Rady andělů na každý den ÚNOR 2023

1.2.

Rozlučte se s pocity viny

Pocity viny vznikají, když se obviňujete za nějakou negativní situaci. Pocit viny je nejen těžkým břemenem, ale navíc je nezdravý a nic neřeší. Pocity viny se naprosto liší od zodpovědnosti: v pocitech viny je obsažen hněv, stud, obviňování a odsuzování, kdežto zodpovědnost je spojena s láskou, sdílením a pozitivním jednáním.

Dnes z vašich beder snímáme tíhu sebevýčitek. Zatímco vás budeme zbavovat jejich účinků, zhluboka dýchejte a představujte si, jak jste obklopeni nebeským světlem dokonalého odpuštění. Všechny omyly, kterých jste se dopustili, se podobají dětem, které do sebe nechtěně narazily. Jste čisté bytosti zcela bez viny. Žijete-li svobodně a radostně, přinášíte tím požehnání mnoha životům, včetně svého vlastního.

Myšlenka pro tento den

Loučím se s pocity viny a osvobozuji se od sebevýčitek a studu. Vnímám se tak, jak mě vidí Bůh: jako nevinnou bytost na všech úrovních. Umím žít zodpovědně a tak, aby mě láska a mír pozvedaly na úroveň, kde mohu pomáhat sobě, svým nejbližším i tomuto světu.

2.2.

Dovolte si jasně zářit

Když plně vyjadřujete své pravé já, vaše vnitřní světlo září jasně a projevuje se radostí, zpěvem, tancem, hravostí a propojeností s ostatními. Dovolte, aby se dnes tato vaše stránka projevila. Vaše vyzařování může osvítit cestu někoho dalšího, a tak se pro něj stát inspirací v období temnoty.

Zařte dnes jasně, pozemští andělé, a použijte své světlo k vedení druhých.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji svému vnitřnímu světlu zářit a vyjadřuji své radostné pocity úsměvem, smíchem a spontánním chováním. Pokud budu mít chuť, začnu tancovat nebo zpívat, s vědomím, že moje světlo ještě zesílí, a ozáří tak i ostatní. Díky tomu si budu moci ještě více vážit sebe sama.

3.2.

Mějte víru a trpělivost

Boží načasování znamená průnik všech příhodných okolností v jednom bodě. Mějte prosím trpělivost, než všechno dosáhne optimálních podmínek, tak aby mohlo dojít k manifestaci vašich přání neboli k jejich realizaci v hmotném světě. Nyní jen věřte, že vaše modlitby a afirmace byly vyslyšeny a jsou právě uskutečňo­vány. Jejich konečné naplnění je téměř na dosah ruky.

Když se námořník blíží souši poté, co strávil mnoho měsíců na moři, hledá taková znamení, jako jsou například ptáci s vět­vičkou v zobáku. Pak se za nimi plaví ve víře, že pobřeží je blízko. Podobným způsobem vám i my andělé posíláme mnoho signálů vypovídajících o tom, jak pokračuje uskutečňování vašich přání. Žádáme vás o stejnou víru, jakou mají zmínění námořníci. Věřte, že znamení, která vidíte a vnímáte, jsou jasnou předzvěstí velkých věcí na horizontu vaší budoucnosti.

Spočiňte ve své důvěře a trpělivosti s vědomím, že o všechno je postaráno ve váš prospěch. Vaše loď právě vplouvá do přístavu.

Myšlenka pro tento den

Mám víru v Boží načasování a vím, že mé modlitby jsou vždycky vyslyšeny v tom nejdokonalejším okamžiku. Upouštím od svých představ a věřím ve výsledek. Všechno se odehrává podle plánu. Brzy pochopím souvztažnost všech událostí. Můj život je – a vždycky byl – ve všech směrech dokonalý.

4.2.

Přijměte nebeskou lásku

Boží láska k vám je tak hluboká, že se nedá vyjádřit slovy. Abyste si udělali alespoň malou představu o tom, jak jste milováni, pokuste se představit si všeobjímající energii, která nemá hranic. Na Nebesích je každá myšlenka týkající se vaší osoby pozitivní, protože Bůh vidí jen vaši velkolepost a vaše Božství a raduje se z vaší dokonalosti.

Jako vaši andělé vám tuto Lásku zrcadlíme a současně vás nekonečně milujeme. Jsme šťastní, že můžeme být po vašem boku, a pomáhat vám je pro nás ctí.

Myšlenka pro tento den

Jsem hluboce milovanou bytostí, protože si láskyplný zájem zasloužím. Boží láska ke mně je všeobjímající, nemá podmínek a je bez hranic.


5.2.

Důvěřujte si

Váš vnitřní kompas vás vede přesně ve směru vašich snů a tužeb. Důvěřujte jeho vedení, protože vyvěrá přímo z nekonečné moudrosti Boží a pomáhá vám na cestě k dosažení stavu štěstí, který je Nebem na Zemi.

Když jste radostní, vaše světlo září jasným světlem. Tím inspirujete ostatní k tomu, aby i oni směřovali k radosti. Důvěřujte svým vnitřním pocitům, nápadům a vizím, protože pocházejí od Boha a jsou nástroji, které vás mají přivést domů v míru a štěstí.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji své intuici a své vnitřní moudrosti. Činím kroky na základě vnuknutí svých andělů. Mám v sebe víru a vím, že mě bez ustání vede Boží láska.


6.2.

Uzdravte hněv

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky – zá­leží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.

Vaším úkolem není někoho změnit ani se ospravedlňovat. Takové chování zvyšuje strach, protože ve vás vyvolává pocit, že jste od­děleni od ostatních i od Boha. Přistupovat ke hněvu skrze lásku znamená vždycky si uvědomovat nejen Božství v každém člověku, ale také v každém vztahu.

Vzdejte se své závislosti na tom, jak se bude situace vyvíjet a jak dopadne. Zcela se zaměřte na skutečnost, že už v tomto okamžiku se všechno vyřešilo tím nejlepším způsobem. Toto ujištění vám za­brání, abyste se stavěli do obranné pozice, a umožní vám, abyste se radovali z daného dne bez ohledu na okolnosti.

Prociťujte plně všechny své emoce, které ve vás vztah vyvolává, a nepopírejte je. Pouze se zbavte iluze, že druhá osoba je od vás oddělená nebo že jste vy odděleni od lásky. To je zdravý přístup, který vás přivede domů – k lásce.

Myšlenka pro tento den

Jsem vždy, bez ohledu na okolnosti, ve spojení s láskou. S hněvem pracuji konstruktivním a láskyplným způso­bem. Dovoluji si cítit tuto emoci, ale přesto si stále uvě­domuji, že jejím zdrojem je iluze – ve skutečnosti je již teď všechno uzdraveno.


7.2.

Zpomalte

Když se snažíte do skříně nacpat příliš mnoho věcí, začnete být nervózní. Totéž platí, pokud si dáte příliš mnoho úkolů. Když chcete zvládnout potenciální problémy, musíte zvýšit tempo a soustředit se na to, abyste všechno vůbec zvládli, místo abyste si své aktivity užívali.

Proto vás dnes my andělé vyzýváme, abyste tento cyklus přerušili, a užili si naopak “pomalého dne”. Podobně jako u pomalého tance, který vzbuzuje intenzivní pocity, dovolte i vy, abyste díky zpomalení tempa mohli znovu prožívat krásu každého okamžiku. Těšte se z úsměvu, který vám věnuje člověk, jemuž dáte přednost ve frontě, pusťte před sebe řidiče přejíždějícího z vedlejšího pruhu, nechte druhé mluvit a vy poslouchejte.

Nespěchejte a všímejte si rozdílu mezi náladou, kterou budete mít dnes a kterou míváte jindy. Odložet hodinky, zahalte ostatní hodiny a kalendáře a užívejte si bezčasovosti, která je skutečnou přirozeností vesmíru.

Myšlenka pro tento den

Zpomaluji své tempo a všímám si detailů a radostí života. Těší mne, když dávám druhým přednost, a soucítím s těmi, kdo se ženou, aby splnili všechno, co si předsevzali. Když se oddávám bezčasovosti, vrací se mi pocit úžasu a posvátné úcty, který znám z dětství.


8.2.

Nechte zářit své světlo

Vaše pravé já září Božskou láskou. Vaše láskyplnost přináší hodně štěstí vám i ostatním. My andělé dnes budeme pracovat na tom, abychom odkryli vaše světlo tak, aby bylo vidi­telné pro celý svět.

Vaši záři živí štěstí, radost, smích a vášnivé zaujetí. Dnes si do­volte zažívat radost tak, že se budete zcela svobodně vyjadřovat. Protože svému pravému já můžete důvěřovat, že se bude chovat a mluvit láskyplně a ohleduplně, není z vaší strany potřeba žádné kontroly. Zcela se uvolněte a nechte dnes své světlo zářit obzvláště intenzivně!

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si lásku jako bytost, jíž právě v tomto oka­mžiku jsem. Dovoluji si smát se a bavit se a mé světlo září jasně. Když jsem skutečně sebou, inspiruji druhé k tomu, aby také projevovali své pravé já.


9.2.

Distancujte se od konfliktních situací

Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.

Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.

Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

Myšlenka pro tento den

Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.


10.2.

Užívejte si pravé štěstí

Ve svém nitru máte zdroj hlubokého a trvalého štěstí. Je to Boží energie, jiskra lásky, která představuje vaši pravou podstatu a identitu. Protože vy jste radost.

Když se cítíte šťastní, jste vyrovnaní a jste skutečně sami se­bou. Spokojenost je indikátorem, že jste na správné cestě v ten pravý okamžik (i když někdy cestou měníte směr). Pravý pocit štěstí souvisí s tím, že jste věrní sobě, což znamená být vůči sobě upřímní a čestní.

Soustřeďte se na to, abyste byli opravdoví, v tom smyslu, že bude dělat všechno tak, aby to odpovídalo vašemu opravdovému já. Během dne se mnohokrát zastavte a položte si otázku: Je toto pro mě dobré? Jaké to ve mně vyvolává pocity?

Když si přiznáte své emoce a touhy, budete vyzařovat mír, který bude pramenit z vašeho skutečného štěstí.

Myšlenka pro tento den

Prožívám skutečné štěstí, protože štěstí je má pravá iden­tita. Bůh mě stvořil jako věčně radostnou bytost a já si uvědomuji svou hlubokou spokojenost. Vážím si toho, jak mě vedou mé pozitivní emoce.

 

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení