Andělé  mají neomezený čas, energii a zdroje, nic pro  ně není nemožné. Můžete požádat o jejich pomoc, jak často budete chtít. Líbí se jim když je zavoláte. Andělé jsou mezi námi, aby nám pomáhali ve všech aspektech našeho života, učili nás a předávali nám svá poselství., že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly volat a zvát do svého života, tím snadněji a láskyplněji jím budeme proplouvat. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí je zavolat. 

POŽÁDEJTE

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme své výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat. Slova, která použijete, nejsou důležitá, protože andělé odpovídají na “modlitbu vašeho srdce”, která se skládá z vašich opravdových citů, přání a otázek.

Ať děláme v životě cokoli, naši andělé nás nikdy neopustí. Strážní andělé zajistí, že zůstaneme v bezpečí, budeme šťastni, zdraví a naplníme své životní poslání. Přijímejte pomoc kterou vám nabízejí. Každý máme svého anděla, většina lidí má dva strážné anděly, jeden je hlasitý a smělý, aby zajistil, že budete pracovat v životě tak jak vám určil Bůh. Druhý je tišší a slouží k tomu, abyste se cítili příjemně, a utěšuje vás.

Můžete mít více než dva anděly a je výhoda být obklopen dalšími. Vyvolejte další anděly žádostí, aby vám je Bůh seslal. Proveďte to tak, že buď požádáte anděly  přímo, nebo si je představte, jak vás obklopují. Můžete požádat o kolik andělů budete chtít.

ODEVZDEJTE SVŮJ PROBLÉM

Andělé vaši situaci vyléčí pokud jim bezezbytku odevzdáte svůj problém. Je to, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům.

 VĚŘTE

Andělům nemůžeme vnucovat svá vlastní řešení, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh i andělé si přejí, abyste byli šťastní.

NÁSLEDUJTE POKYNY A VEDENÍ

Poté co požádáte své anděly o pomoc, okamžitě pro vás budou pracovat. Poskytnou vám vedení a pokyny, abyste mohli podniknout patřičné kroky a s jejich pomocí spoluvytvářet splnění předmětu své modlitby. Vedení a pokyny jsou nejběžnějšími způsoby, jakými andělé odpovídají na vaše modlitby. Mnoho lidí, kteří se domnívají, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny, ignorují informace, jež dostávají. Božské vedení je opakované, láskyplné, povznášející a vždy nás žádá, abychom zlepšili situací. Může přijít jedním ze čtyř způsobů, nebo jejich kombinací:

1. Fyzické nebo emocionální. Máte vnitřní pocity, svědění, husí kůži, intuitivní tušení nebo cítíte přítomnost anděla kolem vás. Tyto pocity vás vedou k tomu abyste uskutečnili pozitivní změny, říká se tomu “jasné cítění”.

Ti, kdo získají božské vedení pomoci pocitů, bývají mimořádně citliví na energii, pocity druhých lidí a chemikálie. Způsob jak zvládnout tuto situaci je “zaštítění” – modlitba za duchovní ochranu, neboli vytvoření představy ochranného světla, které vás obklopuje. Nebo “očištění” – požádejte aby vás andělé osvobodili od jakékoliv negativity, kterou by jste během dne mohli pohltit do sebe.

Když požádáte anděly o pomoc či odpověď, všímejte si svých opakujících nebo silných pocitů. Hlavní způsob jak s námi andělé či Bůh mluví, jsou naše pocity.  Sledujte jakékoliv pocity, které vás vedou k vykonání pozitivních změn, i když vám mohou připadat nelogické nebo nesouvisející s vaší žádostí k andělům. Pokud si nejste jisti opravdovým vedením, požádejte své anděly o znamení, abyste si pocity ověřili.

2. Vize a sny. V oku mysli vidíte obraz, máte velmi jasnou představu ve snu nebo v bdělém stavu, vidíte třpytivá nebo blikající světla či vidíte v mysli filmy, které vám poskytují informace, říká se tomu “jasnozřivost”.

Ti kdo získají božské vedení touto cestou, bývají vizuálně velmi citliví na světlo, barvy a krásu ve fyzickém světě. Cítíte se nejlépe když použijete umělecké a kreativní vyjádření. Představte si, jak jsou vaše přání uskutečňována, což vám pomůže k úspěchu v mnoha oblastech.

Mnoho lidí se domnívá, že jasnozřivost, je vidět anděly vlastníma očima. Zatímco toto se děje jen občas, mnoho lidí vidí anděly jako létající éterické obrazy ve svém oku mysli.

Když požádáte své anděly o pomoc, všímejte si jakýchkoliv představ, které k vám přicházejí na mysl, nebo znamení, jež vidíte svýma očima. Požádejte anděly aby vás vedli krok za krokem k jeho realizaci.

3. Poznání. Znáte věci, aniž máte ponětí, jak jste příslušnou znalost získali. Mluvíte nebo píšete s moudrostí překračující vaše dosavadní znalosti, říká se tomu “jasné poznání”.

Příjemci božského vedení “slovy beze slov” obvykle bývají vysoce inteligentní a vládnou analytickými schopnostmi. Jestliže jste orientováni na přemýšlení, odpovědi by mohli přijít formou jasné myšlenky, která vás bude nabádat, abyste otevřeli podnik, napsali knihu, něco vynalezli…

Když dosáhnete zjevení a představ, vyhněte se chybě a nemyslete, že je to běžná znalost, nebo něco co ví každý. Věřte, že můžete probudit váš božský dar a přivézt jej k přinášení plodů. Požádejte anděly, aby vám dali radu a sebedůvěru, abyste to zvládli.

4. Slova a zvuky. Při probuzení slyšíte volat své jméno, slyšíte tóny nebeské hudby, zaslechli jste rozhovor, který se vám zdá jako ušitý na vás, slyšíte v jednom uchu zvonění vysokého tónu, nebo v hlavě či v rádiu slyšíte píseň co má pro vás zvláštní význam. Tomu se říká “jasné slyšení”.

Ti, kdo přijímají božské vedení jako slova, jsou velmi citliví na hluk a zvuk. Jestliže jste posluchačem, skutečně uslyšíte hlas ve své hlavě nebo těsně u ucha. Andělé vždy používají pozitivní a povznášející slova a zní to, jako by k vám mluvil někdo jiný.

Můžete rovněž slyšet vysoký tón zvonění v jednom uchu, což je způsob, jakým vám andělé posílají prospěšnou informaci a energii. Jestliže je zvonění nepříjemné, požádejte své anděly, aby snížili hlasitost tónu.

Jakmile přijmete poselství, která vás žádají, abyste vykonali pozitivní čin, je důležité splnit je. V situaci nouze nebo naléhavé chvíli andělé mluví hlasitým, věcným způsobem.

Andělé i Bůh vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Stvořitele, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.

 

Archanděl Rafael

Rafael je nejvyšším léčitelem v celé andělské říši. V hebrejštině jeho jméno znamená „Bůh léčí” nebo „ten, který léčí”. Mnozí ho považují za odvozené z hebrejského slova rofe – „lékař”. Léčí lidi a zvířata.

Rafael sice není v Bibli výslovně jmenován, ale teologové ho ztotožňují s archandělem, který uzdravil nemocného u rybníka Bethesda, jak to popisuje Janovo evangelium. Předpokládá se rovněž, že byl jedním ze tří andělů, kteří navštívili praotce Abraháma a jeho ženu Sáru, aby jim oznámili, že se jim podaří počít dítě, a že to byl on, kdo vyléčil Abrahámova vnuka Jákoba z jeho zranění po zápase a kdo daroval králi Šalomounovi jeho magický prsten.

Katolicismus jej zná jako svatého Rafaela, patrona léčení, lékařů, cestovatelů a zprostředkovatelů sňatků. Pod tímto jménem se objevuje v kanonické Bibli (tj. v té její podobě, jak ji římská a řecká katolická církev uznává od roku 397) v knize Tóbit. Tento text, někdy také nazývaný Kniha Tobiášova, byl ztracen a ve 20. století znovu nalezen jako svitek na pobřeží Mrtvého moře v Kumránu, ve svatyni starobylé sekty esejských.

Kniha vypráví příběh Tóbita, věrného a oddaného židovského muže, který poté, co oslepl, propadl takovému zoufalství, že prosil Boha, aby ho nechal zemřít. Téhož večera, kdy se Tóbit takto modlil, žádala Boha o smrt i žena Sára, zlomená žalem nad smrtí svých sedmi manželů, z nichž každý zemřel během svatební noci.

Bůh na jejich modlitby odpověděl tím, že k nim seslal archanděla Rafaela v lidské podobě. Rafael se nedal poznat jako anděl, ale nabídl Tóbitovu synovi Tobiášovi ochranu a vedení na jeho cestách, na nichž měl získat zpět peníze od dlužníků.
Rafael přivedl Tobiáše k Sáře a ti dva se do sebe zamilovali a vzali se. Archanděl pak pomohl Tobiášovi odehnat démony, kteří zabili Sářiny předchozí manžely, a jako součást léčby použil rybu. Z ní také připravil mast, s jejíž pomocí Tobiáš vyléčil otcovu slepotu. Zatímco se pak Tóbit, Tobiáš a Sára radovali ze svého nového života, archanděl Rafael získal pro Tóbita zpět jeho peníze. Když dokončil svou práci, odhalil svou pravou totožnost a vrátil se zpět do říše andělů.
Na základě tohoto příběhu byl Rafael označen za svatého parona lékařů, cestovatelů, slepců a zprostředkovatelů sňatků. V naší knize se budeme zabývat těmito rolemi, které plní i dnes.

Rafaelovo jméno se objevuje i v jiném svitku od Mrtvého moře, v Knize Henochově, kde je popisován jako „jeden z Božích andělů, jenž vládne lidským duším”. V tomto textu Bůh pověří Rafaela úkolem uzdravit Zemi z toho, co na ní zanechali někteří padlí andělé a obři – chytit a vypudit démona, pomoci všem dětem a ochránit svět před zkažeností. Toto je Rafaelovo poslání i v dnešní době.

Často se zarážíme jak že by takoví významní andělé jako Michael, Rafael a Gabriel pomáhali průměrnému člověku, zvláště v moderní době. „Vždyť to jsou andělé z Bible.” Ano, jsou – a přicházejí nám na pomoc neustále, i po tisíciletích.

Andělé jsou Boží poslové, kteří byli na Zem sesláni proto, aby naplňovali Stvořitelův plán míru pro všechny. K jeho dosažení je nutné, aby celá planeta byla plná mírumilovných lidí – včetně vás a mne. Proto je posláním andělů dělat vše potřebné k tomu, aby se každý mohl cítit šťastný a spokojený. Vzhledem k tomu, že zdravotní problémy mohou tento stav narušovat, je pochopitelné, že Bůh pověřil archanděla Rafaela i tím, aby všem lidem přinášel zdraví a pocit dobré pohody.

Nemusíte být nijak zvláštní, „vyvolení”, nábožensky založení, dokonce ani nepotřebujete mít dobrou povahu, aby se vám mohlo dostat andělské léčivé pomoci. Andělé pomáhají každému, protože milují každého – a protože klid a mír pro všechny je Boží vůlí.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení