RITUÁL PŘECHODU DO REALITY PÁTÉ DIMENZE“ Prostřednictvím Ronny Herman,

Milovaní mistři, jste právě teď uprostřed toho, že se stáváte pravým, původním Já, procesem vzestupu, který zahrnuje nekonečně expandující cykly růstu Duše. Vaše NadDuše-Vyšší Já vás neustále popohání dál a nahoru do Světla úplnějších a mocnějších polí vědomí. Kvalita vašich životních zážitků je okamžik po okamžiku určována frekvencemi vibrací vašich myšlenek. Čím více energie dáte do nějaké myšlenky, zároveň s opakováním, to určuje jak rychle se myšlenkový vzorec bude zhmotňovat a jak vás to ve vaší současné realitě ovlivní. Vaše myšlenkové formy vyzařují ven do vzorců Nekonečna, a tam se spojují s odpovídajícími energetickými poli vědomí – zvláštními úrovněmi energie kolektivního vědomí, vědomí mas, a jsou součástí poddimenze hologramu života, ve kterém právě existujete. V proudu kolektivního vědomí třetí/čtvrté dimenze jsou velmi silné frekvence strachu a negativity. Ať už máte jakékoli negativní emoce, budou vám neustále různými způsoby předkládány, dokud nepřeměníte jejich neladící a falešnou energii do Světelných vzorců vyšších vibrací.

Jak stále více a více vaší reality upadá a odpadává a vy se přesunujete hlouběji do nezmapovaných území, musíte se naučit důvěřovat a mít víru v to, že se budoucnost bude rozvíjet skvěle, bez ohledu na to, jak chaoticky a narušeně to může občas vypadat. Zaprvé, musíte se naučit důvěřovat sobě, a to může být nejtěžší krok, protože vás učili, že ostatní jsou moudřejší než vy, a vědí, co je pro vás nejlepší. To mohlo platit, když jste byli dítě; avšak nyní jste dospělí a před vámi je zlatá příležitost, neboť moudrost vyšších vesmírných pravd je nyní dostupná celému lidstvu. My z vyšších říší jsme zde ve velké síle, abychom vám pomohli získat Mistrovství Já a požadovat znovu svůj stav, na který máte plné právo, stav lidské Bytosti naplněné Duchem.

V některých formách jste všichni ve většině inkarnací na Zemi odevzdali svou moc. Stali jste se podmíněnými (vše za určitých podmínek) a zvyklými na to, čemu se říká“stav stáda”, kde ti, co mají autoritu tvoří pravidla a říkají vám, co máte dělat. Ať se vám to líbí nebo ne, přilnuli jste k všeobecně přijímanému omezujícímu dogmatu času, neboť to vypadalo bezpečněji než snažit se jít svou vlastní cestou.

Důležitou součástí mistrovství Sebe je naučit se fungovat prostřednictvím intelektu Svatého Srdce.Jak posilujete spojení mezi svou Svatou Myslí a Svatým Srdcem, začnete mít přístup k moudrosti Duše, svého Vyššího Já a k multidimenzionálním částem svého Já. Vaše Duše, vaše Vyšší Já, vás vede, ochranní a andělští pomocníci s vámi komunikují prostřednictvím Já vaší Duše a vašeho Svatého Srdce. Šeptání Ducha neprobuzeného se stává mocným hlasem milující moudrosti a pohodlí, útěchy, tak jak se probouzíte k síle a vznešenosti své vlastní andělskosti.

Váš systém čaker byl navržen tak, aby přitahoval a integroval do lidského těla Světlo/energii Stvořitele, a zároveň aby v sobě zahrnoval všechny znaky, kvality a přednosti vašeho božského Já.Znovu se učíte, jak dýchat způsobem, kterým jste původně dýchat měli, což vám dává přístup k Práně, dechu Života, a také pomáhá začlenění čisté Esence života Stvořitele nazývané Adamantinové částice. V prvních zlatých věcech byly tyto nástroje a techniky používány bez jakýchkoli narušení ke zhmotňování nekonečné energie a usnadňovaly tvoření čehokoli nezbytného k životu v pohodlí a hojnosti. V těch časech plných divů byla Země opravdovým rájem nazývaným Zahrada EDEN.

Abyste získali přístup k vyššímu mentálnímu tělu a spojení s ním, musíte se snažit zůstat vycentrovaní, soustředění ve svém Svatém Srdci. Tento proces může být započat pouze, pokud máte pevnou kontrolu nad svým fyzickým – emocionálním tělem. Vědomá mysl potřebuje periody ticha, aby se naladila na šepot Duše a vašeho Vyššího Já.Klidu myslidosáhnete tak, že budete vědomě dýchat skrz své Svaté Srdce (Dech Nekonečna), což se stane přirozeným způsobem dýchání, jakmile ve své fyzické loďce založíte Vzorec Nekonečna, a budete tuto techniku praktikovat, dokud se nestane zvykem. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili dbátna to, jak dýcháte. Prostřednictvím zaměřeného dýchání – následováním stezky cechu – si postupně začnete být vědomí různých částí vašeho těla. Signály vašeho Elementála Těla o tom, že něco je nepohodlné nebo o ne-moci jsou zpočátku velmi jemné. Pokud těmto signálům nebudete naslouchat, postupně se vyvinou v bolest a možná i ve vážnou nemoc.

Při existenci v omezujících vibračních polích světa třetí/ nižší čtvrté dimenze má lidstvo přístup pouze k polovině spektra Primární Energie Síly Života – energie která tvoří hrubou hmotu a vývojová omezení. Dříve jsme mluvili o strukturách materiálních plání vědomí, a o tom, jak určitá víra, kterou jste vytvořili, vás vězní a omezuje tak účinně, jako jakákoli hmotná struktura. Vaše fyzické tělo může být loďkou potěšení, radosti a svobody, nebomůže být vězením plným bolesti a omezení. Vaše vztahy, práce, rodina nebo duchovní systémy víry mohou být krásné, přinášející odměnu a pocit vlastní hodnoty, spokojenosti a dosažení, nebo mohou být těžkým břemenem a způsobovat, že se cítíte nedocenění, bez hodnoty a bez oprávnění.

Často jsme vám říkali, že vystoupení z vaší zóny pohodlí a struktury víry kolektivního vědomí může být velmi odvážných krokem. Odvážně vykročit k tomu, aby člověk hledal a žil svou vlastní pravdu je prvním krokem k tomu, aby získal svou vlastní sílu. Jakmile uvolníte svá pouta minulosti a porozumíte, že vy máte kontrolu nad svou budoucností, začínáte proces probuzení ke svému potenciálu mistra spolutvůrce. Jakmile získáte moudrost a začnete si užívat pozitivních výsledků svého úsilí, začínáte věřit sobě a svému úsudku. Rozvíjí se tak vaše vnímání mnoha senzory a stáváte se silnějšími,a naučíte se hledět na pozitivní i negativní výsledky svých voleb z vyššího úhlu pohledu, a tím se budete stále učit rozhodovat z úhlu pohledu soustředěného v srdci.

Učíte se, že abyste vytvořili svou novou realitu radosti, harmonie a hojnosti, musíte se snažit odkrýt a začlenit do sebe své vlastní nejvyšší pravdy, a pak žít svou osobní filozofii jak nejlépe umíte. Prostřednictvím zkušenosti jste se naučili pravidla karmy, bolestný účinek výsledků příčin a následků rušivých myšlenek a akcí. Za eony času jste se stali profesionálními spolutvůrci materiálních říší bytí. Velkým úsilím a hojnou praxí jste se naučili modelovat Látku Prvotní Životní Síly do mnoha forem, z nichž mnohé byly elegantní a inspirativní, a jiné narušené, neboť byly odrazem zmenšeného pole vaší vibrační síly.

Proces vzestupu do říší většího světla vyšších dimenzí vyžaduje, abyste se snažili sjednotit vaše pozemské vědomí s každou jednotlivou vibrační úrovní Božího vědomí. Velký Plán byl navržen tak, abyste znovu vstoupili do vyšších světů tím, že do sebe začleníte Semínka Atomů Bílého Ohně uložené v Diamantovém Jádru Boží Buňky každé jednotlivé vyvinutější části vašeho Vyššího Já. Jednu po druhé, krok po kroku, do sebe začleňujete sílu vůle, moudrost, části a kvality každé rozsáhlejší části (tváře) své NadDuše. Jak rychle a snadno toho dosáhnete, je na vás, protože vám byl dán dar SVOBODNÉ VŮLE, který je důležitým prvkem velkého plánu zkušenosti tohoto Pod-vesmíru.

Každá část (tvář) vědomí Stvořitele v tomto Pod-vesmíru zažila rozpad těla Duše, a každá Duše, na každé úrovni a v každém stavu bytí je nyní v procesu léčení a znovusjednocování s mnoha částmi Sebe sama. Začleníte tolik částí Svého Já, jak jen je lidsky v současné fyzické loďce možné, a tento proces bude pokračovat, jak se budete posunovat vzhůru vyššími říšemi bytí. Jste biologickými počítači s harmonickým souzněním. Každý z vás je dokonalou vibrační Bytostí. Zvykli jste si na pomalejší, hustší energie třetí/čtvrté dimenze; avšak jste v procesu vyvažování, harmonizace a pozvednutí rezonance svého pole síly, abyste vzestoupili do čistšího a jemnějšího stavu Bytí vyšších dimenzí. Musíte si pamatovat, že jste jedinečnou částí Stvořitele a měli byste při svém usilování o návrat do Jednoty svého Andělského Já oceňovat svou jedinečnost. Máte bohaté zkušenosti a moudrost, které můžete sdílet s mnoha rozličnými částmi svého Já, a vaše úspěchy byly řádně zaznamenány ve Vesmírných Záznamech pro budoucí poučení, rady. Učíte se vymazávat z vaší paměti a osvobozovat se od pout kolektivního systému víry; a prostřednictvím svých Pyramid Světla ve vyšších dimenzích se také učíte se ponořit do čistších říší vědomé pozornosti. Pokaždé, když to uděláte, postupně s sebou zpátky přinášíte do své fyzické loďky a svého aurického pole část pozvedajících, harmonických frekvencí vyšších říší, což kolem vás buduje silné zářivější rozpínající se silové pole.

Když jste až po okraj naplněni Láskou/Světlem a vaše NadDuše-Vyšší Já řídí váš život a zážitky, nemusíte se už starat o to, abyste dostali svůj podíl lásky, bohatství, respektu atd., neboť z vás září potvrzení toho, kdo a co jste. To se stane, když se posunete do vyšších vibrací mistrovství Sebe,a malé já nebo tělo přání ega se vrátí ke své správné roli služebníka Já Duše. Víte bez jakýchkoli pochyb, že máte přístup k bohatství, ctnostem a talentům svého Andělského práva zrození, a že vy tvoříte svou vlastní realitu prostřednictvím semínek myšlenek, záměrů a akcí.Skupinové vědomí a interakce pro vás začínají být důležitější než osobní přátelství. Rozvíjíte všezahrnující bezpodmínečnou lásku a soucit s každým, a už nejste ve svém fyzickém světě úplně závislí na nikom a na ničem.

Když každý den, než vstanete zavoláte své Vyšší Já, a požádáte, abyste byli sladěni s vůlí svého Andělského Já pro vaše nejvyšší dobro, obklopí vás paprsek zlatého/bílého Světla v každém okamžiku, kdy vstoupíte do světa třetí/čtvrté dimenze. Tak dáváte své Duši-Já povolení vás vést, inspirovat a řídit. Budete posilovat spojení mezi svým Vyšším Já, andělskou říší a velkou Bytostí Světla, aby s vámi mohli začít komunikovat prostřednictvím intuice, a oni vám budou pomáhat dělat nejvyšší volby v každém okamžiku dne.

Všechno se rozpíná ze středu ven, a to platí o celém stvoření. Čím blíže jste středu, tím více Boží Moci a záře budete mít. Jak postupujete na stezce vědomí vyššího Já jako zářící bytost Světla, svaté lásky, bude u vás převažovat radostné, jasné a klidné chování, společně s přáním sloužit ostatním.

Pečlivě si vytvořte zvyk zaměřit se ve vašem každodenním životě a světě na to, co je správné, a začněte si sami sebe vizualizovat takové, jakými se chcete stát. Zdůraznili jsme, že musíte praktikovat neposuzování a to zahrnuje posuzování Sebe. Pamatujte, máte nyní přístup ke všem částicím Světla/Života Stvořitele, které můžete vytáhnout ze svého Svatého Srdce, a vždy mějte na paměti, že tyto Adamantinové Částice Stvoření mohou být aktivovány jen vaším čistým milujícím záměrem.

Víra je vnitřní, základní součástí důvěry: víra v sebe a vaše posouzení, víra v ty okolo vás, kteří prokázali, že jsou důvěryhodní a úctyhodní, víra v našeho Boha Otce/Matku, vesmírné zákony a Andělský Plán pro budoucí lidstvo. Nemluvíme o slepé víře, protože to je další způsob jak předávat svou sílu někomu jinému – jejich učením nebo zákonům. Ve vašem hmotném světě je víra postavena na akci a pozitivních výsledcích, fungování mysli je filtrováno srdcem. Srdce je jak magnetický tok tak i vyzařující vír, a je sídlem pravého zdroje lidské síly. Vaše Svatá Mysl udržuje semínka myšlenek vaší minulosti a budoucnosti, a je vaším osobním zdrojem Andělské vůle a moci od vašeho Boha Otce/Matky. Vaše semínka myšlenek musí být pro budoucnost v inkubátoru uvnitř Svatého Srdce, a Adamantinové částice Světla Stvořitele musí být zažehnuty altruistickou láskou. Proto jsou ve světě formy zhmotňovány vaším čistým záměrem a akcemi. Hojnost jakéhokoli druhu je přirozeným zhmotněním, když jste harmonicky sladěni s Duchem a Andělským Plánem pro nejvyšší dobro všech.

Draze milovaní, může se zdát, jakoby se svět kolem vás a váš osobní život rozpadaly. Vaše osobní realita se posouvá a mění tak rychle, že cítíte, jako byste žili na “tekoucím písku”. Testy a výzvy jsou tak dramatické a probíhají tak rychle, že se cítíte zahlceni a často se divíte: “Co dělám špatně a kdy to skončí?”

Pamatujete si, co jsme vám říkali o Obyvateli na prahu a Anděli Přítomnosti, který hlídá Bránu Světla?Vy, Ukazatelé cesty a dotyčný hlídač, projasňujete Svatou Stezku a pokládáte základy Andělského Plánu/frekvencí Nového Věku. Abyste to udělali, musíte projasnit a harmonizovat většinu rušivých vibračních vzorců, které zůstaly v systémech vašich čtyř nižších těl: fyzickém, mentálním, emocionálním a éterickém.

To je nezbytné, abyste do sebe začlenili tolik “záření” nových, mocnějších Božích Paprsků, kolik je jen možné – mocnou a transformující Esenci Stvořitele – která nyní bombarduje Zemi a lidstvo. Říkali jsme vám, že situace, které nyní prožíváte, nejsou specifickými “karmickými akcemi”, které projasňujete, neboť miliony z vás se posunuly do Stavu Milosti, a již nejsou minulostí ovlivňovány. Jde o proces čištění, abyste mohli projít vchodem nebo “Bránou Světla” do vzácných říší svého budoucího světa. Anděl Přítomnosti pomalu otvírá Bránu, aby skrz ni mohlo zářit více a více světla a pomáhat vám dokončit Rituál Projití. Blížíte se ke konci “tunelu transformace”, milovaní, a my vás pobízíme, abyste “VYDRŽELI”. Mezi vaše denní a noční modlitby/mantry by mělo patřit: “Ujímám se své moci!”

Jsme vždy nablízku, abychom vám dali sílu, když padáte, podělili se s vámi o naši moudrost, když jste zmateni a nevíte, jakou cestou se dát, ale hlavně, na prvním místě, jsme tu proto, abychom vás milovali nyní a navždy.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení