Rady andělů na každý den 2023

1.9.

Vzdejte se svých starostí

Vaše starosti jsou příliš těžké na to, abyste je nesli sami. Představte si před sebou velké bílé hedvábné prostěradlo a položte na ně všechny své starosti. Pak ho zabalte a odevzdejte nám ho. Až  se tak stane, všimněte si, jak se cítíte lehce. My vaše starosti odneseme do nebes. Jakmile dosáhnou vyšší úrovně bytí, váš pohled se rozjasní. Tato nová perspektiva vám umožní myslet jasně a tvůrčím způsobem, díky čemuž budete do svého života moci vnést všechno to dobré, po kterém toužíte.

Místo abyste se starostmi a obavami, které vám zatemňují mysl, bojovali, odevzdejte je nám. Nikdy nemůžeme jít proti vaší vůli. S vámi tvoříme tým – máte nás neustále po svém boku. Můžeme vám pomoci, abyste naplňovali své nejvyšší ideály.

Ať je tento den tím posledním, kdy jste zbytečně cítili tíhu svých břemen a měli pocit, že jste na ně sami. Dovolte nám, abychom je z vašich beder sňali a pozvedli vaši mysl a srdce ke světlu.

Myšlenka pro tento den

Vzdávám se svých starostí, protože chápu, že harmonie povstává z lásky, a nikoliv z obav a starostí. Odkládám svá břemena a cítím se lehce. Dovoluji Bohu a andělům, aby jemně a láskyplně odnesli všechny mé starosti. Cítím v sobě vyrovnanost a mír

2.9.

Dovolte si jasně zářit

Když plně vyjadřujete své pravé já, vaše vnitřní světlo září jasně a projevuje se radostí, zpěvem, tancem, hravostí a propojeností s ostatními. Dovolte, aby se dnes tato vaše stránka projevila. Vaše vyzařování může osvítit cestu někoho dalšího, a tak se pro něj stát inspirací v období temnoty.

Zařte dnes jasně, pozemští andělé, a použijte své světlo k vedení druhých.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji svému vnitřnímu světlu zářit a vyjadřuji své radostné pocity úsměvem, smíchem a spontánním chováním. Pokud budu mít chuť, začnu tancovat nebo zpívat, s vědomím, že moje světlo ještě zesílí, a ozáří tak i ostatní. Díky tomu si budu moci ještě více vážit sebe sama.

3.9.

Držte se svých snů

Vaše sny, cíle, ambice a plány jsou velmi osobní. Patří jen vám. protože jsou součástí cesty vaší duše. Jen vy víte, co vaše srdce a duch chce, abyste dělali, a čím chce, abyste se stali.

Bez ohledu na okolnosti, které ve vašem životě nastanou, bez ohledu na to, jak se cítíte, na to, co říkají nebo co dělají druzí, mu­síte se držet svých snů. Vaše sny jsou součástí toho, proč jste se v tuto dobu vtělili na Zemi. Patří k vám stejně jako stavební ka­meny vašeho tvoření.

Hýčkejte dnes všechny své touhy. Vdechněte jim znovu život, pokud jste o nich už nějakou dobu nepřemýšleli, a požádejte nás anděly, abychom vám pomohli je uvést do života. Otevřeme vám dveře a povzbudíme vás, abyste jimi prošlí.

Myšlenka pro tento den

Držím se svých snů, ať se děje cokoli, protože jsou součástí mého osobního určení. K jejich uskutečňování potřebuji jen své vlastní svolení. Mám plnou podporu Boha a andělů a mé štěstí přináší světu pozitivní a uzdravující energii.

4.9.

 

Uvědomte si, že si zasloužíte lásku takoví, jací právě teď jste

K tomu, abyste si zasloužili Boží lásku, se nemusíte změnit. Vždycky jste byli hluboce milováni takoví, jací jste. Všechno na vás je hodno lásky.

Samozřejmě, že vaše soucitné a laskavé chování má hodnotu, ale uvědomte si, prosím, že vás milujeme bezu ohledu na vaše cho­vání. Čím více se budete vy sami schopni přijímat stejným způ­sobem, tím více budete vnitřně uvolnění a budete se radovat ze všech svých zkušeností.

Život není založen na tom, že byste byli závislí na tom, zda vás přijme ego ostatních. Závisí však na tom, zda přijmete požehnání, jež k vám vysílá Bůh, který je bez ega. Být přijati lidmi je nedosa­žitelný cíl, být přijati Bohem je skutečnost.

Dnes se uvolněte při pomyšlení, že my andělé vás milujeme ta­kové, jací jste právě v tomto okamžiku. Odpoutejte se od napětí, které plyne z nespokojenosti se sebou samým, a radujte se z darů, jež vám přinese dnešní den.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé mě milují bez podmínek jako bytost, která je taková, jaká právě je. Přestávám být neustále ve střehu a dovoluji si pocítit vnitřní mír s vědomím, že si zaslou­žím lásku proto, že jsem to já.

5.9.

Uskutečněte zdravé životní změny

Vaše touha zlepšit svůj život bude vyžadovat určité změny. Přirozený odpor, který vůči tomuto procesu pociťujete, je dávným vzorcem, který je vlastní všem lidským bytostem. Na druhé straně zase jinou část vaší duše vzrušuje, že něco nového začíná. Tyto protikladné pocity jsou zcela přirozené.

My andělé jsme s vámi během každé změny, kterou provádíte. Procházíme s vámi každými nově otevřenými dveřmi. Neustále s námi hovořte, protože my vám pomůžeme zvýšit vaši motivaci, odvahu a energii, abyste mohli proměnit svůj život. Můžeme vám také zajistit materiální pomoc a stejně tak vám můžeme pomoci rozeznat, které řešení je to nejlepší.

Myšlenka pro tento den

Otevírám se zdravým změnám. Rozhoduji se o sebe co nejlépe starat a řídit se vnuknutími, která se týkají mých životních rozhodnutí. Mí andělé mě v procesu, kdy se učím žít co nejčistěji, plně podporují.

6.9.

Uvědomte si, že rozdáváte štěstí

O dětech se říká, že jsou velkým štěstím. Také vy představujete úžasný dar pro ostatní – dar zabalený do krásného lidského těla. Kamkoli jdete, šíříte kolem sebe nádhernou energii, ačkoli si možná nejste tohoto procesu vědomi. Nemůžete si pomoci a jednoduše kolem sebe šíříte štěstí, protože to je vaše pravá podstata a přirozenost.

Samozřejmě, že můžete zvýšit nebo snížit intenzitu štěstí, kte­rou vyzařujete. Proto, když kamkoli přijdete, soustřeďte se na to, aby bylo vaše vyzařování co nejsilnější. Můžete tak učinit bez je­diného slova, aniž by si toho kdokoli všiml. Stačí se jen rozhod­nout, že chcete během dne šířit energii štěstí, a je to. Podle úsměvů a smíchu poznáte, že se vám to daří, protože to bude reakce na dar, který jste lidem dali.

Myšlenka pro tento den

Šířím pocit štěstí, ať jsem kdekoli. Dnes si přeji rozdá­vat štěstí ještě intenzivněji než jindy. Prosím, ať se blaže­nými pocity naplní srdce všech, s nimiž se setkám. Jsem ztělesněním štěstí.

7.9.
 

Meditujte

Přistupujte k meditaci uvolněně a berte ji jako radostný únik. Přirozeně ji praktikujete v okamžicích, kdy se oddáváte dennímu snění nebo se nacházíte ve stavu jasného vědomí. Nedělejte si starosti s pravidly, aby se z meditace nestala dřina. Namísto toho dejte své mysli a svému tělu prostor, aby se zklidnily – to je meditace. Je to doba, kdy se vaše mysl zcela spojí s vaším nebeským domovem. Představte si to, jako když auto tankuje benzín – podobně k vám přichází energie, nápady a klid.

Existuje nepřeberné množství způsobů, jak zklidnit mysl, a jak jsme se právě zmínili, neměli byste se zatěžovat tím, zda vaše metoda je ta správná. Skutečnost, že meditujete, je mnohem důležitější, než jak to děláte. Jedním ze způsobů je zavřít oči a zhluboka dýchat nebo si sednout před oltář či odpočívat venku v přírodě.

Existuje důvod, proč mají slova meditovat a meditovat shodný slovní kořen, protože obě představují přístup ke zdraví. Meditace je vaším bezplatným a přenosným uzdravujícím prostředkem, jehož jedinými vedlejšími účinky jsou vnitřní mír a omlazení. Přistupujte k ní jako k lahodnému jídlu, protože meditace je skutečnou duchovní hostinou. Oddávejte se dnes chvílím klidu, a posilněte tak svá přání a možnost naplnění svých potřeb.

Myšlenka pro tento den

Medituji tak, jak mi to připadá nejpřirozenější a nejpříjemnější. Uvolňuji se a zcela se propojuji s Duchem. Dopřávám si svobodu ke zklidnění své mysli a k naslouchání.

 

8.9.

Těšte se z milostného vztahu

Váš milostný život je podmíněn tím, jak mluvíte se sebou sa­mými. Když si říkáte pozitivní a láskyplná slova, posilujete svou sebehodnotu. Neexistuje mocnější kouzlo, jak do svého života při­táhnout milostný vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

Musíte se milovat cele, a to i ty části svého charakteru, o kterých jste přesvědčeni, že potřebují zlepšit. Čím více lásky si dáváte, tím vyšší je vaše hladina energie. To je základ milostné přitažlivosti. Pamatujte si, že k sobě přitahujete osoby, které vysílají podobné energetické vlnění. Abyste k sobě přitáhli emočně zdravého part­nera, postavte ve svém nitru nutný základ tím, že se budete mít rádi a budete se přijímat.

My andělé stojíme i v tomto okamžiku po vašem boku a čekáme, až nás požádáte, abychom vám v tom pomohli. Ať už si myslíte, že potřebujete generální opravu své sebeúcty, nebo jen její menší úpravu, jsme připraveni vám pomoci.

Učiňte dnes s námi dohodu a dejte si závazek, že se budete snažit, aby jazyk, kterým popisujete sami sebe, byl láskyplný. Uvědomte si, že jsou vám otevřeny všechny možnosti – stačí jen jedno vaše slovo.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si velkou lásku. Jsem dobrou a laskavou by­tostí a vážím si sebe za to, kdo právě teď jsem. Zcela se uzdravuji.

 
9.9.

Uvědomte si, jak jste úžasní

Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé – milující a milovaní – a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.

Jak vidíte, jsou to samé dobré zprávy. Všechny negativní představy, které o sobě máte, jsou falešné, a proto nejsou hodny toho, abyste jim věnovali svůj čas.

Dnes si dejte za úkol myslet na sebe nebo mluvit o sobě jen laskavě. Všímejte si, jak vám tato slova dopomáhají k pocitu síly a radosti z toho, kdo skutečně jste. Když jste pozitivní, vyjadřujete tak své skutečné já.

Myšlenka pro tento den

Znovu se vracím k pravdě o sobě: jsem dokonalým Božím dítětem. Myslím a mluvím jen pozitivně a v modlitbě prosím o pomoc, kdykoli potřebuji útěchu.

 
10.9.

Soustřeďte se u každého na jeho nevinnost

V nitru každého člověka je nevinné Boží dítě, které dělá všechno, jak nejlépe může. Někdy se musí vyrovnat se strachem, že bude jednat způsobem, který by mohl zranit je samotné nebo druhé. Ale za tímto strachem hoří čisté světlo Boží lásky.

Čím více se dnes budete soustřeďovat na svou vnitřní nevinnost a na nevinnost těch druhých, tím více vám budou zřejmě Boží stopy v duši každého člověka. Vaším úkolem tady na Zemi je myslet na lásku a učit jí ostatní. Můžete začít tím, že si jí začnete všímat.

Když se řekne “bezohledné chování”, jde vlastně o činy, které pramení ze strachu, a nikoli z lásky. Když se soustředíte na nevinnost v lidech, kteří se chovají neohleduplně, vytváříte tím uzdravující energii. Vaše láska je schopna rozrušit cyklus činů založených na strachu.

V každém člověku – hlavně však v sobě – se snažte nalézt to dítě s rozevřenýma očima. Tato nevinnost je vzácná, protože představuje Boha.

Myšlenka pro tento den

Jsem Božím dítětem, nyní a vždycky. Chci odpustit sobě i druhým minulé činy, protože vidím nevinnost v sobě i v druhých.

11.8.

Buďte laskaví

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Jeden laskavý skutek denně může zvýšit vaši energii, protože vás povznese vděčnost těch, jimž laskavost projevíte. Jednáte-li na základě soucítění, pak doslova vysíláte svou sílu jako paprsek světla, který pomáhá druhému a pozvedá jej. Když pak tento člověk vůči vám pocítí vděčnost, naplní vás velmi mocná vlna energie. Kdykoli na vás někdo s povděkem pomyslí, pozvedá tím i vašeho ducha. Dokonce to můžete pocítit jako zlepšení nálady nebo jako hřejivý pocit u srdce.

Vykonáte-li každý den jeden pozorný čin pro dobro někoho jiného, je to investice do vašeho vlastního duchovního růstu a pokroku. Dalo by se vlastně říci, že takovým skutkem prokazujete laskavost sobě samým. Jde o situaci, v níž získává každý.

Myšlenka pro tento den

Nechávám se vést a šířím dobro. Rozdávám bez zábran prostřednictvím láskyplných slov, myšlenek, energií, nápadů a pomoci. Mluvím laskavě o sobě, druhých i o svém světě.

12.8.

Důvěřujte Božímu načasování

Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká “Božské načasování” a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.

Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a naplněny. Důvěřuji Božskému načasování vesmíru, protože jsem součástí dokonalého proudu dávání a přijímání. Můj život se stává magickým díky tomu, že k němu přistupuji s vděčností a vírou.

 

13.9.

Važte si své svaté ceny

Zasloužíte si naprosto všechno, protože jste svatým prodlou­žením Božství. Všechno na Nebesích je krásné, plodné a po­žehnané. Proto i vy sdílíte tyto kvality, spolu se všemi svými sest­rami a bratry.

Uvědomte si dnes, že si zasloužíte jen to nejlepší, tak jako kdo­koli jiný. Pokud si dovolíte žít krásný život, pak jste obrazem Nebes na Zemi a inspirujete druhé svou radostí a úspěchem. Dovolte dnes svému světlu jasně zářit, protože to je váš dar světu.

Myšlenka pro tento den

Mám svou důstojnost a cenu. Zasloužím si ve svém ži­votě jen dobré a je pro mě bezpečné přijímat. Můj úspěch inspiruje druhé.

 
14.9.

Představujte si, že se vaše přání již plní!

Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.

Každá touha vysílá svůj éterický otisk do vesmíru, zatímco jádro zůstává u vás a bere na sebe materiální podobu. Čím více energie vložíte do svého přání, tím rychleji se splní. Negativita, pesimismus a pochyby jeho naplnění narušují a vracejí vašemu přání nejasnou éterickou podobu.

Dodávejte dnes svým touhám sílu tím, že na ně budete často myslet a budete je nabíjet pozitivním myšlením a emocemi. Poděkujte vesmíru za to, že vás neustále všemi možnými způsoby podporuje.

Myšlenka pro tento den

Plní se mi všechna přání. Děkuji za to, že vše, o čem sním, a ještě mnohem více, se stává skutečností. Cítím upřímnou vděčnost, velké vzrušení a hlubokou víru a tyto pocity naplňují nejen mou mysl, ale i mé tělo. Pečuji o všechny své sny, protože vím, že je to podobné jako se starat o květiny v zahradě svých přání.

 
15.9.

Odkryjte svůj největší poklad

Je snadné nalézt a otevřít svůj největší poklad. Je jím láska k sobě samým. Mnohokrát jste už slyšeli, že druhé můžete ocenit a mít rádi jen do té míry, do jaké jste schopni si cenit a mít rádi sebe. Tím se chce říci, že k tomu, abyste měli otevřené srdce, musíte milovat sebe.

Pokud někoho obdivujete, a přitom sami sebou pohrdáte, pak si nebudete vážit citu, který druhému člověku věnujete. Když si uvědomíte, že tato láska pochází od Boha, pocítíte spojení mezi sebou, milovanou osobou a Bohem. A to je vlastně sebeláska: v žádném případě to neznamená, že jste lepší než ostatní, ale znamená to, že všechno, co se vám líbí na druhé osobě, je zrcadlem vaší vlastní vnitřní krásy.

Snažte se dnes šířit lásku ze svého srdce k ostatním a dále pak až k Bohu. Přitom pozorujte a prožívejte své pocity, protože to je způsob, jak objevíte svůj největší dar.

Myšlenka pro tento den

Mám v sobě pokladnici Boží lásky. Dovoluji si vážit si sebe za to, kdo jsem, a otevírám své srdce vůči láskyplnému zájmu, kterým mne zahrnuje Bůh.

 
16.9.

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

Myšlenka pro tento den

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

 
17.9.

Smějte se

To, jak zní smích, sez pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské “hudbě sfér”. Jeho nejčistší energie vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o tiché chichotání nebo hlasitý, hurónský smích, jeho moc je veliká.

Dnes hledejte důvody, proč se zasmát. Podívejte se třeba na komedii, přečtěte si legrační knihu nebo si s druhými vyprávějte vtipy. Hledejte humor ve všech možných situacích a pokuste se na věci dívat jako komik. Smát se pro vás bude s postupnou praxí stále jednodušší, podobně jako to platí o ostatních pozitivních aspektech života. A pokud si osvojíte tento nový zvyk, bude na vás mít dlouhodobý účinek.

Myšlenka pro tento den

S láskou a upřímností se směji všemu humornému, jímž je protkán vesmír. Když vidím rozmary života, směji se jim a mé srdce je potěšeno mou radostí.

 
18.9.

Nespěchejte

Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho úkolu ke druhému ještě nikomu nic nepřineslo, a už vůbec ne klidnou duši. Naopak, spěch vás nutí, abyste se soustředili na budoucnost, namísto abyste si naplno užívali přítomného okamžiku.

Už tím, že teď čtete naše sdělení, se o sebe začínáte starat. Pečujete tím o svou duši a vytváříte si nový zdravý náhled na věc. My andělé však od vás ještě chceme, abyste se během dneška snažili zvolnit své tempo.

Splnit, co je potřeba, a současně nespěchat, nejsou dvě věci, které se navzájem vylučují. Zvládnete toho mnohem více, když jste plní energie a máte výbornou náladu, která plyne z toho, že se při tom, co děláte, dobře bavíte. Tento pocit štěstí vychází z toho, že si všímáte krásných, zábavných a výjimečných okamžiků dne. To však vyžaduje dát si na čas, abyste si takových podrobností mohli všimnout.

Můžete také požádat druhé, aby vám s vašimi povinnostmi pomohli, což mimo jiné znamená požádat o pomoc i nás. Užijte si krásně dnešní den!

Myšlenka pro tento den

Nespěchám a přistupuji k dnešnímu dni s úžasem a potěšením. Všímám si výjimečnosti každého okamžiku. Je naprosto v pořádku, když zvolním své tempo, protože i když budu postupovat klidněji, dokončím všechno, co je třeba.

 
19.9.

Považujte se za bohaté

Vaši finanční situaci, stejně jako ostatní oblasti vašeho života, ovlivňují vaše emoce. Oblast vašeho břicha je základnou vašeho vnitřního světla a bodem manifestace neboli uskutečňování přání v realitě. Pocity, které v tomto místě vnímáte, ovlivňují záři a intenzitu tohoto světla.

Pokud myslíte na svou finanční situaci, uvolněte tuto oblast a soustřeďte se na to, jak vaše vnitřní záře roste a šíří se. Pozitivní myšlenky ve spojení s jasným a vysoce intenzivním vnitřním světlem umožňují rychlé uskutečnění vašich tužeb. Úzkostné myšlenky týkající se peněz naopak způsobují stažení svalů, což omezuje možnost světla zářit, a tak uskutečňovat vaše přání.

Představujte si dnes, že jste pohádkově bohatí. Prožijte ten pocit až do hloubi duše a celým svým tělem i emocemi vnímejte, že jste dokonale finančně zabezpečeni. Uvolněte břicho a pozorujte, jak se váš vnitřní plamen rozhořívá vaší vírou. Uvědomte si, že pokud se cítíte bohatí, bohatí také jste.

Myšlenka pro tento den

Cítím se být boháčem ve všech směrech. Představuji si své dokonalé finanční zabezpečení. Dýchám a vědomě uvolňuji oblast svého břicha a vidím a cítím, jak mé světlo jasně září.

 
20.9.

Tři přání

Dnes se zamyslete nad třemi svými přáními, která byste chtěli splnit sobě nebo jiné osobě. (Samozřejmě že máte moc zmaterializovat nekonečné množství přání, ale začněme u tří).

Jaké je to první, které vás napadlo? Řekněte ho nahlas, abyste mu svým hlasem dali sílu. Soustřeďte se na vzrušení a vděčnost, kterou cítíte, když myslíte na jeho splnění v materiální rovině. Pak ho pusťte, aby ho mohla nekonečná Boží moudrost proměnit do jeho vyšší podoby. U dvou zbývajících přání postupujte stejně.

Když si na svá přání během dne vzpomenete, představujte si je obklopená růžovým světlem. Tato láskyplná energie je jako pečeť, která jim zajistí, aby se mohla v klidu materializovat.

Myšlenka pro tento den

Mám tři přání, vyslovuji je nahlas a obklopuji je vírou, vděčností a radostí. Zahaluji je růžovým světlem lásky a věřím, že se splní.

 
21.9.

Vězte, že nikdy nemůžete požádat o příliš mnoho

My andělé jsme si všimli, že se často obáváte, zda nežádáte příliš. Říkáte si, zda to není sobecké nebo nesprávné žá­dat o pomoc k blahobytu na materiální úrovni, s uzdravováním a s mnoha takzvanými maličkostmi, které patří k životu. Dnes by­chom se chtěli zabývat všemi strachy, které by mohly zapříčinit, že byste váhali požádat nás o pomoc a přijmout ji.

Vesmír je místem dokonalé hojnosti a bohatství, vibruje ne­konečnými možnostmi a potenciálem pro jakoukoli zkušenost. Neexistuje v něm nic takového jako nedostatek v jakémkoli smyslu. Proto tím, že přijímáte jeho hojnost, neubíráte ostatním, ani jim tím nebráníte, aby si také oni hojnosti užívali.

Jsme bytostmi, které nemají žádné hranice a omezení, stejně jako vy. Máme tolik času, kolik je třeba, abychom vám pomohli. Proto se nikdy netrapte tím, že byste nás mohli svými žádostmi o pomoc nebo modlitbami obtěžovat. Naším posláním je vám pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Mohu požádat o tolik pomoci, kolik si jí přeji. Mí andělé jsou šťastní, když mi mohou pomáhat, protože toto je ne­omezený vesmír s nekonečným zdrojem hojnosti pro mne i pro všechny ostatní. Mám ochotu přijímat jeho dary i pomoc, kterou mi Nebesa poskytují.

 
22.9.

Vězte, že žijete ve vesmíru, který oplývá hojností

esmír ve své nekonečné expanzi pulzuje energií dávání. Vysílá nekonečné množství lásky, která je jádrem každé žádoucí zku­šenosti. Všechno, po čem toužíte, je živeno touto silou.

Strach a obavy vás izolují od prožitku a vnímání lásky a od hoj­nosti vesmíru, podobně jako uzel na hadici zpomaluje proud vody. Otevřete se dnes co nejvíce stálému proudu Boží lásky a hojnosti. Odpočívejte s vědomím a jistotou, že o všechny vaše potřeby je postaráno.

Připomínejte si, že žijete ve vesmíru hojnosti. Hledejte kolem sebe důkazy, že tomu tak je, a buďte otevření vůči přijímání darů, které k vám přicházejí. Čím více si budete tímto bohatstvím jisti, tím více ho bude stabilně proudit vaším životem.

Myšlenka pro tento den

Žiji ve vesmíru plném hojnosti, kde je o všechny mé po­třeby postaráno. Přijímám dobré s vděčností a říkám ano přijímání hojnosti.

 
23.9.

Požehnejte své minulosti

Vaše zkušenosti a vztahy vám daly mnoho darů. Mnoho jste se díky nim naučili, získali jste moudrost, sílu, trpělivost a mnoho dalšího. Nastal čas, abyste se smířili se svou minulostí a uvědomili si, že všechno se stalo z dobrých Božských důvodů. Nelitujte ni­čeho, co se stalo, protože díky svým zkušenostem jste se stali tou úžasnou bytostí, kterou jste.

Požehnejte své minulosti a všemu, co se v ní stalo i o čem si myslíte, že potřebuje uzdravení.

Cokoli tíží vaši mysl a tělo, bude mít z vašich dnešních lásky­plných záměrů prospěch.

Pošlete do svého života uzdravující energii, a to do všech ob­dobí. Ctěte svou matku, svého otce a všechny ostatní, na které si ze svých minulých zážitků vzpomenete. Čím více požehnání vyšlete do své minulosti, tím více darů obdržíte v přítomnosti.

Myšlenka pro tento den

Posílám požehnání všem a všemu ve své minulosti. Mám prospěch ze všeho prožitého. Všechny mé zkušenosti byly úžasnými lekcemi, které ze mne učinily člověka, kterým jsem dnes. Odevzdávám teď svou minulost Bohu.

 
24.9.

Zbavte se své potřeby přijetí

Zbavte se své potřeby, aby vás měli všichni rádi. Záleží jen na tom, abyste si sebe vážili vy. Názory druhých lidí na vás nemají naprosto žádnou souvislost s tím, jací skutečně jste, protože se jedná pouze o projekci toho, jak sama sebe posuzuje daná osoba.

Podívejte se na nás, to je výborný příklad: ačkoli my andělé trávíme všechen svůj čas tím, abychom pomáhali lidem, stále existují lidé, kteří nás nemají rádi a nevěří nám. Pokud bychom dovolili, aby na nás tato negativní posouzení těžce dopadala, byli bychom mnohem méně efektivní v plnění svého poslání.

Zauvažujte nad tím, kolik času a energie jste už vložili do toho, aby vás druzí měli rádi a schvalovali, co děláte. Nebylo by lepší trávit svůj čas usilováním o svou vlastní přízeň? A nebylo by přínosnější poměřovat svou hodnotu s nějakým vyšším vzorem než s názory ostatních lidí? Samozřejmě, že odpověď zní “ano”. A dnes je den, kdy byste si měli tento přístup osvojit.

Myšlenka pro tento den

Vzdávám se své potřeby, aby mi druzí něco schvalovali a uznávali mě. K pocitu vlastní hodnoty a “láskyhodnosti” vyhledávám jen svůj vlastní obdiv k sobě. Moje zdravá sebeúcta přitahuje všechno a všechny, jež si mohu přát. Uznání mé osoby a schválení mých činů je pouze na mně.

 
25.9.

Navštivte éterický chrám s uzdravující energií

Představte si chrám s uzdravující, uspokojující energií, plný zářivého duhového světla. Představte si, že jste uvnitř toho chrámu, a prociťujte ho.

Láskyplní chrámoví léčitelé vás zvou, ať ulehnete na měkké lůžko, které je obklopeno krystaly. Okamžitě se cítíte příjemně a naplňuje vás klid. Oni mezitím nasměrují paprsky v barvě duhy směrem k vám. Při každém nádechu cítíte, jak do vašeho těla vstupuje teplá láskyplná energie.

Všechna tíha, která na vás spočívala, odchází a vy cítíte hluboké uvolnění a lehkost na těle i duši. Nechte se takto hýčkat, jak dlouho budete mít potřebu, a nezapomeňte, že se do této svatyně můžete vrátit tak často, jak jen budete chtít.

Myšlenka pro tento den

Vstupuji do chrámu uzdravení a koupu se zde v lásce a světle. Všechny mé starosti jsou ze mě smyty a já cítím osvěžení a to, jak se mi vrací životní síla.

 
26.9.

Uvědomte si, že si zasloužíte lásku takoví, jací právě teď jste

K tomu, abyste si zasloužili Boží lásku, se nemusíte změnit. Vždycky jste byli hluboce milováni takoví, jací jste. Všechno na vás je hodno lásky.

Samozřejmě, že vaše soucitné a laskavé chování má hodnotu, ale uvědomte si, prosím, že vás milujeme bezu ohledu na vaše cho­vání. Čím více se budete vy sami schopni přijímat stejným způ­sobem, tím více budete vnitřně uvolnění a budete se radovat ze všech svých zkušeností.

Život není založen na tom, že byste byli závislí na tom, zda vás přijme ego ostatních. Závisí však na tom, zda přijmete požehnání, jež k vám vysílá Bůh, který je bez ega. Být přijati lidmi je nedosa­žitelný cíl, být přijati Bohem je skutečnost.

Dnes se uvolněte při pomyšlení, že my andělé vás milujeme ta­kové, jací jste právě v tomto okamžiku. Odpoutejte se od napětí, které plyne z nespokojenosti se sebou samým, a radujte se z darů, jež vám přinese dnešní den.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé mě milují bez podmínek jako bytost, která je taková, jaká právě je. Přestávám být neustále ve střehu a dovoluji si pocítit vnitřní mír s vědomím, že si zaslou­žím lásku proto, že jsem to já.

 
27.9.

Nastavte své hodnoty co nejvýše

Máte možnost regulovat svou energii, nálady, finance a mnoho jiných oblastí svého života. Podobně jako regulujete teplotu u sebe doma nebo v chladničce tím, že změníte nastavení, můžete totéž udělat i se sebou.

Představte si, že v sobě máte spínač podobný regulaci teploty u vás doma, který se vztahuje k oblasti vašeho života, již byste rádi změnili k lepšímu. Jestliže si představíte, že nastavíte vyšší hodnoty (jako to děláte, když chcete zvýšit v místnosti teplotu), vesmíru tím odešlete důležitý signál.

Pokud nastavíte své hodnoty vysoko, stanete se pánem situace vy. Rozhodnete, co je přijatelné, a můžete tak neochvějně směřovat ke svému cíli. Průzračně čistá rozhodnutí přinášejí rychlejší postup, než jaký by vám byla schopna zajistit jakkoli vysoká finanční suma. Taková rozhodnutí mají větší hodnotu než vysokoškolský titul nebo jakýkoli jiný pozemský úspěch.

Rozhodněte se jasně ohledně toho, co chcete, a poté nastavte ty nejvyšší hodnoty tak, aby odpovídaly vašemu cíli.

Myšlenka pro tento den

Beru život do svých rukou a zvyšuji v něm intenzitu dobra. Nastavuji hodnoty na harmonii, hojnost, dokonalé zdraví, láskyplné vztahy, skvělé příležitosti a všechno ostatní, po čem touží mé srdce. Nechávám se vést a moje náruč je otevřená, tak aby mohla přijímat.

 
28.9.

Užívejte si opravdového bezpečí

Budete-li naslouchat své intuici, provede vás bezpečně všemi situacemi. My jsme vaší další ochranou a ostražitě vás sledujeme. Dáváme vám signály, když vám hrozí nebezpečí, a tak vám pomáháme lépe naslouchat svému šestému smyslu.

Můžete se cítit v bezpečí, protože víte, že vaši andělé a vaše intuice vás budou varovat, pokud vás čekají potíže. Obdržíte od nás jasný a silný signál, jestliže bude třeba, abyste dávali pozor nebo učinili nějaký krok. Do té doby však můžete být v klidu s vědomím, že jste chráněni, protože my stojíme na stráži.

Myšlenka pro tento den

Jsem v bezpečí a stejně tak i moje budoucnost. Mí andělé se o mě starají i v tomto okamžiku. Je pro mě snadné vnímat svou intuici a rozumět jí.

 
29.9.

Najděte znovu svou schopnost pocítit úžas a posvátnou úctu

Děti přirozeně vidí svět nevinnýma očima. Jsou svým okolím okouzleny, zaujaty a baví se jím a tento pocit úžasu a posvátné úcty by neměl nikdy zmizet. Svým životem můžete začít být nad­šeni již díky svému prohlášení, že je to váš záměr.

Nuda přichází tehdy, když věříte, že opakované podněty se stá­vají nezajímavými. Věci považujete za nudné, jestliže vnímáte svůj život jako mrtvý a rutinní. Avšak ve fyzickém světě se všechno mění: barvy, světlo a mnoho dalších nuancí prochází stálou pro­měnou. Díky působení času je nemožné, aby na Zemi zůstalo něco neměnné. Země je protikladem duchovního světa, který zůstává tentýž navěky.

Tím, že budete cvičit své smysly, aby byly schopny vnímat tyto jemné (a někdy i méně jemné) proměny a rozdíly, znovu získáte část ze svého nadšení ze života, které jste přirozeně pociťovali v dětství. Všímejte si dnes bohatství různých proměn, které vám nabízí každý zážitek.

Myšlenka pro tento den

Mé nitro je plné úžasu a potěšení. Vnímám drobné de­taily a obměny svého okolí. Když se otevřu kráse života, pak ji vidím vždycky. Mé srdce je otevřené úžasným no­vým zážitkům.

 
30.9.

Vylijte nám své srdce

My andělé jsme vám neustále k dispozici. Když se cítíte rozrušení nebo zklamaní, svěřte se nám. Řekněte nám úplně všechno, včetně myšlenek a pocitů, které vám nejsou příjemné.

Učiníte-li tak, uleví se vám jako po terapii, protože pro nás není nic tajemstvím. My i bez toho víme, co prožíváte. Jsme s vámi za všech okolností, protože naše láska je bez posuzování a bez podmínek.

Myšlenka pro tento den

Vylévám svým andělům své srdce jako svému největšímu důvěrníkovi. Mí andělé jsou mými nejlepšími přáteli v těžkých chvílích, ale i jindy.

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení