potlačujete vlastní potřeby ve prospěch svých bliţních, můţete projevovat mnohdy bouřlivý vztek, náladovost, nevyrovnanost, panovačnost, neústupnost, ţárlivost, nesoudnost či litovat sám sebe.
20. květen, Býk, Blíženci, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Saturn
Jste člověk oplývající citlivostí, laskavostí, otevřeností, trpělivostí a schopností vcítit se do druhých. V ţivotě vám velmi pomáhá i skvělá intuice, která se umí spojit s vaší bystrou myslí. Jste člověk, který na jednu stranu hledá klid a harmonii, ale na druhou stranu je rád v pohybu, má mnoho zájmů a potřebuje stimuly. Ty vás popohánějí kupředu a uspokojují vaši zvídavost. Tato rozporuplnost ve vás můţe vyvolávat jistý vnitřní neklid. Pokud však dokáţete udrţet rovnováhu a do ţivota vloţíte houţevnatost, disciplínu a kázeň, se svou touhou poznat nové a neprobádané oblasti můţete dosáhnout pozoruhodných výsledků a prosadit nové koncepce a myšlenky. Z negativních vlastností by se mohla projevit ztráta sebeovládání, zranitelnost, netrpělivost, nervozita, nerozhodnost či vnitřní nespokojenost. Pozor si dejte na stres, citovou konfrontaci, emocionální projevy a proměnlivost vašich názorů.
21. květen, Blíženci, Býk, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Merkur
Máte v sobě schopnost dosáhnout svých cílů, aniţ byste se musel přespříliš prosazovat. Samotné číslo 21 mimo jiné poukazuje na klady, jako je čestnost, perfekcionalismus, poctivost, ctiţádostivost, prozíravost či šikovnost, coţ jsou vlastnosti, které umějí podpořit i znamení Blíţenců a Býka. Ve skrytu duše však touţíte po ocenění a úspěchu. Jste člověk společenský, s potřebou stýkat se s ostatními lidmi, neboť komunikace je pro vás velmi důleţitá. Řídíte se instinktem a k ţivotu přistupujete převáţně pozitivně a s optimismem. Umění ţít je vám vrozené. Do všeho se vrháte s nadšením a nikdy neděláte nic polovičatě. Pokud nedokáţete sladit své intuitivní a senzitivní kvality s vaší nezávislostí a ctiţádostivostí, mohl byste mít sklony k hádavosti, netrpělivosti, vnitřní frustraci či úzkostlivosti. Dovedete zranit slovem. Pozor na střídání nálad a emocí a na vyvolávání sporů.
22. květen, Blíženci, Býk, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste člověk se zvýšenou intuicí a citlivostí a současně jste praktický a realistický. Máte dobré organizační schopnosti a nechybí vám zodpovědnost, spolehlivost, metodičnost a umění ovládat se. Snadno provádíte praktická rozhodnutí. V povolání jste přesný a výkonný. Zpravidla se zaměříte na jednu problematiku, které věnujete své úsilí a snaţíte se do ní proniknout. Usilujete se zasazovat o to, co má význam i pro ostatní. Důleţitou roli pro vás hrají práce, domov, partner a materiální zajištění. Patříte k těm lidem, kteří se dokáţí ponořit se do své práce. Ke spokojenému rodinnému ţivotu tedy potřebujete partnera, který bude mít
49
pro vaši práci pochopení. Odměnou mu bude vaše laskavost a ochranitelská péče. Z negativních vlastností se mohou projevit sobeckost, majetnické sklony, roztrţitost, přecitlivělost, neústupnost, umíněnost, nečestnost, nedůtklivost, ale i krutost.
23. květen, Blíženci, Býk, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Merkur
Patříte k lidem podnikavým, nadaným, samostatným, upřímným a otevřeným, s duševní čilostí a rychlou schopností úsudku. Oplýváte šarmem, mnoha skvělými nápady a myšlenkami. Rutina pro vás nebude to pravé. Nesnášíte omezování a touţíte po volnosti. Jste obratný v jednání s lidmi a snadno se vyjadřujete. Komunikujete věcně, s vtipem a stylem. Snadno k sobě přitahujete ostatní, coţ vás předurčuje k úspěchu v oblastech mezilidských vztahů. Jste zvídavý jedinec, který touţí po poznání a nenechá se odradit překáţkami. Pokud tedy nebudete plýtvat svou energií a přespříliš riskovat, máte šanci svých vytyčených cílů dozajista dosáhnout. K záporům vám lze připsat přílišnou kritičnost, ale jste i nejhorší kritik sebe sama. Pozor si dejte na potlačování citů, sobeckost, necitelně reakce, náladovost, nestálost, impulzivnost a přehánění. Těţko se s vámi jedná o věcech, které neodpovídají vaší představě.
24. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Oplýváte velkou představivostí, zvídavostí, ale i praktickými a organizačními schopnostmi a pevnou vůlí. Dokáţete se systematicky a konstruktivně pustit do vytyčeného záměru a usilujete o jeho dokončení. Jste člověk společenský a přátelský. Rád sdílíte své myšlenky s druhými lidmi. Navíc dokáţete inspirovat ostatní a vtáhnout je do záleţitostí, které sledujete, nebo jim jen dáte správný podnět k nějaké jejich činnosti. Máte dobré srdce a snaţíte se najít dohodu a vše vyjednat k uspokojení všech. Přímým konfrontacím se pokud moţno vyhýbáte. Díky vašemu skvělému komunikačnímu talentu se vám to zpravidla daří. Mějte však na paměti, ţe ne všichni jsou vţdy ochotni sdílet vaše postoje, a vnucovat ostatním svá stanoviska můţe přinášet komplikace do vztahů. Následně můţete nevhodně projevovat svou nespokojenost či můţe docházet k tvrdému boji ve vaší psychice, coţ vede k náladovosti a rozmrzelosti.
25. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Jste člověk, který si v ţivotě musí všechno vyzkoušet sám. Potřebujete změnu, výzvy, vzrušení bojovat za něco. Jste obdařen přitaţlivou lehkostí a rád se s ostatními dělíte o pravdy, o nichţ vás poučila vaše zkušenost. Máte dobré logické a analytické myšlení, pozorovací schopnosti a smysl pro detail. V jádru jste člověk skromný, nenáročný, mírumilovný a laskavý. Máte vysoké morální zásady a nešetrnost druhých se vás velmi dotýká. Hledáte vnitřní soulad mezi rozporuplnými hodnotami a myšlenkami. V citech se můţete obávat zrady a bolesti, a navíc je hodně filtrujete přes rozum, coţ vás ochuzuje o opravdové spojení s ostatními. Odhalit svou citlivost a zranitelnost bude pro vás úkol obtíţný, nikoliv však nemoţný. Z negativních vlastností se mohou projevit netýkavost, nedůvěřivost, náladovost, nestálost, roztěkanost, vzdorovitost či podráţděnost.
26. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Jste silná, cílevědomá, inteligentní osobnost s organizačními schopnostmi, která své vlastnosti dokáţe dobře vyuţít jak v podnikání, tak i v soukromém ţivotě. Důleţité je pro vás ocenění a projevené uznání. Nerad se podřizujete autoritě. Máte v sobě hodně houţevnatosti a
50
nechybí vám i pevná vůle. Jste rozumný a senzitivní člověk, schopný přizpůsobit se aktuálním poţadavkům. Rád pomáháte druhým, ale je ve vás i sklon nějakým způsobem je ovládat. Činíte tak zpravidla bez povýšenosti. Vaší výhodou, ale i záporem je vaše nečitelnost, neboť nerad dáváte nahlédnout do svého nitra a na odiv vystavujete poněkud nečitelný výraz. Pociťujete potřebu uchovávat si své soukromí. To vám můţe činit potíţe především v citové oblasti, kde je třeba vyladit se na skutečné city a potřeby a naučit se je i vyjádřit. Pozor si dejte na vnitřní emocionální napětí, které je třeba se naučit konstruktivně uvolňovat.
51
27. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Působíte sebejistě a máte vrozené charisma. Ostatní přitahujete imponujícími myšlenkami a názory, které jsou mnohdy nadčasové. Jste energický, nezávislý, vnímavý a intuitivní jedinec s dobře vyvinutými pozorovacími schopnostmi. Máte tendencí brát ţivot příliš váţně. Jste hnán touhou být prospěšný jiným. Přijímáte povinnosti a funkce, kdyţ jsou vám nabídnuty, avšak sám o ně neusilujete. Máte pocit odpovědnosti. Svěřené úkoly a povinnosti berete velmi váţně. Dokáţete se na ně plně koncentrovat a plnit je zodpovědně. V citech byste se mohl soustřeďovat více na rozum. K tomu, co chcete sdělit, uţíváte více slov, neţ je nutné; ztrácíte tak kontakt s tím, co skutečně cítíte. Nerad se odhalujete, dokonce Í sám před sebou. Ač jste společenský člověk, v citové oblasti byste se mohl občas cítit jako poustevník. Pokud v citech opustíte rozumový postup, dozajista Í zde najdete naplnění.
28. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Jste osoba nezávislá, soběstačná, ambiciózní, dynamická, bystrá a snaţící se uspět. Uvědomujete si, ţe v sobě máte dost síly a energie, abyste zvládl jakékoli problémy, které vám vstoupí do cesty. Rychle se rozhodujete a především se rád rozhodujete sám za sebe. Vaše vrozená autorita vám snadno získává respekt u přátel, rodiny a všeobecně u všech lidí, se kterými přicházíte do kontaktu. Máte pravděpodobně hodné přátel a známostí a zájem o všechno nové a pokrokové. Ač se řídíte rozumem, nechybí vám Í značná dávka intuice, coţ vám napomáhá při uskutečňování vašich záměrů. V hloubi svého srdce jste mírumilovný a citlivý člověk, který však nesnáší omezení a občas projevuje svou tvrdohlavost. Pozor na sklony k přílišné dominanci, konfliktnosti, impulzivnosti, neústupnosti, uráţlivosti či sekýrování druhých. Projevem svých negativních vlastností se můţete od druhých izolovat a trpět osamělostí.
29. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Cítíte inspiraci, ale současné jste sám inspirací pro druhé a přitahujete je svým přirozeným kouzlem osobnosti. Těší vás mít mnoho kontaktů, které snadno a bez problémů navazujete. Máte bystré logické uvaţování a vysoké nároky na druhé. Pokud se vám podaří nalézt smysluplný cíl svého ţivota, projevujete značnou vitalitu, tvořivost, duchapřítomnost a vytrvalost, se kterou svůj vytyčený záměr sledujete. Disponujete silnou vnitřní vůlí. Většinou rozum a vůle zvítězí nad citem. Jste si velmi vědom sám sebe a neustále zkoumáte, co si o vás myslí druzí nebo co k vám cítí. Máte-li pocit, ţe vás druzí utiskují, zaujímáte obranný postoj. Negativně máte potřebu sobě a druhým neustále něco dokazovat. Projevit můţete nejistotu, ukvapenost, vychytralost, lhostejnost, hádavost či manipulaci s druhými. Vaše nestálost vám můţe komplikovat partnerské vztahy.
30. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Patříte k jedincům s tvůrčí představivostí, velkou zvídavostí, pronikavou bystrostí, duševní činorodostí, mnohostranným nadáním, rychlou schopností úsudku a širokým rozhledem. |\te společenský, činorodý a přizpůsobivý. Máte osobní kouzlo. i schopnost vycházet s druhými. K ţivotu potřebujete komunikaci. Umíte hovořit s jedinečnou vnímavostí a zacílením na ty, ke kterým se obracíte. Stojíte si za svými názory a nebojíte se je hájit. K rozhodování pouţíváte více svůj rozum neţ cit. Mohl byste být nadměrně kritický a zneuţívat svých předností pro
52
získání toho, čeho chcete dosáhnout. Projevit můţete sklon k sobeckosti, egoismu, manipulaci s druhými, nesoucitnosti, povrchnosti a nesoustředěnosti. Pozor si dejte na mrhání vlastní energii a nedokončování záměrů. Nemáte rád nudu a potřebujete změnu. V běhu svých myšlenek zapomínáte na nejbliţší.
31. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Slučujete v sobě značnou představivost, bystrost, velkorysost, nezávislost, praktičnost, schopnost zdravé analýzy, přímost a pevnou vůli. Oplýváte spoustou nápadů, které dokáţete realizovat i díky svým organizačním schopnostem, metodičnosti a ctiţádosti. Jste schopen uspět a projevit svou individualitu. Pokud do ţivota vloţíte trpělivost a důkladnost, svou praktickou tvořivostí nabýváte stále větší jistoty. Víte, co chcete, a nejraději si pravidla stanovujete sám, neboť omezení druhými ve vás vzbuzuje pocit svázanosti. Ale i vy sám se někdy brzdíte přílišnými pochybnostmi o sobě a přípravu k nějakému činu nadměrně přeháníte. Jste rád, kdyţ vše běţí bez problémů a s úţasnou rychlostí. Pozor si tedy dejte na netrpělivost, nesoustředěnost, povrchnost a neschopnost dotahovat věci do konce. Mohl byste následně zaţívat více začátků neţ dokončení. Dokáţete být sarkastický a panovačný.
Červen
1. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Jste člověk s notnou dávkou sebevědomí, reagující citlivě a bystře. Jste zvídavý a zaujatý touhou poznávat nové, coţ vám dovoluje snadněji navazovat kontakty s okolím. Máte zájem o vše, co se kolem vás děje. Jste ředěn svou ctiţádostí a touhou po nezávislosti. Máte potřebu vynikat a těšit se přízni svého okolí. Dokáţete se nadchnout pro kaţdý nový plán. Máte rád aktivní přístup k ţivotu a umíte si poradit v nesnázích. Soukromí je pro vás důleţité a máte sklon nosit si své pocity v sobě. Vše chcete řídit pevnou rukou. Váš přístup a úsilí jsou motivovány spíše mravní neţ fyzickou silou. Je pro vás otázkou cti nemýlit se ve svých rozhodnutích. Kdyţ k tomu přesto dojde, ztrácíte sebevědomí a podléháte depresi. Je proto dobré nenechat problémy navršit, překonat je a otevřít se novým moţnostem. Pozor na egocentrismus, prudkost, výbušnost, manipulací s druhými, zatvrzelost či pocity osamělosti.
2. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Patříte k lidem upřímným, diplomatickým., laskavým a vnímavým, kteří mají rádi společnost, neboť samota je tíţí. Touţíte po harmonickém a klidném ţivotě. Jste vţdy ochoten druhým pomoci, neboť nedokáţete být lhostejný vůči neštěstí a nouzi jiných. Šíříte kolem sebe pozitivní náboj a chcete, aby všichni kolem vás byli šťastní. Máte dobře vyvinutou intuici a pozorovací schopnosti. Jste zvídavý a usilujete se dostat všemu na kloub. Někdy nedokáţete svůj názor dostatečně vysvětlit, ale mnohdy dojde na vaše slova. Nerad si necháváte poroučet. Pokud se tak stane, uzavíráte se do sebe a stáváte se vůči sobě negativním. Ze záporných vlastností se můţe projevovat vaše náhlá změna nálad, přecitlivělost, naivita; je třeba naučit se udrţovat citová hnutí v rovnováze. Neuškodí posilovat trpělivost a být i více nedůvěřivý a věcí si ověřovat; předejdete tak mnoha zklamáním.
3. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Ve společnosti kolem sebe šíříte dobrou náladu a veselou atmosféru. Máte mnoho přátel.
53
Jste člověk v jádru velmi optimistický, všestranně nadaný, komunikativní, oplývající tvořivostí, originalitou, bojovností, odvahou, rozhodností a štědrostí. Dokáţete přesvědčit ostatní. Zpravidla jste velmi příjemný, čitelný a nemáte rád potyčky a komplikace. Svým rozumováním buď zvítězíte, nebo se dočkáte prohry. Bude však dobré posilovat svou trpělivost a výdrţ. Pak dozajista dosáhnete svých vytyčených cílů. Z negativních vlastností se mohou projevit nestálost, vnitřní neklid, netrpělivost, prudkost, vzteklost, emocionální labilita, přílišná kritičnost a nároky vůči druhým. Jste ambiciózní a snadno podléháte lichotkám, coţ by vás mohl svést na nesprávnou cestu. Vyţadujete svobodu a právo projevit svůj názor. Dejte si však pozor, abyste byl schopen tyto vaše poţadavky stejnou měrou dopřát i druhým.
4. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Dychtíte po vědomostech, které neustále rozšiřujete a chcete se o ně podělit s ostatními. Umíte se dobře ovládat a jste vědom kaţdého štěstí, které vám vstoupí do ţivota. S potíţemi se velmi dobře vypořádáváte, neboť usilujete o dosaţení rovnováhy a vytváříte si tak nové šance. Ke svému dobrému vývoji potřebujete mít hmatatelné zázemí v mládí, neboť je to pro vás konkrétní výraz lásky. K vašim kladům patří odpovědno; praktičnost, smysl pro logické úvahy a detail, preciznost, podnikavost, řídící schopnosti, věrnost, oddanost, štědrost a snaha dovést věcí aţ ke zdárnému cíli. Skvěle propojujete vaši pruţnost s opatrností a dokáţete vyuţít příleţitostí. Moţná by neškodila větší iniciativa. Negativně se můţete ztrácet v detailech a postrádat schopnost syntézy. Pozor na občasnou proměnlivost a vrtkavost. Své city můţete skrývat za uváţeným chováním či v tvůrčím sebevyjádření.
5. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Svými názory a postoji dokáţete být velmi originální a přesvědčivý. Je ve vás touha po vědění, rád zkoušíte novinky a zajímáte se o ně. Jste velmi činorodý, spontánní, neposedný a ţivý jedinec, člověk činu, rychlý v myšlení, rozhodování i jednání. Díky svým skvělým komunikačním a intelektuálním schopnostem, intuici, upřímnosti, štědrosti, velkorysosti, charismatu, vnímavosti vůči příleţitostem snadno ovlivníte ty, kteří vám mohou být na vaší cestě nápomocni. Obratně se vyhýbáte těţkostem. Bude dobré pěstovat stabilitu a hloubku myšlenek. Přespřílišné svázání odpovědností či okolnostmi vás znervózňuje a přináší podráţděnost. Mohl byste postrádat vytrvalost ň opustit váš záměr, i kdyţ jste do jeho realizace vloţil nemalé úsilí. Jste stále v pohybu, a pokud neustálíte své plány a před-•.i’v/.clí, vaše impulzivnost vám přinese nejedno zklamání.
6. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
K vašim přednostem patří jemnost, citlivost, laskavost, šarm, důvěryhodnost. Rychle chápete a snadno se přizpůsobujete svému okolí. Máte silné vyvinutý smysl pro přátelství a neustálou potřebu cítit se v bezpečí. Umíte oplatit štěstí, kterého se vám dostává. Snaţíte se urovnávat nepříznivé situace, neboť se cítíte dobře tehdy, je-li šťastné i vaše okolí. Své sympatie dáváte otevřené najevo. Rodinná harmonie je pro vás důleţitá. Při potlačení této potřeby se můţete izolovat a uzavírat se před světem. Svou citovost a romantické sklony můţete skrývat a zároveň se i velmi ovládat. Pokud tak činíte dlouhodobé, stáváte se nelaskavým, bezcitným a tato maska se stane vaší skutečnou tváří. Můţete překypovat citovostí a smyslností a následně ztrácet smysl pro odpovědnost, citově ovládat druhé a manipulovat s nimi, chovat se nevypočitatelně a nerozeznávat hranice svých moţností. Posilujte důvěru v sebe sama.
54
7. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Schopnost myslet, uvaţovat a pečlivě analyzovat je vlastní nejen číslu l, ale i znamení Blíţenců a jeho vládci Merkuru. I ty nejmenší detaily mají pro vás velký význam. Jste tak trochu mudrc a filosof. Máte velmi bohatý vnitřní ţivot. Hledáte příčiny jevů a věcí. Zajímáte se o všechno, rád objevujete, poznáváte, jste společenský, ale milujete i samotu. Máte skvěle vyvinuté pozorovací schopnosti. Chcete uspět. Za svými ideály jdete přímo a není snadné vás ovlivnit v tom, co děláte, neboť si potřebujete udrţet svou nezávislost. Málokdy k sobě někoho pustíte. Vţdy jste štědrý vůči těm, kteří vám na této cestě pomáhali. Lásku povaţujete za intimní přátelství. Pozor si dejte na neklid, nervozitu, pochybnosti, melancholii, přílišnou obrácenost do sebe, na podléhání falešným představám a obavám, se kterými se nerad svěřujete a které si chcete vyřešit sám, neboť nerad vysvětlujete své pohnutky či zdůvodňujete své činy.
8. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Jste bojovník oplývající výjimečným odhodláním, který si ne-přiznává poráţku a je si jistý sám sebou ve všem, co v ţivotě dělá. Snadno si získáte autoritu. Vyznačujete se přesností a sebeovládáním. V práci bojujete s obtíţemi, dokud je neodstraníte. Jste schopný realizátor a vůdce. Překáţky chápete jako podnět k jejich odstranění. Nikdy nejsou dost velké, aby vás zastavily. Máte rád, kdyţ se neustále něco děje. Dokáţete být velkorysý a štědrý. Dejte si pozor, abyste svou autoritativně stí nezničil to, co jste sám vytvořil, ale není vyloučeno, ţe v ţivotě dáte přednost snadnější cestě. Citová oblast je vaše slabší stránka a můţete ji potlačovat z obavy, aby nezhatila vaše plány. Citová zrada druhých se vás velmi dotýká a mohl byste se následně obviňovat, ţe jste ji měl rozpoznat dříve. Více se věnujete upřímným a oddaným lidem a ostatní můţete odmítat. Předem tak někoho můţete odsuzovat a zuţovat své duševní i citové obzory.
9. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Je ve vás touha proţít ţivot velmi intenzivně. Devítka představuje psychickou vibraci, a proto hraje velkou roli ve všem, co podnikáte, morálka. Vaše záměry jsou do jisté míry vysněné a bude dobré zvaţovat vaše činy, abyste dosáhl konkrétních výsledků. Číslo 9 spolu s Merkurem otevírají cestu k velkému intelektuálnímu dobrodruţství, které se však můţe stát i vězením, uzavřete-li se do svých myšlenek a nedokáţete-li jednat realisticky. Máte posílený nejen intelekt a intuici, ale i představivost a iluze. Jste člověk sympatický, přitaţlivý, šlechetný, zvídavý, odváţný a citlivý vůči potřebám druhých. Dokáţete si zjednat úctu a pro věc, která vám leţí na srdci, jste ochoten obětovat se tělem i duší. Pokud převládnou vaše představy nad skutečností, vaše plány by se mohly zhroutit, coţ vám zpravidla odnímá fyzické a morální síly potřebné ke zdolávání obtíţí. Pozor na proměny nálad, impulzivnost a deziluze.
10. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Berete ţivot tak, jak přichází, a s radostí se přizpůsobujete neustálým změnám. Je vám vlastní bezstarostnost, elán, spontánnost, značná pohotovost, bystrost a radost z přítomné chvíle. Touha po dobrodruţství ve vás probouzí schopnost poradit si v kaţdé situaci. Jakákoli omezení vás dusí a činí vás nejistým. Máte rád překvapení a s chutí se pouštíte do nečekaných a nepředvídatelných akcí, které podněcují vaši zvídavost, vynalézavost a tvořivost. Odvaha a schopnost poradit si za kaţdé situace vám rozhodně nechybějí. Nikdy nepřestáváte přemýšlet.
55
Vyhýbáte se rutině a potřebujete svobodu výběru. Jakmile se v ţivotě zastavíte, můţete pociťovat nejistotu. Pozor si dejte na zkratové jednání, roztěkanost, zapomnětlivost, bezstarostnost, povrchnost. Budete se muset učit postavit se vyvstalým problémům čelem a vytvořit si pevné základy. Je třeba se na pohybu podílet, nikoli se nechat unášet proudem.
11. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste výjimečná, velmi činorodá a rozhodná osobnost, která dokáţe strhnout ostatní ke svým záměrům. Nelze vám upřít přesvědčivost v jednání a schopnost ovlivňovat druhé. Kloubí se ve vás velká ctiţádost, silná vůle, originalita a zájem poznávat stále něco nového. Pokud o něco projevíte zájem, dokáţete se na to plně soustředit a ţádné překáţky vás nezastaví. Navíc jste velmi vnímavý a máte skvělou intuici, coţ vám napomáhá v rozhodnutích, jak a kdy správně jednat. I kdyţ jste navenek velmi dynamický, ţijete převáţně ve svém světě. Je třeba se naučit usměrňovat svou značnou pracovní výkonnost. Z negativních vlastností můţe vystoupit posedlost, kdy se ţenete za svými cíli a mnohdy můţete citově ranit ty nejbliţší kolem sebe. Ne ţe byste je neměl rád, pouze tvrdohlavě sledujete svůj cíl. Pozor si dejte na sklon k roztrţitosti, netrpělivosti, panovačnosti a k přílišnému prosazování se.
12. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste člověk všestranný, činorodý a myšlenkově velmi bystrý a pohotový. Cílevědomost a organizační schopnosti vám napomáhají v dosahování vašich představ. Profesionálně jste velmi schopný. Chcete být uţitečný a cítit, ţe v ţivotě druhých hrajete nezastupitelnou roli. Díky svému originálnímu pohledu na svět kolem sebe býváte ve společnosti značně oblíbený, a to také díky vlastnostem, jako je otevřenost, přátelskost, veselost, přizpůsobivost, optimismus a nakaţlivé nadšení pro věc. Náleţíte ke zvídavým jedincům. Rád cestujete či jen poznáváte okolní svět. Pozor si dejte na sklon k impulzivnímu chování. Mohl byste odmítat názory jiných5 aniţ byste je řádně zváţil, coţ by mohlo přivodit zbytečná nepřátelství. Pozor si dejte na přílišnou kritičnost, majetnickost, mstivost, hledání chyb u druhých a prudké emoce. Bude dobré věnovat více pozornosti také vlastním problémům.
13. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste zvláštní osobnost, která ţije ve věčných proměnách. Jakmile proberete všechny aspekty nějakého tématu, rázně se obrátíte a věnujete se něčemu jinému. Vaše rozhodnutí jsou nezvratná, ač mnohdy bolestná. Nikdy nelitujete a nevracíte se zpátky, ledaţe byste stejnou věc chtěl začít znovu, ale v jiné rovině. Jste individualista, který málokdy nechává iniciativu na jiných. Nebojíte se v ţivotě zbourat své staré základy a vybudovat si lepší a pevnější. Umíte projevit rozhodnost, samostatnost, praktičnost a odpovědnost. Svým pozitivním vztahem ke všemu novému jste pro mnohé velkou inspirací. Z negativních vlastností můţete projevovat sklon k extremismu a odpoutávat se tak od reality a ostatních. Pozor na vznětlivost, hádavost, uráţlivost, vyhraněné názory a malou snahu o kompromisy. Pesimismus a nostalgie se dostavují tehdy, kdyţ cítíte potřebu změny, ale nevíte, jak na to.
14. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn
Rád si zařizujete ţivot po svém a rozhodujete si o všem sám. Nemáte rád, kdyţ vám někdo říká, co a jak máte dělat. Jdete si za svým a neohlíţíte se nalevo ani napravo. Ke šťastnému ţivotu potřebujete bezpečné domácí prostředí a práci, která by vám poskytovala svobodu a dostatek podnětů. V hloubí své duse však touţíte po ţivotní jistotě. Na co sáhnete, to jste
56
schopen díky svému nadšení, vytrvalosti, tvořivosti a přirozené moudrosti dovést ke zdárnému úspěchu. Pouštíte se rád do velkolepých a fantastických podniků a umíte tvrdě pracovat. Jste přístupný inovacím a změnám, coţ je dobrý vklad do všeho, co podnikáte. Potřebujete neustále nové úkoly, jinak vás to přestává bavit. K negativům patří vaše vznětlivost a diktátorské sklony. Těţko zapomínáte křivdy. Při vzniku potíţí ihned vyhledáváte změny. Nebude na škodu učit se větší vnímavosti vůči pocitům druhých.
15. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn
Působíte velmi houţevnatým dojmem. Jste aktivní, komunikativní a plný energie. Nechybí vám odvaha. Stejně jako ostatním Blíţencům je i vám vlastní zvídavost, která se tu snoubí s nezávislostí a ctiţádostí čísla l a bystrostí a svobodomyslností čísla 5. Součtová šestka z Čísla 15 posiluje smysl pro harmonii a váš zájem o druhé, nicméně v kombinaci s dalšími prvky si pravděpodobně zachováváte jistý odstup a ostatní si hned tak nepřipouštíte k tělu. Upřednostňujete volnost a nevázaný ţivot, ale ve skrytu duše však chcete splynout s ostatními. Pod zdánlivou slupkou tvrdosti a hrdosti se skrývá značná citlivost a velká potřeba náklonnosti. Rád analyzujete mezilidské vztahy a hodnotíte motivy činů druhých. Jiţ méně však toto činíte u sebe. Pozor si proto dejte na emocionální nevyrovnanost, citovou zranitelnost, zlomyslnost a obviňování druhých.
16. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste vţdy připraven odpovědět na výzvy ţivota a vzepnout se k výkonu. Nebojíte se dát na odiv své schopnosti. Jste poháněn ušlechtilými ideály a perfekcionalistickými nároky. Druhým příliš nedůvěřujete a nejraději si vše vyzkoušíte na vlastní kůţi. Jste odpovědný, odváţný, nebojácný a právem můţete být hrdý na své dosaţené výsledky. Věříte ve svůj rozum a znalosti, uţ méně důvěřujete své intuicí a vlastnímu srdci. Můţete mít obtíţe vyjádřit své city a dát najevo své emoce. Tíhnete k práci, která poskytuje pocit soukromí, provokuje intelekt či hájí ušlechtilé hodnoty. Vaše občasná rezervovanost můţe někdy působit dojmem povýšenosti. Pozor, aby vás vaše touha uspět a tendence odmítat poráţky nedovedla aţ ke krajnostem. Můţete však projevit druhý extrém, a sice strach ze ztráty dosaţených pozic, který vás můţe vést k přílišné opatrnosti.
17. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste jedinec společenský, nezávislý, samostatný, ctiţádostivý, výkonný, pracovitý a oplývající tvořivou energií, představivostí, bystrostí a mocnou inteligencí, coţ posiluje vaši hloubavou A originální mysl. Ve svých činech chcete být prospěšný ostatním, ale je třeba přiznat si také vlastní vnitřní touhu po uznání a vlivu a nebát se ji projevovat. Máte dobré vůdcovské a organizační schopnosti; vyuţít můţete i váš skvělý pozorovací talent. Navenek zpravidla působíte jako bytost optimistická, přátelská, soucitná, štědrá a velkodušná. Negativně můţe vystoupit sklon k sebepoškozování a propadání úzkostem z neúspěchů. Tuto svou zranitelnou stránku odhalíte jen před nejbliţším člověkem. Mnohdy si však sám vytváříte překáţky na cestě ke svým cílům, coţ je třeba si zavčas uvědomit. V partnerských vztazích potřebujete časté ubezpečení o svých kvalitách. Dejte si pozor na dramatické citově výlevy.
18. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste člověk velmi tvůrčí, s pronikavou inteligencí, představivostí a schopností abstrakce.
57
Vaše mysl je ustavičně nepokojná a neustále se pídíte po pravdě a moudrosti. Stále hledáte něco, čím byste zaměstnal svou neuvěřitelnou schopnost přemýšlet a analyzovat. Nesnášíte nudu a stále musíte mít co dělat. Jste pracovitý, ambiciózní, odpovědný a organizačně schopný. Máte silnou vůli. Nebojíte se experimentovat. Ostatním jste zpravidla příkladem a inspirací a poskytujete jim hodnotně myšlenky. Druzí pro vás velmi znamenají a jste vţdy ochoten být jim nápomocný; projevujete starostlivost vůči svým nejbliţším. Nedokáţete nikomu odříct pomoc, coţ by vás mohlo začít vyčerpávat. Dejte si pozor na nedůtklivost, tříštění energie a také na to, aby vaše přespřílišná starostlivost druhé nedusila a byl jste ochoten dopřát jim stejnou nezávislost, jakou vyţadujete vy sám.
19. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn
Chcete ţít v plném světle a ukázat, co ve vás je. Máte velkou sílu, elán, trpělivost, pevnou vůli, schopnost pronikavé analýzy a umíte tvrdě pracovat. K úspěšnému dosahování vašich cílů vám napomáhá i skvěle rozvinutá intuice. Jste vynalézavý, tvořivý a přímý v dosahováni vlastních cílů a zpravidla jste průkopníkem ve svém oboru. Jste intelektuálně zaloţený a ostatní přitahujete svým rozhledem. I přes svou ambicióznost jste chápavý, účastný a přející druhým, neboť vám to dělá radost. Máte štědré srdce a štěstí druhých vás těší. Máte dost sebevědomí a své stinně stránky se snaţíte utajit, abyste nezpůsobil bolest těm, kdo si vás váţí. Pozor si dejte na vaši přecitlivělou nedůtklivost, nadřazenost, kritičnost a snahu být výjimečný. •Zaryté přesvědčení o správnosti vašeho záměru vás můţe připravit o podporu a náklonnost druhých. Mohly by se však projevit i nedostatek sebedůvěry, litování sebe sama, nevyrovnanost a náladovost.
20. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn
Patříte k jedincům velmi přátelským, společenským, zvídavým, nadšeným, spontánním, nápaditým, vynalézavým a intuitivním. Vţdy najdete originální řešení svých problémů. Komunikace vám nečiní obtíţe; hovořit k širšímu publiku a upoutat pozornost vás naopak velmi těší. Ničí vás pocit, kdyţ se cítíte být přehlíţený. Špatně snášíte samotu a společnost druhých je pro vás velmi důleţitá, stejně jako potřeba harmonie, klidu, spolupráce a především potřeba lásky spřízněné duše. Případný stres posiluje vaši nerozhodnost. Pokud se vám nedostává ocenění, můţete začít pochybovat o svých schopnostech. Bude dobré pěstovat disciplínu a netříštit vlastní energii, neboť tím snadno nabudete své ztracené sebevědomí. Pozor si dejte především na náladovost, ztrátu sebeovládání, netrpělivost a nervozitu. Projevit se můţe i tendence manipulovat s druhými.
21. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn
Náleţíte k velmi tvořivým jedincům, schopným odvádět vynikající práci. Jste otevřen všemu novému a. rád se necháte inspirovat. Tento den posiluje vaši zvídavost, myšlenkovou pohotovost, nadšení, všestrannost, ale i citlivou a intuitivní stránku vaší povahy. Jste společenský jedinec s velkou potřebou stýkat se s lidmi. Samota není nic pro vás. Zpravidla díky svému osobnímu kouzlu, diplomatickým schopnostem, toleranci, pozitivnímu a optimistickému přístupu přitahujete druhé a snadno se prosazujete. Většinou nemáte problémy s ostatními vycházet, neboť jste schopen se vcítit do jejich myšlení a s lehkostí porozumět tomu, co se v nich odehrává. Líbí se vám nové výzvy a vyhledáváte rozmanité zkušenosti, které obohacují váš ţivot. Z negativních vlastností se mohou projevit přecitlivělost, netrpělivost, nesnášenlivost, náladovost, přílišná kritičnost Či nadřazenost.
58
22. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc
Tento den vám do vínku přináší především velkou citlivost, vnímavost, představivost a intuicí. Úspěchu a vnitřního uspokojení můţete dosáhnout tehdy, pokud budete sledovat vaše vize a sny, neboť jedině to vás pohání kupředu. Díky své ctiţádosti, silné vůli, snaţivosti, pracovitosti a praktičnosti toho můţete dosáhnout. Projevujete starost o blaho druhých. Láska a podpora milované bytosti pro vás hrají velmi důleţitou roli. Potřebujete partnera, který sdílí vaše city, myšlenky a hodnoty. Pokud se vám podaří své představy konkretizovat, dodá vám to nevšední sílu. V opačném případě se nevyhnete zklamání, frustraci, nespokojenosti či depresím. Trpíte neschopností realizovat své záměry a je třeba si jen uvědomit, ţe jste si cíle nestanovil dost jasně. Pozor tedy na tvrdohlavost, nervozitu, náladovost, nereálné představy, egoismus, neopatrnost a sklon nechat se strhnout k neuváţeným činům.
23. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc
Jste všestranně nadaný, vnímavý, citové zaloţený a bystrý jedinec se značnou houţevnatostí, rozhodností a hlavou plnou nápadů. Pokud se pro něco rozhodnete, jdete do toho s plným nasazením a dokáţete se snadno přizpůsobit daným okolnostem. Vaše spontánnost, přátelskost a otevřenost z vás dělají příjemného společníka. Jste člověk, který touţí být hýčkán, chápán, milován a mít stabilní rodinu, ale i vy sám se snaţíte být v osobních vztazích láskyplný a pozorný. Své milované nikdy nenecháte na holičkách a snaţíte se jim být oporou. Nejste rád sám a potřebujete mnoho lásky a srdečnosti. Pozor si dejte na manipulaci a ovládání ostatních. Můţete se pro druhé obětovat, ale následně jím to mít za zlé. Pozor na náladovost, roztříštěnost, závislost na někom či na něčem. Není vyloučen Í sklon k dramatičnosti, hádavosti, nesnášenlivosti a výčitkám.
24. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc
K vašim kladům dozajista patří odpovědnost, svědomitost, metodičnost, organizační schopnosti, poctivost, šlechetnost a značný elán. Umíte podávat výkony, plně se koncentrovat na vytyčené cíle a nebojíte se i těch nejsloţitějších úkolů. Jste i velmi citlivý a touţíte po harmonii, ale i po jistém řádu a bezpečí. Potřebujete se o někoho opřít v dobrém i zlém. Spíše se přikláníte ke kompromisům a raději se vyhýbáte přímé konfrontaci. Negativně u vás můţe docházet ke střídání období nedůvěřivosti a opatrnosti s obdobím bezstarostného veselí. Mnohdy můţete chybně čekat na pomoc či podnět od jiných; i oddalovat tak řešení nějakého problému či upadnout do pasivity aţ lenosti. Bude dobré naučit se spoléhat především sám na sebe. Pozor na přílišné lpění na blahobytu či prestiţním povolání Vetší ostraţitost vůči těm, kteří se vás pokoušejí zmanipulovat pomocí pocitu viny, nebude taktéţ na škodu.
25. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc
Jste člověk intuitivní, přitaţlivý, společenský, komunikativní a umíte naslouchat druhým. Váš bystrý intelekt má potřebu neustálých podnětů. Máte mnoho přátel a oplýváte daném a nadšením. Nejvíce se učíte prostřednictvím osobní zkušenosti K vašim kladům náleţí značná vnímavost, představivost, tvořivost a cit pro detail. Dovedete dobře vyuţít nabízených příleţitostí. Přes svůj značný potenciál zpravidla vţdy zůstáváte skromný a nenáročný. Své citové potřeby a potíţe víceméně uzavíráte v sobě. Nešetrnost druhých se vás dotýká více, neţ by se na první pohled mohlo zdát. Přes svobodomyslný vliv čísla 5 a nezbytnost změny a vzrušení součtové sedmičky se potřeba milované bytosti ve vašem ţivotě stává jednou z největších priorit, neboť vyrovnané vztahy posilují vaši celkovou vyváţenost. Negativem
59
můţe být vaše nerozhodnost roztěkanost, proměnlivost, výbušnost, vzdorovitost, tajnůstkařstvi, přecitlivělost či neschopnost čelit citovým problémům.
26. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc
Tento den vám dává do vínku velkou citlivost, laskavost, pochopení, nesmírnou vnitřní sílu, odpovědnost, tvořivost, odvahu a nadšení. Jste velmi schopný, k čemuţ přispívají vaše organizační, vůdčí a intuitivní schopnosti, pronikavý úsudek a mentální bystrost. Dokáţete být ctiţádostivý a nezávislý, ale díky citlivým prvkům tohoto dne jste zároveň i velkorysý, nesobecký, chápavý, ohleduplný a především skvělý diplomat. Potřebujete mít pocit stability, kterou vám poskytuje materiální zabezpečení. Pro své blízké okolí vţdy představujete pevnou oporu a jste připraven být druhým nápomocen v dobách nouze. Negativně se můţe projevit touha ovládat situace a zúčastněně, sklon k pesimismu, nestálosti, panovačnosti a nedostatku vytrvalosti. Můţete mít obtíţe s autoritami a kritizovat ty, kteří vám neprokazují poţadovanou vděčnost. Kladete příliš vysoká měřítka na druhé, ale i na sebe.
27. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc
Společným charakteristickým znakem uvedených prvků je svědomitost, odpovědnost, intuice, silná vůle a smysl pro spravedlnost, které se projevují jak v pracovním, tak v soukromém ţivotě. Usilujete získávat nové informace a dovedete prosadit své plány a nápady. Patříte k všestranně nadaným, přátelským, společenským, příjemným, zábavným a tvořivým jedincům. Rád pomáháte druhým a pro své blízké dokáţete obětovat mnohé. Díky vaší vnímavosti umíte být skvělý psycholog a odhadnout silné a slabé stránky druhých. Vaše přílišná starostlivost o druhé, ač je dozajista míněna dobře, se vţdy nemusí setkat s nadšením, neboť by to druhá strana mohla vnímat jako omezování vlastní svobody. Mnohdy se můţete cítit osaměle, být uzavřený a snadno citově zranitelný. Negativně můţete projevovat náladovost, nedůvěřivost, nespokojenost, hádavost či pociťovat vnitřní napětí. Pozor na deprese.
28. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc
Číslo 28 v sobě skrývá nezávislost a snahu uspět, ale i značnou citlivost, kterou posiluje i Měsíc. Jste silná osobnost, zpravidla ctiţádostivá, podnikavá, vynalézavá, všímavá, přímočará, se schopností vyuţít i vlastní intuicí a zdravý rozum. Chcete mít vţdy vše pod kontrolou a rád se rozhodujete sám. Svou přátelskostí, radostí ze ţivota a smyslem pro humor snadno získáváte přátele a stáváte se příjemným společníkem. Kontakt s ostatními a komunikace vám velmi prospívají. Jako téměř všichni Raci touţíte po bezpečí a jsou pro vás důleţité partnerské vztahy a rodinná pohoda. Vaše iniciativa a manaţerské schopnosti vás předurčují pro úspěch v podnikání. Navíc ustavičná činnost zabraňuje vašemu sklonu propadat znuděnosti, pasivitě či skepsi. Pozor si dejte na svou přecitlivělost, která by se mohla obrátit v konfliktnost, dominantnost, panovačnost, bezcitnost, agresivitu či závislost na druhých.
29. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc
Máte velký potenciál mimo smyslového vnímání, coţ posiluje nejen číslo 29, ale i Měsíc. Vaše skvělé pozorovací schopnosti vám v mnohém budou ku prospěchu, neboť víte, kam na-směrovat vaši pracovitost, vytrvalost, vynalézavost, vstřícnost a organizační a diplomatické schopnosti. V ţivotě jdete za svými ideály. Bez nich ztrácíte cíl a smysl a mohl byste propadat
60
nezájmu o cokoli. Není pochyb, ţe vaše přednosti zhmotníte do majetku, který vám poskytuje pocit bezpečí a uspokojení. Ač jste společenský tvor, potřebujete Í svůj klid a samotu, abyste dokázal vstřebat podněty z okolí a z vašich snů. Pozor si dejte na plýtvaní energií, nesoustředěnost a nerozváţnost. Vaše náladovost přechází rychle ze stavu přátelskosti ke lhostejnosti a chladu. Nebude na škodu naučit se více citově otevírat a projevit své skutečné Já beze strachu, ţe vám druzí ublíţí či vás zraní. Uvidíte, ţe tím předejdete mnohým nedorozuměním.
30. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc
Nula a zdvojený vliv Měsíce poukazují na citlivost a vnímavost. Patříte k lidem s velkou tvůrčí představivostí a svým osobním kouzlem a přátelskostí jste příjemným obohacením kaţdé společnosti. Pokud ovládnete svou netrpělivost a posílíte vytrvalost, díky své ctiţádosti, bystrostí, intuici, komunikačním schopnostem a umění jednat s lidmi a přesvědčit je o svých představách můţete dosáhnout mnohé a naplnit své sny. Své myšlenky umíte předávat dál a máte velkou potřebu sebevyjádření. Ostatní si vás váţí pro vaši upřímnost a odvahu. Pro své blízké a milované se snaţíte učinit mnoho. Ač jste schopen hlubokého láskyplného citu, mnohé své pocity si necháváte pro sebe a vnitřně se přizpůsobujete potřebám a pocitům druhých. Pozor, abyste tímto konáním neztratil svou vlastní jedinečnost. Usilujte o emocionální vyrovnanost, předejdete lak náladovosti, frustracím, nesoucitnosti, ţárlivosti, hádavosti a sexuální nevyrovnanosti.
Červenec
1. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Patříte k velmi citlivým a vnímavým jedincům. Dokáţete se vypnout k velkému výkonu, pokud chcete dosáhnout svého cíle. Vaše nezdolné mnoţství energie konstruktivně uvolňujete velkou pracovitostí. Máte zájem o vše, co se děje kolem, a touhu pomáhat druhým. Jste velmi zvídavý, se smyslem pro detail a nic vám neunikne. Převaţuje u vás aktivní přístup k ţivotu a umíte si poradit v nesnázích. Pokud se budete snaţit tvořit pro pravdu a správnou věc, nic a nikdo vám neodolá. Jste sebevědomý a snadno navazujete kontakty s okolím. Touţíte po ideálním svazku. Své pocity však zpravidla nosíte hluboko v sobě. Často se rozhodujete pod vlivem euforie a dokáţete se snadno nadchnout pro nové cíle. Pokud se zmýlíte, snadno ztrácíte sebevědomí a podléháte nervozitě či depresi. Negativně můţete jednat neukázněně, impulzivně, prudce či výbušné. Pozor na sklon k manipulaci s druhými, abyste dosáhl svého, na egocentrismus, sobeckost a z toho plynoucí pocity osamělosti a opuštěnosti.
2. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Číslo 2 a znamení Raka posilují především vaši citlivost, vnímavost, představivost, diplomatičnost, hloubavost, přizpůsobivost, chápavost a starostlivost. Máte rád společnost a samota vás tíţí. Svou přátelskostí, srdečností, velkorysostí a snahou vytvářet kolem sebe harmonii si snadno získáváte druhé a máte mnoho přátel. Chcete, aby všichni kolem vás byli šťastní. Nejste lhostejný vůči cizímu neštěstí a špatně snášíte pohled na utrpení druhých. Umíte skloubit práci se zábavou. Jste skvělým a bystrým spolupracovníkem, který se snaţí neustále na sobě pracovat. Nechcete nikomu ublíţit a snaţíte se vyhovět druhým. Jen těţko říkáte někomu „ne”. Pozor však, abyste se nestal na druhých závislým či se občas nenechal napálit, neboť jste mnohdy velký idealista. Poroučet druhými si však nedáte. Negativně se mohou projevovat nerozhodnost, nestálost, náladovost, netrpělivost, podezřívavost,
61
přecitlivělost, snadná zranitelnost, zaujatost sebou samým a lhostejnost vůči okolí.
3. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Znamení Raka vţdy dodává všem jedincům značnou dávku citlivosti. O číslu 3 se nedá říci, ţe by citlivé nebylo. Především je velmi vnímavé vůči potíţím svého okolí, ale své pocity jiţ více filtruje přes rozum, posuzuje, analyzuje, uvědomuje si moţná rizika a snaţí se nějak správně rozhodnout. Kupředu vás popohánějí stále nové záţitky. Vţdy se od druhých dozvíte to, co potřebujete, sám však málokdy dáváte najevo to, co si doopravdy myslíte či co se ve vás odehrává, neboť přílišnou otevřeností se můţete cítit snadno zranitelný. Mějte na paměti, ţe ve vašem případě je potřebné mít vše dobře naplánováno do posledního detailu, a díky své vrozené inteligenci, tvořivosti, aktivitě, všestrannosti, touze po sebevyjádření, umění jednat s lidmi a duševnímu odhodlání není pochyb, ţe dosáhnete svých vytyčených cílů. Pokud vystoupí obavy před nucenou volbou, můţete inklinovat k nerozhodnosti a odkládat řešení. Pozor na tříštění energie, přílišnou kritičnost, zveličování či zneuţívání moci a postavení.
4. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Jste člověk ctiţádostivý, houţevnatý, obratný, prozíravý, odpovědný a vţdy se vlastním úsilím snaţíte vybudovat pevné a stabilní základy nejen pro sebe, ale i pro svou rodinu či pracovní a jiné společenství, ve kterém se nacházíte a působíte. Vţdy máte dostatek energie, elánu a odhodlání. Pokud máte inspiraci, kam své úsilí zaměřit, díky svým skvělým organizačním schopnostem jste dozajista na dobré cestě dosáhnout úspěchu a současně se podělit o jeho výhody i s ostatními. Jste velmi trpělivý, ale zároveň i majetnický, nechcete ztratit nic z toho, čeho jste dosáhl. Nikdy nepodceňujete materiální stránku ţivota a pečujete o pohodlí rodiny a dobrou organizaci společenského ţivota a jste rád a pyšný na to, kdyţ si to vaši blízcí uvědomují a dokáţí to náleţitě ocenit. Moţná jim učiníte větší radost, kdyţ se citově otevřete. K vašim záporům můţe patřit tvrdohlavost, neústupnost, netaktnost, nerozhodnost, uzavřenost, nestálost či přílišná šetrnost. Jste citlivý, vůči kritice, která vám ubírá na sebevědomí.
5. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Jste člověk s osobitým kouzlem, šarmem, optimismem, kuráţí -a vůdcovskými kvalitami, který snadno nadchne pro své představy a sny i lidi kolem sebe. Nadšeně se pouštíte do všeho nového a jako kaţdá pětka potřebujete cítit vzrušení a mít dojem, ţe se neustále něco děje. Do vínku vám byla dána citlivost, vnímavost, představivost a touha ţít ve velkém stylu. Jste obratný a máte dobrého obchodního ducha. Pokud se pustíte do něčeho, co vás zcela pohltí, jste na dobré cestě uspět. Pokud však do ţivota nevloţíte notnou dávku trpělivosti a vytrvalosti, vězte, ţe váš ţivot sice bude značně bohatý na záţitky, ale k uskutečnění vašich velkorysých plánů to dozajista nepovede. Také v citech se snaţíte vyuţít všeho, co ţivot nabízí. Moţná je to jen ze strachu, ţe by vás opravdový vztah mohl svazovat a dusit. K ţivotu prostě potřebujete pocit svobody. Pokud vám ho milovaná bytost neposkytne, jen těţko v takovém vztahu trvale zakotvíte. Pozor si dejte na výstřednost, nespolehlivost, nedůslednost a netrpělivost.
6. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Jste velmi vnímavý a touţíte po tvůrčím sebevyjádření čí uskutečnění svých představ, které jste schopen cílevědomě a odpovědně uskutečňovat, pokud si udrţíte nezávislost,
62
originalitu a vlastní styl. Usilujete o dokonalost, kterou můţete uplatňovat ve všech sférách vašeho ţivota, tedy od vztahů aţ po kariéru. Snadno přilnete k lidem, kteří se vám líbí a se kterými se cítíte dobře. Jste soucitný, starostlivý a vţdy připravený pomoci. Svou laskavostí, Šlechetností, velkorysostí a kouzlem osobnosti si snadno získáváte druhé. Bude však dobré naučit se rozlišovat realizovatelné představy od pouhých snů a uvědomit si, ţe dokonalost se nedá uplatňovat vţdy. Nikdo není zcela dokonalý, a proto není nutné se tím přespříliš trápit. Těţce snášíte duševní utrpení. Vše berete příliš váţně a velmi to proţíváte. Následně snadno podléháte psychickému zmatku a ztrácíte schopnost objektivního posouzení. Pozor si dejte na sklon podvolit se zájmům druhých, z čehoţ můţe plynout nespokojenost, nevyrovnanost a vznětlivost.
7. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Náleţíte k nezávislým jedincům. Nerad prohráváte a s nelibostí se podřizujete druhým. Dokáţete pečlivě sledovat všechny detaily a nic vám neunikne. Jste hloubavý a analytický. Jdete vţdy k jádru věci a neztrácíte čas. Ač mohou vaše projekty mnohdy pro druhé vypadat neuskutečnitelně, vy máte vše pod kontrolou a víte, co děláte. Máte skvělou intuici a umíte se vyhýbat problémům, a za svými cíli jdete přímo. Jste pracovitý a dokáţete se vybičovat k velkým výkonům. Usilujete o materiální zabezpečení. Nesnášíte příkazy a doporučení. Chcete projevit svou vlastní individualitu a mít vše pod kontrolou. Nelíbí se vám nespravedlnost. Na druhé působíte důvěryhodně a poctivě. Máte bohatý a velmi intenzivní vnitřní ţivot. Negativně můţete projevovat neklid, nervozitu, pochybnosti, můţete upadat do melancholie a rezignovat. Pozor na podléhání falešným představám a iluzím, sklonu k tajnostem, podvodnému jednání a přílišné uzavřenosti. Pěstujte diplomacii a nezavrhujte ihned rady druhých.
8. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Číslo 8 spolu s Plutem a Marsem vám propůjčují vůdcovské schopnosti. Rychle chápete a nic vám není třeba vysvětlovat dvakrát. Jste neobyčejně ctiţádostivý a je pro vás důleţité materiální zabezpečení, ale i úspěch. Rak a jeho vládce Měsíc vám propůjčují citlivost, a proto i přes značné vůdcovské kvality nejste tyran, ale máte i pochopení pro druhé a uvědomujete si, ţe svou laskavostí si můţete snadněji naklonit ty, kteří vám na vaší cestě mohou být nápomocni. Máte bystrého ducha, dobré organizační schopnosti a díky své intuici dokáţete rozpoznat naskýtající se příleţitosti. Spolu se svou houţevnatostí, důkladností, pevnou vůlí, odhodláním a pracovitostí jste skvěle vybaven pro dosahování vytyčených cílů. Jste bojovník, který se nedá snadno odradit, a zpravidla jste si jist sám sebou a tím, co v ţivotě děláte. Ze záporných vlastností můţete projevit neklid, netrpělivost, vznětlivost, ţárlivost, nesnášenlivost, netolerantnost, sklon být v opozici a dominovat. Pozor na přepracovanost.
9. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Jste velmi tvůrčí a obdařen charismatem, který vábí ostatní. Buď druhé vedete, nebo je svádíte na scestí. Je tedy třeba si uvědomit, ţe dáváte příklad ostatním. Vaše záměry jsou zpravidla vysněné, a pokud je dokáţete zasadit do reality, i vaše činy začnou nabývat konkrétní podoby. Číslo 9 je symbolem idealismu, vznešenosti a hledání dokonalosti, coţ skvěle podporují i ostatní prvky. Do svého úsilí vkládáte své ideály, cit, intuici, smysl pro spravedlnost, nadšení, optimismus, houţevnatost a organizační schopnosti. Nebojíte se vkročit na neprobádané cesty. Jste společenský a podněty od druhých obohacují a dotvářejí vaše představy. Nesnášíte omezení a odpor. Psychicky jste snadno zranitelný a často měníte
63
nálady. Intenzivněji a mnohem hlouběji neţ většina jiných lidí vnímáte kaţdou radost, ale i bolest. Pozor si dejte na impulzivnost, obavy, nepraktičnost, značnou citlivost, která můţe přecházet v přecitlivělost, sklon k deziluzím, depresím, uzavírání se do sebe a vlastního světa.
10, červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Nepředvídatelné událostí a podvědomé riziko jsou pro vás solí ţivota. Touha po dobrodruţství ve vás probouzí schopnost poradit si v kaţdé situaci. Vyhýbáte se rutině a nechybí vám odvaha. Jste velmi zvídavý, tvořivý, vynalézavý, prozíravý, předvídavý a houţevnatý. Mnohdy jste dítětem štěstěny, ale bude to spíše vaše skvělá intuice, která vás navede správným směrem. Pokud se na pohybu podílíte a nenecháte se pouze unášet děním kolem, díky svým vůdcovským kvalitám, bystrosti, energičnosti, ctiţádosti, vytrvalosti a průkopnickému duchu jste schopen dosáhnout svých cílů. Učíte se především z vlastních zkušeností. Neúspěch vás neodradí, a pokud před sebou vidíte neopakovatelnou šanci, dokáţete ji popadnout za pačesy. V obtíţných situacích se vracíte ke svým kořenům a hledáte pevné základy. Vyvarujte se netrpělivostí, vrtkavosti, závislosti na druhých, ţárlivosti, egoismu, sobectví či neústupnosti, neboť vám přinesou pouze frustrace a zklamání. V citech usilujte o větší otevřenost.
11. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Pluto a Mars
Pracujete s elánem a nadšením. Jste všestranně nadaný, precizní a chcete odvádět skvělou práci. Oplýváte značnou vnitřní silou, která dokáţe druhé strhnout a dovoluje vám realizovat smělé plány. Neustále vás něco pudí vpřed, a to Í bez vašeho vědomého přičinění. Jste velmi tvůrčí jedinec a kromě idealismu se ve vás snoubí i silná intuice a vnímavost. K vašim kladům lze připsat rozhodnost, samostatnost a úsilí seberealizovat se. Máte rád lidí a snaţíte se být vůči nim otevřený, laskavý a respektujete jejích odlišnosti. Vaším kritériem, kterým se řídíte, je láska k bliţnímu, humanismus, spolupráce a přeměna směrem k pokroku. Jste nesmírně citlivý, ale dokáţete se skvěle ovládat. Ve skrytu duše máte potřebu být obdivován a lichotky vám dělají dobře. Pozor však, aby vás nesvedly na scestí a nepřinesly vám frustrace. Z negativních vlastností věnujte větší pozornost ješitnosti, komplexu nadřazenosti, sobeckosti, panovačnosti, vlezlosti, snadné zranitelnosti a ovladatelnosti.
12. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste člověk obětavý, úsluţný, lidský, druţný, velmi intuitivní, s téměř telepatickými schopnostmi. Rád se zabýváte problémy druhých, neboť chcete být uţitečný a cítit, ţe v ţivotě jiných hrajete nezastupitelnou roli. Pokud jste poţádán o pomoc či radu, zpravidla nedokáţete říci ne. Býváte přátelský, společenský, otevřený, komunikativní, zvídavý a hloubavý. Snadno si získáváte respekt druhých. Jste velký snílek a lpíte na hodnotách a prostředí, které vás obklopuje, či na svých snech. Rád cestujete za poznáním. Formujete si tak své vlastní názory a přicházíte k neobvyklým podnětům a nápadům. Dejte si pozor, abyste se druhým neobětoval příliš. Navíc je tu nebezpečí, ţe druhá strana vaši pomoc můţe brát jako přílišné vměšování do jejích osobních záleţitostí. Vaše citlivost můţe vést k přecitlivělosti, snadné zranitelnosti, vznětlivosti, náladovosti, nevrlosti, nerozhodností či nepředvídatelnému jednání. Chyby můţete hledat více u ostatních neţ u sebe. Neplýtvejte přespříliš svou energií.
13. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Nelze vám upřít ctiţádostivost, pracovitost, samostatnost, odpovědnost, svědomitost,
64
pokrokovost, originalitu a značnou představivost, se kterou dosahujete svých záměrů. Nebráníte se novým myšlenkám a poznatkům a následně je uplatňujete v praxi. Jste neobyčejně všímavý a nic vám neunikne. Citlivě vnímáte své okolí, coţ má své klady, ale í zápory. Ke kladům patří, ţe se dobře vyznáte v lidech kolem vás a vycítíte správnou dobu, kdy a jak jednat. Moţná neuškodí usilovat o větší diplomacii. Stále hledáte nové příleţitosti a cíle a umíte je vycítit. Záporem je, ţe jste jako houba, která nasává okolní atmosféru. Můţete být přetíţen informacemi, podléhat okolním vlivům a nabírat negativní energii, která způsobuje značnou proměnlivost vaší nálady. Jste i velmi vnímavý vůči kritice ostatních, která vám snadno odebírá sebevědomí. Následně pak můţete být nerozhodný, uráţlivý, nedůtklivý, vznětlivý, hádavý nebo prosazujete své vyhraněné názory.
14. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Zpravidla si ţivot zařizujete podle sebe. Máte soutěţivého ducha a odvahu uskutečňovat své cíle. Je vám vlastní ctiţádost, která je podloţena tvrdou prací, pílí, pevnou vůlí, organizačními schopnostmi, prozíravostí a rozhodností. Současně je ve vás i značná dávka citlivosti a vnímavosti. Pokud si vybudujete pevné základy, není pochyb, ţe jste schopen na nich postavit jakékoli vaše představy a ambiciózní sny. Máte skvělé vůdcovské kvality. Jste neobyčejně bystrý. Umíte jednat s lidmi a jste schopen se na ně správně vyladit, vyhodnotit situaci a chytit příleţitost za pačesy. Nové vztahy vás inspirují a podněcují k novým činnostem a plánům. Jste otevřený novým vztahům a láskám, které vás obohacují, inspirují a energeticky dobíjejí. V milostných vztazích jste ohleduplný, pozorný a vţdy ochotný pomoci. Pozor si dejte na přílišnou zahleděnost do sebe, dále na ukvapenost, náladovost, nestálost, nervozitu, zbrklost, nebo naopak na přílišnou opatrnost. Těţce zapomínáte křivdy.
15. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Neptun a Jupiter
V ţivotě vyhledáváte hmotné a fyzické uspokojení a rád se obklopujete krásou. Touţíte po intenzivním ţivotě. Jste prostě nepřehlédnutelný, všestranně nadaný, velkorysý, přitaţlivý, s osobním kouzlem a s nezdolným elánem. Dokáţete poblouznit, podmanit a nadchnout. Tento den vám dal do vínku vůdcovské kvality, ctiţádost, touhu prosadit se, pracovitost, pronikavou intuici, značnou představivost, prozíravost a diplomatické schopnosti. Uvědomujete si, jak je důleţitá spolupráce s druhými. Je vám vlastní laskavost, chápavost a vlídnost a s citem se ujímáte vedení. Díky své citlivostí jste schopen vţít se do problémů lidí kolem sebe. V jakémkoli prostředí se umíte rychle zorientovat, rychle se učíte a své dovednosti se snaţíte prodat. Pozor si dejte na netrpělivost, nerozhodnost, zneuţívání moci, posedlost prací, vyděláváním peněz či podléhání jakýmkoli vášním. Dbejte na větší vyrovnanost mezi pocity značného sebevědomí a nejistoty. Více realismu neuškodí.
16. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste neobyčejně vnímavý jedinec se skvělým postřehem, schopný proniknout aţ k jádru věci. Touţíte po sebevyjádření, ale Í po materiálním ocenění. Na svou intuici se můţete spolehnout a nejednou vám dopomůţe k dosaţení vašich cílů. Vaše sny a představy vás pohánějí kupředu. Vše si chcete vyzkoušet na vlastní kůţi a nemáte rád omezení a tzv. „radílky”. Rád se bavíte a poznáváte nové lidi a zkušenosti. Jste ctiţádostivý, ale současné i odpovědný, velkorysý, starostlivý, srdečný a máte smysl pro harmonii. Snaţíte se dobře vycházet s ostatními, porozumět jejich potřebám a být jim prospěšný. Vaše přecitlivělost můţe vést k přílišné citlivosti vůči kritice druhých a k následnému odebírání vašeho sebevědomí a pochybování o vaší cestě, coţ můţe vést k ztrátě vašich vizí, duševnímu napětí
65
a depresím. Pozor, abyste se nestal věčně nespokojeným hledačem plným obav, málo průbojným, příliš sobeckým, vypočítavým, vznětlivým, podráţděným a neochotným brát v úvahu názory ostatních.
17. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Tento den vám dává zdatnost, odvahu, velkou intuici, inteligenci, vnímavost, citlivost a odhodlání zaměřit se na naplnění vašich představ. Jste přátelský a rád navazujete kontakty s druhými. Máte skvělé pozorovací schopnosti, silnou vůlí, rychle se učíte a díky své všestrannosti se můţete uplatnit v jakémkoli oboru. Máte pevné zásady a vůdcovské schopnosti. V jednání jste přesvědčivý a působivý. Své problémy řešíte nejraději bez pomoci ostatních. K vašim záporům lze připsat to, ţe si často razíte svou cestu a nedbáte na dobré rady druhých. Rady vnímáte spíše jako kritiku, čímţ především ubliţujete sám sobě a mnohdy můţete jít zbytečně proti zdi. Pozor si dejte na vypočítavost, přílišnou nedůvěřivost, náladovost, dramatické citové projevy a manipulaci s druhými. Máte skvělou schopnost napojovat se na druhé a nasměrovat je tam, kam potřebujete. Role se však můţe i obrátit a vy sám se můţete stát loutkou v manipulacích druhých.
18. červenec, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Mísí se ve vás vůdcovské kvality předznamenané čísly l a 8 a současně pocit odpovědnosti a cit pro vnímání potřeb druhých, obsaţené v součtovém čísle 9, ale i znamení Raka a znamení Ryb, které vládnou třetímu dekanu. Jste přemýšlivý a chcete nabýt poznání. Svých vizí můţete dosáhnout s lehkostí, neboť oplýváte ctnostmi, jako je ctiţádost, rozhodnost, elán, odvaha, ráznost a nezávislost. Chápete ţivot v širších souvislostech. Máte pokrokové myšlenky a usilujete o jejich naplnění. Dokáţete druhé strhnout na svou stranu a díky své skvělé intuici víte, kdy a jak správně jednat. Nejednou si k vám druzí přijdou pro dobrou radu. Svými činy chcete být prospěšný širšímu společenství. Dejte si pozor, abyste pro společenské zájmy nezapomínal na zájmy osobní. Máte dosti vyhraněné názory a chcete mít vţdy pravdu. Projevit by se mohla domýšlivost; netaktnost, vychytralost, lhostejnost, sklon k sobectví, podvodnému jednání či tendence podmaňovat si ostatní.
19. červenec, Rak, Lev, vládce Měsíc, Slunce, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Patříte k vynalézavým, tvořivým a vnímavým jedincům, kteří jsou schopni následovat své představy. V tarotu představuje číslo 19 Slunce, a stejně i vy chcete ţít v plném světle, někým být, něčeho dosáhnout, stát se silnou osobností a nějakým způsobem se vyjádřit a projevit, Vyzařujete optimismus, harmonii, sebejistotu a jste přející vůči drahým, neboť chcete rozdávat svým bliţním radost. Nejste typ samotáře a potřebujete být obklopen lidmi. Ve společnosti jste zábavný, oblíbený, vlídný, váţený, ctěný a mnohdy obdivovaný. Pokud budete na své ţivotní cestě uplatňovat velkorysost a laskavost, s lehkostí dosáhnete vašich vytyčených záměrů. K vašim záporům můţe patřit přílišné lpění na vlastních názorech a také vysoké poţadavky, které kladete nejen na sebe, ale i na druhé. Jste příliš nezávislý a mohl byste se cítit osamocený. Pozor také na snahu být výjimečný, z čehoţ můţe plynout nadřazenost, panovačnost, ale i podlézavost, nervozita, netrpělivost, zahořklost či sklon litovat sebe sama.
20. červenec, Rak, Lev, vládce Měsíc, Slunce, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste velmi společenský, spontánní, nezávislý a optimistický jedinec, který ke svému ţivotu
66
potřebuje diváky a nechce být přehlíţený. Jste velmi citlivý, vnímavý, intuitivní a vstřícný, coţ vám zaručuje úspěch při jednání s lidmi. Svým kouzlem osobnosti a diplomatickým jednáním si snadno nakloníte druhé na svou stranu a jste schopen se pohybovat v jakýchkoli společenských kruzích. Díky vaší zvídavosti, nápaditosti, vynalézavosti a značné představivosti vţdy najdete originální řešení vlastních problémů. Máte širokou škálu zájmů a vaše všestrannost a snadná přizpůsobivost vám zaručují úspěch v mnoha oborech vaší činnosti. Přitahují vás lidé bystří, kteří vás myšlenkově stimulují a od kterých se můţete mnohému přiučit, neboť máte touhu neustále se zdokonalovat. Pozor si dejte na přecitlivělost, náladovost, nerozhodnost, ztrátu sebeovládání a sklon manipulovat s druhými. Vaše všestrannost vás můţe vést k tříštění energie, netrpělivosti a nedotahování vytyčených záměrů ke zdárnému končí.
67
21. červenec, Rak, Lev, vládce Měsíc, Slunce, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Tento den vám dává do vínku bystrý intelekt, citlivost, činorodost, pevnou vůli, rozváţnost, poctivost, velkodušnost, ctiţádostivost, soutěţivost, prozíravost, laskavost a tolerantnost. Máte potřebu vyjádřit se nějakým tvůrčím způsobem. Pokud se pro něco nadchnete, pak se do takového záměru pouštíte s nasazením a elánem. Jste společenský jedinec oplývající diplomatickým taktem, ale občas se rád uzavřete do sebe sama. V ţivotě je pro vás důleţitá komunikace, kterou mnohdy provokujete, ale která vás současně obohacuje a udrţuje nezávislost vašeho myšlení a dává vám pochopení rozmanitých mezilidských vztahů a lidského chování vůbec. Pokud se vám nepodaří vyjádřit se nějakým tvůrčím způsobem, můţete inklinovat k nervozitě, změnám nálad, zatvrzelosti, hádavosti, vyvolávání sporů či přespřílišné kritičností. Dokáţete slovem zranit druhé. Projevovat můţete i strach ze změn a následně propadat pochybnostem či úzkostným stavům.
22. Červenec, Rak, Lev, vládce Měsíc, Slunce, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Dvě dvojky obsaţené v číslu 22 vám dodávají na citlivosti, laskavosti a spolu s Měsícem posilují vaší intuici a magnetickou přitaţlivost. Součtové číslo 4 poskytuje praktičnost, disciplínu, ctiţádost, obratnost, organizační předpoklady, schopnost tvrdě pracovat a dosahovat vytyčených cílů. Vládce dekanu zvyšuje vaši představivost a touhu sledovat vlastní představy a sny. Vlastnosti Slunce pak poukazují na to, ţe nechcete zůstat pouze ve stínu, ale chcete se ukázat a předvést své schopnosti. Seskupení daných prvků dává skvělý základ uspět a prosadit se pomocí vlastní vůle, vytrvalosti, výkonnosti, ale Í intuice a velké vnímavosti vůči svému okolí, neboť si uvědomujete, ţe úspěchu snadněji dosáhnete dobrou spoluprací s druhými. Vaše sny jsou zaloţeny na reálném základě, a pokud výše uvedené klady dokáţete propojit, jste na dobré cestě uspět. Pozor na netrpělivost, tříštění energie, citovou nevyrovnanost, nedostatek sebedůvěry, přílišnou potřebu materiální jistoty a bezpečí, workoholismus, či naopak lenost a lhostejnost.
23. Červenec, Lev, Rak, vládce Slunce, Měsíc, vládce dekanu Slunce
Jste idealistický, optimistický, vnímavý, nezávislý a tvůrčí jedinec vybavený bystrým a pronikavým myšlením, dobrodruţnou povahou; do všeho se pouštíte ve velkém stylu a nebojíte se rizika. Rychle se učíte a rozhodujete. Je vám vlastní všestrannost, vynalézavost a vlastní styl, coţ vám dává skvělé předpoklady uspět v jakémkoli oboru vašeho snaţení. Svou velkorysostí, druţností a spontánností se stáváte příjemný společníkem. Rozhodně nepatříte k samotářům. Vztahy s ostatními lidmi jsou pro vás velmi důleţité a inspirují a podněcují vás na vaší cestě ţivotem. Svým blízkým jste vţdy připraven podat pomocnou ruku. Potřebujete vsak své soukromí a nemáte rád, kdyţ vám zasahují do vašeho způsobu ţivota. Váš jistý vnitřní neklid a netrpělivost můţete zvládnout rozmanitou prací, proměnlivým způsobem ţivota nebo cestováním. Z negativních vlastností se můţe projevit nedostatek vytrvalosti, nejistota, výbušnost, sobectví, útěk před odpovědností, neochota ke kompromisům a hledání viníka v jiných.
24. červenec, Lev, Rak, vládce Slunce, Měsíc, vládce dekanu Slunce
S nadšením a vytrvalostí se pouštíte do svých záměrů. Máte touhu po vědění a zdokonalování, neboť chcete mít všeobecný přehled a drţet krok s dobou, ale Í lépe konat. V
68
prácí jste výkonný, projevujete preciznost, praktičnost, metodický přístup, analytické schopnosti a snaţíte se získat si pozornost, obdiv a ocenění druhých. Od svých bliţních očekáváte projevení úcty a váţnosti, a proto často promlouváte více vašimi Číny neţ slovy. Tento den vás obdařil odpovědností, kamarádskostí a ušlechtilými ideály. Jste skvělý společník, velmi otevřený, druţný, veselý a plný energie. Snaţíte se potěšit druhé. Při posuzování lidí se řídíte srdcem a necháváte se vést spíše city neţ jasným úsudkem. Milujete svou rodinu, ale současně máte potřebu volnosti a nezávislosti. Pozor si dejte na nedostatek sebejistoty, vnitřní neklid a nespokojenost, tvrdohlavost, nekompromisnost, přehnané analyzování a zveličování odpovědnosti. Projevit můţete i pasivitu aţ lenost.
25. červenec, Lev, Rak, vládce Slunce, Měsíc, vládce dekanu Slunce
Jste tvůrčí a hloubavý jedinec, který své vlohy, jako správný Lev, umí dát náleţitě na odiv a zhodnotit je. Jste zvídavý a zpravidla vám neunikne ţádný důleţitý detail. Rád si vše vyzkoušíte na vlastní kůţi. K ţivotu potřebujete změnu, výzvy, vzrušení, pestrost a za něco bojovat. Rutina není nic pro vás. Nelze vám upřít energičnost, bystrost, nadšení, vnímavost, důkladnost a umění jednat s lidmi. Svým kouzlem osobnosti si snadno získáváte přátele a jste schopen je bavit celé hodiny, ale musíte mít pocit, ţe vás berou váţně, neboť máte Í značnou dávku citlivostí a snadno byste mohl ztrácet sebevědomí. Obtíţe můţete mít v citové oblasti, protoţe nerad odhalujete své city a můţete působit poněkud odtaţitě. Na partnera kladete velmi vysoké nároky. Ač po milované bytosti touţíte, současně dychtíte i po soukromí a nezávislosti. Bude tedy nutné v této oblasti nastolit rovnováhu, abyste dosáhl vlastního uspokojení. Pozor si dejte na netrpělivost, nedostatek vytrvalostí, nerozhodnost, kritičnost, sobeckost, ţárlivost, zlostnost či pocity ublíţení.
26. červenec, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Slunce
Číslo 26 je symbolem průraznosti a s dvojnásobnou silou Slunce není pochyb o tom, ţe byste zapadl v davu, aniţ by si vás někdo nevšimnul. Jste velmi společenský a lidi kolem sebe ke svému spokojenému ţivotu přímo potřebujete. Vládnete osobním kouzlem, pronikavou inteligencí, pohotovostí v komunikaci, nechybí vám sebevědomí a umíte zapracovat na své zajímavosti a výjimečnosti. Máte velkou vůli, značnou dávku nezávislosti a snahu uspět a dosáhnout svých vytyčených cílů. Díky číslům 2 a 6 je vám dána do vínku Í značná dávka citlivosti. Jste tak dokonale schopen prostřednictvím druhých vnímat, zda jste stále v tom správném středu zájmu, nebo zda je potřebné začít něco vylepšovat. Současně však vnímáte i ostatní jako samostatné bytosti, býváte pro ně oporou a umíte je ve správnou chvíli podpořit. Pozor si dejte především na arogantní chování, přílišnou tvrdohlavost, pýchu a zaslepenost při cestě za svým cílem a na mstivost. S oblibou přijímáte lichotky, kritiku však nesnášíte.
27, červenec, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Slunce
Jste energický, rozhodný, všestranně nadaný, tvůrčí a všímavý jedinec. Vaše bohatá fantazie a zvídavý duch vás popohánějí na cestě za stále novým poznáním. Nechybí vám intuice, ctiţádost a odvaha. Díky svým organizačním schopnostem a houţevnatosti dokáţete dosáhnout svých ideálů a současně svým přístupem oslnit ostatní. Neustálé duševní podněty vás stimulují a přispívají ke vzniku vašich originálních nápadů a myšlenek. Pokud se vám podaří dát jim konkrétní podobu, jste na nejlepší cestě uspět. Ač jste velmi šarmantní a společenský, potřebujete občas i jisté soukromí, abyste si v klidu mohl srovnat své myšlenky a udrţel si svou přímost. Ve vztazích jste vnímavý, oddaný, láskyplný a snaţíte se druhé činit šťastnými. Neměl byste však za to očekávat vděk. Z negativních vlastností můţete projevovat
69
přecitlivělost, náladovost, panovačnost, citovou nevyrovnanost, netrpělivost, nedůvěřivost, odtaţitost či vnitřní napětí. Kritika se vás obvykle dotýká a můţe vám ubírat na sebevědomí a jistotě.
28. červenec, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Slunce
Jak číslo 28, tak znamení Lva posilují vaše vůdcovské kvality, dodávají vám na nezávislosti, rozhodnosti, houţevnatosti a snaze mít vše pod svou kontrolou a uspět. Chcete se rozhodovat sám za sebe. Máte všestranné nadání, které umíte dát na odiv a dobře ho prodat. Působíte sebejistě. Chcete být prostě jednička a nezapřete v sobě soutěţivého ducha, který vás popohání neustále se zdokonalovat a dosahovat vytyčených cílů. Jste člověk přímý, otevřený, chápavý, velmi bystrý, společenský, komunikativní, se zájmem o vše pokrokové a moderní. Rád se obklopujete dokonalostí a kvalitními věcmi. Negativně můţete být vůči druhým necitlivý, příliš dominantní, nerad se necháte omezovat a můţete tak ztratit náklonnost ostatních a cítit se osamělý. Pozor si dejte na nedostatek sebevědomí, tvrdohlavost, uzavřenost, nepřizpůsobivost, netrpělivost, konfliktnost, sobeckost, panovačnost a impulzivnost.
29. červenec, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Slunce
Vyznačujete se výjimečnou vitalitou, duchapřítomností, vytrvalostí a schopností skvěle spolupracovat s druhými lidmi, neboť vás těší mít mnoho kontaktů. Svým přístupem budíte přirozený respekt. Umíte se prosadit a nerad se ocitáte v podřízené roli. Jste vyhraněný individualista, který však chce slouţit dobru širšího společenství, a máte smysl pro povinnost. Ostatní přitahujete svou otevřeností, vstřícností, kouzlem osobnosti, přátelskostí, odpovědností a schopností inspirovat. Jste velmi tvořivý stratég, citlivý, vnímavý a intuitivní. Je třeba, abyste v ţivotě dokázal sledovat vlastní představy; jedině tak sklidíte obdiv ostatních. Pokud se pro něco rozhodnete, díky vnitřnímu soustředění, ale i vlastní pýše se odmítáte vzdát a jdete si za svým. Je třeba vyvarovat se náladovosti, nesoustředěnosti, tvrdohlavosti, panovačnosti, sobeckostí a strachu plynoucího z vlastní nejistoty či nepochopení ze strany ostatních. Kladete příliš vysoké nároky na druhé, coţ přináší následná zklamání.
30. červenec, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Slunce
Patříte k velmi společenským jedincům, vřelým, přátelským a se smyslem pro humor. Váš dar spočívá ve vyjádření, geniální komunikaci a umění hovořit s citem, vnímavostí a zacílením na posluchače, Čímţ si jako správný Lev získáte pozornost a úctu druhých. Jste skvělý diplomat a slovem umíte vyprovokovat ostatní k činům. Vynikáte pronikavou bystrostí, mimořádnou činorodostí, ctiţádostí, odhodláním a osobními ambicemi. Kupředu vás ţene touha po dosaţení konkrétního úspěchu. Svou tvrdou prací usilujete o získání pohodlí a komfortu, ale současně myslíte i na spokojenost svých nejbliţších a lidí, kteří vás obklopují. Potřebujete hodně lásky a náklonnosti. Máte vyhraněné názory na ţivot a nesnášíte průměrnost. Negativně můţete projevit zahleděnost do sebe sama, být neústupný, netrpělivý, zatvrzelý, náladový, konfliktní, arogantní a sexuálně nevyrovnaný. Hledáte na všem vady a druhé sráţíte přílišnou kritikou. Můţe zde být i tendence manipulovat s druhými.
31. červenec, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Slunce
Tento den vám dává do vínku pevnou vůli, rozhodnost, nezávislost, ctiţádost,
70
ambicióznost, houţevnatost, schopnost sebevyjádření, bystrý intelekt, neobyčejnou pracovitost, elán a nadšení. Jste velmi společenský jedinec, kterému se daří jednat s lidmi a navazovat významné kontakty. Svým charismatem si snadno získáváte obdiv a přirozenou autoritu. Usilujete o seberealizaci a díky svému odpovědnému a praktickému přístupu se vám zpravidla daří dosáhnout úspěchu. Důleţitá je pro vás komunikace a různorodost ve vaší činnosti, která vám dává podněty pro vznik originálních nápadů. Máte touhu neustále něco objevovat a rád se o své poznatky podělíte s ostatními. Negativně můţete projevovat neustálou vnitřní nespokojenost, netrpělivost a nejistotu. Mohl byste tříštit svou energii a nedokončovat započaté cíle. Pozor na panovačnost, nadřazenost, počít výjimečnosti a citové nenaplnění, neboť mnohdy dáváte přednost svým pracovním aktivitám a zanedbáváte své blízké.
Srpen
1. srpen Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Tento den vám dává do vínku značné vůdcovské kvality a nezávislost, které symbolizuje číslo l, znamení Lva a číslo 8, představující srpen. Přirozeným způsobem si získáváte respekt okolí, který posiluje i vaše velkorysost, spolehlivost a odvaha. Od přírody jste zvídavý a jste veden svými ideály a ctiţádostivou a dobrodruţnou povahou. Někdy se však můţete stát otrokem své touhy po nezávislosti. Touţíte v ţivotě uspět, vyniknout, být jednička, dosáhnout moci, materiálního bohatství a současně se těšit přízni vašeho okolí. Nechcete hrát druhé housle. K tomu vám dopomáhá vaše tvořivost, energie, houţevnatost a skvělé organizační schopnosti. Máte rád aktivní přístup k ţivotu. Uděláte proto lépe, pokud se v ţivotě vydáte svou vlastní cestou a zvolíte si samostatné povolání, neboť se nerad necháváte omezovat. Negativně můţete projevovat egoismus, sobeckost, panovačnost, zatvrzelost, nervozitu, prudkost a je třeba naučit se ovládat citovou uzavřenost a z toho plynoucí pocity osamělosti.
2. srpen Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Jste velmi vnímavý, tvůrčí, zvídavý, nezávislý a společenský jedinec, který ač má velkou ctiţádost a touhu se prosadit a seberealizovat, vţdy si uvědomuje, ţe na základě vstřícné spolupráce toho v ţivotě můţe dosáhnout daleko více neţ jako osobitý samorost. Udrţení harmonického ţivota je pro vás velmi důleţité. Snaţíte se jednat tak, abyste druhým nečinil potíţe, ale neznamená to, ţe byste se nechal ovládat. Máte dost silnou osobnost a dovolíte druhým zasahovat do vašeho ţivota jen tolik, kolik sám uznáte za vhodné. Jste rozhodný, přímočarý, houţevnatý, komunikativní a organizačně schopný. Taktním přístupem a kouzlem osobnosti dokáţete dosáhnout svých vytyčených ideálů a představ, které jsou zpravidla vţdy postaveny na reálném základě a logickém a praktickém postupu. V lásce jste romantický. Touţíte po láskyplném vztahu, ale i po volnosti. Pozor si dejte na náladovost, sobeckost, netrpělivost, přecitlivělost, nedůvěřivost, závislost či sklon snadno ztrácet odvahu.
3. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Jste rád obklopen společností jiných lidí a k ţivotu potřebujete komunikaci, mentální stimulaci, vzrušení, tvůrčí sebevyjádření, pocit nezávislosti, spoustu zájmů a aktivit. Ostatní přitahujete svou otevřeností, upřímností, vřelostí, všestranností, optimismem a překypujícím ţivotním nadšením. To, co říkáte, myslíte od srdce bez postranních úmyslů. Vţdy si na druhé uděláte čas a málokdy se ocitáte bez přátel. Jste bystrý, plný originálních nápadů a nemáte strach lišit se od ostatních. Pokud naleznete svůj předmět zájmu, dokáţete se na něj zcela
71
koncentrovat a stáváte se ve svých činech velmi houţevnatým, disciplinovaným a praktickým jedincem. Negativně můţete být velmi panovačný, kritický a plný výčitek. S velkou přesností se strefujete do citlivých míst druhých. Chcete také stihnout mnoho věcí najednou. Pozor, abyste netříštil energii a nebyl roztěkaný, nervózní, nerozhodný a vyčerpaný dříve, neţ něco vůbec začnete, či nepropadal nudě. Vyvarujte se příliš impulzivního chování, výstřednosti a nestřídmosti.
4. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Kladete důraz na svou individualitu a nezávislost a nerad se ocitáte v podřízené roli. Nesnášíte nespravedlnost. Vyznačujete se odvahou, vytrvalostí, praktičností, zručností, pevnou vůlí, houţevnatostí, rozhodností, precizností, potřebou pevných základů a pocitu stability a materiálního zajištění. Vaše logické myšlení, organizační um a schopnost soustředit se a proniknou k jádru věci vám dopomáhají dopracovat se uznávaného postavení. Pokud si vytyčíte svůj cíl, s plným nasazením jej sledujete, zdoláváte překáţky a nikdy se nevzdáváte, neboť hrdost Lva, odhodlanost čísla 4 a optimismus Jupiteru vám to nedovolí. Jste si dobře vědom svých kvalit, a pokud vám Štěstí uniká, dokáţete ho trpělivě sledovat. Máte neuvěřitelnou schopnost sebeovládání, coţ je dobré v pracovní oblasti. Ve sféře citů však mnohdy můţete působit odtaţitě, chladně a své city potlačovat. Pozor si dejte na zatvrzelost, panovačnost, podráţděnost, vnitřní neklid, nedůvěřivost, netaktnost a vnucování vlastní vůle jiným.
5. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Jste člověk spontánní, rozhodný, rychle přemýšlející a jednající. Dáváte rázně najevo své názory a stojíte si za nimi. K vašim přednostem patří vůdcovské kvality, důkladnost, prozíravost a pevná vůle. Dokáţete si poradit v kaţdé situaci, k čemuţ vám napomáhá značná odvaha. K ţivotu potřebujete nezávislost, svobodu a vzrušení. Vaše otevřenost vůči změnám tříbí vaše názory a postoje a všestranné nadání vás předurčuje k prosazení se v jakékoli oblasti vašeho zájmu. Jako správný Lev usilujete o uznání a obdiv a nerad se podřizujete druhým. Vaše ctiţádost, houţevnatost a silné rozvinuté instinkty vás dozajista dovedou k úspěchu. Bude však dobré naučit se lépe spolupracovat s druhými. Pokud nejdou věci tak, jak si představujete, můţete projevovat netrpělivost, tvrdohlavost, náladovost či jednat impulzivně. Postrádáte vytrvalost. Vaše panovačnost, neochota akceptovat názory druhých a malá snaha uzavírat kompromisy vás mohou ochudit o přízeň jinak velmi prospěšných jedinců.
6. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Tento den vám dává do vínku značnou pracovitost, smysl pro odpovědnost, sklony k perfekcionalismu, tvořivost, umění jednat s lidmi, idealismus a starostlivost. Oplýváte velkým kouzlem osobnosti a zpravidla máte příjemné vystupování. Chováte se důstojně a sebejisté, u druhých vzbuzujete obdiv a snadno si je získáváte. Jste druţný, spontánní, v jednání diplomatický a usilujete o harmonii. Máte cit pro krásu a rád se jí necháváte obklopovat. Jste si vědom svého vlivu na druhé, ale současně jste snadno zranitelný a velmi vnímavý vůči reakcím a kritice druhých, coţ vám můţe ubírat na sebevědomí. Je ve vás rozpor mezi snahou prosadit se a současně zůstat vstřícný, nesobecký a slouţit druhým. Pokud v této oblasti naleznete rovnováhu, stanete se přínosným jedincem, který je schopen uskutečňovat své představy a přitom být současně oporou pro druhé. Pozor si dejte na sklon příliš snadno vyklízet své pole působnosti, či naopak se vměšovat do záleţitostí jiných.
72
7. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Jste člověk plný energie, přátelský, velmi nezávislý a odpovědný, coţ se odráţí jak ve vašem charakteru, tak i v jednání s druhými lidmi. Věříte sám sobě a dokáţete skvěle analyzovat vzniklé situace. Rád cestujete, poznáváte a chcete všechno pochopit. Jste více vnímavý vůči detailům neţ většina ostatních lidí. V ţivotě touţíte uspět. Vaše svéráznost a odvaha svobodně vyjádřit vaše názory mnohdy vzbuzují a přitahují pozornost okolí. Není snadné vás ovlivnit a nerad se druhým zodpovídáte či vysvětlujete své pohnutky. Příkazy a doporučení vás zpravidla popouzejí. Nejste ţádná citlivka, a kdyţ si vytyčíte cíl, jdete za ním přímo a zpravidla úspěšně. Bude však nutné posilovat vaši disciplínu. Pozor si dejte na sklon k osamělosti, uzavřenosti a melancholii. Zpravidla se totiţ umíte tak intenzivně zabývat vaším záměrem či problémem, ţe zcela zapomínáte na svět kolem sebe. Projevit se můţe přecitlivělost vůči kritice druhých, sklon k tajnůstkářství, pesimismu a netečností.
8. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Jste si jíst sám sebou ve všem, co v ţivotě děláte, a máte rád situaci pod kontrolou. Umíte se dobře ovládat, získat si autoritu a jste skvělým vůdcem. Jste plný energie a podněty okolí vás vybízejí k neobyčejné aktivitě a pracovitosti. Nerad si přiznáváte poráţku a nelibě nesete podřízené postavení. Jste si vědom svých kvalit. Máte pevné morální zásady, značnou ctiţádost, pevnou vůli, organizační schopnosti, odpovědnost, houţevnatost, odhodlání tvrdě pracovat, dosáhnout úspěchu, materiálního ohodnocení a uznání druhých. Ke svým blízkým jste štědrý a velkorysý. Pozor si dejte na potlačování své citové stránky osobnosti, neboť se bojíte, aby vás city neovládly a nezhatily vaše vytyčené cíle. Negativně můţete mít sklon dominovat, bezohledné se prosazovat a zneuţívat svou moc a postavení, čímţ si můţete nadělat mnoho nepřátel. Projevovat, byste mohl sobeckost, netrpělivost, hádavost, pomstychtivost, nekompromisnost, netaktnost či strach ze ztráty toho, co jste jiţ získal.
9. Srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Tento den vás obdařil značnou hloubavostí, vnímavostí, citlivostí, představivostí a intuitivními a psychickými schopnostmi. Ať děláte cokoliv, snaţíte se být zodpovědný a odvádět skvělou práci; je na vás spolehnutí. Na své výkony jste náleţitě pyšný. Nesnášíte omezení a odpor. Dovedete čelit i velmi obtíţným situacím. Umíte se skvěle chovat na veřejnosti a s vaším diplomatickým taktem nemáte problém jednat s lidmi. Silou vlastní osobnosti přitahujete přátele a obdivovatele. Sám však nerad odhalujete svou pravou tvář. Jste vţdy připraven podat svým blízkým pomocnou ruku a nejednou si k vám druzí přijdou pro dobrou radu. Máte touhu ţít ţivot velmi intenzivně, a upnete-H se k nějakému snu, dokáţete ho sledovat s pevnou vůlí a houţevnatostí. Je pro vás důleţité materiální zabezpečení, ale kromě toho vţdy hledáte Í hlubší smysl ţivota. Pozor si dejte na sklon ke snobismu, snadné vyprovokovatelnosti, aroganci, nespokojeností a citovým výkyvům. Vše berete příliš váţně a následně se trápíte.
10. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter
Tento den vás obdařil nezávislostí, sebejistotou, tvořivostí, velkou emocionální silou, inteligencí, vůdcovskými schopnostmi a hbitými myšlenkovými reakcemi. Stojíte si za svými názory, a to i tehdy, jsou-li odlišné od názorů okolí. Nemáte strach ozvat se a říct, co si myslíte, kdyţ se domníváte, ţe je to třeba. K vašim kladům patří pracovitost a zásadovost. Vţdy si udrţujete určitou rezervovanost a mnohdy můţete na druhé působit povýšeným
73
dojmem. Střeţíte si jen své soukromí a nemáte ve zvyku odkrývat své problémy druhým. Spoléháte se především sám na sebe a na svou soběstačnost. Stejně jako pro ostatní Lvy a jedince narozené 10. dne je i pro vás důleţitý úspěch, ocenění a uznání. V ţivote budete vţdy usilovat postoupit o nějakou tu příčku výše a dosáhnout seberealizace. Ze záporných vlastností byste mohl projevovat sklon k diktátorskému chování, egoismu, nadřazenosti a pocitu výjimečnosti, sobeckosti, netrpělivosti, nesnášenlivosti, ţárlivosti ČÍ nejistotě a ustrašenosti.
11. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
Jste výjimečná tvůrčí osobnost, přátelská, druţná, která umí ostatní přesvědčit a strhnout pro své ideály. V jádru jste optimista, který věří, ţe vše musí dobře dopadnout a podařit se. Máte vysoké ambice, vědomí vlastní důleţitosti a důvěry. Dokáţete se prosadit ve velkém stylu. Díky své přátelské a velkorysé povaze si snadno získáváte obdiv a úctu druhých. Cítíte se dobře tam, kde se jedná o kolektivní rozhodování, a pokud jste přesvědčen, ţe podporujete správnou věc, vynaloţíte veškeré vaše úsilí, nadšení, rozhodnost, vynalézavost, pevnou vůli, organizační schopnosti a velké mnoţství energie. Oplýváte vůdcovskými kvalitami, ale zároveň si uvědomujete, ţe spolupráce s druhými, otevřenost a vstřícnost jsou nejlepší cestou k dosaţení vytyčeného cíle. Partnerství je pro vás důleţité, ale současně vyţadujete i jistou dávku osobní svobody. Negativně můţete projevovat sklon k arogancím, vypočítavosti, sobeckosti, přecitlivělosti, snadné zranitelnosti, přílišné kritičnosti a ostrým výměnám názorů.
12. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
Číslo 12 je symbolem všestrannosti. Můţete se tedy pustit do jakékoli činnosti a se svou ctiţádostí, odvahou, elánem, přímostí, rozhodností a energičností, které vám poskytují znamení Lva a planeta Mars, toho dozajista dosáhnete. Své nadání umíte výhodně zúročit a získat si zároveň obdiv a úctu okolí. Vaší laskavostí, velkomyslností a diplomatičností snadno přesvědčujete ostatní. Rád se zapojujete do společenského dění, poznáváte nové lidi a stáváte se velmi zábavným společníkem. Vţdy potřebujete dostatek prostoru a svobody pro svou práci a sebe sama a nerad se podřizujete. To by si měli uvědomit i ti, kteří s vámi chtějí vstoupit do intimního vztahu. Pokud vám tento prostor poskytnou, vaše oddanost a romantický cit jim bude odměnou. Vyvarujte se přílišného lpění na svých zásadách a autoritářství či tříštění energie a chaotického jednání, coţ můţe snadno vést k odklonu z vaší nastolené cesty. Posilujte nestrannost3 tím sníţíte moţný sklon k náladovosti a impulzivností.
13. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
Tento den vám dává do vínku značnou samostatnost, ctiţádost, elán, nadšení, nápaditost, pracovitost, vytrvalost a sebekázeň. Jste-li přesvědčen o své pravdě, dokáţete ji houţevnatě sledovat. Máte neobvyklé nadání v mnoha směrech a rád zastáváte zodpovědná místa a chcete ve své vybrané profesi dosáhnout ocenění a uznání druhých. Je na vás spolehnutí. Jste organizačně velmi schopný a umíte práci a zodpovědnost rozdělit mezi ostatní a dobře s nimi spolupracovat. Patříte k velmi přitaţlivým a společenským jedincům a nemáte o přátele a příznivce nouzi. Vaše tvořivost vás popohání kupředu a nutí vás nějakým způsobeni se vyjádřit. Oplýváte duševní bystrostí, originálními nápady a vyhraněnými názory a hledáte si obdobné spojence. Vaše sebevědomí posiluje podpora vašich blízkých, přátel či spolupracovníků. Na oplátku jste vůči nim velmi starostlivý a velkorysý. Pozor na přílišnou kritičnost, umíněnost, neústupnost, výbušnost, panovačnost či bezcitnost.
74
14. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
K vašim kladům patří především vůdcovské kvality, značná pracovitost, rozhodnost, cílevědomost a ambicióznost. Máte skvělé organizační schopnosti a obchodního ducha. Vaše snadná přizpůsobivost daným podmínkám z vás činí člověka velmi flexibilního a pohotového. S lehkostí dokáţete vyuţít nabízených příleţitostí. Chcete uspět a získat si obdiv druhých, ale současně tím získáváte i důvěru v sebe sama. Oplýváte skvělými komunikačními schopnosti a přitahují vás především podnětní lidé. K ţivotu potřebujete změnu, vzrušení a pocit, ţe se neustále něco děje, jinak se začnete nudit a svému okolí dáváte najevo svou nespokojenost. Chcete proţít velmi aktivní a činorodý ţivot. Skvěle propojujete prácí se zábavou. Jste k sobě velmi náročný a nejednou v ţivotě se budete muset vyrovnávat s vaší nejistotou a přecitlivělostí. Nemáte rád, kdyţ vám druzí zasahují do ţivota; v tom případě můţete projevit zatvrzelost či výbušnost. Pozor na vnitřní neklid, bezmyšlenkovitost a zbrklost. Při potíţích můţete ihned vyhledávat změny.
15. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
Číslo 15 symbolizuje odvahu, kterou podtrhují i ostatní uvedené prvky. Jste velmi hrdý a pracovitý člověk, všestranné nadaný a překypující nadšením. Vyţadujete dostatek prostoru pro vlastní sebevyjádření a své názory ‘vyjadřujete přímo a bez zábran. Máte vůdcovské schopnosti a nejraději se spoléháte sám na sebe. K vašim kladům lze přičíst organizační um, rozhodnost, činorodost, nezávislost a potřebu podávat výkon. Chcete se uplatnit a dosáhnout jak materiálního úspěchu, neboť máte touhu po přepychu a rád se obklopujete hezkými věcmi, tak uznání a ocenění od vašeho okolí. Zpravidla nemáte nouzi o přátele. K úspěchu vám dopomáhá vaše charisma, ale i úsilí neustále získávat nové vědomosti a schopnost je předávat dál. Ač jste svou povahou dobrodruh, součtové číslo 6 napovídá, ţe hledáte ve svém ţivotě i harmonii a rodinné zázemí, i kdyţ vás můţe občas tíţit odpovědnost za své milované. Pozor na posedlost prací, nezodpovědnost, vnitřní neklid, neústupnost či vedení příliš bujarého ţivota.
16. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
V ţivotě trváte na své vlastní cestě a bráníte se závislosti. Poznání docházíte svou osobní zkušeností. Potíţe a nezdary ve vašem ţivotě vás neodradí, neboť máte vţdy dost síly a energie začít znovu. Jste spontánní a ochotný riskovat. Máte Silnou potřebu se projevit a nějakým způsobem na sebe upoutat pozornost a vystavit na odiv své schopnosti. Chcete být obdivován a podřadné pozice nejsou nic pro vás. Kladete vysoké poţadavky nejen na druhé, ale i na sebe. Odhodlaně se pouštíte do svých velkolepých cílů. Přitahují vás lidé a zkušeností, které ve vás probouzejí pocit výzvy, kterou jste vy, samozřejmě se svými ambicemi, schopen zvládnout. Ţijete společenským ţivotem, i přes občasnou masku chladu a odtaţitosti jste v jádru velmi citlivý jedinec. Jste přátelský, vnímavý a máte smysl pro harmonii a krásu. Jste dost hrdý na to, abyste uznal svůj omyl. Pozor si dejte na sklony k povýšenosti, panovačnosti, věčné nespokojenosti, p o dráţděno s ti, výbušností, umíněností či zneuţívání ostatních.
17. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
Jste velmi spontánní a společenský jedinec, kladoucí důraz na svou nezávislost. Máte skvělé pozorovací schopnosti, rychle chápete souvislostí, a proto jste schopen uchopit přicházející příleţitosti a vyuţít je ke svému prospěchu. Nerad přijímáte kompromisy a nechcete se nechat omezovat druhými. Máte své vyhraněné názory a pevnou vůli a své
75
vytyčené cíle sledujete houţevnatě, aniţ byste se nechal zviklat pochybnostmi či připomínkami svého okolí. Uspokojení vám přináší materiální úspěch, vlivné postavení a obdiv a uznání druhých. Díky svým organizačním a komunikačním dovednostem, vrozené ctiţádosti a velké vnímavosti vůči ostatním se dokáţete prosadit a uspokojit své ambice. Vůči svým blízkým projevujete starostlivost a ohleduplnost. Negativně byste mohl myslet pouze na sebe a nestrpět odpor. V tomto případě bude souţití s vámi velmi obtíţné. Pokud moţno se vyvarujte sklonu k panovačnosti, tvrdohlavosti, netrpělivosti, citové uzavřenosti, odtaţitosti, dělání scén či posedlosti majetkem a úspěchem.
18. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars
Patříte k velmi nezávislým a přemýšlivým jedincům, kteří se mohou plně spolehnout na svou intuici. V jednání s druhými jste přímý a zásadový a nemáte nouzi o přátele a známé. Vyznačujete se silnou vůlí, ctiţádostí, ambiciózností, organizačními schopnostmi, odvahou, rázností a nebojíte se experimentovat. Chcete se prosadit být středem pozornosti a nebojíte se přijmout odpovědné postavení. Ač umíte vycházet s lidmi, výše uvedené prvky poukazují na výraznou osobnost a neochotu podřizovat se druhým. Upřednostňovat, proto můţete samostatná povolání. Jste velmi činorodý. Máte velkou představivost a díky vaší praktičnosti jste schopen vaše vize uskutečnit a dosáhnout úspěchu. Stále máte co na práci a vymýšlíte stále nové a nové plány. Vůči svému okolí a blízkým se vţdy snaţíte zaujímat odpovědný postoj, čímţ si snadno získáváte jejich podporu. Jste velmi vnímavý, proto se vyhýbejte negativnímu prostředí. Pozor na vnitřní napětí, roztěkanost, sklon k ovlivnitelnosti či útěku před skutečností.
19. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars
Číslo 19 v tarotu představuje Slunce. Stejně tak vy jste pro druhé sluníčkem, které vyzařuje nakaţlivou radost ze ţivota., a vaše charisma, vitalita a optimismus přitahují ostatní. Jste dynamický jedinec plný energie. Nemáte nouzi o obdivovatele, přátele, ale i o odpůrce, coţ je asi úděl všech, kteří touţí být na výsluní. Chcete zářit, něčeho dosáhnout, dosáhnout uznávaného postavení, být středem pozornosti a být pro druhé přínosem a sklidit při tom obdiv a úctu. Jste společenský jedinec touţící po sebevyjádření. Oplýváte ctiţádostí, pevnou vůlí, sebevědomím, velkým tvůrčím potenciálem a touţíte oslnit. V komunikaci jste velmi hbitý a obratný. Nechybí vám rozhodnost, energie, spontánnost, podnikavost; snaţíte se vţdy hrát hlavní roli a být proste jednička. Pozor si dejte na sklon k panovačnosti, nadřazenosti, egoismu, netrpělivostí, tvrdohlavému prosazování svých záměrů, citové nevyrovnanosti, náladovosti a vnitřnímu napětí a strachu z osobního selhání.
20. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars
Číslo 20 a znamení Lva poukazují na to, ţe jste skvělý herec, který nedokáţe ţít bez publika. Těší vás obdiv a lichotky. Nesnášíte samotu a společnost druhých je pro vás důleţitá, jste spontánní a chcete, aby se s vámi kaţdý cítil skvěle. Uplatníte se především tam, kde můţete vyuţít své duševní schopnosti. Touţíte po sebevyjádření a váš vynalézavý duch vţdy nachází originální řešení vzniklých problémů. Jste intuitivní, chápavý, charismatický a skvělý diplomat. Umíte upoutat pozornost a svou hravostí, nápaditostí a nadšením si získáváte přízeň svého okolí. Oplýváte přirozenou moudrostí, intuicí a pochopením lidské povahy. Ač se snaţíte prosazovat se, současně máte i velkou potřebu harmonie, klidu a spolupráce a chcete být prospěšný druhým. Je snadné vás vyvést z rovnováhy, jste méně odolný vůči stresu a následně můţete snadno ztratit sebeovládání, stát se prudkým a výbušným. Dejte si pozor na
76
manipulaci s druhými a nerozhodnost, zvláště dotýká-li se to vašich citů.
21. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars
Jste člověk velmi společenský, kamarádský, druţný, přitaţlivý, zábavný a mající rád legrací. Ve vztazích jste upřímný a totéţ očekáváte od druhých. Oplýváte neobyčejnou originalitou a nápaditostí. V ţivotě dosáhnete úspěchu díky spolupráci s druhými lidmi. Jste velmi dynamický, ctiţádostivý, bystrý, rychle se učíte a jste schopen snadno se přizpůsobovat nově vyvstalým situacím. Na jednu stranu je to vlastnost dobrá, na druhou se můţete začít brzy nudit a ztratit zájem o věc. Potřebujete neustálé duševní podněty a změnu. Vyznačujete se značnou tvořivostí a máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. K vašim kladům patří i umění jednat s lidmi. Vaše všestranné nadání můţe vést k tříštění energie a bude dobré učit se zaměřit vaši energii a úsilí na uţší oblast zájmu a usilovat o zdokonalení v této vybrané oblasti. Negativně můţete inklinovat k uzavřenosti, nedůvěřivosti, nebo naopak jste příliš otevřený, sobecký, v jednání arogantní, ukvapený, nervózní a umíte Šlehnout slovem.
22. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars
Tento den poukazuje na vaši citlivost, laskavost a potřebu společnosti partnera a druhých lidí. Jejich podpora a povzbuzení dělají přímo divy, posilují vaše sebevědomí a inspirují vás ke spřádání stále nových plánů, Z výše uvedených prvků plyne, ţe jste jedinec zvídavý a k ţivotu potřebujete neustálé duševní podněty a jste otevřený veškerému poznání a neustálému sebevzdělávání. Svou energii umíte cíleně zaměřovat a soustředit se na daný problém. Nechybí vám pracovitost, houţevnatost, metodičnost, praktičnost, organizační schopnosti, pevná vůle a odpovědnost. Je na vás spolehnutí a snaţíte se vše dělat důkladně. Díky své značné vnímavosti se dobře vyznáte v lidech, které k sobě přitahujete svým charismatem, vlídností, obětavostí, všeobecným rozhledem a vědomostmi. V ţivotě dokáţete mnohé díky spolupráci s druhými. Pokud moţno se vyhýbejte netrpělivosti, panovačnosti, sebestředností, aroganci a malé snaze dosáhnout kompromisu čí vměšování se do záleţitostí druhých.
23. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur
Vyznačujete se bystrým intelektem, metodickým, praktickým, důkladným a horlivým přístupem, ale i značnou velkorysostí a starostlivostí. Jste velmi tvůrčí a vnímavý a díky své všestrannosti se uplatníte v mnoha oblastech vašeho zájmu. Pokud se pro něco rozhodnete, nic vás nezastaví. Touţíte po realizaci svých představ. Snadno se učíte, rád cestujete a poznáváte. K ţivotu potřebujete jistou dávku volnosti a nezávislosti a neustálé podněty, neboť jednotvárný ţivot je velká nuda a to nebude nic pro vás. Aktivita a činorodost jsou solí vašeho ţivota. Jste člověk společenský, se značnými komunikačními schopnostmi. Rád se obklopujete lidmi a jste zábavným společníkem. Mnohdy postrádáte trpělivost a jednáte ukvapeně a nerozhodně. Dejte si proto pozor na tříštění energie a dovedení vašich projektů ke zdárnému konci. Vyvarujte se sobeckostí zatvrzelosti, náladovostí, neochoty ke kompromisům a hledání viníků pouze ve vašem okolí.
24. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur
Jste člověk zvídavý, vytrvalý, metodický, praktický, systematický, výkonný a oplývající organizačními schopnostmi. Máte pevnou vůli, velmi bystrý intelekt a touhu podělit se o své poznatky s ostatními. Vaše důkladnost, sklon ke strategickému plánování a pracovitost vás bezesporu dovedou k vašim vytyčeným cílům. Ve skrytu duše touţíte uspět a zazářit. Máte
77
značné pochopení pro druhé, skvělé komunikační schopnosti, a proto jste příjemným společníkem. Ostatní si získáváte svou ochotou, přátelskostí, velkorysostí a starostlivostí. Číslo 4, součtová Šestka z čísla 24 a sklon Panny být dokonalý vám občas mohou ubírat na sebevědomí. Navíc jste dosti citlivý vůči kritice druhých, ač sám jste vůči druhým aţ přehnaně kritický. Pokud dokáţete posílit váš optimismus a pozitivní myšlení, jste se svými přednostmi na nejlepší cestě uspět. Je ve vás i značná dávka citlivosti a touţíte po klidu a harmonii, ale sám ji mnohdy narušujete. Vyvarujte se především náladovosti, vznětlivosti, úzkostlivosti, vybíravosti a tendence provokovat.
25. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur
Máte touhu po vědění a sklon jít do hloubky a proniknout aţ k jádru věci a ţádný detail vám neunikne. Jste velmi náročný, precizní, metodický, pracovitý a oplýváte tvůrčími schopnostmi. Máte v sobě mnoho energie, kterou je třeba pozitivně uvolňovat. Neustále prahnete po nových a vzrušujících myšlenkách a poznatcích, které obohacují vaši skvělou představivost. Přes všechny vaše kvality, které vám napomáhají k úspěchu, zpravidla vţdy zůstáváte skromný a nenáročný. Díky své pevné vůli jste schopen své úţasné nápady realizovat a vypilovat do všech maličkostí. Patříte k lidem, kteří touţí po nezávislosti, ale máte i značnou potřebu blízkosti ţivotního partnera. Jste citlivý a laskavý a nešetrnost druhých, ač se to nemusí na první pohled zdát, se vás hluboce dotýká. Těţko se rozhodujete, především pokud se záleţitosti dotýkají vašich citů. Špatně čelíte stresovým situacím v oblasti lásky. Pozor na náladovost, nervozitu, podráţděnost, výbušnost, tajnůstkářství a různé závislosti.
26. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur
Oplýváte bystrostí, organizačními, vůdcovskými a komunikačními schopnostmi, laskavostí, citlivostí, velkorysostí, chápavostí a ohleduplností, coţ vám dává široké moţností uplatnění v ţivotě. Máte logické myšlení a v jádru jste praktický člověk. Vaše ctiţádost, pracovitost, houţevnatost, nezávislost -a odpovědnost vás vedou k úspěchu a k dosaţení dobrého postavení. Ve skrytu duše očekáváte ocenění a uznání, ale především chcete být platným a prospěšným jedincem. Jste skvělý diplomat, který se snaţí pomáhat druhým, a pro mnohé jste přínosnou inspirací. Svou systematičností a smyslem pro detail jste schopen dosáhnout mimořádných výsledků. Umíte zacházet s financemi a usilujete o materiální zajištění a udrţení svého ţivotního stylu. Důleţitá je pro vás kariéra, ale i dobré osobní vztahy. Chcete si uchovat soukromí a vţdy dbáte na to, aby váš osobní ţivot zůstal oddělen od vaší práce. Převládne-li ctiţádost a chtivost, inklinujete k aroganci, pýše, emocionálnímu napětí, mstivosti a náladovosti.
27. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Jste člověk velmi vnímavý, rozhodný, pracovitý, praktický a metodický. Snaţíte se nacházet pravdu a hlubší smysl ţivota. Jste velmi zvídavý, bystrý, přemýšlivý a všímavý vůči detailům, které mnozí ani nepostřehnou. Oplýváte originálními myšlenkami a snaţíte se získat co nejvíce vědomostí. Máte pevné zásady a chcete je otevřeně vyjadřovat. K vašim vytyčeným záměrům přistupujete svědomitě a odpovědnost berete velmi váţně. Nejste přímo vůdčí typ, ale cítíte-li vnitřně, ţe ve vašem okolí není nikdo, kdo by se úkolu chopil stejně odpovědně jako vy, převezmete vedení. Usilujete o zlepšování situace jiných a mnohokrát si k vám někdo přijde pro dobrou radu. Jste ochoten nesobecky věnovat svůj čas potřebným. Máte skvělé vyjadřovací schopnosti a současně působíte velmi přesvědčivě, čímţ si snadno
78
získáváte přízeň okolí. Pozor na přílišnou kritičnost, panovačnost, kladení nepřiměřených nároků na sebe a druhé, nesnášenlivost, upjatost, moţnou ovlivnitelnost či přepracovanost.
28. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Jste člověk společenský, s komunikativními schopnostmi a díky své síle osobnosti, ctiţádosti, ambiciózností, podnikavosti, silně vyvinuté představivosti, intuici a aktivitě se často dostáváte do hlavního proudu dění a událostí. Diplomatický takt, výřečnost, mnoţství odborných znalostí a všeobecný přehled vám dávají moţnost Širokého uplatnění. Uspokojuje vás častý kontakt s lidmi. Máte mnoho přátel, známostí, velké ideály a ještě větší nároky, a pokud se k něčemu rozhodnete, neochvějně se snaţíte uspět a naklonit si ty, kteří vám mohou být na této cestě nápomocni. Jste přímý, otevřený, velkorysý, oceňujete spolupráci a chcete přinášet uţitek druhým. Nerad se necháte omezovat. Negativně můţete inklinovat k panovačnosti, pýše, tvrdohlavosti, umíněnosti a necitlivosti. Vězte, ţe sekýrováním druhých a nepřizpůsobivostí jen stěţí dosáhnete svých cílů. Inklinovat však můţete i k pasivitě a pochybnostem o svých schopnostech. Neuškodí věnovat více péče svým osobním vztahům.
29. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Vaše ctiţádost, činorodost, zvídavost a podnikavý duch vás neustále popohánějí na vaší cestě ţivotem. Potřebujete pocit volnosti a chcete jednat tak, jak uznáte za vhodné. Do vínku vám byla dána i značná dávka vnímavosti a citlivosti, coţ skvěle vyuţíváte při kontaktu s jinými lidmi. Snadno navazujete vztahy se svým okolím a pro druhé jste velmi přitaţlivý. Jako kaţdá Panna se i vy vyznačujete bystrým intelektem, komunikačními schopnostmi, praktičností a snahou o dokonalost. Vynikáte skvělými myšlenkovými postupy a vynalézavostí. Věnujete pozornost kaţdému detailu a pokud moţno usilujete o odvedení důkladné a kvalitní práce. Kladete vysoké nároky na sebe, ale i na druhé. Jste tvůrčí jedinec, a jestliţe se spolehnete na svou intuici, uvidíte, ţe vám přinese mnoho inspirace. Nenaleznete-si předmět svého zájmu, můţete se stát netrpělivým, nesoustředěným, roztěkaným, náladovým, výbušným, kritickým, uzavřeným, tajnůstkářským a introspektivním.
30. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Tento den vám propůjčuje vynikající tvůrčí představivost, cit pro krásu, činorodost, pronikavou bystrost, značnou společenskost, přátelskost a smysl pro humor. Jste výrazná osobnost, která si v ţivotě vytváří vyhraněné názory. Máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. Vaše rozmanité předpoklady nacházejí široké uplatnění od uměleckých aţ po technické obory či v oblastech, kde je třeba projevit komunikační schopnosti. Rychle se orientujete v dané situaci a podle toho upravujete svá rozhodnutí. Ve společnosti jste šarmantní, dokáţete druhé upoutat svým osobitým kouzlem a stylem. Jste přímý a nesnášíte průměrnost. Neustále se pídíte po vědomostech a nových poznatcích. Nechcete ustrnout a snaţíte se zdokonalovat. Vzhledem k vaší značné všestrannosti byste mohl tříštit energii, nedokončovat vytyčené cíle a inklinovat k lenosti. Pozor si dejte na přílišnou kritičnost, hádavost a mnohdy velmi ostrý jazyk, dále citovou uzavřenost, nedostatek něhy a sklon manipulovat s druhými.
31. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur
Touţíte po seberealizaci a máte k tomu dostatek sil, ctiţádostí, vytrvalosti, rozhodnosti, nadšení a pevné vůle. Oplýváte skvělými nápady, představivostí, zručností a přesností. Díky
79
vaší praktičnosti, činorodosti a neustálé snaze se zdokonalovat a sebevzdělávat, jste schopen své sny uvést do reality a dát jím hmotnou podobu. Umíte být neúnavný, tvrdě pracovat a zpravidla na sebe kladete vysoké poţadavky. Zdá se, ţe víte, co od ţivota chcete, a dokáţete si za tím jít a jen tak snadno se nevzdáváte. Patříte k velmi společenským jedincům, kteří dokáţí navodit tu správnou atmosféru, a komunikace s vámi téměř nikdy neváţné. Jste šarmantní, velkorysý a snadno si získáváte přátele, ale i obdivovatele. Negativně můţete projevovat sklon k nedostatku sebevědomí, nervozitě, přecitlivělosti, netrpělivosti, náladovostí, nesvědomitostí, přílišné kritičnosti a umíněnosti. Můţete více času věnovat svým pracovním aktivitám a zanedbávat své citové potřeby a osobní vztahy.
80
Září
1. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
číslo l vţdy poukazuje na jistou dávku nezávislosti, sebedůvěry a snahy prosadit své osobité pojetí hodnot. Zpravidla se zaměřujete na jeden cíl a díky svému úsilí, vytrvalosti a disciplíně jste schopen svého vytyčeného záměru dosáhnout. Své klady umíte předvést a prodat. Rád na sebe upoutáváte pozornost a chcete být originální, prostě jednička. Můţe se to projevit v neobvyklém zevnějšku či nevypočitatelných reakcích. Současné však chcete být i svými činy přínosem pro druhé a mít pocit potřebnosti a uţitečnosti. Oplýváte vůdcovskými a organizačními schopnostmi a vládnete i skvělým komunikačním umem. Spolu s vaší snahou odvádět skvělou práci, bystrým vnímáním a ambiciózností jste člověk, který se uplatní v rozličných oborech. Vyvarujte se přehnaného zdůrazňování své osobnosti, svéhlavosti, přílišné kritičnosti, netrpělivosti, citové nevyrovnanosti a uzavřenosti. Můţete se zaměřovat pouze na svůj cíl, svým jednáním provokovat ostatní a opomíjet své citové potřeby.
2. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Jste člověk velmi citlivý a mající rád společnost. Přítomnost druhých vám napomáhá vyladit se na svou osobnost. Snaţíte se vytvářet kolem sebe harmonii a udrţovat pohodu a optimismus. Ať na polí domácím, tak i v práci si uvědomujete, ţe spoluprací a snahou o dohodu můţete dosáhnout mnohem více. Jste skvělý diplomat, vyjednavač a snadno s druhými spolupracujete. Svou věrností, praktičností, systematičností, disciplinovaností, přesvědčivostí a stálostí napomáháte zdárnému dokončení započatého díla. Jste velký dříč. Více neţ o dosazení slávy a uznání usilujete o to dosáhnout pocitu, ţe jste druhým potřebný, uţitečný a jste jim skvělým příkladem. Dejte si proto pozor, abyste se na nich nestal závislým a abyste dokázal otevřeně projevit své myšlenky a pocity. Snadněji můţete ztrácet pocit sebejistoty. Projevovat můţete extrémní chování a být občas otevřený a vstřícný a jindy nervózní a poněkud podivínský.
3. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Přes vaši značnou pracovitost máte rád veselou společnost. Skvěle spojujete práci se zábavou. Jste přátelský, zvídavý a komunikativní, s potřebou vyjádřit se a předat dál své myšlenky a názory, které umíte skvěle a přesně formulovat. Nemáte nouzi o přátele a obdivovatele. Číslo 3 zpravidla poukazuje na všestrannost, která však mnohdy vede k tříštění energie. Díky preciznosti a praktičnosti Panny a schopnosti Saturnu soustředit se a vytrvat můţete tento nedostatek snadno překonat. Mohl by z vás být skvělý organizátor a velmi precizní, důsledný, spolehlivý a systematický jedinec, který se ambiciózně pouští do vytyčeného úkolu. Zdá se tedy, ţe nic nenecháváte náhodě a usilujete o řád a produktivitu a snadněji překonáváte překáţky. Nepodceňujete drobné jednotlivosti a díky tomu dosahujete pozoruhodných výsledků. Vaše představivost a smysl pro realitu tvoří harmonický celek. Pozor na ješitnost, přílišnou kritičnost a ctiţádostivost, diktátorské skony, skepticismus, citový chlad a uvíznutí v rutině či nudě.
4. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Číslo 4 je symbolem vyrovnanosti, stability, řádu a odpovědnosti. Tyto atributy jsou
81
vlastní i zemskému znamení Panny a Kozoroha, který je se svým Saturnem vládcem dekanu. Tento den vám dává značnou potřebu vytvořit si pocit bezpečí a pevných základů, na kterých můţete stavět váš další ţivot. Díky svým komunikačním schopnostem jste skvělý diplomat. Vţdy vám leţí na srdci i blaho druhých a snaţíte se jim proto pomoci. K vašim kladům náleţí nejen intelektuální, ale i manuální zručnost. V jádru jste velmi praktický člověk, coţ se pravděpodobně projeví i ve snaze dosáhnout jistého finančního zázemí. Číslo 9, skrývající se pod zářím, vám dodává značný idealismus, vnímavost, citlivost, tolerantnost a snahu dosáhnout v ţivotě jisté spravedlnosti. Jste velmi výkonný, pracovitý, důsledný, starostlivý a spolehlivý jedinec. Vše důkladně plánujete, detailně zkoumáte a do ničeho se nepouštíte bezhlavě. Pozor na přílišnou váţnost, suchost, rezervovanost, striktnost, sobectví, egoismus a necitlivost.
5. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Číslo 5 vám dodává dobrodruţnou a zvídavou povahu, potřebující k ţivotu dostatek svobody a volnosti. Rád cestujete a poznáváte. Přicházející příleţitostí se snaţíte náleţitě vyuţít a zanecháváte za sebou nesmazatelnou stopu. Svými činy chcete být prospěšný druhým. Nelze vám upřít vůdcovské kvality. Ostatní prvky symbolizující zemský ţivel vám dodávají skvělé organizační schopnosti, pracovitost, výkonnost, přesnost, důslednost a odpovědnost. Dále pak poukazují na nutnost stabilní základny. Máte rád aktivní ţivot a zrněnu. Rutina není nic pro vás. Pokud pracujete nezávisle, jste zpravidla velmi produktivní. Rychle se učíte a vstřebáváte poznatky. Umíte jednat s lidmi, máte skvělé komunikační schopností a snadno si získáváte nové přátele. Snaţíte se odvádět precizní práci a je na vás spolehnutí. Převládne-li negativní stránka vaší povahy, můţe vystoupit egoismus, touha po moci, nespolehlivost, nestálost, netrpělivost, nespokojenost či citová nevyrovnanost.
6. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Jste člověk komunikativní, inteligentní, který rychle chápe, a touha po sebezdokonalování a vědění vám dodává na mladosti a pomáhá vám získat si obdiv okolí. Pokud naleznete tu správnou oblast svého zájmu, jste velmi výkonný. Potřebujete však neustálé impulzy, jinak se můţete začít brzy nudit. Číslo 6 upřednostňuje rodinu a samo o sobě není nijak ctiţádostivé, ale v kombinaci se Saturnem budete mít ambicí dozajista dost. Odvádíte přesnou a pečlivou práci a umíte si vţdy zajistit peníze, neboť upřednostňujete osobní pohodlí a pocit jistoty. Máte smysl pro harmonii a krásu a prospěje vám najít si v ţivotě nějaký způsob tvůrčího vyjádření. Svou citovost a romantické sklony mnohdy můţete skrývat pod odtaţitým, snobským, ironickým či komickým povrchem. Dokáţete intenzivně proţívat city, ale při tom se zároveň ovládat. Dejte si pozor, aby vám ta maska nezůstala natrvalo. Projevit se můţe neklid, netrpělivost, nespokojenost či nevypočitatelné chování, kdy přecházíte od něţností k výbuchům vzteku.
7. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
K vašim kladům patří nezávislost, pracovitost, odpovědnost a spolehlivost. Vyznačujete se analytickým myšlením a i ty nejmenší detaily pro vás mají velký význam. Díky své zvídavosti, komunikačním schopnostem, smyslu pro hodnoty, ctiţádosti, praktičností, vnímavostí a tvořivosti snadno naleznete uplatnění v mnoha oborech. Jste člověk plný energie a do vše-ho se pouštíte s nadšením a elánem. Nejraději však činíte svá vlastní rozhodnutí a učíte se ze svých zkušeností a osobního poznání. Upřednostňujete pocit svobody a nezávislosti. Máte bohatou fantazií, silnou intuici a svou pilností, metodičnosti a koncentrací
82
na vytyčený cíl jste schopen své vize naplnit. Pokud moţno se vyvarujte sklonu k nadměrné kritičnosti. Přitom vy sám jste vůči kritice velmi citlivý a následně můţete mít dojem, ţe vás okolí nechápe. Můţete potlačovat své city a stát se náladovým, netrpělivým, odtaţitým, chladným, sobeckým a osamělým. Jste tak trochu rebel a bude dobré brát více v úvahu názory druhých a neodmítat kompromisy.
8. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Jste silná osobnost, velmi dominantní, ambiciózní, tvůrčí a oplývající vůdcovskými a organizačními kvalitami. Máte silnou potřebu sebevyjádření a skvělé předpoklady dosáhnout materiálního úspěchu. Umíte se ovládat a snadno si svou přirozeností získáváte autoritu. Jste velmi bystrý, výmluvný, v jednání pohotový a přímý. Nelze vám upřít pracovitost, podnikavost a smysl pro obchod a povinnost. Vše si dokáţete předem dobře naplánovat a do všeho se pouštíte po předchozí analýze a rozváţném stanovení následných kroků. Máte silně vyvinutý smysl pro odpovědnost. Bez obtíţí navazujete kontakty a díky svému šarmu, vtipu a nakaţlivému nadšení si snadno nacházíte přátele i obdivovatele. Na druhé straně často kladete značné nároky, coţ se můţe odrazit i v osobních vztazích, neboť je těţké dostát vašim poţadavkům. Pozor tedy na sklon ke kritičnosti, hádavosti, netrpělivosti, netolerantnosti, náladovosti či dominanci. Můţete mít i snahu příliš kontrolovat druhé.
9. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Devítka podněcuje proţít ţivot intenzivně. Jste velmi citlivý a vnímavý a ke svému ţivotu potřebuje kontakt s druhými lidmi a pocit, ţe jste jim prospěšný a něčím uţitečný. Velmi vás obohatí cestování a poznávání nových kultur, lidí a zájmů. Jste inteligentní, zvídavý a intuitivní jedinec s bohatou fantazií a touhou dosáhnout pravdy a spravedlnosti. Vaše skvělé diplomatické schopnosti vám napomáhají uzavírat vztahy, které vám na vaší cestě mohou být velmi přínosné. Ač jste schopen pracovat i sám, bude pro vás lépe, pokud svou práci můţete nějakým způsobem propojit s druhými. Máte tendenci upínat se k nějakému snu, který se následně snaţíte naplnit. Máte k tomu dostatek energie, vytrvalosti a sebekázně. Dokáţete-li tedy udrţet rovnováhu mezi svými vizemi a realitou, stává se z vás dobrý stratég, schopný soustředit pozornost na potřebné detaily a dosáhnout svých vytyčených cílů. Vyvarujte se nervozity, nejistoty, sklonu k izolaci, zbytečných obav, úzkostí, starostí a strachů. Pozor na úniky z reality.
10. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
Jste silná vůdčí osobnost s originálním myšlením. Snadno si získáváte přirozenou autoritu u druhých. Kupředu vás popohání vaše ideály, ale i touha po materiálním zabezpečení, postavení a úspěchu. Jste přesvědčivý a svými názory a postoji umíte strhnout ostatní na svou stranu. Vaše odvaha, rozhodnost, ctiţádostivost, komunikativnost a tvořivost jsou skvělými předpoklady pro dosaţení pozoruhodných výsledků v pracovní oblasti. Máte obdivuhodné nápady, které jdou vţdy ruku v ruce s vašimi realistickými a praktickými postoji, a díky vaší preciznosti, odpovědnosti a důslednému přístupu nabývají konkrétní a hmatatelné podoby. Vaše pevná vůle vám umoţňuje realizovat vaše vize. Dbejte, aby byly vţdy prospěšné nejen pro vás, ale i pro druhé. K ţivotu potřebujete pocit svobody a nezávislosti, coţ by vaši blízcí vţdy nemuseli chápat. Negativně byste mohl projevovat sobeckost, netolerantnost, netrpělivost, panovačnost, snahu vládnou druhým či slabost.
11. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn
83
Číslo 11 je symbolem vizionářství, intuice, citlivosti, nekonvenčnosti a hledání pravdy ve prospěch lidstva, coţ se dobře slučuje i s ostatními uvedenými prvky. Jste vůdčí typ, který má vysoké ambice, značné ideály, ctiţádost, vědomí vlastní důleţitosti, důvěru v sebe sama, ale i silnou intuici a vnímavost. Máte dost sil a energie realizovat své smělé plány a schopnost přesvědčit a ovlivnit druhé, a to především vašimi skvělými komunikačními schopnostmi a perfektním formulováním a prezentováním vašich myšlenek. Přitom se snaţíte jít do hloubky a umíte se soustředit na jednotlivé detaily. Neustálé vzdělávání a rozšiřování znalostí je pro vás branou k dosaţení úspěchu, neboť jinak jste člověk, který je schopen přijmout odpovědnost a tvrdě pracovat. Cítíte se dobře tam, kde se jedná o kolektivní rozhodování a kde můţete být prospěšný širšímu společenství. Máte týmového ducha. Vyvarujte se sklonu k přílišné dominanci nedůtklivosti, velikášství, kritičnosti a úzkostlivosti. Mohl byste lpět na jednotlivostech a ztratit celkový pohled.
12. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Nelze vám upřít bystrý intelekt, značnou vnímavost a schopnost vládnout slovem. Máte touhu se vyjádřit a činíte tak perfektním způsobem, přímo a otevřeně. Dychtíte po poznání a jdete v ústrety novým poznatkům a zkušenostem. Vyhovuje vám, kdyţ se neustále něco děje, jinak byste se mohl začít nudit. K vytyčeným cílům přistupujete odhodlaně, se značnou motivací a se snahou překonat sám sebe. Jste společenský, přátelský a otevřený novým setkáním, která inspirují vaše myšlenky. Váš optimismus dokáţete přenášet na druhé. Svým kouzlem osobností si snadno získáváte přízeň druhých a umíte je inspirovat. Působíte dojmem sebejistého, odváţného a šlechetného člověka. Máte potřebu osobní nezávislostí a myšlenkové svobody. Svou citlivou stránku obvykle nedáváte na odiv, moţná ze strachu z následné snadné zranitelnosti. Jste ctiţádostivý a touţíte i po materiálním úspěchu. Negativně byste mohl inklinovat k výstřednosti, nespokojenosti, ukvapenosti, netrpělivosti, nezodpovědnosti či k neochotě ke spolupráci.
13. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Jste šarmantní, společenská, přátelská a citlivá bytost, v jednání obvykle přímá a přesvědčivá. K vaší silné stránce patří organizační schopnosti, dynamičnost, praktičnost, pohotovost, pracovitost a nadšení. S elánem a horlivostí směřujete k vytyčenému cíli a s plným nasazením zdoláváte překáţky vzniklé na této cestě. Spoléháte se především sám na sebe. Snaţíte se být druhým prospěšný, ale je pro vás současně důleţitá i materiální stránka věci. Pokud jste správné naladěný, dokáţete ostatní zaujmout poutavým sdělováním vlastních myšlenek, coţ můţete skvěle vyuţít i ve vaší zvolené profesi. Jste tvůrčí jedinec se smyslem pro humor a se schopností ocenit vše krásné. Máte vkus a i jistou touhu po pohodlí a luxusu. Pokud moţno se vyvarujte sklonu k impulzivnímu chování, netrpělivosti, odtaţitosti, neprostupnosti a nerozhodnosti. Negativně můţete věnovat více času své práci a opomíjet své blízké či projevovat malou sebedůvěru a pochybovat o svých kvalitách.
14. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Jste vyhledávaným, milým a příjemným společníkem a i vy sám se rád bavíte a obklopujete se příjemnou společností. Pokud naleznete předmět zájmu, který vás doopravdy nadchne, dokáţete jej sledovat s úţasnou ctiţádostí a odhodláním a dosáhnout pozoruhodných výkonů. Jste skvělý řešitel problémů a ţádné překáţky vás na vaší vytyčené cestě nezastaví. Jste vůdčí typ a budete se dobře cítit ve vedoucí pozicí čí v zaměstnání bez šéfa. Máte rád změnu a kdyţ se něco děje. Stále hledáte nové cesty a jste připravený k velkým činům.
84
Prospěje vám proto neustálé sebevzdělávání a cestování, které také obohacuje a rozšiřuje vaše znalosti a kontakty. Působíte přesvědčivě a díky vašemu šarmu a umění vládnout slovem si snadno získáváte příznivce a obdivovatele. K ţivotu potřebujete pocit svobody a nezávislosti. Venuše vám dodává cit pro krásu a hodnotu věcí. Negativně můţete projevovat impulzivnost, nestálost, bezstarostnost, nedbalost, nevázanost, lenost, ovlivnitelnost, povrchnost či opatrnost.
15. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Jste charismatická osobnost, velmi bystrá, společenská, laskavá, spolehlivá, odhodlaná a plná skvělých plánů. Snaţíte se získávat neustále nové vědomosti. Máte dobré vůdcovské předpoklady a pro dobré záměry se umíte nadchnout. Nechybí vám odvaha, kuráţ a pracovitost. Jste solidním a spolehlivým partnerem. Díky svým komunikačním schopnostem snadno navazujete nové kontakty. Nejlépe se realizujete tam, kde se můţete spojit s druhými lidmi, neboť součtová šestka vţdy prahne po harmonii a spolupráci s okolím. Spolu s Venuší máte smysl pro krásu, přírodu a hezké věci. Svými Činy se snaţíte nejen pomoci jiným, ale touţíte i po ocenění, majetku a přepychu. Bez citového zaujetí neuskutečníte ţádný ze svých záměrů. Vztahy jsou pro vás důleţité, neboť potřebujete mít nablízku milovanou bytost a také nejste typ samotáře. Pozor na posedlost prací, perfekcionalismus jak vůči sobě, tak druhým, strach ze změn, či naopak na nezodpovědnost a sklony vést rozmařilý ţivot.
16. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Vaším motorem ţivota je touha po vědění a snaha neustále se zdokonalovat. Vţdy volíte cestu osobní zkušenosti, kterou povaţujete za nejlepší způsob poznaní nejen sebe sama, ale i dějů a lidí kolem vás. Jste člověk oplývající značnou citlivostí, intuicí a tak trochu snílek, který však je díky své bystrosti, praktičnosti a organizačním schopnostem schopen své vize realizovat. Jste plný energie, kterou vkládáte do svého díla, a snaţíte se být prospěšný druhým, ale zároveň usilujete o dosaţení finančních jistot. Díky vašemu obchodnímu talentu se vám to zpravidla vţdy dobře daří. Milujete eleganci, přepych a krásu a rád se jimi necháváte obklopovat. Vládnete skvělým komunikačním umem a vhledem do duší lidí okolo vás. Dbejte tedy, abyste se pohyboval v harmonickém prostředí, neboť jste jako houba, která okolní klima rychle vstřebává. Pozor si dejte na sklon manipulovat s druhými. Negativně můţe vystoupit podezřívavost, sobeckost, vznětlivost, podráţděnost, necitlivost či vnitřní napětí,
17. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Jste velmi silná osobnost, odváţná, výkonná a nezávislá, která se cíleně, vytrvale a soustředěně připravuje na dosaţení svého vytyčeného záměru. Nesnášíte omezení a zákazy. Touţíte po sebezdokonalování a nejvíce se naučíte prostřednictvím osobní zkušenosti; na tomto základě si tvoříte vlastní názor na sebe a na svět kolem vás. Nenecháváte nic náhodě a všímáte si všech nejmenších detailů, které vám umoţňují nakonec uspět. Vyznačujete se bystrým intelektem. Skvěle dokáţete uplatnit své komunikační schopnosti a vyuţíváte umění vládnout slovem. Na vyvstalé situace umíte spontánně a rychle reagovat. Jste velmi Činorodý člověk s organizačními schopnostmi. Máte tolik energie, ţe je třeba jí nějakým způsobem konstruktivně vyuţívat. Pokud nedokáţete udrţet rovnováhu, můţete mít problémy se soustředěním a být nervózní, neklidný a náladový. Vaše postoje mohou přinášet vnitřní konflikty. Usilujte o větší citovou otevřenost,
85
18. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše
Oplýváte značnými organizačními, vůdcovskými a komunikačními schopnostmi, rozhodností, ctiţádostí a silnou vůlí. Jste skvělý stratég., plný energie, velmi aktivní, praktický a neúnavný v dosahování svých vytyčených cílů. Kladete na sebe vysoké poţadavky a odpovědnost berete příliš váţně. Vaše značná citlivost a vnímavost z vás činí skvělého psychologa. Jste veselý, přátelský a společenský, ale čas od času se potřebujete uzavřít sám v sobě a hloubat nad věcmi, které vás zajímají, ale i trápí. Nejednou si k vám lidé přijdou pro dobrou radu. Bohuţel vy sám se jimi mnohdy neřídíte. V jádru jste velký idealista, který touţí být potřebný druhým, ale současně vyţaduje značnou svobodu. Uplatníte se dobře v profesích, kde můţete spolupracovat s druhými lidmi. Umíte se skvěle ovládat, ale pod maskou vyrovnanosti se můţe skrývat značné napětí. Pozor si dejte na sklon k manipulaci s druhými, dále na sobeckost, citovou nevyrovnanost, hádavost, netrpělivost, přílišnou kritičnost a nezodpovědnost.
19. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše
Vzbuzujete dojem sebejistoty a hrdosti. Jste velmi bystrý a zvídavý jedinec, který má rád, kdyţ se kolem něho stále něco děje. Přínosem vám bude ţivot plný změn a výzev. Jste otevřený novým poznatkům a kontaktům. Rychle vstřebáváte nové informace a vyhodnocujete je do nejmenších detailů. Rád konfrontujete své názory s názory druhých, a pokud zjistíte, ţe jste se zmýlil, jste ochoten to přijmout a svůj postoj změnit. Jste všestranně nadaný jedinec, a pokud vás skutečně něco upoutá, jste schopen se plně soustředit na vytyčený cíl a dovést ho do mistrovské podoby. Jdete k němu přímo a mnohdy býváte průkopníkem, neboť jste velmi vynalézavý a tvořivý. Svým kouzlem osobnosti přitahujete druhé a vţdy projevujete zájem a snahu pomoci a být ostatním oporou. Přílišná kritičnost a kladení vysokých nároků můţe vést k pochybnostem o sobě samém a o svých kvalitách. Pozor si dejte na netrpělivost, neklid, tříštění energie či pocity nadřazenosti a výjimečnosti.
20. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše
Jste člověk přátelský, se silně rozvinutou intuicí, velmi zvídavý, přemýšlivý a vynalézavý. Důleţitou roli v ţivotě pro vás hrají vztahy, spolupráce a harmonie. Kladete důraz na úspěch, kterého zpravidla dosahujete týmovým úsilím, ale současně chcete svým počínáním přispět i k blahu svého okolí. Máte sklon k soucítění, pečlivosti a starostlivostí. Kladem je i vaše podnikavost, praktičnost, odpovědnost, komunikativnost a šarm. Upřednostňujete nekonfliktní prostředí a snaţíte se svou skvělou argumentací přesvědčit ostatní k podpoře vlastních projektů a k získání si jejich lásky a podpory. Posilujte důvěru v sebe sama a následně budete na nejlepší cestě uspět. Pozor si dejte především na nedostatek jistoty, přecitlivělost vůči kritice a snadnou zranitelnost, podezřívavost, přílišnou závislost na mínění ostatních, nerozhodnost, netrpělivost a nervozitu. Vaše přesvědčovací metody mají mnohdy manipulativní nádech, coţ dozajista neposílí harmonické vztahy, po kterých tolik touţíte.
21. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše
Tento den vám dává do vínku podnikavost, přátelskost, potřebu stýkat se s lidmi, zvídavost, touhu vyjádřit se nějakým tvůrčím způsobem a posiluje vaši citlivou, intuitivní a praktickou stránku povahy. Pokud naleznete správnou motivací, jste schopen v sobě podnítit vytrvalost a přivést vytyčené záměry ke zdárnému cílí. Máte smysl pro krásu, formu a styl. Rád se bavíte a svým šarmem, diplomatičnosti, otevřeností a vtipem snadno přitahujete
86
pozornost ostatních a navazujete nové kontakty. Na nic si nehrajete a ostatním je ve vaší společnosti dobře. V uţších vztazích jste ohleduplný a důleţitá je pro vás komunikace. Můţete však být i poněkud rezervovaný a chladný. Pozor na plýtvání energií na drobnosti a následné nedovedení záměrů k úspěšnému konci, k čemuţ přispívá i váš sklon k nerozhodnosti, netrpělivostí, snadné ovlivnitelnosti druhými a neochotě čelit aktuálně překáţkám. Při vyprovokování dokáţete účinně šlehnout slovem.
87
22. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše
Číslo 22 vám dodává citlivost, laskavost, intuici, ctiţádost, vytrvalost a houţevnatost a spolu se znameními Panny a Vah se z vás stává člověk se silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost, dychtící po poznání, které jde vţdy do hloubky a pod povrch věcí. Jste skvělý organizátor, schopný analyzovat a obratně řešit vyvstalé problémy. Svými činy chcete být prospěšný druhým a díky vašemu realistickému a praktickému smyslu pro okolní dění, metodičnosti a pevné vůlí se vám to zpravidla daří. Svými postoji si snadno získáváte přirozenou autoritu. Spolupráce s druhými je pro vás velmi důleţitá. Nejste typ samotáře a váš diplomatický takt a komunikační um vám napomáhají udrţovat harmonické vztahy a předurčují vás na pozice, kde můţete pracovat s lidmi. Dokáţete ocenit krásu a nepohrdnete pohodlím. Vyvarujte se přílišné hrdosti, náladovosti, nerozhodnosti, hádavosti, netrpělivosti či pomlouvačnosti. Rád zkoumáte motivy druhých, coţ by negativně mohlo přerůst v podezřívavost čí v manipulaci s druhými.
23. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše
Vaše všestranné nadání vám dává široké pole působnosti, a protoţe jste zároveň velmi zvídavý a učíte se velmi rychle, bude záleţet na vás, kam svou pozornost zaměříte. K vašim kladům, rozhodně patří přizpůsobivost, šarm, přesvědčivost, skvělé komunikační schopnosti, originalita myšlení, cit pro krásu a umění, ale i praktičnost, spolehlivost a značná tvořivost. Prospívá vám setkávat se s lidmi, cestovat, rozšiřovat své zájmy a ţít aktivním ţivotem. Díky svému elegantnímu a obratnému vystupování, přímosti., duševní čilosti a otevřenosti snadno navazujete přátelství a udrţujete vzájemné sympatie s druhými. Jste společenský člověk a samotu snášíte těţce, ale současně potřebujete mít pocit svobody a nevázanosti, coţ by si měli uvědomit především ti, kteří s vámi vytvářejí intimní vztahy. Je důleţité, abyste byl zcela pohlcen předmětem vašeho zájmu, jinak byste mohl tříštit energii a ztrácet zájem o původní vytyčený cíl. Pozor na snadnou ovlivnitelnost druhými, náladovost a netrpělivost.
24. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše
Vyznačujete se přátelskou, laskavou a soucitnou povahou. Kladete důraz na harmonické vztahy. Nejste typ samotáře a bez kontaktu s druhými nedokáţete ţít. Chcete milovat a být milován. V tomto dni je hodně citu a vnímavosti vůči potřebám a myšlenkám druhých. Vţdy jste otevřen kompromisům, coţ vás předurčuje stát se skvělým vyjednavačem. Součtové číslo 6 a Váhy s Venuší poukazují na potřebu láskyplných rodinných vztahů a hřejivého domova, který je základem pro rozvíjení vašich kvalit. K těm bezesporu patří váš tvůrci idealismus, umělecké cítění, schopnost spolupracovat s druhými, komunikační a diplomatický um a jemnost, s jakou dokáţete upoutat pozornost druhých a získat si je na svou stranu, ale i praktičnost a odpovědnost, se kterou dosahujete přirozené autority. Pokud neudrţíte citovou rovnováhu, můţete se stát závislým na druhých, být přecitlivělým, netrpělivým, nerozhodným, utápět se v depresích či inklinovat k panovačnosti, tvrdohlavosti a k výbuchům emocí.
25. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše
Jste člověk laskavý, citlivý, překypující energií a schopný naslouchat druhým. Svým šarmem a přesvědčivým a duchaplným vystupováním snadno upoutáte ostatní. Dobré vztahy
88
jsou pro vás důleţité. Jste vnímavý vůči kráse a umění. Oplýváte bohatou představivostí a tvůrčí inspirací. Současně jste i skvělý stratég, který umí vyuţít svých organizačních schopností a praktických dovedností. Dokáţete zdolávat nejrůznější překáţky a vyuţít nabízených příleţitostí. Zůstanete-li věrný sám sobě, jste na nejlepší cestě uspět. Máte přirozený smysl pro spravedlnost a potřebu vyjádřit se. Díky objektivnímu, analytickému a logickému myšlení, smyslu pro nejmenší detaily, kterých si druzí mnohdy ani nevšimnou, a schopnosti vcítit se do myšlení druhých jste schopen dojít k závěrům, které přímo a otevřeně sdělujete svému okolí. Tato otevřenost však ne vţdy bývá druhým příjemná. Vyvarujte se impulzivněsti, náladovosti, podráţděnosti, netrpělivosti, přílišné kritičností, nespokojenosti, nepředvídatelného a nejasného jednání.
26. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše
Pokud naleznete předmět svého zájmu, dokáţete projevit neuvěřitelnou houţevnatost, vynalézavost, ctiţádostivost a posedlost na cestě k jeho dosaţení. Oplýváte vůdčími schopnostmi a odpovědností. Umíte tvrdě pracovat, abyste uspěl. Vyznačujete se pronikavým úsudkem. V jádru jste velmi citlivý, laskavý, chápající, přitaţlivý, druţný a tvůrčí jedinec s bohatou fantazií, který upřednostňuje aktivní ţivot. Rád se obklopujete přátelí a obdivovateli a díky své laskavosti, velkorysosti, vstřícnosti a diplomatickému taktu vytváříte harmonické vztahy. Nejste samotář a vyhovuje vám spolupracovat s druhými. Základem je pro vás vytvořit si uspokojivé vztahy. Láska hraje ve vašem ţivotě důleţitou roli. Touţíte po citovém bezpečí. Někdy ji vsak můţete brát aţ přespříliš váţně. O druhých si Často vytváříte své představy, a pokud je nenaplňují, propadáte frustracím. Můţete se stát závislým na druhých či inklinovat k mstivostí a cítit zášť vůči tomu, kdo vám ublíţil. Bude třeba udrţovat emocionální vyrovnanost,
27. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Tento den vám dává do vínku odpovědnost, svědomitost, smysl pro spravedlnost, citlivost, idealismus a fantazii. Máte silně vyvinutou intuici, která vám poskytuje mnohdy originální nápady a myšlenky. Díky svým analytickým schopnostem dokáţete přijít věcem na kloub. Pokud naleznete předmět svého zájmu, projevujete podnikavost a ctiţádost. Jste skvělý společník a dobrý diplomat, který umí udělat silný dojem na ostatní. Čas od času se potřebujete stáhnout do sebe a srovnat si myšlenky. Občasná samota vám napomáhá udrţet si vaši přímost. Jste nesmírně vnímavý a umíte se vcítit do duševního stavu jiných lidí. Potřebujete mnoho lásky a v tomto směru jste bezednou studnou. Pokud máte nějaký problém, často jej dokola přehráváte jako zadrhnutou gramofonovou desku. Pod slupkou zdánlivého klidu skrýváte značné napětí. Pozor si dejte na nedisciplinovanost, nerozhodnost, náladovost, hádavost, nedůtklivost, uzavřenost, sklony k úzkostem, různým závislostem či snění.
28. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Jste člověk snaţící se uspět a schopný naplnit své ideály. Máte k tomu dostatek sil a energie. Vyznačujete se značnou ctiţádostí, ambiciózností, rozhodností, originalitou, pracovitostí a odpovědností, ale i přátelskostí, starostlivostí a soucitem. Vše, do čeho se pouštíte, chcete mít pod svou kontrolou a jste připraven své vytyčené projekty hájit s plným nasazením. Jste vůdčí jedinec, který svým neochvějným vystupováním brání své zájmy, ale i zájmy a práva těch, kteří jdou na této cestě s vámi. Umíte si získat přirozenou autoritu. I přes svou nezávislost a značnou osobitost jste rád součástí nějakého společenství. Máte schopnost svými postoji ostatní přesvědčit, aby se k vám připojili a usilovali o stejné cíle. Získáváte tak
89
na svou stranu mnoho přátel, spolupracovníků a obdivovatelů, ale mnohdy i hodně oponentů a protivníků. Láska a partnerství hrají ve vašem ţivotě důleţitou roli. Mnohdy však na své okolí kladete vysoké poţadavky, z čehoţ mohou plynout pocity osamělosti. Negativně byste mohli projevovat netolerantnost, panovačnost, pýchu, necitlivost, konfliktnost a nepřizpůsobivost.
29. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Tento den vám dává do vínku značnou dávku intuice, fantazie, citlivosti, vnímavosti, tvořivosti a vysoké ideály. Odpovědnost hraje ve vašem ţivotě důleţitou roli a dříve nebo později se k ní budete muset postavit čelem. Pokud sledujete své vize, o kterých jste pevně přesvědčen, dokáţete projevit své klady, k nimţ patří především komunikační schopnosti, diplomatický takt, kreativita, obchodní talent, pracovitost, vytrvalost, houţevnatost a vynalézavost. Máte zájem o druhé lidi a nejednou si k vám přijdou pro dobrou radu. Snadno navazujete kontakty, neboť jste přitaţlivá, duchaplná, silná a vůdčí osobnost. Často inspirujete druhé k činům a sám máte mnoho co nabídnout. Je pro vás důleţité vytvářet harmonické vztahy. Vyvarujte se však náladovosti a mocenských her. Mnohdy na své okolí kladete velké poţadavky a vaše očekávání vám mohou přivodit pocity zklamání a frustrace, kdyţ realita neodpovídá vaším vysněným představám. Pozor na nedorozumění. Pokud moţno neoddalujte řešení problémů.
30. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše
Jste tvůrčí a společenský člověk s bohatou fantazií, který má potřebu své myšlenky nějakým způsobem vyjádřit. Zpravidla tak činíte velmi originálním způsobem. Nechybí vám vynalézavost a odvaha. Máte silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Své záměry dokáţete rázně prosazovat a svými argumenty se umíte skvěle strefovat do černého. Vynikáte tvůrčí představivostí a pronikavou bystrostí. Díky vašim skvělým komunikačním schopnostem a zájmu o druhé se můţete dobře uplatnit v oblastech, kde jste často ve styku s ostatními lidmi. Potřebujete neustálé mentální podněty, jinak byste mohl ztrácet zájem. Tato vlastnost se týká nejen práce, ale i vztahů. Zpravidla děláte několik věcí najednou. Pozor si dejte především na vaši snadnou citovou zranitelnost, která vede k náladovosti a vyhraněným názorům, kdy druhé sráţíte kritikou. Vaše silné emoce potřebují kreativní ventil, jinak byste mohl mrhat energií a projevovat lenost, lhostejnost či ztrátu zájmu o vámi vytyčené cíle.
Říjen
1. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste člověk, který je veden ctiţádostí, vysokými ambicemi a potřebou stále vynikat. Těţko se vám ţije bez přátel a jejich sympatií. Umíte být skvělý vůdce, všemi uznávaný a respektovaný. Vaše notná dávka sebevědomí vám dovoluje navazovat příznivé kontakty s druhými lidmi. Máte rád aktivní přístup k ţivotu a snadno se nadchnete pro kaţdý nový pián. Oplýváte značnou dávkou energie, odvahou a rozhodností. Je ve vás touha tvořit, objevovat a získávat nové poznatky a vědění. Vaše silná osobnost opírající se o pevnou vůli je schopna čelit nezdarům, které se vám v průběhu ţivota staví do cesty. Máte značnou touhu po nezávislosti, ale současně se chcete těšit přízni svého okolí. Jste schopen obětovat štěstí své i druhých společné věci, kterou hájíte. Reagujete citlivě a bystře a dokáţete se vypnout k obrovskému výkonu, abyste dosáhl svého vytyčeného cíle. Vyvarovat byste se měl především sklonu k egocentrismu, diktátorství, netrpělivosti a umíněnosti, čímţ se můţete izolovat od ostatních.
90
2. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Působíte přátelsky, spontánně a mile a svou radostí ze ţivota si snadno získáváte přátele a obdivovatele. Rád spolupracujete s druhými lidmi. Samota vás tíţí. Jste velmi vnímavý a intuitivní jedinec s vysokými ideály a značnou originalitou a vynalézavostí. Dokáţete se vcítit do problémů druhých lidí a projevit značnou dávku soucitu a pomoci. Nemůţete být lhostejný k neštěstí či nouzi druhých. Pokud vás něco nadchne, snadno na svou stranu získáváte své stoupence. Do myšlení vnášíte bujnou a tvořivou představivost a pruţnost. Jste skvělý diplomat a tichý dříč, věrný zdárnému dokončení vytyčeného cíle, který někdy dokáţete sledovat se značnou tvrdohlavostí. Úspěchu dosahujete spíše svými kvalitami neţ soupeřením s ostatními. Kritika se vás velmi dotýká a ubírá vám na sebevědomí. Negativné můţete projevovat sklon k sebeobětování, sebelítosti, poníţenosti, přecitlivělosti, nerozhodnosti, snadně zranitelnosti a ovlivnitelnosti. Můţete se stát na někom závislým či se uzavírat do sebe.
3. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Patříte ke společenským, přátelským, optimistickým, otevřeným, všestranně nadaným, pokrokovým a tvořivým jedincům. Své inspirativní a originální myšlenky máte potřebu nějakým tvůrčím způsobem předávat dál. Četné vlohy můţete rozvíjet v mnoha směrech. Dokáţete si získat potřebnou autoritu, nechybí vám smysl pro odpovědnost, spravedlnost a schopnost vést ostatní. Skvěle zvládáte roli smiřovatele a soudce a v těchto případech umíte vyuţít svůj komunikační a diplomatický um. Vyznačujete se přizpůsobivostí, otevřeností a neustále potřebujete k ţivotu určitou míru vzrušení, jinak se snadno začnete nudit a lehce můţete ztratit zájem. K tomu, abyste dosáhl úspěchu, bude třeba vytyčit si přesný cíl a hodnoty a posilovat především trpělivost, neboť se snadno necháváte svést ze své cesty novými příleţitostmi a podněty. Nikdy nezapomínáte na lidi, kteří vám na vaší cestě ţivotem byli nápomocni. Především se vyvarujte vznětlivosti, nedostatku vytrvalosti a kázně, podléhání lichotkám a lenosti.
4. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Patříte k praktickým, pracovitým, rozhodným a ctiţádostivým jedincům s mnoha zájmy, originálními a inspirujícími nápady a dobrodruţným duchem. Je vám vlastní sebekázeň, důvěryhodnost, přesnost a vyrovnanost. Zpravidla upřednostňujete řád a stabilitu, ale zároveň jste schopen přizpůsobit se nečekaným okolnostem. Potřebujete se realizovat a tvořit. Dokáţete se plně soustředit na vytyčený cíl a s plným nasazením ho sledovat. Máte k tomu hodně energie i odvahy. Rád se setkáváte s novými lidmi a poznáváte nová místa. Jste přímý, otevřený, upřímný, velmi vnímavý a máte správný odhad na lidi. Jste skvělý společník, ale po citové stránce patříte spíše k uzavřenějšímu typu. Láska a přátelství zaujímají ve vašem ţivotě důleţité místo. Z negativních vlastností si dejte pozor především na netrpělivost, neklid a nerozhodnost, které mohou plynout z vnitřního rozporu mezi materialismem, potřebou jistoty a stability a idealistickými tendencemi a pocity svobody a nevázanosti.
5. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste nezávislá, dobrodruţná a společenská bytost. Svým spontánním vystupováním a schopností jednat s lidmi si snadno získáváte přátele a příznivce. Touţíte po svobodě, rozmanitosti, nových zkušenostech, osobním rozvoji a poznání. K tomu velmi přispěje cestování. K ţivotu potřebujete změnu a podněty, abyste si mohl vytvořit své osobní názory a
91
pohled na svět kolem vás. Máte silné vyvinuté vůdčí schopnosti a spolu se smyslem pro spravedlnost a zájmem o lidi usilujete o odstranění křivd, ať uţ ve svém nejbliţším okolí, či v širším měřítku. Za svými ideály dokáţete jít s plným nasazením a ctiţádostí. Snaţíte se vţdy odvádět skvělou práci. S nadhledem a elegancí se umíte vypořádat s vyvstalými překáţkami na vaší cestě ţivotem. Přitahujete příleţitosti a nebojíte se jich chopit. Pokud nenaleznete činnost, která by vás naplňovala, můţete inklinovat k netrpělivosti, neklidu, nestálosti, nespolehlivosti, nedůslednosti, únikům Či závislostem.
6. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Tento den vám dává do vínku přátelskou povahu, soucit, starostlivost, odpovědnost, spolehlivost, láskyplnost, zájem o druhé, zvídavost, vynalézavost a mnohostrannost. Jste skvělý společník a diplomat usilující urovnat vzniklé spory a vytvořit příjemné prostředí. Patříte k tvůrčím jedincům oplývajícím originálními nápady, vkusem a chutí dělat něco neobvyklého. Váš pocit jistoty závisí na uznání okolí, z čehoţ asi plyne váš sklon k perfekcionalismu, který vás nutí odvádět kvalitní prácí. Ve vašem ţivotě kladete důraz na harmonické vztahy a rodinu. Máte tendenci obětovat se ve prospěch toho, koho máte rád. Mohl byste být příliš zaměřený na povinnosti a následně postrádat spontánní chování. Jste velmi vnímavý a citlivý vůči zklamání v citové oblasti. Kladete vysoké poţadavky nejen na sebe, ale i druhé a mnohdy je obtíţné splnit vaše vysoká očekávání. Vyvarujte se sobeckostí, podezíravosti a především posilujte svou sebedůvěru a nespoléhejte se tolik na sebepotvrzení ze strany druhých.
7. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste skvělý stratég, velmi přemýšlivý, činorodý, s rozvinutou schopností analyzovat a neopomenout nejmenší detaily. Vyznačujete se vyhraněnými názory, které dokáţete houţevnatě a odhodlaně prosazovat. Můţete být mnohými povaţován za sobce a vypočítavce. Nezatěţujete se totiţ zbytečnými problémy, nerad se někomu zodpovídáte, vyhýbáte se nesnázím a vytyčený cíl sledujete přímo a většinou úspěšně. Díky vaší ctiţádosti a potřebě nezávislosti nebývá snadné vás ovlivnit v tom, co děláte. Pravdou je, ţe jste velmi vnímavý vůči svému okolí, zajímáte se o lidi kolem sebe, usilujete o nápravu vzniklé nepravosti a snaţíte se zajistit štěstí nejen sobě, ale i druhým. Ke spokojenému ţivotu potřebujete aktivitu a něco tvořit. Ač patříte ke společenským jedincům, občas vyţadujete být sám. Posilujte disciplínu a pokud moţno se vyvarujte nervozity, neklidu, nespokojenosti, nevyrovnaností či přílišné uzavřenosti do sebe a tajnůstkářství.
8. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Tento den posiluje vaší ctiţádost, rozhodnost, vůdcovské a organizační schopnosti, snahu dominovat a zajistit si materiální bezpečí. Jste společenský, oplýváte komunikačními schopnostmi a umíte vyuţít svůj diplomatický um. Díky silné vůli, pracovitosti, rozhodnosti, vytrvalosti, podnikavosti, skvělým nápadům, vysokým ambicím, logickému myšlení a značné produktivitě si umíte vytvořit dalekosáhlé plány, které jste schopen realizovat a dosáhnout úspěchu. Máte schopnost své ideje proměnit ve skutečnost. Jste otevřený dobrodruţství, poznání, novým metodám a trendům. Snaha uspět se ve vás snoubí s porozuměním pro humanismus., a proto můţete vykonat i mnoho dobrého a prospěšného pro vaše okolí. Vyvarujte se především sklonu k panovačnosti, netoleranci, neklidu, přepracovanosti, touze po moci či přílišné závislosti na blahobytu a materiálních hodnotách. Ţivot po vás bude vyţadovat udrţení rovnováhy ve všech směrech vašeho počínání.
92
9. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste člověk bystrý a nezávislý, s posílenou intuicí, vůdčími schopnostmi, touhou být v kontaktu s druhými lidmi a proţít intenzivní ţivot. Rád se věnujete nějaké tvůrčí činnosti, která přináší radost a uţitek nejen vám, ale i ostatním lidem kolem. Projevujete tolerantnost, laskavost, přímost a otevřenost a svým charismatem a silou osobnosti přitahujete přátele a obdivovatele. Milujete vše pokrokové a neobvyklé. Pokud se hluboce a opravdově nadchnete, stavíte se do čela boje za nějakou novou ideu či hnutí, které jsou ku prospěchu Širšímu společenství. V tom případě jste schopen projevit svou sílu, odvahu a ráznost. Nesnášíte nepoctivost, nejasnost, omezení a odpor a snadno se pak dostáváte do defenzivy. Jste snadno psychicky zranitelný, a proto můţete často měnit nálady, trápit se a trpět vnitřním napětím. Pozor si dejte na sklon k panovačnosti, netrpělivosti, nedůslednosti, přecitlivělosti, nervozitě, impulzivností, emocionálním extrémům či tendenci izolovat
10. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste individualista, usilující o nezávislost a svobodu. Zpravidla ţijete naplno a dokáţete se přizpůsobit jakékoli situaci. Milujete ţivot a umíte ocenit jeho krásy. Dokáţete tvrdě pracovat a vést druhé. Jste výkonný, houţevnatý a velkorysý, se schopností správně se rozhodovat v pravý okamţik. Máte rád novinky a pruţně se přizpůsobujete nejnovějším metodám a poznatkům. Vaše myšlení je tvůrčí a vy sám jste velmi vynalézavý člověk. Nechybí vám entuziasmus, silné vědomí vlastní ho Já a schopnost prosadit se. Jste si velmi vědom své image. Své nápady umíte pohotově formulovat. Vyjadřujete se přímo, otevřeně, jasně a přesně a totéţ vyţadujete od druhých. Své soukromí a nitro však odhalujete jen vyvoleným. Mnohdy proto můţete působit povýšeným dojmem. Úspěch a uznání jsou pro vás velmi důleţité. V zásadě jste velmi přátelský, sympatický a rychle navazujete kontakty s ostatními lidmi. Vyvarujte se .sklonu k panovačnosti, egoismů, neústupnosti, unáhlenosti, přílišné ambiciózností, kritičnosti, netrpělivosti či váhavosti.
11. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn
Jste od přírody inteligentní, intuitivní, citlivý, přátelský, tvořivý a bystrý jedinec plný entuziasmu a snahy podpořit dobrou věc. Projevujete značnou dávku idealismu a nechybí vám smysl pro krásu a umění. Máte rád lidí a jste ochoten druhým pomocí. V jádru jste optimista se schopností vyvést sebe i jiné ze sloţitých situací. Vaše diplomatické schopnosti a přesvědčivost vám napomáhají k dobré spolupráci s druhými. K ţivotu potřebujete hodně svobody a nezávislosti. Máte revoluční myšlení a jste otevřený vůči novým poznatkům a myšlenkám, za které se dokáţete postavit. Počínáte si velmi zdatně i v materiálním světě a můţete zde dosáhnout významných úspěchů. Negativně byste mohl inklinovat k panovačnosti, sobeckosti, autoritativnímu chování, nejistotě, netrpělivosti, nepraktičností, přecitlivělosti a nedůtklivosti. Pokud se necháte vtáhnout do neuváţených činu, dopadají na vás těţkosti, které jste si sám vytvořil Pozor tedy na nedorozumění, která často vyvoláváte vy sám.
12. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Většinou jste intuitivní, přátelský, velkorysý, laskavý, obětavý a ochotný pomoci, pokud vaše okolí respektuje vaši potřebu svobody a nezávislosti. Umíte spolupracovat s druhými a projevit značnou dávku diplomacie, abyste dosáhl svého cíle. Kdyţ vás něco zaujme, dokáţete se do činnosti zcela ponořit, být neuvěřitelně pracovitý a myslet velmi kreativně.
93
Jste bystrý5 zvídavý, vynalézavý a otevřený novému poznání, metodám, trendům či hledání neobvyklých zájmů. Pro svůj harmonický ţivot si budete muset vyřešit vnitrní konflikt mezi potřebou seberealizace a snahou vyhovět druhým, coţ je problém kaţdé dvanáctky, ale u vás vystupuje silněji. Vyvarujte se především přehnaných citových reakcí vůči okolnostem a lidem, sklonu manipulovat s druhými, dominance, kritičnosti, neochoty spolupracovat, pokud se vše neodehrává podle vašich představ, rezervovanosti, sobeckosti, nedůslednosti či nedostatku sebejistoty, který vás zbavuje odvahy a snadno se pak necháte ovlivnit druhými.
13. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste silná a nezávislá osobnost, velmi duševně čilá a oplývající skvělým a přesvědčivým verbálním projevem, coţ vám spolu s vaším šarmem, organizačními schopnostmi., cílevědomostí, houţevnatostí, odpovědností, přímočarostí a soustředěním umoţňuje prosadit vaše záměry a dosáhnout vytyčeného cíle. V některých případech se to neobejde bez konfliktu, ale to uţ patří k ţivotu. Svým vystupování na sebe umíte mnohdy strhnout pozornost. Milujete debaty, a vyuţijete-li svého diplomatického umu, stává se z vás příjemný společník. Jste otevřený novému poznání a vědění a jste schopen je předávat dál. Pokud projevíte vaši negativní stránku povahy, dokáţete druhé slovně zranit. Můţete být příliš panovačný, kritický a hádavý. Postrádáte-li sebedůvěru, hledáte sebepotvrzení a uznání u druhých. Vidíte realitu mnohem černěji, neţ jaká ve skutečnosti je, a můţete si připadat neuznaný, nepochopený a převládnout můţe váhavost, neklid, netrpělivost a sklon k přílišným oba-
14. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Tento den vám dává do vínku nezávislost, praktičnost, svobodymilovnost, značnou zvídavost, dobrodruţnost a schopnost přizpůsobit se neočekávaným situacím. Máte skvěle vyvinuté komunikační schopnosti, coţ vám umoţňuje navazovat kontakty s lidmi z různých vrstev společnosti. Svým nadšením umíte strhnout druhé a získat si jejich přízeň a oblibu. Potřebujete neustálé nové podněty, které vás vybízejí k aktivitě a podnikavostí. Nebojíte se riskovat. Sám jste plný nápadů a své ambice dokáţete sledovat vytrvale, samostatně a odpovědně. Je ve vás jistý vnitřní neklid, který vás neustále popohání k novým příleţitostem a snahám zlepšit svůj ţivot a provést změnu. I ve vztazích hledáte jedince, kteří vás nějakým způsobem dokáţí stimulovat. Negativně máte sklon k tvrdohlavosti, dominanci, nekompromisnosti, vznětlivosti a nervozitě. Vyvarujte se manipulace s druhými, mocenských her, podvodů či jiných výstřelků.
15. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste skvělý společník obdařený ţivým temperamentem, silným osobním magnetismem, spontánností a řečnickou výmluvností. Máte rád výzvy a nebojíte se riskovat. Jste otevřený novým věcem, poznání a vzdělávání. Rychle se orientujete ve vyvstalých situacích. Nechybějí vám nápady, inspirace a nová řešení. Vaším kladem je značná bystrost, aktivita, tvořivost, rozhodnost, produktivnost a přesvědčivost, coţ jsou atributy, kterými jste schopen získat si podporu okolí. Jste velmi společenský, se schopností navázat konverzaci na jakékoli téma a dokáţete druhé zaujmout a upoutat. Pokud máte vytyčený cíl, s vaší ambiciózností jej sledujete s plným nasazením. Ke spokojenému ţivotu potřebujete svůj prostor, pocit svobody a nezávislostí a harmonické partnerství. Tato kombinace se však v ţivotě těţko hledá. Máte vysoké ţivotní tempo, a pokud ho váš ţivotní partner udrţí, bude to ten pravý. Pozor na příliš bouřlivý a rozmařilý ţivot, emocionální nevyrovnanost, neklid, neústupnost, nezodpovědnost
94
a sebestřednost.
16. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Jste velmi zvídavý, vnímavý a společenský jedinec mající skvělé pozorovací schopnosti a analytické myšlení. Obvykle vše dobře promýšlíte, a kdyţ se k něčemu rozhodnete, sledujete to se značnou cílevědomostí a rozhodností. Chcete se v ţivotě seberealizovat, ale současně hledáte harmonii a snaţíte se vyhovět ostatním a pochopit, co potřebují. Jste soucitný a umíte druhým naslouchat, inspirovat je a dosáhnout kompromisu. Smysl ţivota vidíte v pomoci, ať uţ rodině, blízkým, přátelům čí širšímu společenství. Spolupráce a vztahy jsou pro vás velmi významné. Své vlastní zkušenosti povaţujete za důleţité, a je proto pro vás nezbytná jistá dávka nezávislosti. Jste tvůrčí člověk a ke spokojenosti potřebujete vyjádřit i svou jedinečnost. Negativně se můţete chovat příliš emotivně, dramaticky či inklinovat k exhibicionismu. Projevovat můţete nerozhodnost a oddalovat tak řešení problémů. Mohl byste pochybovat o svých schopnostech a trpět duševním napětím.
17. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Tento den vám dává do vínku nezávislost, cílevědomost, odvahu, sociální cítění, dobré pozorovací schopnosti, smysl pro detail a velkou vnitřní sílu. Jste připraven být aktivní a svými činy prospět nejen sobě, ale i druhým. Máte vůdcovské kvality, skvělé logické myšlení a smysl pro realizaci vašich vytyčených cílů. Hledáte netradiční řešení vzniklých situací a nebojíte se převzít odpovědnost. Na druhé působíte důvěryhodně a díky svým komunikačním schopnostem a objektivnímu pohledu na danou situaci snadno získáváte přízeň a podporu okolí pro vaše záměry. K ţivotu potřebujete změnu, různorodost a mentální stimulaci, coţ vás můţe přimět cestovat, neboť máte potřebu vlastních ţivotních zkušeností. Rychle se učíte a vzdělání spolu s pracovitostí, výkonností a bystrostí vám přinášejí zisk. Rád se posloucháte, a proto se pokuste dát prostor í ostatním. Vyvarujte se náladovosti, netrpělivosti, pesimismu, hašteřivosti, tvrdohlavosti, egoismu a neustálé snahy po sebepotvrzení.
18. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur
Tento den vám dává do vínku sebevědomí, vůdcovské a organizační schopnosti, cílevědomost, pohotovost, pracovitost, odvahu a intuici, ale současně i zájem o lidi kolem vás a jejich blaho. Jste otevřený novým poznatkům a pokroku a vaše zvídavost, nápaditost a všestrannost vám dávají široké moţnosti volby směru ve vašem ţivotě. Ke své spokojenosti potřebujete jistou dávku svobody, nezávislého myšlení, aktivitu a výzvy, neboť nejste typ člověka, který dokáţe setrvávat v nečinnosti. Rád se setkáváte s druhými lidmi a umíte být příjemným, komunikativním a zábavným společníkem, jste odpovědný člověk, schopný instinktivně vycítit potřeby druhých a poskytnout pomoc, ať uţ dobrou radou, či skutečným vyřešením problému. Vztahy jsou pro vás důleţité, ale bude dobré učit se vetší citové otevřenosti. Vyvarujte se především netrpělivosti, nesoustředěnosti, netolerantnosti, nekontrolovaných emocí, sobeckého jednání, čí naopak potlačování osobních zájmů ve prospěch druhých.
19. říjen, Váhy/Štír, vládce Venuše/Pluto, vládce dekanu Merkur
Jste individuální, sebevědomá, vůdčí, tvůrčí a vynalézavá osobnost plná síly, elánu a pochopení. Snadno se rozhodujete; učíte a přizpůsobujete se vyvstalým situacím a podmínkám. Motivují vás neustále nové podněty, příleţitosti, a lidé. Chcete druhým
95
porozumět a dokáţete být velkorysý. Rád jste středem zájmu, obklopený přáteli a obdivovateli a svým Šarmem a komunikativností často přitahujete i pozornost jedinců opačného pohlaví. Zajímáte se o lidi, ale sám jste citově zdrţenlivý, neboť si uvědomujete, ţe přílišná otevřenost vám můţe přivodit zranění. Negativně můţete pociťovat rozpolcenost mezi naplněním svých osobních představ a potřeb druhých. I přes svou společenskost se můţete uzavírat do svého vlastního světa, stát se samotářem, litovat sám sebe a lpět na svých názorech a vysokých poţadavcích. Vyvarujte se egoismu, sebestřednosti, nevyrovnaností, náladovosti, výbušnosti, tvrdohlavosti či ţárlivosti.
20. říjen, Váhy, Štír, vládce Venuše, Pluto, vládce dekanu Merkur
Mezilidské vztahy jsou pro vás velmi důleţité a samota není nic pro vás. Jste člověk velmi společenský, bystrý, intuitivní, komunikativní a skvělý diplomat a vyjednavač se schopností přimet druhé ke svým vytyčeným pracovním či osobním záměrům. Pokud máte cíl, oplýváte rozhodností a pozoruhodnými myšlenkami a nápady. Máte smysl pro harmonii, umění a krásu. Nejvíce v ţivotě získáte ze vztahů s ostatními lidmi, ale i vy dokáţete druhé motivovat a obohatit. V intimních vztazích máte velkou potřebu citu a lásky. Vaše city vůči druhým mo-hou být mnohdy značně silné. Kritika ze strany ostatních vám ubírá na sebevědomí, a proto hledejte sebepotvrzení především v sobě samotném, nikoli v druhých. Negativně se můţete chovat sobecky, přecitlivěle, netrpělivě, nevyrovnaně, náladově, umíněně či úzkostně. Pokud moţno se vyvarujte sklonů k podezřívavosti či snahy manipulovat s druhými, neboť tím nic nedosáhnete a nakonec se to stejně obrátí proti vám.
21. říjen, Váhy, Štír, vládce Venuše, Pluto, vládce dekanu Merkur
Jste člověk přátelský, otevřený, zvídavý, bystrý a vnímavý. Rád poznáváte něco nového a snaţíte se jít do hloubky problému. Snadno se přizpůsobujete změnám a vaše flexibilita spolu se strategickým a taktickým myšlením vám umoţňují snadněji dosahovat vytyčených cílů. Tíhnete ke spolupráci s druhými lidmi. Máte šarm, touhu ţít naplno., odvahu a potřebu se nějakým tvůrčím způsobem vyjádřit. Dokáţete se pro své záměry nadchnout a strhnout ostatní. Pokud víte, kam směřujete, projevujete značnou ctiţádost. Díky vašim mnohočetným zájmům, všeobecnému rozhledu a komunikačním a diplomatickým schopnostem bez problémů navazujete kontakty a získáváte si jak přátele, tak obdivovatele. Negativně můţete plýtvat vlastní energií a ničeho nedosáhnout. Pozor na přílišnou kritičnost, egocentrismus, čí naopak na hledání vlastní identity v druhých. Následně byste mohl propadat nejistotě, rezervovanosti, nervozitě, náladovosti, obávat se změn či být závislým na někom či na něčem.
22, říjen, Váhy, Štír, vládce Venuše, Pluto, vládce dekanu Merkur
Vás Šarm, jemnost, laskavost, upřímnost a diplomatický um přitahují ostatní a dozajista vám v ţivotě napomohou navázat mnoho uţitečných kontaktů a dosáhnout úspěchů v záleţitostech, které sledujete. Jste velmi citlivý a vnímavý vůči druhým a můţete se plně spolehnout na svou intuici. Působíte přesvědčivě, ale současně nespoléháte jen na kouzlo své osobnosti. Vaše úspěchy jsou podloţeny pracovitostí, vytrvalostí, houţevnatostí, organizačními a vůdcovskými kvalitami a smyslem pro reálné moţnosti. Ač v citových záleţitostech můţe převládat romantismus, idealismus a vášně, v pracovních sférách inklinujete k praktickému pohledu. V ţivotě se chcete realizovat a rád se obklopujete něčím příjemným, krásným, komfortním či luxusním. Snaţíte se vystupovat sebejistě a nerad odkrýváte své obavy, neboť jste si vědom své citlivosti a máte strach z ublíţení. Negativně můţete být příliš náročný vůči druhým, projevovat netolerantnost, sobeckost, arogantnost,
96
panovačnost, hádavost či propadat úzkostem a zklamáním.
23. říjen, Štír, Váhy, vládce Pluto, Venuše, vládce dekanu Pluto a Mars
Citlivost, všestrannost, tvůrčí předpoklady, nezávislost, rozhodnost a připravenost ke změně jsou hlavními charakterovými rysy, které vám tento den narození přináší. K vyvstalým problémům se stavíte čelem. Oplýváte značnou vnitřní silou, pevnou vůlí, houţevnatostí, samostatností, soutěţivostí, ambiciózností, ale i porozuměním pro druhé a jejich potřeby. Ke svým vytyčeným cílům zpravidla míříte přímo. Jste pracovitý, přemýšlivý a touţíte po realizaci svých představ. Jste otevřen poznání, cestování a dobrodruţství, které vám napomáhají najít sebe sama. Vyhovuje vám být v kontaktu s lidmi. Vztahy jsou pro vás bytostně důleţité, ale současně potřebujete pociťovat i notnou dávku nezávislosti a svobody. Pozor na sobeckost, umíněnost a tvrdou kritičnost, neboť v zápalu boje se umíte dotknout citlivých míst druhých a hluboce zranit. Posilujte pozitivní myšlení. V případě nevyváţených postojů můţete upadat do náladovosti, úzkostí, nespokojenosti a prázdnoty.
24. říjen, Štír, Váhy, vládce Pluto, Venuše, vládce dekanu Pluto a Mars
Umíte být skvělým přítelem. Jste velmi chápavý a vnímavý vůči potřebám druhých, pozorně nasloucháte jejich problémům a snaţíte se být nápomocný dobrou radou a praktickým řešením. Máte smysl pro krásu a harmonii. Partnerství a vztahy hrají ve vašem ţivotě důleţitou roli. Ke spokojenosti potřebujete řád a stabilitu. Dokáţete tvrdě pracovat, projevit praktické kvality a houţevnatost. Silnou vůlí překonáváte překáţky, které vám vstoupí do ţivota. Negativně můţete projevovat značnou přecitlivělost, která vám ubírá na sebevědomí. Těţce řešíte situace, které se vás hluboce citově dotýkají. Pokud druzí neocení vaši vstřícnost, snadno se urazíte. Kladete vysoké nároky na sebe, ale i na druhé. Je třeba si uvědomit, ţe pro okolí můţe být obtíţné dostát vašich vysokých poţadavků. Své city neuzavírejte v sobě, ale naučte se dát je otevřeně najevo. Tvrdohlavost, nedůvěřivost, tajnůstkářství či pomstychtivost situaci zpravidla ještě zhorší.
25. říjen, Štír, Váhy, vládce Pluto, Venuše, vládce dekanu Pluto a Mars
Do vínku vám byla dána značná aktivita, dynamičnost, pracovitost, preciznost a intuice. Pokud vás něco skutečně zaujme, projevujete ctiţádost, houţevnatost, nadšení a rozhodnost a spolu s vůdčími a organizačními schopnostmi máte předpoklady uspět. Jste skvělý společník a práci dokáţete spojit se zábavou. Umíte druhé pobavit, ale potřebujete pocit, ţe vás berou váţně. Svou moudrost získáváte důkladným pozorováním věcí a lidí a učíte se ze svých zkušeností. Vaše síla spočívá v překonání dřívějších zklamání a úţasné schopnosti poučit se z vlastních chyb. Překáţky vás spíše zocelí, neţ by vám ubíraly na síle. Tento den posiluje vaši senzitivitu a emocionální hloubku. Vyvarujte se především tvrdohlavosti, netrpělivosti, náladovosti, impulzivnosti, pocitů ublíţenosti a následné kritičnosti, kdyţ se události neubírají vámi očekávaným směrem. Ve vztazích by se mohla projevit ţárlivost či sklony k tajnostem nebo závislostem.
26. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars
Jste člověk oplývající velkou vnitřní sílou, odpovědností, výkonností, vůdcovskými a organizačními dovednostmi. Svou rozhodností, dobrými komunikačními schopnostmi a šarmem si získáváte přirozený respekt a snadno navazujete kontakty. Jste připraven obětovat se pro vámi vytyčený cíl a umíte o něm přesvědčit i své okolí. Máte bojovného ducha, a
97
pokud opravdu o něco usilujete, nic vás nezastaví. Současné jste i velmi vnímavý, citlivý, ale tuto stránku povahy nedáváte příliš na odiv, neboť jste si vědom snadné zranitelnosti. Nechybí vám smysl pro harmonii a krásu. Negativně můţete neustále pochybovat o sobě samém, stát se tvrdohlavým, nespolečenským, rezervovaným a samotářským. Je třeba v ţivotě udrţovat rovnováhu ve všech směrech vašeho počínání. Pokud moţno se vyvarujte arogantnosti, netrpělivosti, impulzivnosti, vypočítavosti, autoritativnosti či snahy ovládat či nějakým způsobem manipulovat s druhými, a to především v osobních vztazích.
27. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars
Jste senzitivní člověk se skvělou intuicí, schopný prosadit své ideály. Ve druhých vzbuzujete autoritu a současné důvěru, coţ vám umoţňuje naklonit si je k podpoře vašich záměrů. Máte odvahu a nebojíte se projevit svůj názor a chopit se moci a odpovědnosti. Jste skvělý vůdce. Ač uvnitř můţete proţívat vnitřní napětí a boj, navenek na sobě nedáváte nic znát a silou vůle klidné a soustředěně směřujete k dosaţení cíle. V jádru jste přátelský, pracovitý, produktivní, věrný a oddaný jedinec. Pokud se naučíte zvládat své emoce, budete uskutečňovat své myšlenky a nenecháte se zastrašit odlišnými názory či odporem druhých, jste na dobré cestě uspět. Ţivot berete aţ přespříliš váţně a je třeba si uvědomit, ţe nemusíte nést odpovědnost za celý svět. Především v osobních vztazích si dejte pozor na ţárlivost, hádavost a majetnické tendence. Negativně můţete projevovat přecitlivělost, odtaţitost, nedůvěřivost, sklon k tajnostem, vnitřnímu napětí či dramatickému vystupování.
28. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars
Jste velmi intuitivní a kreativní člověk s bystrým a zvídavým myšlením a chcete věcem přijít na kloub. Projevujete odvahu, nezávislost, pracovitost a vytrvalost. Pokud si důvěřujete, dosáhnete všeho. Jste vůdčí, rozhodný, vynalézavý a vytrvalý typ s dobrými komunikačními schopnostmi. Nechybí vám ctiţádost, odvaha a soutěţivost. Partnerstvím či týmovou prací můţete získat mnohé, ať jiţ v dosahování svých cílů, nebo v poznání sebe sama. Opakovaně můţete řešit vnitřní konflikt mezí touhou po partnerství a potřebou nezávislosti. Jste mírumilovný člověk, ale jakmile vás někdo chce spoutat, můţete se snaţit ze situace vymanit a tím ranit ostatní. Na druhou stranu jste pro lásku ochoten i mnoho obětovat. Negativně můţete projevovat dominanci, chlad, konfliktnost, tvrdohlavost, výbušnost, uráţlivost či se můţete stát nerealistickým, nemotivovaným a závislým na druhých. Bude třeba učit se drţet
29. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars
Patříte k silným osobnostem, schopným vyuţít svůj šarm, hluboký vhled, vnímavost a citlivost vůči druhým a dosáhnout postavení, moci či pravdy. Snadno přitahujete lidí a nerad jste sám. Jste veselý a zábavný společník, vţdy máte co nabídnout a umíte vytvořit harmonické prostředí. Snaţíte se odkrývat tajemství, ať uţ v lidech, či v ţivotě vůbec. Spolupráce s druhými je pro vás přínosná. Vy na oplátku dokáţete poskytnout oporu a pomoc. Vyznačujete se velkou odpovědností a rozhodností, coţ jsou příznivé vlastností pro dosaţení trvalého úspěchu. Jste tak trochu tajnůstkař, nerad si necháváte nahlédnout do karet a své nejniternější pocity uchováváte v sobě. Obvykle poněkud znervózníte, máte-li pocit, ţe se k vám někdo moc přibliţuje. Jste skvělý stratég a protivníka umíte dokonale zmást. Vyvarujte se sklonu k manipulaci s druhými, zasahování do jejich ţivotů, stejně jako nečestnosti, sobeckosti, náladovosti, netrpělivosti či snahy usilovat jen o vlastní prospěch. Můţete se následně cítit osamělý.
98
30. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars
Tento den vám dává do vínku značnou duševní činorodost, bystrou mysl, rychlou schopnost úsudku a tvořivost. Komunikace je pro vás velmi důleţitá a máte skvělé předpoklady vládnout slovem. Nebojíte se hájit své názory a máte jasnou představu o tom, co chcete a co je pro vás přijatelné. Vaše ostré poznámky dokáţí vaše oponenty odkázat do patřičných mezí. Obvykle však vůči druhým vystupujete přátelsky, otevřeně a čestně a svým šarmem a přitaţlivostí si druhé získáváte na svou stranu. Díky své sebejistotě a rozhodnosti dokáţete mnohé. K ţivotu potřebujete aktivitu, změnu a značnou dávku svobody pro své zájmy. Jste optimista, velmi zvídavý, s touhou po dobrodruţství. Nuda vám bere radost ze ţivota. Z negativních vlastností si především dejte pozor na přílišnou sebejistotu a vypočítavost Překrucujete vyřčená slova, aţ druhé donutíte vzdát se. Dokáţete slovně zranit. Inklinovat můţete k náladovosti, netrpělivosti, neústupnosti, neprůhlednosti, tříštění energie či ţárlivosti.
31. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars
Máte silnou vůli a jste schopný, pracovitý, rozhodný, ctiţádostivý a touţíte po sebevyjádření. Víte, co chcete, a dokáţete houţevnatě sledovat vytyčený cíl a uskutečnit své nápady. Sám na sebe kladete vysoká měřítka a pracujete velmi tvrdě. Úspěšnými výsledky svých činů si potřebujete neustále potvrzovat svou sebedůvěru. Vyznačujete se odpovědností a organizačními a praktickými dovednostmi. Máte smysl pro hodnoty. Jste skvělý stratég a všímáte si přicházejících příleţitostí. Důleţitá je pro vás komunikace a kontakt s druhými lidmi. Upřednostňujete společnost a blízkost přátel. Vůči ostatním jste velkorysý, milý a ohleduplný a vyţadujete od nich čestnost a loajalitu. Cítíte-li se oklamán, vyzařujete chlad, bojovně se stavíte do protiútoku a sarkasmem a jedovatými poznámkami si kolem sebe tvoříte obrannou hradbu. Můţete se zaměřovat pouze na sebe a být sobecký, umíněný, podezíravý, panovačný, zlomyslný či lhát, klamat a vyuţívat bezbrannosti jiných.
Listopad
1. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste člověk značně tvořivý a schopný prosazovat své myšlenky Chcete uspět a být prostě jednička. Díky vašim organizačním vůdčím a komunikačním dovednostem, odvaze, samostatnosti entuziasmu a neobvyklým a originálním postupům se vám daří dosahovat vašich vytyčených cílů. Potřebujete pocit značné nezávislosti a od vztahů očekáváte opravdu hodně, ale umíte projevit i značnou dávku soucitu a vcítit se do potřeb svého okolí a bojovat za práva jiných. Druhé přitahujete svým šarmem a snadno si je získáváte na svou stranu. Jste zábavný a nikdy s vámi není nuda, neboť máte spoustu zájmů a vţdy o čem hovořit. Je třeba se naučit potlačit váš sklon k tvrdohlavosti sebestřednosti aţ diktátorství, coţ jsou jedny z nejvýraznějších negativních vlastností, které by vám mohly komplikovat ţivot z dalších záporů se vyvarujte impulzivního jednání, nesoustředěnosti, tříštění energie či propadání úzkostem a zklamání.
2. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Upřednostňujete společnost, neboť vás inspiruje a motivuje k vašim činům, a navíc rád
99
spolupracujete s druhými lidmi a máte potřebu náleţet k nějaké skupině. Máte úţasnou schopnost instinktivně vnímat potřeby a pocity druhých a dokáţete být vůči nim velkorysý, vstřícný, poskytnout pomoc, pokud je třeba, nebo jen usilujete o to udělat někomu radost a být skvělým společníkem. Jste člověk aktivní, pracovitý a rychle se učíte. Máte touhu po novém a chcete uskutečnit své představy a ideály. Jste skvělý diplomat a psycholog, který dokaţ? odhadnout lidi. Na svou intuici se můţete plné spolehnou. Tyto vlastnosti vám budou ku prospěchu v mnoha směrech vašeho počínání, neboť ţivot je vţdy o spojení s druhými. Ale nese to s sebou i zápory. Jste snadno citově zranitelný. Můţete být příliš podezíravý, vnímavý vůči kritice druhých, přijímat odpovědnost za jejich činy, přespříliš se rozdávat a následně se uzavírat do sebe, vzdorovat, pociťovat frustraci a zklamání čí stát se na druhých závislým.
3. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Jste velmi tvořivý a vnímavý jedinec s pronikavým a bystrým myšlením, který má potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. Máte mnoho zájmů a touţíte po změně a poznání. Za svými cíli dokáţete jít houţevnatě, vytrvale, odváţně, troufale a bojovně. Testujete tak svou odolnost a schopnost překonávat překáţky. Moţná máte dojem, ţe pokud nebudete naplňovat své ideály, ztratíte z obzoru smysl a směr vašeho ţivota. Vás talent pracovat se slovem z vás činí skvělého společníka. Vţdy máte o čem hovořit a dokáţete to s velkou působivostí. Umíte jednat s lidmi. Vystupujete přátelsky, velkoryse, diplomaticky a býváte dobrým bavičem a šiřitelem skvělé nálady. Vaše emoce jsou velmi silné. Dejte si proto pozor na náladovost, vnitřní neklid, tvrdohlavost, pedantství, přílišnou kritičnost, jedovaté poznámky vůči druhým, ţárlivost či sklon vnucovat ostatním své ideály. Vidina nových obzorů můţe způsobit ztrátu zájmu o původně vytyčené cíle nebo můţete občas unikat do světa fantazie.
4. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Patříte k jedincům praktickým, energickým, výkonným, schopným koncentrovat se na vytyčený cíl a odvádět skvělou práci. Jste obdařen velkou silou charakteru, rovnováhou a odpovědností, která vás podporuje v důleţitých událostech ţivota a současně napomáhá získat respekt druhých. Vţdy víte, co děláte, a umíte se skvěle ovládat. Dokáţete vyuţít vašich organizačních a vůdcovských kvalit, pracovitosti, smyslu pro detail, preciznosti, ale i intuice a vnímavosti. Nechybí vám rozhodnost a své názory a postoje umíte prosadit. Jste otevřený novým poznatkům a idejím. Narazíte-li na překáţky, jste schopen se s nimi vypořádat. Je to pro vás výzva. Na materiální zabezpečení kladete důraz a stejně tak se snaţíte vytvářet své rodině zázemí, pohodlí a bezpečí. Jste komunikativní a spoluprací s druhými můţete obohatit svůj ţivot a mnohé získat. Nesnášíte odpor a snadno se zatvrdíte a vzdorujete. Vyvarujte se dominance, nervozity, ztrácení se v detailech, vypočítavosti, citové uzavřenosti či necitlivosti.
5. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Vůdcovské kvality, přirozené diplomatické schopnosti, Šarm, zvídavost, dobrodruţná povaha, touha po svobodě a nezávislostí spolu s vysokými ideály, rozvinutou intuicí a silnými instinkty jsou hlavními rysy charakteru, které vám poskytuje tento den. Chcete být uţitečný a dokáţete se obětovat, ale v podmínkách, které si sám určíte. Máte schopnost snadno se přizpůsobit okolnostem, jít s proudem, ale přitom zůstat sám sebou. Pokud chcete něčeho dosáhnout, jdete neúnavně za vytyčeným cílem a svým přesvědčivým vystupováním jste schopen ovlivnit ty, kteří vám mohou být nějakým způsobem nápomocni. Dalo by se říci, ţe postupujete kupředu silou vůle, a proto bude vhodné posilovat i vytrvalost, neboť se můţete nechat svést ze své cesty, pokud vás silně zaujme něco jiného. Negativně můţete proţívat
100
rozpolcenost mezi uspokojováním svých osobních potřeb a naplňováním poţadavků svého okolí. Inklinovat můţete k nervozitě, impulzivnosti, výbušnosti, hádavosti či nespolehlivosti.
6. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Máte skvělé vůdcovské kvality a obvykle se vyznáte v lidech. Jste dobrý psycholog, a pokud těchto schopností dokáţete vyuţít, dozajista dosáhnete úspěchu. Máte odvahu a své vytyčené cíle houţevnatě sledujete a o jejích správnosti umíte přesvědčit i druhé. Ostatní se na vás mohou spolehnout. Své vize a originální nápady přeměňujete v realitu a dáváte jim dokonalou podobu. Rád se obklopujete lidmi a nejste typ samotáře, ale udrţujete si jistý citový odstup a své soukromí si hlídáte. Jste člověk velmi citlivý, vnímavý, šarmantní, vřelý, laskavý a snaţíte se být druhým prospěšný. Ač je ve vás značná dávka ctiţádostí, oplýváte současně i porozuměním a pochopením. Především pro ty, které milujete, jste schopen udělat cokoliv a dbáte o jejich blaho a pohodlí. Blaho druhých vám leţí na srdci, ale vyvarujte se tendence míchat se přespříliš do záleţitosti druhých. Posilujte umění kompromisu, důvěřujte sám sobě a vyvarujte se nejistoty, která vede k dominanci, sobectví, nedostatku odpovědnosti, nespokojenosti čí případným úzkostlivým stavům.
7. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Kupředu ras v ţivotě popohání vaše zvídavost. Shromaţďujete informace, zajímáte se o věci skryté pod povrchem a chcete sledovaným záleţitostem přijít na kloub. Jste velmi vnímavý, vynalézavý, aktivní, pracovitý, odpovědný a logicky uvaţující člověk. Za své názory jste schopen se postavit a bojovně je obhajovat, pokud je to třeba. Ač dokáţete jít houţevnatě za svými ambicemi, současně projevujete i jistou dávku humanismu a svými činy chcete prospět svému okolí. Rád spolupracujete s druhými lidmi a silou vaší osobnosti snadno ovlivňujete okolní dění. Svým přesvědčivým vystupováním brzy dosahujete vůdčího postavení. Druhým se neotevíráte lehce a musejí si nejprve získat vaši důvěru, neţ se s nimi podělíte o svůj velmi bohatý vnitřní svět. K ţivotu potřebujete volnost a svobodu, ale sám můţete mít sklon druhé ovládat čí působit autoritativním dojmem. Pozor, abyste se v zápalu zkoumání neztrácel v detailech. Vyvarujte se tajnůstkářství, lhostejnosti, uzavřenosti, odtaţitosti či chladu.
8. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Vaše vůdčí a organizační schopnosti a autoritativní postoje vás předurčují do čelných pozic. Nerad se podrobujete druhým a odmítáte vměšování okolí do vašich záleţitostí. Jste ctiţádostivý, sebejistý, výkonný, aktivní a inteligentní. Chcete uspět a dokáţete pro to udělat maximum, Máte odvahu prosazovat své vytyčené záměry. Rychle se orientujete v dané situaci, coţ vám usnadňuje správné se rozhodovat a cíleně směrovat svou energii. Jste samostatný a nezávislý jedinec, mající své představy, plány a cíle. Číslo 8 i Štír poukazují na potřebu dosáhnout materiálního úspěchu a zabezpečení, a bude tedy potřebné se tímto směrem v ţivotě orientovat. Svým blízkým býváte oporou. V citové oblasti však mnohdy inklinujete k nejistotě a nerozhodnosti. Vyvarujte se vašeho sklonu k přílišné dominanci, umíněnosti, tvrdohlavosti, touze po moci či snaze manipulovat s druhými. Posilujte trpělivost a sebekázeň a neopomíjejte i vaši citovou stránku ţivota, neboť byste se mohl izolovat od všech, jeţ máte rád.
9. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
101
l s té člověk velmi tvořivý, intuitivní, přemýšlivý a senzitivní. Oplýváte bohatou představivostí, mnoţstvím energie, silnou vůlí, rozhodností a nadšením. K ţivotu potřebujete činorodost i mnoho duševní stimulace, která vám napomáhá k osobnímu růstu. Jste otevřený poznání a chcete jít do hloubky, neboť povrchní znalosti vás neuspokojují. Nerad děláte věci jen napůl. Vyznačujete se smyslem pro odpovědnost. Jste skvělý a zábavný společník a svou spontánní, hravou, velkorysou, tolerantní, ohleduplnou a laskavou povahou přitahujete druhé. Ač se zajímáte o lidi kolem sebe, mohl byste inklinovat k sebestřednosti, lhostejnosti či aroganci. Z dalších negativ se vyvarujte výstřednosti, tvrdohlavosti, neklidu, netrpělivosti, impulzivního jednání, citových propadů, nereálných snů, úniků z reality a pocitů izolace. Díky vaší značné vnímavosti vůči druhým se vyhýbejte nevyrovnaným jedincům, neboť od nich snadno přijímáte negativní energií. Posilujte optimismus.
10. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Tento den posiluje vaši tvořivost, intuici, zvídavost a touhu rozšiřovat a prohlubovat vaše znalosti a zájmy. Upřednostňujete svobodu a nezávislost. V ţivotě chcete uspět a k vyvstalým překáţkám se stavíte čelem a máte odvahu se s nimi čestně a otevřeně vypořádat. Jste silný a vůdčí typ a nerad se podřizujete druhým. Díky vaší ctiţádosti a ambiciózností jste schopen zaujmout čelné pozice a dosáhnout moci a uznání. Máte předpoklady se prosadit. Vyhovovat vám budou profese, kde můţete uplatnit samostatnost, sebevyjádření a organizační schopnosti. Přitahují vás lidé, od kterých se můţete něčemu přiučit. Vy sám jste příjemným společníkem a díky svému širokému rozhledu máte co nabídnout. Milujete intelektuální debaty a rád přesvědčujete okolí o svých názorech. Pozor však, aby konverzace nepřešla v hádky a spory. Vyvarujte se sobectví, egoismu, citové uzavřenosti a sklonu manipulovat a ovládat okolí. Na druhé kladete vysoké nároky a tím se od nich můţete izolovat.
11. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter
Tento den posiluje vaší kreativitu, aktivitu, výkonnost, zvídavost, hloubku pohledu a přemýšlivost, neboť chcete přijít věcem na kloub. Jste silná osobnost plná energie a vůdce davů. Působíte přesvědčivě a umíte druhé strhnout na svou stranu. Je ve vás velká ctiţádost a vaše silná vůle je schopna překonat jakékoli překáţky. Skvěle se ovládáte, oplýváte sebedůvěrou a odvahou. Dokáţete se postavit za vámi vytyčené cíle a bojovat, pokud je to třeba. Jste obdařen intuicí, ne-li přímo vizionářským duchem. Patříte k přátelským jedincům a jste připraven druhým pomáhat, neboť se umíte vcítit do jejich problémů. Vaše silná vnímavost můţe vést k přecitlivělosti a zranitelností. Naučte se být otevřenější, neboť stahovat se do sebe a chovat se uraţeně a nedůtklivě problémy neřeší. Nenechte převládnout pesimismus, který vás můţe vést k izolaci, pocitům nedostatečnosti či nesnášenlivosti, sobeckostí, panovačnosti, konfliktnosti, manipulaci s okolím, frustrací a zklamání.
12. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc
Kvasím kladům lze připsat všestrannost a činorodost, coţ vám dává mnoho moţností, kam nasměrovat svou energii. Pokud si tedy vytyčíte cíl, díky vaší silné vůli, důkladnosti, ctiţádosti a usilovnosti jste schopen jej realizovat. Máte bystrého, čilého a zvídavého ducha, zdravé sebevědomí a touhu nějakým způsobem se vyjádřit. Je posílena vaše schopnost pronikat hluboko do problémů a najít správné řešení. Jelikoţ jste i velmi společenský, přátelský a komunikativní jedinec, v ţivotě nebudete mít nouzí o lidi, kteří vás dováţí podpořit. Máte posílenou intuici a schopnost napojit se na myšlenky druhých. Pokud tuto vlastnost v sobě rozvinete, můţete být v mnohém nápomocen ostatním. Ale pozor, tento klad
102
můţete i zneuţít k manipulacím, mocenským soubojům a netaktnímu jednání. Koneckonců, kaţdý klad lze zneuţít. Vaše všestrannost můţe vést k ustrnutí, neboť kdyţ jde vše samo od sebe, není třeba přiloţit ruku k dílu. Zpravidla to však platí do určitého zlomového bodu, a pokud se promešká, vaše sebevědomí se můţe zhroutit a následky bývají skličující.
13. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc
Patříte k lidem samostatným, ctiţádostivým, pracovitým, produktivním, tvořivým a organizačně zdatným. Máte charisma a předpoklady postavit se do čela a projevit své vůdcovské kvality. Pokud se pro něco rozhodnete, jdete do toho s plným nasazením a jen tak snadno se nenecháte odradit. Pracujete tvrdě a usilovně. Máte snahu prosadit se a nechybí vám odvaha, smělost a rozhodnost Potřebujete dosáhnout hmatatelného výsledku, materiálního zabezpečení a ocenění, coţ posiluje vaše sebevědomí a zvyšuje energii, která zdolává překáţky na cestě ţivotem. Je na vás spolehnutí a řadíte se mezi odpovědnější jedince. Vůči těm, jeţ milujete, se chováte oddaně a snaţíte se jim být oporou. Je však třeba naučit se dát najevo své hluboké city a předem se neobávat citového zranění. Na druhou stranu vás tyto citové strachy mohou vybičovat ke značným pracovním výkonům, ale je třeba si uvědomit, ţe nerovnováha v ţivotě zpravidla někde negativně vypluje na povrch.
14. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc
Tento den vám dává do vínku značnou dávku cílevědomosti a vytrvalosti. Je třeba vytyčit si směr, důvěřovat své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu a pak dozajista dosáhnete úspěchu i finančního zabezpečení. Ač touţíte po bezpečí, stabilitě a harmonii, něco uvnitř ve vás vyvolává neklid, který vás popohání ke stále novým cílům a ke zdolávání vyvstalých překáţek. Změna vám přináší nové podněty, které vás vyburcují k aktivitě a činorodosti. Jste rozhodný a s problémy se vyrovnáváte snadno. Rád se obklopujete společností a nezkazíte ţádnou zábavu. Jste komunikativní a upřednostňujete pohyb, cestování a poznávání lidí a jiných kultur. Pozor si dejte na přílišnou tvrdohlavost a opatrnost, neboť byste mohl promeškat nějakou dobrou příleţitost, stejně jako na značnou zvídavost, která by naopak mohla vést k tříštění energie a nedosaţení vytyčeného cíle. Nepodléhejte úzkostem a starostlivosti a raději posilujte optimismus a důvěru v sebe sama.
15. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc
Jste dítě štěstěny, obdařené schopností vybírat si dobré společníky. Jste vybaven řečnickou výmluvností, ţivým temperamentem, silným magnetismem, značnou vnímavostí a uměleckým citem. Máte nezávislou povahu, schopnost prosadit se a uskutečnit svůj záměr, k čemuţ vám dopomáhají vaše vůdcovské a organizační dovednosti. Díky štědrosti vůči druhým í vy sám můţete být ţivotem velmi štědře odměněn, ať uţ citově, či materiálně. V jádru je ve vás touha po harmonickém souţití. Rozpor mezi jedničkou, pětkou a Štírem, coţ jsou prvky vůdcovství a snahy chopit se moci a postavení, a součtovou šestkou a Měsícem, které usilují o pevnou základnu, harmonii a nekonfliktní vztahy, můţe vyvolávat vnitřní přetlak. Svými činy chcete být prospěšný druhým, ale mějte na paměti, ţe co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro ne. Negativně můţete podléhat bezohlednosti, tvrdosti čí touze ovládat jiné, ale i vy sám se můţete stát hříčkou manipulací, trpět přecitlivělostí, zradit své zásady a nenaplnit své cíle.
16. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc
103
Tento den vám dává do vínku nezávislost, značnou vnímavost, citlivost, touhu vše si vyzkoušet na vlastní kůţi a dosáhnout svých představ a sklidit uznání, čímţ se posiluje vaše sebevědomí, které je mnohdy vrtkavé. Jste přemýšlivý a pozorný vůči detailům. Vaše organizační a praktické dovednosti spolu s odpovědností z vás dělají dobrého a výkonného bojovníka za vámi vytyčené cíle. Uvědomujete si výhody spolupráce, ale moţná raději budete upřednostňovat povolání, která vám poskytnou samostatnost a pocit svobody a volnosti. Chcete se prosadit, ale současně touţíte po harmonickém splynutí s partnerem, coţ můţe být zdrojem vnitřního konfliktu. Pokud nedokáţete projevit své předpoklady, silně se to odráţí na vašem sebevědomí a můţete začít zpochybňovat své schopnosti. Svou frustraci dáváte svému okolí pociťovat velmi silně v podobě dominance, náladovosti, nespokojenosti, neschopnosti dosáhnout kompromisu a neochotě respektovat názory a potřeby druhých.
17. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc
Skrýváte v sobě velkou vnitřní sílu. Jste aktivní jedinec připravený pomáhat druhým a nemyslet jen na sebe. Nedokáţete nečinné sedět a přihlíţet. Chcete se zapojit do dění. Změny a nové podněty stimulují váš zájem. Máte rozvinuté pozorovací, vůdcovské a organizační schopnosti, smysl pro detail, výdrţ, schopnost přitáhnout k sobě správné lidí, neboť jste skvělý psycholog a navíc i dobrý stratég se schopností být v pravý čas na pravém místě, coţ jsou atributy, které vám napomáhají dosáhnout úspěchu a hmotného zabezpečení. Svým charismatem a komunikativními dovednostmi získáváte podporu druhých. Citově si však udrţujete jistý odstup, neboť jste tajnůstkař a jen tak někoho si nepřipustíte k tělu. Duší jste romantik oplývající hlubokými city, ale potřebujete jistou dávku nezávislosti. Hledáte neustále sebepotvrzení, a pokud se vám ho nedostává, můţete inklinovat k náladovosti, vyvolávat konflikty, chovat se panovačně, být příliš kritický, podezíravý a izolovat se od druhých.
18. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc
Jste prozíravý a vţdy se snaţíte vše důkladně plánovat a jednat odpovědně. Oplýváte značnými logickými a analytickými schopnostmi a chcete se dopátrat meritu věci. Svých cílů dosahujete rozhodností, organizačními a vůdcovskými dovednostmi, pevnou vůlí a schopností tvrdě pracovat. Máte rád výzvy a nechybí vám odvaha. Touţíte po nezávislosti, volnosti a svobodném rozhodování. Dokáţete porozumět druhým, a proto si snadno získáváte jejich důvěru a přízeň a jste vţdy ochoten nabídnout pomoc a oporu. Nejspíš je tato vlastnost posílena spojením součtového čísla 9 a Měsíce. Jste rád ve společnosti a umíte být zábavným, velmi příjemným a velkorysým společníkem. Na vaši intuici se můţete spolehnout, a pokud budete sledovat své vnitřní vize, dozajista dosáhnete úspěchu. Naučte se relaxovat. Pozor si dejte na náladovost, sobeckost, aroganci, sarkasmus, sklon provokovat či manipulovat s druhými, ale i vy sám se můţete stát obětí této hříčky.
19. listopad, Štír/Střelec, vládce Pluto, Jupiter, vládce dekanu Měsíc
S tímto dnem se spojují vlastnosti, jako je ctiţádost, kreativita, bystrost, rozhodnost, snaha uspět a prosadit se. Značné úsilí něčeho dosáhnout bývá vţdy vlastní všem jedničkám, ať uţ těm čistým, či vzniklým ze součtu, zde tedy jedničky a devítky. Štír vám dodá odvahu, zvídavost a vnitřní sílu. Střelec s Jupiterem přidávají optimismus, napomáhají získat si oblibu u druhých a probouzejí touhu sledovat vytyčený směr. Měsíc posiluje vaši zvídavost, intuici, citlivost a představivost. V jádru jste idealista schopný sledovat své vize a díky silné vůli, plnému nasazení a touze jich dosáhnout není pochyb, ţe se tak i stane. Do popředí můţe
104
vystoupit vnitřní boj, kdy na jednu stranu chcete jít svou cestou, ale na druhou stranu chcete být prospěšný druhým. Je třeba naučit se udrţet rovnováhu a dělat kompromisy, které jsou přijatelné pro obě zúčastněné strany. Vyvarujte se náladovosti, netrpělivosti, sebestřednosti, či naopak vnitřních strachů5 které vám brání v osobním pokroku.
105
20. listopad, Štír, Střelec, vládce Pluto, Jupiter, vládce dekanu Měsíc
Máte smysl pro nové plány a nebojíte se vydat po neznámých a neprošlapaných cestách. Jste ochoten k činu ve jménu velké věci nebo nějakého ideálu. Vaše společenská obratnost, velkorysost, přátelskost, dobré komunikativní a diplomatické dovednosti vám napomáhají budovat prospěšné vztahy a dosáhnout mimořádných úspěchů. Pokud se do něčeho pustíte, projevujete nejen značné odhodlání, ale i velkou odpovědnost. Tento den posiluje vaši intuicí, vnímavost, citlivost, ale i houţevnatost, silnou vůli a vytrvalost. Jste si vědom, ţe bez disciplíny, tvrdé práce a spolupráce s druhými nelze v ţivotě mnoho dosáhnout. Partnerství je pro vás důleţité a jste ochoten pro ně mnoho udělat. Především posilujte trpělivost, usilujte o emocionální vyrovnanost a citové napětí neobracejte do svého nitra. Vše proţíváte hlouběji a intenzivněji neţ ostatní a vaše přecitlivělost by vám mohla v ţivotě způsobit mnohá zranění a ubírat na sebevědomí.
21. listopad, Štír, Střelec, vládce Pluto, Jupiter, vládce dekanu Měsíc
Váš šarm, podnikavost a nezávislé a originální myšlení’ z vás činí příjemného společníka, který svým optimismem dokáţe nakazit své okolí. Zpravidla oplýváte skvělými komunikačními schopnostmi a máte potřebu se vyjádřit nějakým tvůrčím způsobem. Snadno navazujete vztahy s druhými. Vaším kladem je výkonnost, všestrannost, tvořivost a dobrá intuice, která vám napomáhá správné nasměrovat energii. Vaše ambice jsou silné a máte potřebu sledovat své vytyčené ideje. Vaše odpovědnost vás však zpravidla vţdy vrací nejprve ke splnění vlastních povinností. Vztahy ve vašem ţivotě hrají velkou roli. Vaše city jsou velmi hluboké a k těm, které milujete, se chováte velkoryse, vstřícně, přátelsky a snaţíte se je zabezpečit. Rozepře řešíte smírnou cestou. Projevíte-li svou negativní stránku, inklinujete k netrpělivosti, impulzivnímu jednání, hádavosti, manipulacím, slovem zraňujete druhé a postupně se odcizujete. Vaše emoce jsou silné a občas mohou nepříjemně vyplavat na povrch.
22. listopad, Střelec, Štír, vládce Jupiter, Pluto, vládce dekanu Jupiter
V ţivotě jdete za svými ideály a jste schopen dát jim reálnou podobu, neboť jste vybaven praktickými, organizačními a vůdcovskými schopnostmi a umíte se postavit k práci odpovědně, houţevnatě a vytrvale. Navíc jste optimistická povaha a nechybí vám nadšení. Vaše značná vnímavost vůči druhým a intuice se stávají darem pro umění jednat s lidmi. Jste vybaven skvělými komunikačními a diplomatickými dovednostmi a rád navazujete nové kontakty. Jste ochoten druhým pomáhat, ale sama vaše přítomnost a pozitivní naladění je inspirují k nějakým činům. Pokud si vytknete cíl, jste schopen ho sledovat s plným nasazením a vaše zapálení pro věc vás přiměje rozvinout všechny vaše schopnosti. K těm, které milujete, se chováte velkoryse. Pozor na egoismus, tvrdohlavost, nekompromisnost, skrývám citů, hyperaktivitu či podléhání nudě. Uhlídejte si vaši značnou citlivost, ze které snadno můţe plynout vaše zranitelnost, sebelítost, nervozita a pocity nedostatečnosti.
23. listopad, Střelec, Štír, vládce Jupiter, Pluto, vládce dekanu Jupiter
Jste člověk mnohostranně nadaný, Činorodý, bystrý, přemýšlivý, vnímavý, idealistický a plný nadšení. Rychle se orientujete v přílivu nových informací a jste si vědom, ţe moudrost a poznání jsou branou k dalšímu kroku vpřed. Máte touhu své myšlenky šířit dál. Rád poznáváte nové lidi a země. Duší jste dobrodruh a vnitřní neklid vás popohání dosáhnout k
106
novým zkušenostem a poznatkům, ať uţ ve vnějším světě, nebo ve vlastním nitru. K ţivotu potřebujete změnu, aktivitu, nevázanost, nezávislost a nějaký cíl, za který můţete bojovat, neboť skutečně oţíváte v boji za něco. Jinak upadáte do prázdnoty. Jste společenská bytost a váš šarm a vřelost k vám přitahují druhé a umíte na ně udělat dojem. Nebude od věcí posilovat disciplínu a netříštit svou energii, neboť byste mohl propadat neklidu, netrpělivosti a nejistotě. Vaše tvrdohlavost, nekompromisnost, otevřenost, přímost a mnohdy ostrý jazyk vám mohou nadělat mnoho nepřátel a odradit i ty, kteří by vám jinak mohli být nápomocní.
24. listopad, Střelec, Štír, vládce Jupiter, Pluto, vládce dekanu Jupiter
Jste společenský člověk plný ambicí, ideálů a oplývající velkým tvůrčím potenciálem. Své vize jste schopen realizovat díky praktičnosti, pracovitosti, silné vůli, trvalému úsilí, optimismu a nadšení. Věříte, ţe vaše činy jsou vaší nejlepší vizitkou. Máte své zásady a schopnost organizovat si ţivot. Bystrost, komunikativnost a diplomatický um vám napomáhají navazovat kontakty. Máte pochopení pro druhé a umíte je podpořit a inspirovat. Je vám vlastní přátelskost, ochota pomoci a touţíte po harmonickém prostředí. Uvědomujete si důleţitost spolupráce. Dokáţete bojovat za ideál, kterému věříte, a umíte k němu přesvědčit druhé. Bojíte se nudy a rutiny. Nadšeně se vrháte do vztahů, ale váš citový ţivot můţe být nestálý. Je třeba naučit se udrţet rovnováhu mezi vašimi potřebami a poţadavky druhých. Pozor si dejte na sklon k nezodpovědnosti, spoléhání se na druhé, egoismu, zlomyslnosti, závisti, ţárlivosti a přehnané citlivosti. Snadno se necháte ovlivnit, coţ by vás mohlo svést na scestí.
25. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter
Touţíte po vědění, které získáváte klasickým studiem, ale i školou ţivota, coţ vás můţe přimět vydat se na cesty za poznáním. Potřebujete mentální podněty a změnu, jinak se začnete nudit. Vaše nadšení ve vás probouzí bojovného ducha a dodává vám energii sledovat vytyčený cíl. Jste přemýšlivý, pozorný vůči detailům a snaţíte se vše analyzovat a vyhodnocovat. Snadněji neţ většina ostatních lidí dokáţete pochopit dění kolem vás. Máte své ideály, a pokud se naučíte vyuţívat vaši intuici, dozajista dosáhnete jejich naplnění. Vůči druhým jste přímý, otevřený, přátelský a vţdy ochotný pomoci, pokud je to třeba. Partnerství je pro vás v ţivotě důleţité, ale současně potřebujete i hodně vzrušení a na vlastní kůţi proţité zkušenosti. Můţe vám trvat déle, neţ najdete toho správného člověka pro ‘ společný ţivot, ale této duši se pak stáváte velkou oporou. Vyvarujte se náladovosti, která můţe přinášet euforie optimismu, ale i skepse. Posilujte trpělivost a nepodléhejte nervozitě, neklidu a impulzivnímu chování.
26. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter
V nitru jste velmi citlivý člověk, i kdyţ to na sobě nedáváte znát. Harmonické vztahy hrají ve vašem ţivotě důleţitou rolí. Oplýváte odvahou a velkou vnitřní silou, která se zpravidla projeví v těţkých chvílích vašeho ţivota a moţná vás samotného překvapí, jaký potenciál se ve vašem nitru skrývá. Pokud se spolehnete na svůj vnitřní hlas, díky své cílevědomosti, tvořivosti, praktičnosti, řídicím schopnostem, vynalézavosti, perfekcionalismu, disciplíně, optimismu a nadšení dokáţete vţdy najít neobvyklá řešení a dosáhnout úspěchu. Váš Šarm a magnetismus přitahují druhé a o přátele nemáte nouzi. Vnitřní neklid a touha po něčem novém vás vedou do nových projektů. Pokud se k něčemu rozhodnete, dokáţete být tvrdohlavý. Citová nevyrovnanost můţe vést k partnerské nestálosti, uzavřenosti, podezíravosti, osamění a manipulacím. Pokud nedůvěřujete sám sobě, jste arogantní,
107
chlubivý, nesoustředěný tříštíte energie, nedokončujete vytyčené cíle a propadáte pesimismu.
108
27. listopad. Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter
Máte své ideály, které vytrvale sledujete a zpravidla volíte cestu osobní zkušenosti, která je dláţděná tvrdou prací, pevnou vůlí a věrnou sluţbou. Jste citlivý, vnímavý a intuitivní člověk disponující plodnou myslí, originálními nápady a odváţnými projekty. Ač touţíte po dobrodruţství, vzrušení a změně, chováte se zpravidla odpovědně. Pokud tak nečiníte, vězte, ţe dříve či později budete okolnostmi přinucen se k odpovědnosti postavit čelem. Svým optimismem přitahujete ostatní. Máte mnoho přátel a upřednostňujete společnost a spolupráci s druhými před samotou, neboť rád sdělujete své poznatky druhým. K vyrovnanému ţivotu však potřebujete i občasné období klidu, kdy se stáhnete do sebe a urovnáte si své myšlenky. Dejte si pozor, abyste se neztratil v analyzování vlastních poznatků a neizoloval se tak od ostatních. Posilujte trpělivost, především s těmi jedinci, kteří nedosahují vašich kvalit. Vyvarujte se náladovosti, uráţlivosti, nervozity a neklidu, který vede k vnitřnímu napětí.
28. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter
Jste nezávislý idealista, který si však je vědom, ţe spolupráce s ostatními můţe být přínosná. Nerad se necháváte spoutat a k něčemu nutit. Potřebujete mít počít svobody a volnosti. Pokud se cítíte být pochopen, jste skvělý společník a partner. Rád se pouštíte do něčeho nového a upřednostňujete zrněnu a pohyb. Díky vaší kreativitě, aktivitě, organizačním a vůdcovským dovednostem, logickému uvaţování, rozhodnosti a vnitřní síle jste schopen dosáhnout mnohé. Bude však dobré posilovat disciplínu a trpělivost, neboť nové příleţitosti a lákadla na cestě ţivotem by vás mohly odvést od původního záměru. Práce ve vašem ţivotě hraje důleţitou roh a dokáţete dosáhnout dobrého finančního zabezpečení. Jste člověk zábavný, společenský a váš optimismus a nadšení přitahují druhé lidi. Dejte si však pozor na netoleranci a přílišnou přímost, která mnohdy působí více jako kritika. Ač to vy sám nemusíte takto vnímat, můţete tím odradit ty, kteří by vám jinak mohli být nápomocni.
29. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter
Jste silná, zvídavá, vnímavá, intuitivní a v jádru velmi citlivá bytost, coţ nerad dáváte na odiv. Máte vyhraněný smysl pro pravdu, spravedlnost a odpovědnost. Dokáţete tvrdě a vytrvale pracovat a ostatní se na vás mohou spolehnout. Jste neustále v pohybu, velmi aktivní, činorodý a plný energie. Pokud dokáţete důvěřovat svému vnitřnímu vedení, rozvíjet víru v dobro a pěstovat optimismus, jste na nejlepší cestě uspět. Kladete důraz na poznání a hledáte nové myšlenky, poznatky a usilujete o svůj duševní a duchovní růst. Touha po vědění vás můţe přimet k cestování. Jste rád obklopen společností a zapojujete se do aktivit, které jsou prospěšné širšímu společenství. Jste připraven pomoci druhým, pokud je to třeba, či se jen stáváte skvělou inspirací a povzbuzením. Touţíte po citové stabilitě a bude dobré vytvořit si uspokojivé domácí zázemí. Vyvarujte se netrpělivosti a netolerantnosti. Kladete vysoké nároky nejen na sebe, ale i na druhé, čímţ se můţete izolovat a ztratit přízeň okolí.
30. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter
Tento den vám naděluje dobrodruţnou povahu, zvídavost, značnou kreativitu, bohatou představivost, velkou duševní činorodost, nadprůměrný intelekt, rychlou schopnost úsudku a liberální přístup ke světu. Jste přátelský, čestný a plný ideálů, které se nebojíte hájit, a jste připraven bojovat za spravedlivou věc. Touţíte po změně, dobrodruţství a poznání. Máte
109
jasnou představu o tom, co chcete a co odmítáte akceptovat. Díky svým skvělým komunikativním schopnostem, vstřícnosti, dynamičnosti, optimismu a nadšení si snadno získáváte přízeň okolí. Pokud dokáţete vyuţít svých kladů, jste schopen naplnit své ambice. Pozor si dejte na tvrdohlavost, vypočítavost, lhaní, sarkasmus a ostrý jazyk. Mnohdy se necháte unést svými pocity a vaše impulzivní chování, nemístná přímost a otevřenost se druhých hluboce dotýkají. Posilujte trpělivost, jinak můţete propadat lenosti a ukolébat se v pocitu vlastní spokojenosti. Váš vnitřní neklid a potřeba změny vás mohou odvádět od předem vytyčených cílů.
Prosinec
1. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Tento den vám dává hodně energie a odvahy prosadit své ideály. Nerad hrajete druhé housle. Vyţadujete svobodu, nezávislost a na vaší cestě ţivotem vám pomáhá vaše silná vůle, disciplína a schopnost zaměřit se na vytyčený cíl. Váš přístup k okolí se vyznačuje otevřeností, upřímností a přímostí a díky svému šarmu, optimismu a velkorysosti získáváte mnoho přátel i obdivovatelů. Rád se pouštíte do věcí nových a neprobádaných a nalézáte neobvyklé cesty. Nelze vám upřít výkonnost, rozhodnost a vytrvalost. Dokáţete tvrdě pracovat, a pokud jste vnitřně přesvědčen o správnosti vašeho cíle, není pochyb, ţe dosáhnete uspokojení, ale i finanční odměny. Jako kaţdá jednička si dejte pozor především na sklony k diktátorství, egocentrismu, sobectví, nesmlouvavosti a rezolutností. Učte se kompromisům a spolupráci s ostatními. Uvidíte, ţe vaše individualita tím nikterak neutrpí, vaše vztahy se zharmonizují a moţná i vy se stanete méně nervózním a netrpělivým.
2. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Protoţe se dokáţete vcítit do potřeb druhých, zpravidla vaše činy směřují nejen k uspokojování osobních potřeb, ale i k uspokojování poţadavků druhých. Vnímavost, takt, komunikační schopností a vaše přátelská povaha vám usnadňují navazovat kontakty s druhými lidmi, coţ můţete skvěle vyuţít nejen v osobním ţivotě, ale i v práci. Jste podnikavý, nebojíte se riskovat a máte dobře rozvinutou intuici. Tato kombinace vám umoţňuje správně nasměrovat vaši energii. Své originální nápady jste schopen převést do reálné podoby. Moţná se budete muset naučit více důvěřovat sobě samému a nehledat sebepotvrzení u druhých. Věříte na lásku a svým milovaným jste schopen mnohé odpustit. Pozor na náladovost, která pravděpodobně plyne ze skutečnosti, ţe chcete být vstřícný, ale na druhou stranu chcete prosadit své cíle. Bude třeba v tomto směru udrţovat rovnováhu, neboť přílišná vstřícnost a následné staţení se do sebe nebudou nikomu z účastněných přinášet uspokojení.
3. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Komunikativnost, kreativita, energičnost, činorodost, bystrost a zvídavost jsou nejvýraznějšími vlastnostmi, které vám přináší tento den. Pokud si vytknete nějaký cíl, dokáţete jej houţevnatě a cílevědomě sledovat. Nechybí vám odvaha, kuráţ a nebojíte se riskovat. Rád se pouštíte do věcí nových a neprobádaných. Jste plný energie a s vaším optimismem, nadšením a rozhodností zdoláváte překáţky. Touţíte po změně a jste rád, pokud se něco děje, jinak se snadno začnete nudit. Jste člověk druţný a máte potřebu být mezi lidmi, nějakým způsobem se vyjádřit a své poznatky a postřehy předat druhým. Snadno se stáváte středem zájmu. O přátele obvykle nemáte nouzi. Pozor si dejte na tříštění energie. Rád se necháte strhnout k novým projektům a můţete zapomenout dotáhnout do zdárného konce
110
dříve vytyčené cíle. Své city obvykle uzavíráte v sobě a bude dobré naučit se větší otevřenosti. Přílišné přehánění a sklon k výstřednosti vám mohou přivodit pocity prázdnoty
4. prosinec. Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Nelze vám upřít energičnost, pracovitost, houţevnatost, vytrvalost, silnou vůli, praktické, organizační a vůdcovské dovednosti a schopnost tvrdě pracovat. Jste podnikavý, máte vysoké ideály a dokáţete je zakotvit do reality a dát jim hmatatelnou podobu. Mars vám poskytuje dostatek energie a odvahu pouštět se do sloţitých projektů a nebát se riskovat. Máte hodné vnitřní síly postavit se všem překáţkám, které vám vstoupí do cesty. Umíte spojit opatrnost s pruţností. Jste učenlivý, hodný důvěry a dokáţete se zapálit pro věc. Nepodceňujete materiální rovinu a zpravidla jste skvělým finančníkem. K vyrovnanému ţivotu potřebujete stabilitu, řád a dosáhnout poznání, ţe vytyčeného cíle lze dosáhnout trpělivostí a dodrţováním postupných kroků. Z negativních vlastností se především vyvarujte přílišné dominance, tvrdohlavosti, bezcitnosti, výbušnosti, vzpurnosti, vnucování názorů druhým, neochoty ke kompromisu, nestálosti a nedůvěry v sebe sama.
5. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Jste optimista touţící dosáhnout úspěchu a věříte v pozitivní výsledek svého snaţení. Máte čilého ducha, zdravý rozum a energii dovést své záměry do úspěšného konce. Touţíte-li někoho či něco získat, jdete neúnavně za svým a umíte si naklonit ty, kteří vám mohou být na této cestě nápomocni. Máte potřebu být druhým uţitečný a býváte velice obětavý, ale v podmínkách., které si sám určíte. Jste velmi aktivní, touţíte po vědění a máte Široký intelektuální záběr. V jádru jste dobrodruh upřednostňující svobodu, různorodost a změnu. Snadno se přizpůsobujete vyvstalým situacím a rychle se rozhodujete. Jste člověkem činu a berete ţivot tak, jak přichází. Svou citlivost skrýváte. Nejste-li pochopen, stáváte se zahořklým, zamlklým či popudlivým. Naučte se Vybírat správné cíle a posilujte odpovědnost. Ve vašich přáních a tuţbách můţe zavládnout zmatek, který vede k neúspěchu. Vyvarujte se neopatrnosti, vrtkavosti, povrchnosti a impulzivního jednání.
6. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Jste přátelská, společenská a podnikavá bytost. Rád vyhledáváte společnost lidí, kteří mohou obohatit vaše znalosti Či usilují o stejný nebo obdobný cíl jako vy. V jádru jste lidský a chápavý idealista, mající soucitné a otevřené srdce pro druhé, a1 snaţíte se ostatním nějak pomáhat. Svému okolí přinášíte zpravidla štěstí a rychle přilnete k těm, kteří vás přitahují a s nimiţ se cítíte dobře. Pozor však, abyste se nenechal druhými uvést v omyl a nesešel z vaší vytyčené cesty. Je třeba naučit se vybírat lidi, kterým věnujete svou pomoc a energii. Pravděpodobně budete v ţivotě řešit konflikt, do jaké míry věnovat čas sám sobě a svým cílům a kolik času a energie dát druhým, kteří ţádají o pomoc. Budete se muset vyrovnat s vnitřní nejistotou a důvěřovat sobě samotnému a nehledat sebepotvrzení u druhých. Citlivost a romantické sklony můţete skrývat pod nevrlou, snobskou a ironickou maskou. Pozor na netoleranci, nevypočitatelné a výbušné chování, tvrdohlavost, nespolehlivost nebo lenost.
7. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Oplýváte originálními nápady, nerad chodíte po vyšlapaných cestách, vyhýbáte se rutině a působíte jako průkopník. Jste zvídavý a vaše touha po dobrodruţství a poznání vás můţe zavést k cestám do neznáma a k odhalování pravd, kterých si doposud nikdo nevšiml, neboť
111
jako kaţdá sedmička jste velmi vnímavý vůči všem detailům. Za svými ideály dokáţete jít vytrvale a mnohdy zapomínáte na realitu ţivota. Máte vysoké ambice, které jsou poznamenány filosofickým nadhledem. Nelíbí se vám nespravedlnost a díky svému porozumění pro bolest a utrpení druhých se vám ostatní mohou svěřovat se svými obtíţemi. Vy sám si své problémy necháváte pro sebe. Upřednostňujete nezávislost a nerad někomu zodpovídáte. Své věci si řešíte po svém. Posilujte disciplínu a vyvarujte se neklidu, nervozity a nevyrovnanosti. Pozor na sobectví, podléhání iluzím a falešným představám, impulzivní jednání, přílišné uzavírání se do sebe či obtíţné vyjadřování citů a nálad.
8. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Působíte rozhodně, odváţně a oplýváte výjimečným odhodláním dosáhnout svých vytyčených ideálů. Chcete se uplatnit a dosáhnout vůdčího postavení, neboť osmička se pojí s mocí, dominancí, organizačními schopnostmi a následně i hmotným úspěchem. Máte své zásady., spoustu energie a odvahu překonat vyvstalé překáţky. Potřebujete pocit nezávislosti a nesnášíte omezení. Jste schopný realizátor, který se umí ovládat a nenechá se svést na scestí. Věci a události máte rád pod kontrolou. Rychle chápete, sbíráte informace a dokáţete si logicky naplánovat postupné kroky vedoucí k dosaţení cíle. Vůči druhým vystupujete velkoryse a usilujete o čestné jednání, přímost, otevřenost a spravedlivost. Vyvarujte se prudkého a neuváţeného chování a neochoty k uzavírání kompromisů. Svým ambicím jste ochoten obětovat mnohé. Neopomínejte svou citovou stránku ţivota, neboť je třeba naučit se udrţet rovnováhu. Pozor na netrpělivost, nezodpovědnost a vnitřní nespokojenost.
9. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Máte odhodlání dostat to, co chcete, a pravděpodobně tomu napomáhá vaše přímočarost a z ní plynoucí moment překvapení, který nikdo neočekává. Snadno se dostáváte k jádru věcí a neutápíte se ve zbytečných analýzách. Vystupujete zpravidla čestně, odpovědně, velkoryse a přátelsky a podvodné či manipulativní jednání jiných se vás dotýká. Váš optimismus a nadšení vám získávají přízeň druhých. Vaše značná vnímavost, intuice a ideály vás vedou na vaší cestě ţivotem. Potřebujete změnu, svobodu a nová poznání, která rozvíjejí vaši kreativitu. Ač mnohdy vzplanete hněvem, rychle odpouštíte a zapomínáte na vzniklé šrámy. Přes zdání ješitnosti a dravosti si nebýváte jist sám sebou a hledáte sebepotvrzení u druhých. Netrpělivost vůči pomalejšímu myšlení okolí a nepochopení pro chyby a omyly druhých vám mohou ubírat na oblíbenosti. Vyvarujte se impulzivního jednání a zbrklých rozhodnutí. Jste snadno zranitelný, neboť druhým příliš důvěřujete. Pozor na úniky z reality.
10. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Máte touhu, ale i vrozenou schopnost uskutečnit své ideály a tvůrčí záměry. Vaše bohatá představivost, vynalézavost, posílená intuice a mimořádná vnímavost vám napomáhají k dosahování vární vytyčených cílů. Dar tvoření je však nutné podpořit sebekázní, disciplínou a trpělivostí. Jste individua-lista a vůdčí typ, který nerad přijímá příkazy druhých. Rád jdete svou cestou. Upřednostňujete samostatnost a svobodu volby a rozhodování. Jste velmi činorodý, aktivní, odváţný a podnikavý jedinec, který ke své spokojenosti potřebuje dob-rodruţství, změnu a nové podněty. Jste společenský a přátelský a vůči okolí vystupujete přímo a otevřeně. Vaše citlivost z vás činí skvělého psychologa. Vyvarujte se dominantního jednání, egoismů a pocitu, ţe se kolem vás točí celý svět. Vaše přímost můţe v ostatních mnohdy vyvolávat dojem netaktnosti a neohleduplností. Pokud neuskutečníte své cíle, můţete propadat frustracím, cítit se nenaplněný, chovat se arogantně či se uzavírat do sebe.
112
11. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars
Máte vysoké ambice a váš optimismus posiluje vaši sebedůvěru a pocit, ţe se vše musí podařit. Překáţky vás tak snadno neodradí a jste neustále puzen postupovat na cestě vpřed. Jste úţasně Činorodý jedinec, nabitý energií a oplývající dostatkem sil, aby vaše smělé plány došly realizace. Hledáte pravdu ve prospěch lidstva a kromě idealismu se ve vás pojí Í silná intuice, vnímavost a pokora. Kromě lásky k lidem a respektu vůči jiným se vyznačujete přímostí, otevřeností, odvahou, výkonností, rozhodností, průkopnictvím, vůlí zvítězit a smyslem pro seberealizaci. Dokáţete se skvěle ovládat a kontrolovat. Své city a pocity zpravidla nedáváte na odiv. Hodíte se do vůdčích pozic a snadno si získáváte respekt a autoritu. V nitru své duše touţíte po obdivu, uznání a bohatství a lichotky by mohly podporovat vaši pýchu. Pozor vsak, abyste nevnucoval svou vůli druhým a nestal se panovačným, krutým, podráţděným a zlostným. Vyvarujte se sklonu k netrpělivosti, manipulací, podezřívavosti a netaktnosti.
12. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce
Touţíte překonat sám sebe a chcete být nějakým způsobem uţitečný. Oplýváte vitalitou a ţivotadárnou silou. Máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit a uplatnit svou osobitost a ctiţádost. Vůči okolí jste obětavý, velkorysý, nezištný a umíte být druhým oporou. Uznání a ocenění posilují vaše sebevědomí. Vyznačujete se bystrou myslí, kreativitou, podnikavostí, komunikačními dovednostmi, schopností jednat s lidmi a přesvědčit je o svých záměrech. Vaše touha po vědění vás podněcuje ke vzdělávání a zdokonalování duchovní i citové stránky osobnosti. Snadno se dokáţete nadchnout. Potřeba být aktivní vás neustále popohání kupředu. Máte-li motivaci a cíl, jste schopen velmi tvrdě pracovat. Je třeba naučit se jednat v souladu se svými sny a představami. Negativně se můţete chovat sebestředně, arogantně a snaţit se druhé ovládat, či naopak se můţete druhým příliš obětovat a odevzdávat. Můţe se z vás stát nepraktický snílek podléhající iluzím a lpící na věcech, hodnotách či prostředí.
13. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce
Tento den vám dává do vínku odpovědnost, činorodost, schopnost tvrdě pracovat, zvídavost, touhu po vědění, pozitivní myšlení a snahu prosazovat se. Oplýváte organizačními a vůdcovskými dovednostmi a svou trpělivostí, soustředěností a houţevnatostí se můţete dopracovat k vynikajícím výsledkům, uznání a hmotnému zajištění. Vaše nadšení a touha zasadit se za vytyčené ideály vám napomáhají získat si druhé na svou stranu Či alespoň sklidit jejich pozornost a obdiv, který posiluje vaše sebevědomí. Jste přátelský, společenský, duševně velmi čilý, s vynikajícím verbálním projevem. Vaše otevřenost vůči poznání a všemu novému vám poskytuje neustále nové moţnosti, a ačkoli prahnete po změně a dobrodruţství, současně máte i potřebu jistého řádu, stability a pocitu bezpečí. Vyznačujete se přímostí a otevřeností, které mnohdy působí jako netaktnost a ostrá kritika. Váš ostrý jazyk často zasahuje city druhých. Pozor si dejte na egoismus, tvrdohlavost, citovou uzavřenost aţ chlad.
14. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce
Snoubí se ve vás nezávislost, samostatnost, cílevědomost, houţevnatost, praktičnost, svobodymilovnost a snaha se nějakým způsobem uplatnit, prosadit a projevit svou individualitu. Ač touţíte po dobrodruţství a vzrušení, současně usilujete i o stabilitu a
113
bezpečí. Jste podnikavý jedinec a díky své přemýšlivé povaze si zpravidla vaše aktivity předem plánujete a zvaţujete kaţdý jednotlivý krok. Uvědomujete si, ţe vědění vám poskytuje svobodu a moc rozhodovat se sám za sebe. Jste zvídavý a touţíte po poznání a změně, coţ vás můţe podněcovat k činorodosti a kreativitě, podnítit touhu cestovat čí vyvolávat neklid. Přitahujete k sobě jedince, od kterých se můţete něčemu přiučit. Pokud fungujete pozitivně, vyzařujete zdravé sebevědomí. Jste člověk přímý a nemáte rád, kdyţ vám někdo organizuje ţivot. Umíte být velmi dominantní, nekompromisní a tvrdohlavý. Vyvarujte se tříštění energie, nestálosti či sklonu utíkat před problémy v naději, ţe se vyřeší samy.
15. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce
Chcete ţít intenzivní ţivot a potřebujete se pro něco nadchnout, být něčím zaujatý, dostávat neustále nové podněty, mít předmět touhy a z něčeho se těšit. Máte rád volnost a nevázaný ţivot a rutina není nic pro vás. Rychle se učíte, přizpůsobujete a dokáţete rozpoznat dobré příleţitosti. Ačkoli je vaše povaha hodně dobrodruţná, součtová šestka poukazuje na potřebu rodiny a harmonického domova, který se stává základnou pro vaše odváţné výpravy. Jste individualita, vůdčí a rozhodný jedinec a chcete se projevit a něčeho dosáhnout. Vaše společenskost, optimismus, přátelskost a velkorysost vám napomáhají navazovat kontakty s druhými lidmi. Máte zdravé sebevědomí, a pokud se pro něco rozhodnete, umíte svůj cíl naplnit. Vůči okolí jste vnímavý a uvědomujete si význam spolupráce s druhými lidmi, která vám můţe přinést mnoho pozitivního. Z negativních vlastností se vyvarujte sklonu k do-minanci, sebestřednosti, rozmařilosti, lačnosti, nestřídmosti, předráţděnosti čí vznětlivosti.
16. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce
Máte své ideály a v ţivotě bude třeba naučit se důvěřovat svému vnitřnímu hlasu, který prostě nesmíte ignorovat. Touha uspět a odvaha postavit se překáţkám vás vybičují k pozoruhodným výkonům. Odhodlaně se pouštíte do uskutečňování svých ideálů. Hrdost vám nedovoluje přiznat omyl, ale současně máte i potřebu vše si vyzkoušet na vlastní kůţi a sám dosáhnout poznání a pochopení. Vaše hrdost je zpravidla zaslouţená, neboť díky své odvaze, vůdcovským kvalitám, odpovědnosti, vytrvalosti, houţevnatosti, pečlivosti a schopnosti tvrdě pracovat jste schopen své vize realizovat. Snadno si všímáte důleţitých detailů a rychle se dostáváte k jádru věci, coţ vám usnadňuje zbavovat se problémů. Svým vystupováním, přesvědčivostí, sebejistotou a diplomatickým umem si získáváte ostatní a váš smysl pro humor a zábavu z vás činí příjemného společníka, Vyvarujte se povýšenosti, sebestřednosti, výstřednosti, nezodpovědnosti, přílišné nespokojenosti, podezíravosti a obav.
17. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce
Tento den vám dává do vínku optimismus, ambicióznost, bystrou a pohotovou mysl, tvůrci sílu, představivost, vynalézavost, zdravý rozum a sebevědomí. Jste nezávislý jedinec, který si rád vše vyzkouší na vlastní kůţi. Máte velkou vnitřní sílu a touhu zapojit se do dění a sledovat své vytyčené ideály. Vaše činorodost, energičnost, rozhodnost a podnikavost vám dovolují plně projevit vlastní individualitu a nebojíte se chopit i vůdčího postavení. Nejste typ samotáře a přitahuje vás společnost. Díky svým komunikačním schopnostem, diplomatickým dovednostem a okouzlujícímu vystupování zpravidla nemáte ‘problém navazovat nové kontakty a najít si přátele. Spolupráce s druhými vám vyhovuje a můţete díky ní dosáhnout mnoha výhod a uskutečnit své vize. Kupředu vás pohání zvídavost a touha po poznání. Dovolte Í jiným projevit svou jedinečnost. Vyvarujte se egoismu, tvrdohlavosti, panovačnosti a posedlosti úspěchem či majetkem. Neúspěch vám snadno ubírá na sebejistotě.
114
18. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce
Oplýváte bohatou představivostí a fantazií. Dokáţete tvrdě pracovat, aby se vaše vize staly skutečnou realitou. Máte schopnost vytvářet si svůj neobyčejný svět, kde se uzavíráte v období obtíţí a čerpáte zde značné mnoţství energie a inspirace. Jste všestranně nadaný člověk, velmi tvořivý, aktivní a pracovitý, se skvělými organizačními a vůdčími dovednostmi. Jste výkonný a schopný projevit svou individualitu v plné síle. Vaší silnou stránkou je komunikační a diplomatický um a spolu s touhou po vědění se z vás stává příjemný společník. Díky své přímosti, zásadovosti, starostlivosti a zdravému sebevědomí vyvoláváte v druhých důvěru a nejednou si k vám přijdou pro dobrou radu. Jste vnímavý a dobrý psycholog. Snaţíte se být druhým prospěšný a umíte jim být oporou v těţkých chvílích ţivota. Vyvarujte se zbytečných obav, strachů a úzkostí. Kladete na sebe, ale i na ostatní vysoké nároky, z čehoţ můţe plynout pýcha, arogance, kritičnost či vnitřní napětí.
19. prosinec, Střelec, Kozoroh, vládce Jupiter, Saturn, vládce dekanu Slunce
Tento den posiluje vaši vnitřní touhu prosadit se jako jedinec Oplýváte sebevědomím, vitalitou, silnou vůlí, průbojností a osobitosti. Jste vůdčí typ a věci máte rád pod kontrolou. Chcete jako Slunce zazářit na obloze a nespokojíte se s podřízeným postavením, ale současně usilujete o to být svými činy prospěšným a o své poznatky se chcete podělit s druhými lidmi. Jste nezávislý, nápaditý a tvůrčí jedinec. Vyznačujete se smyslem pro povinnost a odpovědnost a své vize dokáţete odhodlaně sledovat a vynaloţit mnoho energie, aby se staly skutečností. Vyvarujte se nedostatku sebevědomí, který vede k pesimismu, či naopak k přílišné ambicióznosti, egocentrismu, nadřazenosti, tvrdohlavosti a majetnickosti. Posilujte trpělivost a toleranci. Přílišné lpění na vašich názorech a vysokých poţadavcích můţe vést k neochotě ke kompromisům, k náladovosti a pocitům osamocení.
20. prosinec, Střelec, Kozoroh, vládce Jupiter, Saturn, vládce dekanu Slunce
Tento den ve vás probouzí touhu k činu ve jménu velké věci či nějakého ideálu. Překáţky na této cestě překonáváte trpělivostí, houţevnatostí a vírou v sebe sama a své schopnosti. Vaší devizou je smysl pro spolupráci, vnímavost, intuice, šarm, vřelý přístup a porozumění pro druhé. Vaše skvělé diplomatické dovednosti vám napomáhají dosáhnout vašich vizí. Jste otevřený poznání a nejvíce se učíte prostřednictvím druhých. Cítíte za vše vnitřní odpovědnost a berete na sebe současně i vínu. Pokud v sobě rozvinete vlastní vnitřní harmonii a stanovíte si své hranice, stanete se emocionálně vyrovnaným a dokáţete vyniknout v mnoha oblastech. Váš dar v podobě vnímavosti můţe negativně způsobovat vaši značnou přecitlivělost. Kritika okolí snadno sráţí vaše sebevědomí. Vyvarujte se závislosti na druhých a snaze se pro ostatní obětovat, coţ můţe vést k nerozhodnosti, sebelítosti, frustracím čí netoleranci a zatvrzelosti. Mějte na paměti, ţe to, co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro druhé.
21. prosinec, Střelec, Kozoroh, vládce Jupiter, Saturn, vládce dekanu Slunce
Jste člověk velmi společenský, nezávislý, kreativní, vynalézavý a všestranně nadaný. Máte odvahu, a pokud si něco vezmete do hlavy, vaše ambice, vytrvalost, rozhodnost, soustředěnost a zapálenost pro věc vám zpravidla umoţní projevit naplno svou individualitu a realizovat vaše sny. V jádru jste optimista a věříte v úspěch a v sebe sama. Mísí se ve vás ideály, ale
115
současně máte i realistický pohled na věc, coţ vám napomáhá svou energii cíleně směrovat a uskutečňovat vaše vize. Máte široký přehled a záběr a zpravidla se zabýváte více věcmi najednou. Vůči druhým se chováte přátelsky, otevřeně a velkoryse a svým nadšením je umíte strhnout na svou stranu. Oplýváte skvělými komunikačními schopnostmi a stáváte se příjemným společníkem. Svou přirozeností budíte respekt a obdiv druhých. Vyvarujte se netrpělivosti, neklidu, nervozity, tříštění energie a nedovedení svých záměrů ke zdárnému konci. Dokáţete druhé velmi zranit.
22. prosinec, Kozoroh, Střelec, vládce Saturn, Jupiter, vládce dekanu Saturn
Tento den vám dává do vínku zvýšenou intuici, citlivost a současně realistickou a solidní základnu. K vašim kladům lze přičíst vůdcovské a organizační dovednosti, ambicióznost, praktičnost, trpělivost, vytrvalost, houţevnatost, disciplínu, značnou vnímavost a schopnost jednat s lidmi, coţ jsou vlastnosti, které zpravidla vţdy přinášejí úspěch. Chcete odvádět skvělou práci a očekáváte nejen slovní, ale í finanční ocenění. Materiální stránka je pro vás v ţivotě důleţitá. Rád za sebou vidíte hmatatelné výsledky. Jste přátelský a nejste typ samotáře. Vůči druhým vystupujete velkoryse, ale dokáţete být Í tvrdý a nekompromisní, pokud se cítíte být v právu. Máte smysl pro spravedlnost a výrazný ochranitelský instinkt. Snaţíte se být druhým nápomocen a svým blízkým býváte oporou. Pozor na sobeckost a majetnickost. Kolísání mezi pesimismem a optimismem vám můţe ubírat energii. Vaše značná přecitlivělost vede k citové izolaci a uzavírání se do sebe.
23. prosinec, Kozoroh, Střelec, vládce Saturn, Jupiter, vládce dekanu Saturn
Jste člověk velmi vnímavý a schopný soustředit se na vámi vytyčený cíl. Jste plný nápadů a vaše rychlé myšlení, rozhodnost, vůdčí schopnosti, odpovědnost a výkonnost vás mohou vést po cestách směřujících pomalu, ale jistě k úspěchu. Pěstujte trpělivost. Máte odvahu a vysoké ambice a své kreativní vize jste schopen uvést do reality. Rád poznáváte nové lidi. Duší jste dobrodruh touţící po poznání a vědění a něco vás neustále pohání do nových činností. Jste společenský jedinec se skvělými komunikačními schopnostmi, který nezkazí ţádnou legraci. Snadno si získáváte přátele a obdivovatele. Nebojte se citové otevřít; uvidíte, ţe se vaše osobní vztahy výrazné zkvalitní. Usilujte o vnitřní harmonii a vyrovnanost, jinak byste mohl tříštit energii, chtít toho mnoho stihnout a nakonec nedotáhnout nic do konce. Chcete partnera, ale i nezávislost. Tato nerovnováha spolu s vaší citovou uzavřeností, která mnohdy působí jako chlad či sobeckost, můţe odradit ty, kteří jsou vašemu srdci velmi blízcí.
24. prosinec, Kozoroh, Střelec, vládce Saturn, Jupiter, vládce dekanu Saturn
Vyznačujete se rozvahou, odpovědností, spolehlivostí, podnikavostí a pracovitostí. Jste ambiciózní a zpravidla za vás mluví vaše činy, které jsou podloţeny praktickou dovedností a uváţlivým a promyšleným jednáním. Postupujete vytrvale, disciplinovaně a odvádíte kvalitní práci. Touţíte po stabilitě, pořádku a harmonii. V srdečních záleţitostech se vyznačujete sebeovládáním. Milujete hluboce a z celého srdce, ale nedovedete to otevřeně projevit. Pokud však opravdu milujete, jste ztělesněním věrnosti a svou přízeň můţete projevovat budováním základů a bezpečí pro své milované. Rodina a harmonické zázemí hrají ve vašem ţivotě významnou rolí. Jste precizní a při posuzování druhých můţete být mnohdy velmi tvrdý. Příkoří a uráţky těţko zapomínáte. Nejste sice mstivý, ale vaše tvrdohlavost a zatvrzelost mohou přejít v bezohlednost a vypočítavost. Vyvarujte se pesimismu, přecitlivělosti, nedůvěry v sebe sama, podceňování se ČÍ přílišné touhy po materiálním zabezpečení.
116
25. prosinec. Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn
Vnitřně touţíte po dokonalosti, coţ vás nutí tvrdě pracovat a usilovat o co nejlepší výkony. Jste bystrý a přemýšlivý jedinec a uvědomujete si důleţitost vzdělání. Zpravidla však k poznání docházíte nejen studiem, ale i cestou osobních záţitků a zkušeností. Jste všímavý vůči detailům a dokáţete pečlivě postupovat krok za krokem, plánovat a pouţít účelnou strategii k dosaţení cíle. K tomu vám napomáhají vaše praktické dovednosti, vrozená kreativita, vytrvalost, podnikavost a schopnost plně se koncentrovat. Váš šarm vám získává přízeň okolí. Současně jste velmi vnímavý vůči potřebám druhých a neodmítnete pomoc, pokud je to třeba. Berete vše příliš váţně, a pokud věci a události nejdou podle vašich představ, můţete podléhat sebe-podceňování, pocitům zklamání, vnitřní nespokojenosti a nervozitě. Vyvarujte se náladovosti a podléhání pesimismu, coţ vás vede k neuváţeným činům. Neobávejte se změn. Posilujte trpělivost, pozitivní myšlení a mějte důvěru v sebe sama.
26. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn
Oplýváte velkou vnitřní sílou a pevnými zásadami. Jste orientován na lidi a důleţitá je pro vás rodina. Zpravidla svůj ţivot stavíte na pevných základech. Vaše bystrost, spolehlivost, soustředěnost, organizační a vůdcovské dovednosti a rozhodnost budí u druhých respekt a dávají vám předpoklady postavit se do čelných pozic. Snaţíte se dosáhnout nejen mocí, vlivu a úcty, ale chcete postoupit o krok kupředu. Současně je pro vás důleţitá i materiální stránka a finanční ocenění. Máte odvahu pustit se do velkolepých projektů a jste schopen velkého odříkání, sebezapření, ale i bojové pohotovosti, abyste svůj vytyčený cíl naplnil. Pokud se budete spoléhat na své vlastní síly, není pochyb, ţe znáte předpoklady jich dosáhnout. V jádru jste citlivý člověk mající potřebu harmonie, lásky a rád se obklopujete krásou. Pozor na netolerantnost, přehnané ambice, přílišný materialismus, touhu po moci čí sklon ovládat druhé. Je třeba udrţovat rovnováhu ve všech směrech vašeho počínání.
27. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn
Své ideály a ambice umíte zasadit do pevného základu a postupně, krok za krokem, na něm vystavět svůj stabilní a trvalý úspěch. Máte odvahu a odhodlání prosadit své rozhodnutí a záměry s plným nasazením. Kdyţ víte, co chcete, umíte velmi tvrdě pracovat a díky své vnímavosti, vstřícnosti, přátelskosti a diplomatickému taktu si snadno získáváte okolí na svou stranu. Nechybí vám odpovědnost, vytrvalost, důslednost, praktičnost a strategická obratnost. Váš smysl pro detail, skvělé pozorovací schopnosti, cit a intuice vám napomáhají dosáhnout vašich cílů. Partnerství je pro vás důleţité, a i kdyţ občas potřebujete samotu, abyste si srovnal své myšlenky, rozhodně v ní nechcete zůstat natrvalo. Jste společenský a máte rád lidi. Jste vţdy připraven nabídnout pomoc či alespoň dobrou radu. Mnohdy trváte na svém stanovisku a nerad přijímáte rady druhých. Vyvarujte se proto sklonu k netolerantností, nekompromisnosti, tvrdohlavosti, aroganci a hádavostí. Usilujte o emocionální vyrovnanost.
28. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn
Vyznačujete se výjimečnou silou charakteru, pevnou vůlí, nezávislostí a podnikavostí. V ţivotě se snaţíte dotahovat do konce vše, co jste započal. Dokáţete se zcela ponořit do práce a tvrdě pracovat. Máte v sobě šarm, ctiţádost, touhu uspět, rozhodnost, výrazné sklony vést, ale i poroučet. Umíte si poradit v kaţdé situaci a svým přesvědčivým vystupováním, přátelskostí a silným vnitřním charismatem získáváte ostatní na svou stranu. Vládnete praktickými a
117
organizačními dovednostmi. V jádru jste citlivý a vnímavý člověk, coţ zpravidla nedáváte druhým otevřené na odiv. Rozum však obvykle vítězí nad srdcem, coţ je škoda. Vyvarujte se egocentristu. Vaše sebejistota se můţe změnit v sobectví, samoúčelnou autoritativnost, citovou uzavřenost a odtaţitost a chlad. Následně byste mohl propadnout nedostatku sebedůvěry, samotě, smutné radosti z osamělých úspěchů, smutku z potlačovaných citů, lhostejnosti či závislosti na druhých.
29. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn
Jste vyhraněný individualista vlastnící mimořádný potenciál. Jste připravený angaţovat se nejen ve svých záleţitostech, ale i ve věcech prospěšných širšímu společenství. Jste soucitný a chápavý a umíte druhé povzbudit na jejich cestě k cíli. Vyznačujete se značnou kreativitou, duchapřítomností, houţevnatostí, soutěţivostí a praktickými a organizačními dovednostmi. Díky vašim komunikativním a diplomatickým schopnostem a společenskosti máte většinou mnoho přátel a kontaktů. Nelze vám upřít citlivost, ale zpravidla své silné city filtrujete přes rozum, coţ má vliv na emocionální zdrţenlivost, brzdí vyjádření vašich citů a nezřídka ovlivňuje vaše vztahy. Nerad odkrýváte své karty a můţete působit rezervovaně. Negativně můţete vystupovat příliš dominantně, tvrdohlavě, „mít patent na rozum” a věčně si něco dokazovat. Vzdor, umíněnost a panovačnost narušují vaše vztahy s druhými. Vyvarujte se pochybností, pesimismu, obav, přílišné váţnosti a uzavřenosti.
30. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn
Tento den vám naděluje duševní činorodost a rychlou schopnost úsudku. Vše dokáţete důkladně promyslet a komunikace je pro vás velmi důleţitá. Skvěle vládnete slovem a nebojíte se hájit své názory, pokud máte jasnou představu, kam směřujete. Jste dobrý diplomat, vtipný, zábavný, čestný a umíte se vyladit na druhé lidi a propojit práci se zábavou. Snadno si získáváte sympatie druhých. Umíte být skvělý bavič, ale vaše nitro druhým neodkrýváte a drţíte si jistý odstup. Pokud vás něco zaujme, jdete do toho s plným nasazením. Vaše vize jsou postaveny na reálném základě. Jste si vědom toho, ţe nic není zadarmo, a jste schopen tvrdě pracovat a projevit silnou vůli. Bude však vhodné posilovat trpělivost, neboť lákadla na cestě ţivotem by vás mohla odvést od původně vytyčeného cíle. Negativně můţete být přehnaně kritický, hádavý a umíněný. Nepodléhejte pesimismu, ten by vás mohl zavést k nejistotě a pochybnostem o vašich kvalitách a schopnostech.
31. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn
Jste aktivní, cílevědomý, nezávislý, společenský a komunikativní člověk oplývající skvělými nápady a schopností uvést je do reality. Zpravidla víte, co chcete, a jdete si za tím, k čemuţ vám napomáhá vaše silná vůle, vytrvalost, trpělivost, rozhodnost, schopnost tvrdě pracovat a odvádět kvalitní práci. Vaše praktické, organizační a vůdcovské dovednosti přispívají k důslednému postupu směřujícímu k vytyčenému cíli. Vaše charisma a síla osobnosti přitahují druhé. Máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit a zaujmout ostatní. Důleţité je pro vás nejen uznání, kterým nabýváte své sebevědomí, ale velkou úlohu hraje i finanční ohodnocení. Od druhých vyţadujete čestnost a kladete vysoké nároky nejen na ně, ale především i na sebe. Vyvarujte se tvrdohlavosti, panovačnosti, pocitu nadřazenosti a výjimečnosti, či naopak můţete propadat pesimismu, zbytečným obavám a strachům, které vedou k nejistotě, nedůvěře v sebe sama, nespolečenskosti a pocitu osamělosti a plachosti.
118
Co nám přináší rok narození do našeho života
Kaţdý z nás je ovlivněn duchem doby, ve které se narodil. Ta zanechává jisté stopy na naší psychice. V této kapitole bych se tedy ráda zmínila o charakteru, který nám vtiskuje náš rok narození.
Při popisu jednotlivých roků vycházím z astrologického a numerologického hodnocení. Z astrologických prvků jsou význačné především tranzity vnějších planet (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto). Z numerologického hlediska je signifikantní především poslední dvojčíslí. Jako příklad uvedu rok 1920, tzn., ţe významným číslem se zde stává především dvojka (zdůrazňuje dané desetiletí) a následně nula (zvýrazňuje daný rok) a samozřejmě součet a mezisoučet roku – 1920, l + 9 + + 2 + O = 12 *= 3, tj. 1920, 12/3. Stručný nástin hodnocení, ať uţ dne (v předchozí kapitole), či následných roků, bude muset v tomto případě stačit, neboť uvedení metodiky by jíţ bylo nad rámec moţností této knihy.
Lidé narazení u letech 192…
Tito lidé mají v sobě zakódovanou citlivost, vnímavost, přátelskost, úctu k tradičním hodnotám, smysl pro týmovou práci a snahu sdruţovat se, neboť jsou neradi sami. Projevuje se u nich idealismus, bezstarostnost, podléhání náladám, citům a pocitům. V napjatém prostředí se necítí dobře. Mají své ideály, a proto se mnozí vydali na daleké cesty za lepším ţivotem. Umějí se vyvarovat úskalí a v jádru jsou to přívětiví, laskaví, trpěliví diplomaté, vyhýbající se otevřeným střetům. Dokáţí se nadchnout pro společnou věc a preferují vyrovnané, harmonické a bezpečné prostředí a vztahy. Na druhou stranu mají tito lidé obtíţe přijmout za sebe odpovědnost, statečně nesou utrpení, ale nedokáţí se proti němu vzepřít. Mohou být náladoví a snadno uvěří iluzím a utopiím. Projevovat se můţe neschopnost jednat samostatně, sklon k podřízenosti, ale i k bohémskému ţivotu.
Rok 1920, 12/3
Jste velmi společenský, zvídavý, plný energie, činorodý, tvořivý, temperamentní a inteligentní, s posílenou vnímavostí a intuicí. Své vize jste schopen realizovat. Máte ambice k podnikání čí umělecké tvorbě. Ţivot a lásku berete zlehka. Těţko se svěřujete. Pozor na nesoustředěnost, tvrdohlavost, umíněnost a nerealistická očekávání. Svůj neúspěch dáváte za vinu jiným.
Rok 1921, 13/4
Pokud jste se narodil v tomto roce, je posílena vaše dobrosrdečnost, přímost, upřímnost a pilnost. Chcete být váţený a uznávaný. Jste nedůvěřivý a spoléháte se především sám na sebe, i kdyţ rád spolupracujete s druhými lidmi. Pozor, abyste svou přímostí nezraňoval druhé, nebyl příliš tvrdohlavý, egoistický, nedůvěřivý a lhostejný vůči ostatním.
Rok 1922, 14/5
Charakterizuje vás velkorysost, obětavost, citlivost, spolehlivost a vizuální fantazie. Jste plný ideálů, do kterých se pouštíte s plným nasazením. Pozor si dejte na pesimismus, nejistotu, uzavřenost, nedostatek sebedůvěry, nestálost, neklid, pocity víny, sklon ke zmatku a
119
duševnímu stresu. Projevit se můţe i tvrdohlavost, cynismus a impulzivní jednání.
Rok 1923, 15/6
Typická je pro vás dobromyslnost, galantnost, ochota pomocí, svědomitost, pilnost a upřímnost. Jste inteligentní a máte touhu po vědění. Umíte druhé inspirovat. Býváte příjemným společníkem a kamarádem. Rád se obklopujete vším příjemným a krásným. Pozor na přílišnou naivitu, důvěřivost a snahu omlouvat chyby druhých. Projevit se můţe zklamanost ţivotem a sebedestruktivní sklony.
Rok 1924, 16/7
Je posílena vaše společenskost, Šarm, tvořivost, bystrost, fantazie a smyslnost. Touţíte po hlubším spojení se ţivotem a jste úţasným pozorovatelem všeho dění kolem vás. Pozor na pocity méněcennosti, přílišnou nedůvěřivost vůči druhým, zatrpklost, způsobování zmatků a následné pocity osamělostí. Můţete ale projevovat i útočnost a bojechtivost. Je třeba naučit se důvěřovat sobě, svému srdcí a intuici.
Rok 1925, 17/8
Uvedený rok zvýrazňuje vaši přirozenou autoritu a zpravidla dokáţete dotáhnout do konce to, co jste si předsevzal. Budíte důvěru a snadno si získáváte respekt. Oplýváte originálními myšlenkami. Fungujete-h pozitivně, projevujete vyrovnanost, trpělivost a přesnost. V opačném případě máte sklon k impulzivnímu jednání, vše řešíte rozumem a potlačujete city.
Rok 1 926, 18/9
Energie tohoto roku posiluje vaše osobní kouzlo a máte přirozenou schopnost vést druhé. Nechybí vám odvaha, a energičnost. Svými postojí mnohdy předbíháte dobu. Jste citlivý, schopný a váš ţivot je plný událostí a vzrušení. Negativně můţe být vaše nitro plné zmatků a potlačených obav. Pozor na snahu ovládat druhé, vyţadování oddanosti, nedisciplinovanost či zbabělost.
Rok 1927, 19/10/1
Do vínku vám byla dána tvořivost, fantazie, intuice, vnímavost a velkorysost. Oplýváte přirozenou vnitřní silou, jeţ inspiruje ostatní. S druhými se snaţíte ţít vesmíru a šíříte kolem sebe pohodu, radost a humor. Pozor na přecitlivělost a z ní plynoucí nejistotu, výbušnost, obtíţnost v souţití s ostatními, plaché chování a sklon být lidmi zneuţíván, či naopak na autoritativní jednání plné dogmatických postojů.
Rok l928, 20/2
Vyznačujete se otevřeností, velkorysostí, intuicí a vnitřní silou. Působíte jako řešitel problémů a prostředník. Snadno se nadchnete pro něco nového. Touţíte po dokonalosti a mnohdy příliš důvěřujete druhým. Pozor na tvrdohlavost, přílišnou naivitu, závislost na někom či něčem, sklon obětovat se, dávat příliš a následně se uzavírat do sebe.
Rok 1929, 21/3
120
Rok poukazuje na vaši tvořivost, společenskost, moudrost a ostrovtip. Jste přemýšlivý jedinec se sklonem nějakým způsobem se vyjádřit, k čemuţ vám dopomáhá váš bystrý rozum. Rád filosofujete, analyzujete, vzděláváte se a nechybí vám rozhodnost a sebevědomí. Pozor však na přecitlivělost a snadné podléhání kritice, následně se můţete uzavírat do sebe, blokovat tvořivost a inklinovat k depresím.
Lidé narazení u letech 193…
V lidech narozených v tomto období vzrůstá touha po něčem novém a vzrušujícím a nebojí se riskovat. Více začíná vládnout rozum a city ustupují do pozadí. Vzrůstá potřeba radosti ze ţivota, otevřených obzorů, cestování, komunikace a snaha nějakým způsobem se projevit. Tito lidé jsou rádi ve společnosti, jsou aktivní, ţiví, neustále v pohybu, tvůrčí, originální a potřebují nové podněty a stimuly. Jsou to nadšenci, kteří chtějí realizovat své plány a neztrácejí ze zřetele své zájmy. Je zde větší snaha prosadit se a být hrdý na sebe nebo na činy druhých. Probouzí se emancipace. Negativně se projevuje značná netrpělivost, neopatrnost, vznětlivost, povrchnost, rozptýlenost, skepticismus, citlivost vůči kritice, pocity osamělosti a závislosti, podléhání klamným slibům a bloudění ţivotem. Vzrůstají strachy a pochybnosti z budoucnosti, neboť ţivot můţe být plný zvratů a mnoho energie se zbytečně promrhá. Mnohdy volí cestu „Po mně potopa” a nedbají následků, které jejich činy plodí.
Rok 1930, 13/4
Dokáţete projevit mnohostrannost, nadšení, citlivost, vnímavost, intuicí, nesobeckost, spolehlivost, houţevnatost, tvůrčí, vůdcovské a organizační schopnosti. Máte potřebu rozhodovat se sám za sebe. Fungujete-li negativně, můţete projevovat netrpělivost, nestálost, nesoustředěnost, přílišný egoismus, kritičnost, přecitlivělost, rozpor mezi rozumem a citem, trpět nedostatkem lásky, být neupřímný a manipulovat s druhými.
Rok 1931, 14/5
Tento rok poukazuje na vaši tvořivost, bystrost, zvídavost, představivost, pohotovost a šarm, kterým si snadno získáváte druhé. Dokáţete se snadno přizpůsobovat daným okolnostem. V jádru však touţíte po svobodě a nezávislostí. Pozor si dejte na zbrklost, nestálost, netrpělivost, tříštění energie, odpor k pravidelnosti, věčnou nespokojenost se vším a sklon k pesimismu.
Rok 1932, 15/6
Do vínku vám byla dána inteligence, velkomyslnost, bohatá představivost, tvořivost, touha po dokonalosti a spravedlnosti. Jste sečtělý, o vše se zajímáte a máte dobrou paměť. Usilujete o ušlechtilé ideály a mnohdy si vytváříte svůj vlastní idealizovaný svět. Pozor na tříštění energie, úniky z reality, zklamání ţivotem, přetvářku, lţi, podvody, přílišnou snivost a kritičnost. Bojovat můţete s vnitřní nejistotou a potlačovanými energiemi.
Rok 1933, 16/7
Jste obdařen společenskostí, bohatou fantazií, tvořivostí a snahou sledovat ušlechtilé ideály. Spoléháte se především sám na sebe a často se domníváte, ţe jste v právu. Pozor na egoismus, vychloubačnost, kritičnost, přílišnou nedůvěřivost vůči druhým, pocity marnosti, zrady a úniky z reality. Vaše přímost můţe zraňovat druhé, nebo naopak inklinujete k
121
tajnůstkářství.
122
Rok 1934, 17/8
Rok poukazuje na vaši hloubavost, spolehlivost, velkorysost, otevřenost a čestnost. V ţivotě jdete do všeho s plným nasazením a hledáte stabilitu a zázemí. Snadno dosahujete moci a vlivu. Negativně můţete být uzavřený, příliš se kontrolovat, vyhýbat se přímým konfrontacím, či můţete vůči druhým vystupovat tvrdě a neustále na něčem či někom hledat chyby a nedostatky.
Rok 1935, 18/9
Patříte k jedincům s posílenými vůdcovskými a organizačními schopnosti. Máte charisma a dokáţete k sobě přitáhnout ostatní. Víte, co chcete, a umíte si za tím jít. Rozum zde jednoznačně vede nad citem. Pozor na nepoctivost, prudkost, dogmatismus či snahu ovládat okolí. Můţete sice druhé vést, ale také je můţete snadno svést na scestí.
Rok 1936, 19/10/1
Pokud jste zrozencem tohoto roku, je posílena vaše společenskost, kreativita, moudrost, fantazie, citlivost, vnímavost a smysl pro krásu. Vaše přecitlivělost můţe být důvodem neustálého vnitřního napětí, pocitu ublíţenosti, výbušnosti, zlostnosti, útočnosti, sekýrování druhých, panovačnosti, umíněností, neschopnosti správně se vyjádřit a působit nedorozumění. Pozor na potlačování citů.
Rok 1937, 20/2
Je zvýrazněna vaše touha prosadit se na veřejnosti, houţevnatost a citlivost. Jste naivní a důvěřivý hledač, ale současně se vaše obavy ze zrady často stávají skutečností. Do ţivota potřebujete hodně harmonie a není radno vás dráţdit. Bude potřeba zapracovat na nalezení vlastní vnitřní harmonie. Pozor na autoritativní přísnost, neprojevenou citlivost, výbušnost, nezodpovědnost, přílišné zdůrazňování sebe sama.
Rok 1938, 21/3
Oplýváte vůdcovskými dovednostmi, všestranností, tvořivostí, vynalézavostí, upřímností a schopností vyjádřit se. Nechybí vám odvaha a nebojíte se rizik, ale mnohdy se objevuje naopak zbabělost. Pozor na falešnou kuráţ, panovačnost, popudlivost, přílišnou zaměřenost na sebe sama, kritičnost, vyţadování poslušnosti, oddanosti a snahu druhé ovládat nebo poučovat. Je třeba nepotlačovat city a svou energii vybíjet pozitivním, nejlépe nějakým tvůrčím způsobem.
Rok 1939, 22/4
Dokáţete se vyhýbat nesnázím. Máte výjimečný elán a díky své bystrosti a soustředěnosti dokáţete dosáhnout všeho, co chcete. Svá trápení skrýváte a nemáte rád, kdyţ vám ostatní nahlíţejí do vaší duše. Z neúspěchů se dokáţete poučit. Druhým pomáháte jen do míry, která je vám příjemná. Budujete si svou vlastní cestu. Pozor na netrpělivost, zlostnost, sklon k hysterii, impulzivní, autoritativní a neústupné jednání a neschopnost respektovat vlastní a cizí hranice.
123
Lidé narazení u letech 194…
Lidé narození v tomto období jsou důvěryhodní, houţevnatí, vytrvalí, pilní, praktičtí, přesní a pevní ve svých zásadách. Dokáţí zmobilizovat všechny své síly, nevybočují z vytyčené cesty a usilují o spravedlnost a hmatatelné výsledky. Jde o usedlejší a majetničtější budovatele lpící na svých názorech, hodnotách čí citech. V jádru jsou to patrioti, kteří tak snadno nepodléhají změnám a usilují o stabilitu a vyrovnanost. Změna je spíše dokáţe vykolejit. Jsou trpěliví, realističtí, spolehliví a skvělí organizátoři, kteří se nebojí zastávat vůdčí postavení. Negativně mohou vystupovat do popředí strach, úzkost, přílišná opatrnost a nedůvěra v sebe sama. Naráţet mohou na svou tvrdohlavost, zarputilost, netolerantnost a neochotu dosáhnout kompromisů. Postrádají fantazii a po citové stránce mohou vystupovat poněkud rezervovaně a chladně, ale uvnitř skrývají velké vášně. Mohou být posedlí prací, ČÍ naopak volit cestu nestálosti a neschopnosti realizovat své cíle a připadají si nepochopení.
Rok 1940, 14/5
Charakterizují vás vytrvalost, analytická mysl, smysl pro povinnosti, vnitřní síla, citlivost a intuice. Dokáţete-H věřit svým niterným pocitům, jste na nejlepší cestě uspět. Pozor si dejte na tvrdohlavost, nesoustředěnost, neustálé kolísání mezi rozumovou analýzou a emocionální impulzivností, neschopnost dosáhnout kompromisu, tříštění energie a nedokončování vytyčených cílů.
Rok 1941, 15/6
Oplýváte analytickými schopnostmi, vizuální fantazií, kreativitou, zvídavostí a průzkumnickými sklony. Jste velkomyslný stratég, který hledá uplatnění prostřednictvím soustředění, kázně a preciznosti. Negativně se mohou projevit zbrklost, tříštění energie, zmatek v ţivotě, tendence soudit sebe a druhé podle vysokých měřítek, sklon k duševnímu stresu či k únikům.
Rok 1942, 16/7
Tento rok poukazuje na vaši výkonnost, přátelskost, vstřícnost, spolehlivost, praktický idealismus a perfekcionalismus. Negativně můţete projevovat umíněnost, netrpělivost, citlivost vůči kritice, zatrpklost, zveličovat smysl pro odpovědnost, přehánět to se spoluprací a následně se uzavírat do sebe a vzdorovat, nutit druhé či sebe do něčeho, popírat city, setrvávat v nevyhovujícím vztahu nebo situaci a tvrdošíjné se jich drţet, i kdyţ jsou vám na škodu.
Rok 1943, 17/8
Do vínku vám byla dána hloubavá mysl, praktičnost a potřeba se nějakým způsobem vyjádřit a dosáhnout vlivu a uznání. Rozum u vás převládá nad citem. Negativně projevujete sklon k nedůvěřivosti, impulzivnímu jednání, které je zpravidla nakonec usměrněno rozumovou analýzou a logickými závěry. Pozor na potlačování citů, strach ze zrady a sklon k pesimismu. Snaha usilovat o moc, ale současně i obava z ní vede k nutkání tuto tendenci potlačovat.
Rok 1944, 18/9
Je posílena vaše přirozená moudrost, potřeba jistoty, stability, praktičností, metodičnosti a
124
sklon vše analyzovat. Vyznačujete se značnou vytrvalostí, pracovitostí, spolehlivostí, velkou vnitřní silou a pevností. Jste skvělý stratég. Potřebuje nalézt rovnováhu mezi rozumem a citem. Negativně se mohou projevit neústupná a slepá víra v sebe sama, boj o moc, hádavost, sklon moralizovat druhé, ale sám ţít zcela jinak, či snaha vyhnout se odpovědnosti ze strachu z osobního selhání.
Rok 1945, 19/10/1
Je zvýrazněna vaše duševní čilost, tvořivost, osobní kouzlo, touha po změně, nezávislosti či dosaţení hlubší moudrosti. Spoléháte se sám na sebe. Pozor na malou vnímavost vůči názorům jiných, nedůvěřivost, přílišnou snahu být někým, roztěkanost, neukázněnost, vnitřní napětí, horlivost a neústupnost. Můţete se skrývat za roli, kterou hrajete, být přecitlivělý či mít pocit, ţe jste vězněm daných okolností, neboť k sobě vědomě či nevědomě přitahujete vysoké nároky.
Rok 1946, 20/2
Typické jsou pro vás vysoké nároky, analytické schopnosti, diplomatický um, senzitivita a schopnost vytvořit si svou představu či ideál a následně je uvést do reality. Jste skvělým prostředníkem usilujícím o kompromis, dohodu a harmonii. Jste loajální. Negativně se projevuje netrpělivost, silná citlivost vůči kritice, která vede k frustraci, pochybnostem, ztrátě odvahy a nízkému sebevědomí. Vystoupit můţe problém přijmout obyčejné lidské emoce.
Rok 1947, 21/3
Rok poukazuje na vaši všestrannost, kreativitu, analytické schopnosti, bystrý rozum, zvídavost, předvídavost a představivost, které jste schopen uzemnit, realizovat a podělit se o ně s ostatními. Negativně mohou vystoupit naivita, nedůvěřivost, potlačované emoce, blokovaná tvořivost, umíněnost, netrpělivost, pocity zrady, neschopnost projevit city, úzkoprsost a ostrost či jedovatost v komunikaci.
Rok 1948, 22/4
Nechybí vám ctiţádost a bojechtivost. Máte vztah k majetku. Stáváte se průkopníkem v neprobádaných oblastech. Touţíte být tam, kde se něco děje. Máte schopnost nalézt rovnováhu mezí krajnostmi. Negativně můţete mít problém s odpovědností, nerozváţností, dodrţováním postupných kroků, přehánět to s prací či mít obtíţe s poctivostí. Vnitřní neklid můţe zničit vaše ambice. Chcete všeho dosáhnout rychle, a proto můţete ztroskotat na základních chybách.
Rok 1949, 23/5
Jste-li narozen v tomto období, je posílena vaše inteligence, originální myšlenky, autoritativnost a oddanost věcí. Pro ušlechtilé myšlenky se dokáţete obětovat tělem i duší. Ač oplýváte jistou dávkou citovosti a sentimentu, nepatříte k romantikům. Negativně můţete projevovat náladovost, impulzivnost, výlevy vzteku, ale i rezervovanost a odtaţitost. Můţete bojovat proti Čemukoli hned z prvního popudu.
Lidé narazení u letech 195…
125
Lidé narození v tomto období jsou spontánní, vnímaví, dobrodruţní, pokrokoví, vznětliví, stále v pohybu a sbírající různorodě zkušenosti. Vyhýbají se rutině, všednosti a nudě. Rychle myslí a jednají, a pokud mají vytyčený cíl, dokáţí být velmi houţevnatí, ambiciózní, soustředění a ukáznění. Mají rádi výzvy a milují svobodu, změnu a rozmanitost, jako by se chtěli vymanit z minulých let svázanosti a omezení. Projevují individualismus, nezávislost a chtějí se odlišit od průměru a prezentovat svou svobodnou vůli. Přitahují je dálky, poznání, vzrušení a jejich zvídavost je ţene k novým obzorům. Jsou snadno přizpůsobiví, pruţní a bez obtíţí se vyrovnávají s překáţkami. Rychle se aklimatizují na nové poměry; všeho chtějí rychle dosáhnout, jinak jejich zájem opadá. Jsou schopni učinit změny. Jejich ţivotní cesta je plná proměn a překvapení. Tato nestálost je jim vlastní i v citovém ţivotě. Snadno navazují vztahy, ale neradi se připoutávají a postrádají schopnost dodrţet závazky. K negativům jim lze připsat netrpělivost, nestabilitu, nedostatek vytrvalosti, velkorysosti a tolerance. Za maskou srdečnosti často skrývají odtaţitost a nedostatek sebedůvěry. Mohou se cítit osamělí a řešení hledat v alkoholu.
Rok 1950, 15/6
Vyznačujete se vnímavostí, intuicí, tvůrčím nadšením, kázní, odpovědností a schopností ovládat masy, neboť umíte druhé okouzlit svým projevem. Dokáţete skvěle pracovat pod tlakem. Neochvějně se drţíte svých názorů a je pro vás důleţitá svoboda, která se negativně můţe přeměnit v nevázanost, nezodpovědnost, či přejde do závislosti na někom či na něčem. Pozor na přecitlivělost, umíněnost, přehnanou kritičnost, utápění se v bezvýznamnostech a nervozitu.
Rok 1951, 16/7
Je posílena vaše podnikavost, tvořivost, nezávislost a soutěţivost. Jste poháněn ušlechtilými ideály a budíte zdání, ţe jste si jist sám sebou. Váš bystrý rozum a společenská maska vám napomáhají střeţit vlastní soukromí a vnitřní svět. Negativně se můţete cítit zrazený, nepochopený a mít strach ze selhání. Touţíte po ideálním světě, ale nejste schopen pro to nic udělat. Nedůvěřujete ostatním a někdy i sám sobě.
Rok 1952, 17/8
Máte smysl pro spolupráci a rovnováhu. Dokáţete respektovat hranice své, ale i druhých lidí. Nechybí vám jistá dávka citu a diplomacie a díky své bystrosti, hloubavosti a logickému uvaţování umíte dosáhnout svých cílů, ale současně nezapomínáte na druhé. Negativně vyţadujete od druhých pouze uznání, snadno se uráţíte, vzdorujete a drţíte si od druhých odstup, nebo naopak propadáte závislosti. Pozor na sebepoškozování.
Rok 1953, 18/9
Vaše schopnost rychlého úsudku, moudrost, ostrovtip, šarm, magnetismus a druţnost vám snadno získávají přízeň okolí. Dokáţete druhé vést a být jim příkladem. Máte potřebu společnosti a snahu se nějakým způsobem vyjádřit. V komunikaci je zřejmá jistá dávka inspirace. Pozor na přílišnou kritičnost. Ač navenek působíte vyrovnaně, uvnitř můţete být plný zmatků, obav a pochybností. Můţete se cítit deprimované, proţívat neustálá zklamání, nespokojenost a snaţit se manipulovat s druhými.
Rok 1954, 19/10/1
126
Disponujete odhodláním, organizačními a vůdcovskými dovednostmi, myšlenkovou pohotovostí a manuální zručností. Dokáţete tvrdě a vytrvale pracovat a svou energii soustředit na jeden cíl. Potřebujete výzvy a pociťujete zadostiučinění, ţe jste schopen je zvládnout. Sršíte zajímavými nápady, které jste schopen realizovat. Negativně si dejte pozor na tvrdohlavost, neústupnost a nedostatek sebedůvěry. Dokáţete být velmi nepříjemný, pokud se vám nedaří prosadit to, co jste chtěl.
Rok 1955, 20/2
Charakterizuje vás odhodlání, citová intenzita a potřeba nezávislosti. Paradoxně se vsak cítíte na někom či na něčem závislý a Často jste to právě vy sám, kdo si závislosti vytváří. Je potřeba nalézt svou vlastní vnitřní svobodu. Můţete mít obtíţe s kázní, nestálostí, chovat se impulzivně, projevovat neustálou nespokojenost, tvrdohlavost, mnohdy jednat proti své povaze a později toho litovat. Vše musí být podle vás. Pozor na nezvládnuté emoce, které narušují duševní pohodu.
Rok 1956, 21/3
Jste-li narozen v tomto roce, je posílena vaše velkorysost, druţnost, taktnost, otevřenost ve vystupování a touha po harmonii. Umíte odvádět skvělou práci. Převládat můţe rozum nad citem. Uvnitř můţete ukrývat hněv, zklamání a tendenci posuzovat sebe Í druhé podle vysokých měřítek. Můţete vysílat rozporuplné signály a inklinovat k podvodům a lstivosti. Vaše přímost by mohla přecházet v přílišnou kritičnost. Pozor na potlačování citů.
Rok 1957, 22/4
Je zvýrazněna vaše dobrosrdečnost, schopnost myslet, uvaţovat a analyzovat. Všechny detaily pro vás mají velký význam. Vše důkladně rozpracováváte a nic vám neunikne. Chcete uspět, nezatěţujete se zbytečnostmi a vyhýbáte se nesnázím. Nejste citlivka a ostatním můţete připadat bez srdce. Nepostrádáte cit, jen se nezabýváte neuţitečnými emocemi. Pozor na přílišnou nedůvěřivost, autoritativnost, netrpělivost, názorovou neústupnost, vnitřní zmatky a stres, impulzivní rozhodnutí a odcizení ve vztazích.
Rok 1958, 23/5
Dokáţete odhodlaně usilovat o vliv, moc a uznání. Máte vůdcovský a organizační talent, odvahu a schopnost čelit obtíţím. Jste bojovník, který si nerad přiznává poráţku, a dokáţete si poradit v jakékoli situaci. Negativně můţete potlačovat své city, neboť nechcete připustit, aby zničily vaše plány. Můţete podléhat obavám vyjádřit se, mít nedostatečné sebevědomí a manipulovat s druhými. Vaše touha po svobodě vás paradoxně můţe chytit do pasti různých závislostí.
Rok 1959, 24/6
Rok poukazuje na vaší přátelskost, výkonnost, vstřícnost, originalitu a mentální a analytické schopnosti. Máte vysoké ideály a vaše charisma a moudrost vám dávají předpoklady být příkladem pro druhé. Snaţíte se být lepším a usilujete o dokonalost. Negativně přecitlivěle reagujete na kritiku, pociťujete zklamání, osamělost a odříznutost od druhých. Můţete se přetvařovat, trpět pocity marnosti, být netrpělivý a nepraktický. Do všeho jdete s nadšením a nakonec to vzdáte, aniţ byste svému skvělému záměru vůbec dal šanci.
127
Lidé narazení u letech 196…
Tito tvořiví lidé, mající vytříbený vkus, hledají lásku, štěstí, krásu, kvalitu, harmonii a klid. Jsou citově a citlivě zaloţení. Mají smysl pro spravedlnost, poctivost, odpovědnost a jsou plní ideálů. Ve svém úsilí jsou kreativní, precizní a chtějí dosáhnout dokonalosti, neboť inklinují k perfekcionalismu. Jsou skvělými prostředníky. Měli by posilovat svou velkorysost a smířit se s tím, ţe nikdo a nic není dokonalé. Dokonalost chtějí nalézt i v citové oblasti a touţí po stabilní rodině a po souznění s partnerem. Paradoxně však patří ke skupině lidí, která trpí značnou rozvodovostí a nevyrovnanými vztahy. Mají vysoké citové nároky. Jsou laskaví, upřímní, otevření, se smyslem pro porozumění, někdy poněkud sentimentální. Vnímají svět svými smysly. Snaţí se být nápomocní druhým. Dokáţí odpouštět, ale nespravedlnost a uráţky se jim vrývají hluboko do paměti. Z negativních vlastností se mohou projevit nerozhodnost, nejistota, nedostatek velkorysosti, citová apatie, nedůvěra v sebe sama, hledání sebepotvrzení u druhých a rozpor mezi ctnostmi a neřestí, který vede k podvodům a hýřivému způsobu ţivota. Tito lidé rádi řeší problémy druhých pod záminkou, ţe jím chtějí pomoci. Ač to myslí dobře, měli by si uvědomit, ţe kaţdý má svobodnou vůlí rozhodnout se sám za sebe. Pozor by si měli dát na citovou manipulaci s druhými. Často dramatizují citové nesnáze a přisuzují jim větší význam, neţ si ve skutečnosti zasluhují. Těţko se vyrovnávají s obtíţemi věnujete svým citům a intuici, můţete inklinovat k zatrpklosti, chladu, vypočítá vos ti, duševnímu napětí a sebepoškozování.
Rok 1960, 16/7
Je posílena vaše citlivost, intuice, společenskost, tvořivost, fantazie, pozorovací schopnosti, smysl pro spravedlnost, ctiţádost a touha po dokonalosti. Máte jasný názor na to, co je v ţivotě dobré a co špatné. Pozor na přecitlivělost, sobeckost, intriky, povýšenost, podezíravost, nedůvěřivost, neopatrnost, zneuţívání ostatních, dogmatismus a přílišnou uzavřenost. Pokud nedůvěřujete svým citům, můţete inklinovat k zatrpklostí, chladu, vypočitavosti,duševnímu napětí a sebepoškozování
Rok 1961, 17/8
Vyznačujete se přátelskostí, upřímností, bystrostí, hloubavostí a schopností dokázat všechno, co si zamanete. Umíte být ctiţádostivý, výkonný, samostatný, zároveň však ústupný a účastný. Nespokojíte se s pouhou dokonalou vnější slupkou. Negativně můţete projevit tvrdohlavost, panovačnost., zlomyslnost, zlostnost, impulzivnost, kritičnost, přecitlivělost, uráţlivost, naivitu, snivost, náchylnost k dramatickým citovým projevům čí sklon k sebepoškozování a manipulacím, nebo s vámi mohou manipulovat druzí.
Rok 1962, 18/9
Rok poukazuje na vaši přátelskost, otevřenost, pracovitost, odvahu a tvůrčí a vůdcovské schopnosti. Oplýváte přirozenou moudrostí a snadno si získáváte důvěru a úctu ostatních. Negativně pod vnější slupkou můţete skrývat strachy, stíny viny, nejistoty a vnitřní zmatek. Je třeba se vyrovnat s protichůdnými tendencemi. Inklinujete k tomu něčeho dosáhnout, ale na druhou stranu se tornu vyhýbáte. Hlásáte skvělé pravdy, ale sám se jimi neřídíte. Pozor na sklon ovládat druhé a vyţadovat jejich úplnou oddanost.
Rok 1963, 19/10/1
128
Do vínku vám byla dána bystrost, kreativita, citlivost, intuice, snaha se nějakým způsobem vyjádřit, něčeho v ţivotě dosáhnout a schopnost chopit se příleţitostí. Máte přirozený soucit a účast s druhými. Pokud nenaleznete tvůrčí uplatnění, snadno se dostáváte do střetu s okolím. Pozor na panovačnost, vztek, výbušnost, či naopak zakřiknutost a ustrašenost, dále přílišnou přecitlivělost, skrývání citů, jejich rozumové zdůvodňování, neschopnost vymanit se z nevyhovujících vztahů.
Rok 1964, 20/2
Disponujete vytrvalostí, nadšením, velkorysostí, organizačními, koordinačními a diplomatickými schopnostmi, touhou po dokonalosti a vnitřní sílou. Touţíte po harmonii a umíte být dobrými řešiteli problémů. Negativně můţete projevovat tvrdohlavost, naivitu, závislost na druhých, přehánět to s odpovědností a spoluprací a následně přecházet ke vzdoru, podráţdění a zatvrzel o stí, coţ se negativně odráţí především v partnerských vztazích a vede to k jejich rozpadu.
Rok 1965, 21/3
Rok posiluje vaše odhodlání, přemýšlivost, bystrý rozum, všestrannost a schopnost vyjádřit se nějakým kreativním způsobem. Četných schopností vyuţíváte soustředěně a řídíte se kázní. Ve vztazích pozor na strach ze závislostí, citovou uzavřenost, ţárlivost či sklon k flirtování, abyste si ověřili svou přitaţlivost. Projevit se můţe strach z nudy a z toho plynoucí roztěkanost, nestálost, předstírání, blufování, snaha stihnout vše a nakonec nedovést nic ke zdárnému končí.
Rok 1966, 22/4
Je zvýrazněna vaše citlivost, citovost, společenskost, přátelskost, pevnost, výdrţ, praktičnost, smysl pro krásu, harmonii a spolupráci a schopnost vyznat se v lidech a přitahovat je. Nezvládáte hádky, nesoulad, nepříjemnosti a ţárlivost, i kdyţ k nim sám inklinujete. Můţete se stát individualistou, který si rád dělá věci po svém. Negativně mohou převládat bezcitnost, bezohlednost, nevypočitatelnost, nadřazenost, neústupnost, povrchnost, lenost, snaha neukazovat svou pravou tvář, vnitřní zmatek, touha po luxusu a sklon ke snobismu, rozhazování či lakotě. Těţko odpouštíte uráţky a nespravedlnost.
Rok 1967, 23/5
Charakterizuje vás bystrost a schopnost volit netradiční, ojedinělé a nevyšlapané cesty. Cítíte se vnitřně svobodný a nezávislý. Nesnášíte omezení a upřednostňujete různorodost. Máte pochopení a porozumění pro bolest druhých lidí. Ostatní se vám rádi svěřují; vy si však své soukromí a trápení necháváte většinou pro sebe. Negativně můţete projevovat obavy, neklid, nestálost, nespokojenost, melancholii, závislost na dramatičnosti, podléhat iluzím, manipulovat s druhými či se uzavírat do sebe. Pozor na závislost na někom či na něčem.
Rok 1968, 24/6
Tento rok poukazuje na vaši druţnost, výkonnost, energičnost, odpovědnost a snahu po moci. Usilujete neustále o sebezdokonalení a vaše jednání je silně ovlivněno svědomím. Jste schopen poučit se ze svých omylů a máte vyvinutý smysl pro rovnováhu. Negativně můţete propadat nepraktičnosti a netrpělivosti. Do všeho se pouštíte s nadšením, a pokud se rychle
129
nesetkáte s úspěchem či vaše výsledky neodpovídají vašim vysokým nárokům, máte sklon to vzdát v půli cesty. Přecitlivěle reagujete na kritiku, ale jste i kritický vůči druhým. Na rady druhých nedáte a dopouštíte se stále stejných omylů.
Rok 1969, 25/7
K vašim kladům náleţejí dobrosrdečnost, pronikavý rozum, hloubavost, všímavost, schopnost jít k jádru problému, odhodlání dosáhnout toho, co chcete, velkorysost a přímost. Jste hodně vnímavý vůči pocitům zrady, a protoţe jste důvěřivý, budete se muset učit větší opatrnosti, neboť byste následně mohl mít sklon k samotářství a trápení se. Negativně můţete projevovat roztěkanost, vzdorovitost a pociťovat vnitřní konflikty mezi rozporuplnými hodnotami a myšlenkami, svobodou a nezávislostí či hledáním rovnováhy mezi dáváním a braním. Ţivot by se vám mohl stát školou kompromisu.
Lidé narození u letech 197…
Lidé narození v tomto období mají kaţdopádně velmi bohatý vnitřní ţivot. Projevují se spíše jako idealisté neţ materialisté. Rádi studují, rozjímají, analyzují a vytvářejí něco neobvyklého. Jsou to nezávislí a samostatní myslitelé oplývající originálními nápady a vynikající skvělým pozorovacím talentem a trpělivostí. Moudrost je vede ke klidu, míru, náboţenství či okultismu, nebo v opačném případě směřují k výstřednosti, těţko hledají tu správnou míru a mají problém orientovat se v duchovních záleţitostech. Zajímá je vše neobvyklé. Touţí po vývoji a v jádru jsou to rebelové mající svůj ţivotní styl. Jejich bohatá představivost jim pomáhá překonávat ţivotní překáţky. Těţce hledají svou cestu k vlastnímu individualismu., a proto patří do skupiny lidí, kteří snadno podléhají drogové či jiné závislosti. V citovém ţivotě se projevuje jistá zdrţenlivost, uzavřenost a odtaţitost. Věrnost a spolehlivost sice patří k jejich důleţitým hodnotám, ale ne vţdy je naplní. Z negativních vlastností můţe vystoupit především sklon k pesimismu, ze kterého následně můţe plynout napětí, pocity bezstarostnosti, nudy, úzkosti či deprese. Jejích nezávislost a samostatnost silně ovlivňují Í citový ţivot a těţko hledají partnera s obdobnými ţivotními představami. Jinak řečeno, inklinují k nesprávné volbě osob do svého ţivota a následně trpí pocity osamělostí a citové izolace. Často řeší konflikt mezi kariérou a rodinou.
Rok 1970, 17/8
Je posílen váš bystrý intelekt, hloubavost, intuice, originalita, tvořivý duch, představivost, dobrý vkus, vůdčí schopnosti a puzení dosáhnout úspěchu a uznání. Snaţíte se neustále rozvíjet a zbavovat se svazujících vlivů. Dokáţete dělat to, co vás baví, a. být prospěšný i druhým. Ač navenek můţete působit optimisticky, pokud si nevěříte, mohl byste neustále pochybovat, příliš se kontrolovat, potlačovat své přirozené schopnosti, uzavírat své pocity v sobě, mít tendenci k sebepoškozování či vnitřní nestálosti a neklidu.
Rok 1971, 18/9
Tento rok poukazuje na dynamický a tvořivý rozum, energičnost, přirozenou moudrost, přátelskost a otevřenost. Vaše citlivost a kreativita vzbuzují u druhých úctu, důvěru a přirozenou autoritu. Jste dobrý stratég se schopností přitáhnout k sobě druhé lidi a vést je. V hloubi duše vás láká moc a peníze, a proto pozor, aby se z vůdce nestal svůdce druhých na scestí. Ač váš vnější ţivot můţe vypadat dokonale, váš niterný ţivot můţe být plný obav, zmatku a nejistoty.
130
Rok 1972, 19/10/1
Do vínku vám byly dány kreativita, intuice, fantazie, vynalézavost, citlivost, šarm a vnímavost vůči druhým lidem. Jste společenský a přátelský jedinec, který upřednostňuje přítomnost druhých před samotou. Zpravidla své záleţitosti dovedete do konce. Negativně můţete předstírat odvahu, ale ve skutečnosti můţete být velmi přecitlivělý a chovat se ublíţené, nejistě, ustrašeně, uráţlivě a plaše, či naopak panovačně, tvrdohlavě a zlostně. Můţete raději upřednostňovat lest neţ přímou cestu.
Rok 1973, 20/2
Charakterizují vás citlivost, vnímavost a vnitřní síla. Vaše vnitřní harmonie z vás činí skvělého diplomata a vyjednávače, který umí být velmi vstřícný, spolehlivý a prospěšný druhým. Jste houţevnatý a dokáţete vše, co si zamanete. Pokud projevíte svou negativní stránku povahy, inklinujete k roztrţitosti, vše berete na lehkou váhu a často tápete v tom, co vůbec chcete. Můţete být vůči druhým vstřícný, ale následně vzdorovat, uzavírat se do sebe a citově a duševně se stresovat či inklinovat k výbušnému chování. Pozor na sklon zdůrazňovat své zásluhy.
Rok 1974, 21/3
Vyznačujete se myšlenkovou pohotovostí, výkonností, pracovitostí, zručností, odvahou, spolehlivostí a snahou dosáhnout vytyčených cílů. Snaţíte se nějakým způsobem vyjádřit a být druhým prospěšný. Pozor vsak na blokování citů, které jdou u vás více přes rozum neţ od srdce. Je třeba nebát se ukázat svou pravou tvář a dát najevo nejistotu a své zranitelné city, coţ vám umoţní navázat hlubší vztahy. Pozor na vyţadování úplné oddaností a neschopnost naslouchat potřebám okolí. Málokdo vám pak řekne pravdu do očí.
Rok 1975, 22/4
Jste schopen dosáhnout všeho, co si zamanete. Nedáte se svázat konvencemi. Jste plný elánu a nadšení a nechybějí vám výdrţ, pevnost, síla, odhodlání, soustředění, zdravý rozum a praktické a organizační dovedností. Pozor na tendenci upadat do problémů. Značná ctiţádost můţe vést k tříštění energie a nedovedení věcí do zdárného konce. Je třeba se naučit respektovat hranice své a těch druhých, neboť můţete mít snahu příliš se rozdávat a následně vzdorovat, uzavírat se do sebe či nechat se vyuţívat. Můţete projevovat rozporuplnost, impulzivnost a inklinovat k duševní nevyrovnanosti.
Rok 1976, 23/5
Zajímáte se o záleţitosti druhých lidí a spolupráci. Vyznačujete se bystrostí, otevřeností a velkorysostí. Touţíte po dokonalosti. Rychle se nadchnete pro nové věci. V jádru jste dobrodruţná povaha, schopná přetvářet kaţdodenní všednost v něco neobvyklého a krásného. K vašim negativům náleţejí sklon příliš důvěřovat druhým, létat si v oblacích a inklinovat k naivitě a deziluzím. Pozor na znuděnost, vnitřní roztříštěnost, tendencí projektovat svou vnitřní nesvobodu do svého okolí či snahu manipulovat s druhými, ovládat je nebo se stát na druhých závislým.
Rok 1977, 24/6
131
Disponujete intuicí, senzitivitou, všímavostí k detailům, bystrostí, přemýšlivostí, zvídavostí a přátelskostí. Jste nabitý energii. Svou jistotu čerpáte z neúnavné péče o druhé. Obtíţe se mohou projevit s vaší netrpělivostí a sklonem k emocionálnímu aţ melodramatickému jednání. Druhé si Často idealizujete a vaše neschopnost přijímat dobře míněné rady vede k neustálému dopouštění se stejných chyb, zklamanosti, poznamenávání vašich citů či k depresím. Přecitlivěle reagujete na kritiku, ale jste velmi kritický i vůči sobě. Skutečné či jen domnělé uráţky těţce zapomínáte. Pozor tedy na pomstychtivost.
Rok 1978, 25/7
Tento rok poukazuje na vaší činorodost, obratnost, ctiţádost, bystrost, podnikavost, organizační schopnosti a velkorysost. Máte dostatek energie k uskutečnění vašich záměrů. Ke spokojenému ţivotu potřebujete pocit nezávislosti a spoustu soukromí, neboť nesnášíte zákazy a omezení. Můţete se obtíţně soustřeďovat, být neklidný, nervózní, cítit se vyčerpaný, stresovaný, být velmi vnímavý vůči pocitům zrady, uzavírat se do sebe a ostatním moc nedůvěřovat. Zpravidla dozráváte prostřednictvím vlastní přímé zkušenosti, coţ vám pomáhá nalézt vnitřní rovnováhu a harmonii.
Rok 1979, 26/8
Jste-H narozen v tomto roce, jsou posíleny vaše analytické schopností, odpovědnost, serióznost a přímost, coţ v druhých vzbuzuje důvěru a mnozí si k vám přijdou pro dobrou radu. Umíte se poučit z problémů svých, ale i ostatních a nalézt v těchto konfliktech hlubší souvislosti. Ač navenek působíte klidně, uvnitř můţete skrývat velké napětí. Svými dobrými radami se neřídíte a inklinujete k sobectví, nepruţnosti, nerozhodnosti, nestálosti, nespokojenosti a pesimismu. Můţete mít problém vycházet s ostatními a mít obtíţe s autoritou, ať uţ se svou vlastní, či těch druhých.
Lidé narození v letech 198…
Lidé, kteří se narodili v tomto období, mají touhu uspět a díky vrozené autoritě a schopnosti přesvědčit okolí o svých záměrech se jim to zpravidla daří. Jsou ctiţádostiví, výkonní, aktivní, plní energie a milují výzvy. Tito jedinci chtějí dosáhnout ocenění, a to nejen formou ústního ohodnocení, ale za’své vynaloţené úsilí chtějí dostat i odpovídající peněţní odměnu. Mají na to ten správný odhad, takţe se zpravidla pouštějí do věcí, které jim přinášejí i finanční prospěch. Rádi ţijí intenzivně a neztrácejí Čas. Jejich smysl pro realitu, rozhodnost, pohotovost, nadšení, schopnost tvrdě pracovat, vůdcovské a organizační dovednosti a víra v sebe sama jim zpravidla přinášejí moc a materiální zabezpečení. Jde o světoobčany a vlastenecké cítění jim není tak vlastní. Upřednostňují více materiální hodnoty před láskou, tolerancí a vzájemným porozuměním. Negativně mohou být příliš autoritativní, tvrdí, tvrdohlaví, neústupní, netolerantní a mít tendencí obětovat se svým cílům. Neradi přiznávají své omyly. Mohou mít snahu manipulovat s druhými, nebo se stávají obětí manipulací ze strany svého okolí. Přílišná ctiţádost můţe potlačovat citovou oblast, a proto bude dobré dbát na vyrovnaný způsob ţivota ve všech směrech jejich počínání.
Rok 1980, 18/9
Vyznačujete se pracovitostí, otevřeností, moudrostí, schopností být druhým příkladem a snahou dosáhnout vytyčených cílů a nenechat se odradit překáţkami. Ty vás spíše zocelují a dodávají vám sílu k vašemu ţivotnímu směřování. Jste schopen velkých obětí pro své ideály,
132
ambice nebo ty, kteří jsou na vás závislí. Neohroţeně stojíte za tím, čemu věříte. Na cestě ţivotem si získáváte milující přátele, ale i zatvrzelé nepřátele. Kladete vysoké poţadavky nejen na sebe, ale i na ostatní a mnohdy dokáţete být krutý, neochotný přiznat si poráţku a nekompromisně trvat na svých názorech a hledat moc a nadvládu.
Rok 1981, 19/10/1
Je posílena vaše kreativita, společenskost a schopnost zaměřit se na určitou oblast vašeho zájmu a dosáhnout pozoruhodných výkonů. Spoléháte se především sám na sebe a jste velmi pilný. Zpravidla otevřeně říkáte to, co si myslíte. Mnozí však vaši přímost nemusejí ocenit a spíše se cítí hluboce raněni. Pozor na přílišný egoismus. AČ chcete být váţený a uznávaný, nedbáte na city svého okolí a domníváte se, ţe jste vţdy v právu. Můţete se cítit odříznutý od ostatních. Je třeba věnovat pozornost rovnováze rozumu a citu.
Rok 1982, 20/2
Energie tohoto roku poukazuje na vaši spolehlivost, obětavost, velkorysost, otevřenost, loajalitu, schopnost jednat diplomaticky a ochotu ke spolupráci. Cítíte se vyrovnaně, neboť vaše síla a citlivost jsou v rovnováze a emoce, touhy a názory ostatních vás nevyvádějí z míry. Negativně můţete projevovat zatvrzelost, cynismus, vzdor, trucovitost, nerozhodnost a neustále zpochybňovat svá rozhodnutí, činy a pocity. Máte tendenci hledat a vidět chyby pouze na druhých lidech a následně se cítit ublíţený, podráţděný, neklidný.
Rok 1983, 21/3
Charakterizují vás tvořivost, originalita, ambicióznost, zvídavost, touha po vědění, vyjadřovací dovednost, odvaha, schopnost okamţitě se rozhodovat a přizpůsobovat novým okolnostem a umění šířit kolem sebe dobrou náladu a optimismus. Potřebujete kontakt s lidmi. Z negativních vlastností můţete projevovat nedostatek taktu a jemnocitu, být vzteklý, neklidný, roztrţitý a zbrklý, prahnout po popularitě a snadno se z ješitnosti nechat svést na šikmou plochu a propadnout klamu druhých. Přehnaný optimismus můţe vést ke zbytečnému riskování.
Rok 1984, 22/4
Disponujete výkonností, vytrvalostí, trpělivostí, odpovědností, pracovitostí, pevností, praktičností a organizačními a analytickými dovednostmi. Dokáţete dosáhnout cílů, které jste si předsevzal. Problémy jsou od toho, aby se překonávaly, a tento postoj vám dodává sílu. Orientujete se na jistoty, stabilitu a materiální zajištění. Pozor na přílišnou majetnickost, autoritativnost, neústupnost, neschopnost kompromisů, sklon k zatvrzelosti, vzpurnosti, trucování, nesnášení odporu, utápění se v detailech a malou iniciativu. Pokuste se věci procítit, nejen přemýšlet o tom, co chcete či musíte udělat.
Rok 1985, 23/5
Jste jedinec bystrý, zvídavý, duševně pohotový, pruţný v názorech, přesvědčivý a schopný získat a ovlivnit ostatní. Rozpoznáte chyby a nedostatky, na které neváháte poukázat. Neustále přehodnocujete své názory na lidi a situace. Umíte se rychle vzpamatovat z ran osudu, aniţ by to na vás zanechalo trvalejší následky. Máte rád změnu. Dokáţete se obětovat, ale v podmínkách, které si sám stanovíte. Na vše hledáte logické odpovědi a těţce se oddáváte
133
pocitům a intuici. Pozor na impulzivnost, neklid, nervozitu, podráţděnost, náladovost, povrchnost, pochybnosti o sobě, nesmělost a obavy se vyjádřit.
Rok 1986, 24/6
Patříte k lidem výkonným, přátelským, vstřícným a schopným přitahovat k sobě ostatní. Je zde i větší příklon k citlivosti, vnímavosti a rodinným hodnotám neţ u ostatních osmdesátých ročníků. Uvědomujete sí, ţe s laskavostí toho můţete dosáhnout mnohem více, Projevujete-li se negativně, můţete vyţadovat úplnou oddanost druhých, snaţit se je ovládat a při-poutávat si je k sobě city a láskou, přecitlivěle reagovat na kritiku, být netrpělivý a pociťovat marnost a zbaběle upouštět od vytyčených cílů, pokud se vám ihned nedaří dosahovat svých vysokých nároků.
Rok 1987, 25/7
Tento rok předurčuje vaši nezávislost, Činorodost, bystrost, organizační schopnosti, všímavost vůči detailům, schopnost vše analyzovat a usilovat o úspěch. Jste člověk plný energie. Neřešíte zbytečné problémy a vyhýbáte se nesnázím. Ostatním můţete připadat bezcitný, ale spíše se nehodláte zabývat neuţitečnými emocemi. Vše si chcete vyřešit sám, neboť nesnášíte „radilky”. Bojujete proti nespravedlnosti. Můţete mít problém se soustředěním a být nervózní a neklidný. Pozor na sobectví, tendenci izolovat se od druhých, neschopnost vyjádřit city a trápit se různými obavami.
Rok 1988, 26/8
Máte bystrý úsudek a nechybí vám velkorysost, obratnost v zacházení s financemi, organizační schopnosti a touha dosáhnout uznání, úspěchu a slušného postavení. Chcete vyniknout. Kladete na sebe vysoké nároky a potřebujete vykonávat něco smysluplného. Umíte druhé získat na svou stranu. Můţete mít obtíţe s relaxací, modelem autority, nejistotou, být nespokojený s vlastním ţivotem a mít starosti o to, co druzí řeknou a co si pomyslí. Pozor na sklon k negativnímu myšlení a neschopnost dát najevo náklonnost těm, které milujete a komu věříte.
Rok 1989, 27/9
Oplýváte intuicí, přirozenou moudrostí, přemýšlivostí, přímostí, odpovědností, tvořivostí, vnímavostí, soucitem, schopností jít k jádru problému a odhodláním dosáhnout toho, co chcete, k Čemuţ máte k dispozici mnoho energie. Máte skvělé pozorovací schopnosti. Neodmítáte přijímat povinnosti. Druhým pomáháte spíše dobrou radou neţ činem. Negativně se můţete chovat sobecky, impulzivně a svého zbrklého jednání následně litovat. Ţivot berete přespříliš váţné, podléháte iluzím, náladovosti, litujete se a uzavíráte se do osamění a sebelítostí. Ač můţete působit vyrovnaně, uvnitř skrýváte velké napětí.
Lidé narození v letech 199…
Jedinci, kteří se narodili v tomto období, mají nesobecký způsob myšlení a cítění a snaţí se jednat ve prospěch druhých lidí. Je jim vlastní odpovědnost, tolerance, nezištnost, štědrost a porozumění. Pokud si najdou svůj ţivotní směr a především nějaký ideál, dokáţí za ně bojovat, ale i mnohé obětovat. V jádru jsou to dobrodruzi touţící naplnit svůj sen, který má zpravidla nejen osobní význam, ale je především prospěšný pro nejbliţší okolí či širší
134
společenství. Tito lidé potřebují mít pocit, ţe jsou druhým uţiteční. Dalo by se o nich říci, ţe jsou velmi citliví, vnímaví, mravně na výši, skvělí psychologové a diplomaté a mají touhu mnoho dosáhnout. Oplývají neomezenou představivostí a budou hodné cestovat, ať uţ ve skutečnosti, či jen ve svých vizích. Jsou to hledači pravdy, pohybliví, schopní a ochotní k ústupkům, které jim umoţňují dosáhnout vlastních cílů. Vyvarovat by se měli sklonu k přílišné snivosti, podléhání nereálným idejím a utopiím. Příliš se rozdávají a zapomínají na sebe kvůli jiným nebo svým idejím, kterým jsou plně oddaní. Negativně mohou projevovat neklid, který můţe vyústit ve vzpurnost, destrukci či násilí. Mohou se nechat strhnout volnými mravy. Mají sklon uzavírat se do sebe, čímţ se mohou od druhých izolovat.
Rok 1990, 19/10/1
Tento rok posiluje vaši intuici, idealismus, zvídavost, přátelskost, šlechetnost, štědrost, citlivost vůči druhým, sílu, odvahu, ráznost a schopnost uskutečňovat své vize. Jste lidumil usilující o harmonii a řád. Pokud svou energii vkládáte do záleţitostí ve prospěch širšího celku, nikoli k získání osobní moci, jste na dobré cestě uspět. K negativním vlastnostem náleţejí především náladovost, impulzivnost, neschopnost uznat své nedostatky a ovládat se, neboť nesnášíte odpor a omezení, sklon k deziluzím, sobectví, nezájem o druhé, psychická zranitelnost, mrzutost a duševní strádání.
Rok 1991, 20/2
Jste schopen udrţet rovnováhu mezi potřebami a odpovědností svou a těch druhých a mezi prací a domovem. Jednoduše řečeno, umíte se usadit ve svém středu a nalézt vlastní vnitřní harmonii. Snaţíte se pomoci druhým, ale současně jim přenecháváte odpovědnost za jejich ţivot a neberete ji na sebe, stejně jako svou nepřesouváte na druhé. K negativním vlastnostem patří nerozhodnost, neschopnost vymezit si hranice své a těch druhých, tendence obětovat se pro druhé, nebo naopak inklinovat k sobectví. Pozor tedy na následné citové, duševní či fyzické strádání.
Rok 1992, 21/3
Je zvýrazněna vaše společenskost, ctiţádostivost, elegance, diplomacie, citlivost, schopnost vyjádřit se, kreativita a snaha podporovat druhé. Rostete prostřednictvím kontaktů, spojenectví s druhými lidmi a stále nových zájmů. Negativně můţete projevovat tvrdohlavost, náladovost, nestálost, věčnou nespokojenost, rozporuplnost v jednání a neschopnost rozhodnout se. Můţete inklinovat ke lhaní a podvádění, nebo se jen drţíte zpátky, vše si rozumově zdůvodňujete a vytváříte si svou masku, kterou prezentujete jako vaše skutečné Já.
Rok 1993, 22/4
Jste-li narozen v tomto roce, je posílena vaše fantazie, originalita, tvořivost, ostrovtip, optimismus, dovednost, disciplína, vytrvalost, praktičnost, schopnost spolupracovat s druhými, podporovat je a prosazovat zájmy celku. Negativné můţete neustále očekávat ocenění ze strany druhých, a proto pozor na závislost na někom či na něčem, co utvrzuje vaší sebehodnotu. Vaše netrpělivé a impulzivní chování vás vede k neustálému opakování stejných omylů a chyb. Kolísat můţete mezi výstředností a konzervatismem. Proţívat můţete vnitřní zmatek a krize.
Rok 1994, 23/5
135
Charakterizuje vás flexibilita; schopnost zdolávat překáţky, prohlédnout panující poměry a najít potřebnou energii a sílu vůle, abyste jích vyuţil ke svému prospěchu a i prospěchu druhých lidí. Intuitivně vnímáte panující proudy a postupujete promyšleně a nesobecky v dosahování cílů. Negativně projevujete nervozitu, přílišnou kritičnost a vzdor vůči změnám. Cílů dosahujete pomocí manipulativního chování. V citech jste chladný a rezervovaný. Můţete řešit spory ve vztazích, které vyţadují disciplínu, odpovědnost, pořádek a vytrvalost. Můţete se proti tomu bouřit a setrvávat v nerozhodnosti přiklonit se k cínu.
Rok 1995, 24/6
Jste nezávislý, bystrý, činorodý, schopný vnímat náhlá intuitivní vnuknutí a tyto poznatky vyuţívat ke zlepšení stávajících podmínek ve svém okolí. Usilujete o hlubší intuitivní pochopení a máte široký intelektuální záběr. Dokáţete uskutečňovat své vize a sny. Jste stále v pohybu a hledáte nové podněty. Vaše touha po svobodě a nepřizpůsobivost vás mohou dovést ke konfliktu s ostatními. Druzí vás mohou povaţovat za snílka a můţete se cítit nepochopený okolím, proţívat osamění, dělat z nedůleţitých věcí důleţité či proţívat vnitřní dramata a napětí.
Rok 1996, 25/7
Do vínku vám byly dány vytrvalost, silná vůle, schopnost tvrdé práce, ctiţádost, podnikavost, rozvaha, vynalézavost, hloubavost, metodičnost a soucit. Umíte dostát své odpovědnosti a současně proţívat pocity svobody, nezávislosti, své odlišnosti a jedinečnosti. Negativně můţete projevovat výbušnost, bezohlednost v překonávání překáţek, bolestně si uvědomovat svá slabá místa a omezení bez schopnosti vymanit se z nich. Vnímáte své touhy, ale nedokáţete je naplnit a snaţíte se unikat bolestné realitě.
Rok 1997, 26/8
Oplýváte velkorysostí, nekonvenčností a potřebou svobody, nezávislosti a individualizace vlastního ţivota. Vaše mysl je rychlá a dychtíte po znalostech a zkušenostech. Máte velmi dobrý pohled na svět a vynikáte originálními nápady, výkonností, výdrţí, disciplínou a snaţíte se učinit něco prospěšného pro své okolí. Negativně se sám můţete zraňovat náhlými zvraty ve vašem ţivotě. Jste nepřizpůsobivý a za kaţdou cenu chcete být odlišný od ostatních a stává se z vás osamělý jezdec. Kritizujete ty, kteří vám nepochlebují. Vaše vysoká měřítka vás uvádějí do stavu sebepodceňování.
Rok 1998, 27/9
V tomto roce je zvýrazněna vaše cílevědomost, sebejistota, vůdcovské kvality, neúnavnost ve snaţení, snaha soustřeďovat své síly k určitému cíli, uskutečnit něco nového, vyvaţovat nevyrovnanosti, zdůraznit a ukázat se v rámci společnosti nějakou prospěšnou aktivitou. Negativně můţete projevovat strach z vlastní nedostatečnosti a komplex méněcennosti. Můţete se vyhýbat citům a soustřeďovat se pouze na rozum, chtít se vyvléci z odpovědnosti, usilovně pracovat, ale nebýt výkonný, svých cílů dosahovat nekalými praktikami a zaplétat se do skandálů a intrik. Můţete se cítit osamělý a propadat sebelítosti.
Rok 1999, 28/10/1
Disponujete intuicí, tvůrčí sílou, přirozenou autoritou, nezávislostí, soběstačností, přímostí
136
a upřímností. Jste si vědom své vlastní ceny a přitahujete k sobě ostatní lidí. Umíte druhým přispět dobrou radou. Máte dost sil a energie vypořádat se sám se situacemi vyvstalými v průběhu ţivota. Negativně můţete potlačovat své emoce, především zlost, pocity marnosti a strachu, bujné fantazie, neboť se obáváte názoru druhých či své vlastní negativní síly. Ač můţete působit klidně, vyrovnaně či dokonce plase, ukrýváte v sobě značné napětí. Můţete si nedůvěřovat a inklinovat k manipulacím s ostatními a hledat někoho, o koho se můţete opřít.
Lidé narození v letech 200…
Lidé, kteří se narodili v tomto období, budou usilovat o nové duchovní principy. Věnovat se péči o svou duši bude pro ně mnohem důleţitější, neţ usilovat o materiální hodnoty. Budou je přitahovat neprobádané hloubky a smysl ţivota, který s sebou nese tajemství. Jsou více zaměření na ostatní, tedy „my”, neţ na své egoistické cíle. Vyznačují se značnou vnímavostí, intuicí, inspirací, porozuměním a láskou. Mohou se u nich projevovat schopnosti vyladit se na pocity druhých. Oplývají značnou vnitřní silou, vytrvalostí a pevností, coţ jim dodává na vůdcovských kvalitách. Protoţe to jsou lidé zaměření na společnost, dokáţí skvěle vládnout slovem či písmem. Půjde o skupinu lidí, kteří by v kladném směru mohli být druhým velmi nápomocni jako dobří rádci a řešitelé problémů, neboť mají vrozený přístup k vědění, které je předchozím generacím víceméně nedostupné. Tyto klady mohou vyuţívat k obecnému blahu, ale samozřejmě je mohou i zneuţít. Značná citlivost se můţe přeměnit v přecitlivělost. Mohou se snaţit na svá bedra brát problémy druhých, obětovat se pro ně, cítit se ublíţení, nechat se zmanipulovat ČÍ sami mohou manipulovat s druhými, neboť mají schopnost silně vnímat emoce druhých. Mohou projevovat značnou umíněnost, zatvrzelost, vzdorovat všemu a všem a jako obranu volit útok, agresivitu či se stresovat.
Rok 2000, 2
V tomto roce je posílena vaše citlivost, vnímavost, intuice, vnitřní síla, pevnost, vytrvalost, vitalita, trpělivost, šlechetnost, smysl pro odpovědnost, schopnost spolupracovat s ostatními, vyslechnout je, vylepšit situací a být druhým oporou, ale současně si udrţet svou nezávislost, odlišnost a jedinečnost. Umíte správně posoudit dosah společenského dění a můţete být nápomocný při realizaci duchovních cílů. Vaše vnitřní zranitelnost můţe způsobovat, ţe vyvoláváte hádky, stáváte se nerozhodným, trpíte svou údajně špatnou povahou, náladovostí, nedostatkem diplomacie, nedůsledností, nepraktičností, zraňujete sám sebe, jste nepředvídatelný v činech, nejste schopen proměnit a vytříbit svou povahu, být sám sebou a nejste v souladu se společenskými proudy.
Rok 2001, 3
Do vínku vám byly dány sebedůvěra, předvídavost, nezávislost, schopnost vynášet na povrch tajemství, improvizace, rozhodnost, ochota ke změnám, osobní charisma, optimismus, idealismus, mohutná fantazie aţ geniální myšlení, ušlechtilost, přívětivost, velkorysost, touha po svobodě a dobrodruţství, aniţ tím zraňujete sebe či ostatní. Negativně můţete mít strach ze změn, být přepjatý, inklinovat k výstřelkům, nespokojenosti, dobrodruţnosti, vnucovat druhým svá přesvědčení, touţit po moci, být samolibý, neskromný, neoblíbený, chladný v citech a zaujímat nepřátelské a odtaţité postoje vůči druhým, neboť se vám zdá, ţe oni jsou příčinou toho, ţe nejste sám sebou. Můţete druhé utlačovat, chovat se krutě či být obětí takového jednání.
Rok 2002, 4
137
Jste schopný přizpůsobovat se změnám a vyuţít přicházejících šancí. Máte své ideály, ale i smysl pro realitu. Vaše filosofie ţivota je zaloţena na disciplíně. Disponujete odolností, sebeovládáním, soustředěním, mravností, vlohami zavádět nové hodnoty a uskutečňovat vize. Hledáte si vlastní cesty. Bude si muset definovat mnoho idejí. Dovedete zkoumat tajemství a řešit záhady. Díky vytrvalosti a schopností koncentrace můţete projevovat nadání pro meditaci a vyuţívání intuice. Negativně můţete trpět vnitřními zábranami a neschopností vnitřně růst, pohřbíváte své naděje a zraňujete druhé svým neustálým sebe ospravedlňováním. Impulzivnost ohroţuje úspěch. Pozor, abyste nevnucoval své postoje jiným.
Rok 2003, 5
Umíte intuitivně vnímat převládající trendy, postoje a způsoby chování a dokáţete těchto poznatků dobře vyuţít. Prostě jdete s dobou, coţ vám můţe přinést úspěch. Jste nadaný pro styk s veřejností, neboť chápete motivace ostatních, ale současně zůstáváte sám sebou. Máte posílenou velkorysost, svobodomyslnost, hloubku myšlení, schopnost nově interpretovat stará fakta, originalitu, dobrodruţnost, postupujete systematicky, precizně, efektivně a s velkou silou vůle. Pozor na překračování vašich fyzických moţností, také se naučte akceptovat limity jiných, na neschopnost podstupovat změny, marnění příleţitostí, nesoudnost, skandály, deziluze, nedostatek praktičnosti, přepjatou citlivost a chladné postoje vůči druhým.
Rok 2004, 6
Vyznačujete se precizností, pečlivostí, efektivností, disciplínou, pozorností vůči detailům, snahou o dokonalost a schopností postupovat krok za krokem a prakticky vyuţívat svou tvůrčí inspiraci. Dodrţujete své povinnosti a závazky. Svůj vliv můţe se uplatnit prostřednictvím skupin. Dokáţete kreativně udrţovat rovnováhu mezi starým a novým, mezi autoritou a disciplínou na jedné straně a osobní svobodou na straně druhé. Negativně můţete proţívat konfrontaci s jistou dvojakostí Z jedné strany jste taţen k něčemu novému, neznámému; z druhé strany cítíte závazky, vazby, staré obavy, nejistoty a kaţdodenní dřinu, které vám brání ve svobodě. Projevovat se mohou spory ve vztazích, které vyţadují pořádek, disciplínu, odpovědnost a vytrvalost.
Rok 2005, 7
Oplýváte fantazií, optimismem, ušlechtilostí, přívětivostí, nesobeckosti schopností ovlivňovat veřejné mínění a přizpůsobovat se společenským normám, ale současné je nepozorovaně ovlivňovat. Máte vhled a umíte prohlédnout daný stav, coţ vám napomáhá vyhýbat se bez problémů nepříjemnostem. Jste otevřený značným změnám. Negativně můţete inklinovat k nepraktičnosti, ale jen proto, ţe máte hluboká práni udělat svět lepším, neţ ve skutečnosti je. Pozor na nestálost, pocity zklamání, rezignace, pseudomysticismus, pomstychtivost, zmatky ve vztazích, nedůvěřivost, bezdůvodné úzkosti. Bude třeba naučit se otevřeně definovat a formulovat konflikty a tím je zlikvidovat.
Rok 2006, 8
Charakterizuje vás vytrvalost, ctiţádost, podnikavost, rozvaha, metodičnost, síla vůle, pečlivost, uváţlivost, tvůrci talent, inspirace, optimismus, tolerance, schopnost tvrdě pracovat a chopit se příleţitostí, které ostatní přecházejí bez povšimnutí. Jste schopen zasadit se za váţné společenské zájmy a obětovat za ně i svá vlastní práva. Negativně můţete proţívat falešný optimismus, nedorozumění ve vztazích, nevybírat si ty správné lidi pro spolupráci, být
138
příliš naivní a v rozporu se stávajícím řádem, setrvávat v nerozhodnosti přiklonit se k nějakému činu a cítit se nepochopený.
Rok 2007,9
Jste-li narozen v tomto roce, je posílena vaše silná vůle, uváţlivost, neúnavnost v dosahování cílů, hluboké pochopení ţivota a vesmíru, umění chápat zákony jemné energie a vědomě Či nevědomě je vyuţívat, schopnost ovlivňovat mínění druhých, podporovat příznivé společenské snahy a uskutečnit rychlé změny. Pozor na impulzivní nadšení, nedočkavost, přehnanou expanzi vedoucí k pádu, neschopnost tolerance a přizpůsobení se společenským normám, problémy s autoritami, sklon padat do nástrah jiných a z toho plynoucí zklamání a duševní nevyrovnanost. Tradice můţete vnímat jako něco škodlivého a upřednostňujete pouze vše nové.
Rok 2008, 10/1
Energie tohoto roku poukazuje na váš idealismus a intuici. Dokáţete se chopit příleţitosti a být v pravou chvíli na pravém místě. Máte potřebu duchovního vývoje a talent prohlédnout panující poměry, které díky své energii a síle vůle umíte vyuţít nejen ku prospěchu svému, ale i druhých. Velmi obratně ovládáte naděje a obavy svého okolí. Negativně můţete proţívat zmatek, pokud se vám nepodaří jít správnou cestou v ţivotě, či pociťovat tlaky mezi tím, co chcete vy a co ostatní. Přesnost, trpělivost, stabilita a bezpečí nepatří k vašim kladům, spíše inklinujete k nedůslednosti. Horujete pro svobodu, ale méně jí však uznáváte u druhých. Pozor na změny nálad, podráţděnost, návaly zlosti, diktátorské jednání, nedostatek diplomacie a skromnosti.
Rok 2009, 11/2
Oplýváte optimismem, vírou v ideály, láskou k lidem a schopností intuitivně vycítit panující poměry a náhlé zvraty veřejného mínění, které dokáţete vyuţít ke svému prospěchu a prospěchu celku. Pomocí překvapivých a efektních metod vzbuzujete zájem okolí. Potřebujete v něco věřit, aby váš ţivot měl smysl. Ideje jsou pro vás důleţité, ale je dobré mít je pod kontrolou. Pozor na podvody, skandály, přílišnou snivost, přehnané riskování, sklon manipulovat s druhými, vládychtivost, neúspěchy zaviněné vlastní hloupostí a nepoctivostí, chlad citů, neoblomnost, nelítostnost, kalkulativní postoje vůči druhým a tendence izolovat se od ostatních.
Rok 2010, 3
Tento rok poukazuje na vaši dychtivost po znalostech a zkušenostech, bystrou a originální mysl, nekonvenčnost, velkorysost, svobodomyslnost, potřebu duchovního vývoje, hlubšího poznání a proměny, mnohostrannost zájmů a radost ze ţivota. Neberte na sebe roli spravedlnosti a buďte tolerantní vůči slabostem ostatních stejně jako vůči svým. Projevovat můţete úzkostnost, konzervativní postoje, strach ze změn, nervozitu a snahu uzavírat se do samoty. Pozor na nespoutanost, násilí, nenávist, sklon k ničení, promyšlenějšímu a vypočítavějšímu chování. Je potřeba učit se větší flexibilitě a dát průchod svým emocionálním bolestem, ale současně správně usměrňovat svou energii.
Poznámka
139
Asi kaţdý uţ dnes zná dvanáct astrologických znamení. Méně vsak můţe být v povědomí vládnoucí planeta daného znamení, příslušný element (oheň, voda, země, vzduch) a vládce dekanu. Děkan je desetistupňový výsek z 360° kruhu zodiaku. Kaţdé znamení je tvořeno třiceti stupni, tedy třemi děkany, které podléhají vládcům přináleţejícím stejnému elementu. Pro přehlednost uvádím následující tabulku:
Tabulka č. 1
Znamení
Vládce znamení
Element
Vládce dekanu
Beran
Mars
oheň
I. Mars
II. Slunce III. Jupiter
Býk
Venuše
země
I. Venuše II. Merkur III. Saturn
Blíţenec
Merkur
vzduch
I. Merkur II. Venuše III. Uran, Saturn
Rak
Měsíc
voda
I. Měsíc II. Pluto, Mars III Neptun, Jupiter
Lev
Slunce
oheň
I. Slunce II. Jupiter III. Mars
Panna
Merkur
země
I. Merkur II. Saturn III. Venuše
Váhy
Venuše
vzduch
I. Venuše II. Uran, Saturn III. Merkur
Štír
Pluto
voda
L Pluto, Mars II. Neptun, Jupiter III. Měsíc
Střelec
Jupiter
oheň
I. Jupiter II. Mars III. Slunce
Kozoroh
Saturn
země
I. Saturn II. Venuše III. Merkur
Vodnář
Uran
vzduch
I. Uran, Saturn II. Merkur IÍÍ. Venuše
Ryba
Neptun
voda
I. Neptun, Jupiter II. Měsíc III. Pluto, Mars
čínská astrologie a numerologie
Ač se čínskou astrologií nijak zvlášť nezabývám, zastávám názor, ţe vše souvisí se vším. Kdyţ jsem zpracovala jednotlivé roky, napadlo mé k nim přiřadit znamení čínské astrologie (víz tabulka č. 2). Zaujala mě zajímavá souvztaţnost mezi čínskými znameními a numerologií. Jednotlivá znamení se vţdy pohybují v určitých číselných rovinách.
140
Klasická numerologická mříţka:
141
Tabulka č. 2
Závěr
Co říci na závěr, je opravdu sloţité. Zhodnotit charakter jedince není rozhodně věc jednoduchá a sloučit všechny prvky data narození a dojít k závěrečnému vyhodnocení je spíše otázkou zpracování osobního horoskopu Či numeroskopu daného člověka. Kaţdá bytost je jedinečná a nelze sepsat detailní a univerzální výklad platný pro všechny.
Ve stručnosti jsem zde chtěla nastínit charakter jedinců, kteří se narodili v daném dni a následně v daném roce. Nejjednodušší metodou v tomto případě je tyto dva prvky sloučit. Vyhledáte-H si tedy příslušný den a rok narození a dané charakteristiky vzájemně ladí, půjde spíše o člověka vyrovnaného a uplatňujícího pozitivní stránku své osobnosti. Pokud jsou výklady odlišné, ne-li přímo protichůdné, vznikají v tomto člověku vnitřní tlaky a s velkou pravděpodobností bude mít větší tendenci uplatňovat negativní stránku své povahy aţ do doby, neţ dokáţe svou rozporuplnost sladit.
V úvahu je také třeba brát skutečnost, ţe kaţdý jedinec prochází v ţivotě jistým vývojem.
142
I kdyţ v nějaké fázi svého ţivota projevuje více svou negativní stránku povahy, můţe se poučit, zapracovat na sobě a usilovat o to své lepší Já.
Zhodnotíte-li, ţe jste se právě seznámili s poněkud rozporuplným přítelem Či přítelkyní, neházejte flintu do ţita, neboť svou negativní fázi můţe mít dávno za sebou. Na druhou stranu – ţivot přeje připraveným. Pokud tedy víte o moţných slabostech partnera, můţete hned v úvodu odloţit růţové brýle a zjistit, zda ona uvedená negativa vyplouvají na povrch.
Přeji vám, aby vám tato kniha pomohla alespoň částečně odhalit stinnou stránku vaší povahy a našli jste v sobě dosti sil, abyste si ji uvědomili, neboť je to první krok k tomu, ţe se jí dokáţete zbavit. Nalezněte také své klady a snaţte se je ukázat světu. Stejně tak hledejte záporné vlastnosti lidí, kteří vám vstupují do ţivota, a vyvarujte se moţných zklamání. Hledejte však i klady a skryté poklady v těch, nad kterými jste uţ dávno zlomili svou hůl.
Případné dotazy a připomínky můţete zasílat na e-mailovou adresu JitkaKadlecova@seznam.cz. Další kontakt naleznete na internetových stránkách www.jitkakadlecova.com.

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení